ALBERT GÁBOR*

KÉT „TALÁLKOZÁS”

(Készülődés 56-ra)

 

https://www.oik.hu/image/image_gallery?uuid=c18651d4-4a49-4b29-bd03-8b02c39f59a8&groupId=11631&t=1335473322551

 

Kodály Zoltán többször “beleszólt” életem alakulásába. Nem mintha ismertem volna személyesen, bár egyszer – mint a Zenetudományi Intézet könyvtárosával – talán még kezet is szorított velem, s egyszer korábban, 1955-ben még levelet is írtam neki.

 

Az előzmények közé tartozik, hogy az egyetem utolsó évében szakdolgozati témát kellett választanunk, s némi gondolkozás után úgy döntöttem – 1953-at írtunk akkor –, hogy dolgozatom címe ez lesz: Kodály Zoltán és a magyar irodalom. A dolgozat két részből áll majd. Az első, irodalmi részben azt veszem számba, hogy a kecskeméti (!) születésű Kodály Zoltán a Psalmus hungaricustól (szövegírója Kecskeméti Vég Mihály) Az öregek című kórusműig (szövegírója Weöres Sándor) a magyar irodalom milyen remekeit emelte be életművébe. A magyar lélek mellett tett hitvallomásához – ezek Bartók Béla szavai –, miért éppen ezeket a műveket választotta. A dolgozat második részében, hogy a kecske is jól lakjon, azaz a könyvtáros tanszék követelményeinek is eleget tegyek, mellékesen feldolgozom, bibliográfiát állítok össze Kodály Zoltán irodalmi munkásságáról.

 

A tanszéken a tervezetet örömmel fogadták, a témát kitűnőnek minősítették. Csupán egyetlen megjegyzésük volt. A Kodály és a magyar irodalom című dolgozatot megírhatom, de nekik ne adjam oda, ők azt el sem olvassák, az nem rájuk tartozik. Elég, ha a második részt nyújtom be, és ezzel rendben is lesz a szakdolgozat. Ezek után persze a magam örömére a Kodály Zoltán és a magyar irodalom című dolgozatot – be kell vallanom – sosem írtam meg.

 

Ez volt első „találkozásom” Kodály Zoltánnal, s ez tartalmasnak és jó hosszúnak bizonyult, mert a bibliográfiát az autopszia szellemében készítettem, s az Országos Széchényi Könyvtár hírlaptárában, lehetőség szerint, minden nyomtatásban megjelent Kodály-írást kézbe vettem és elolvastam.

 

A zene egyébként sem volt idegen tőlem. Az iskolai kórusokban akár tetszett, akár nem mindig részt kellett vennem. A pécsi, gróf Széchenyi István Gimnáziumban éppúgy – ahol szörnyű hazafias zengeményeket énekeltünk –, mint a kőszegi katonaiskolában – ahol viszont Géressy László főhadnagy úr mindig Bartókot vagy Kodály kórusművet tanított be –, és később, egyetemi éveimben egy ideig Fodor László kórusában, az egyetemi templomban. De ezen túl többféle hangszeren is – nem mondom, hogy játszottam, de a magam szórakoztatására és élvezetére valamicskét kapisgáltam. Hegedülni még otthon, Sellyén kezdtem tanulni, a helybeli cigányprímástól, Kalló Jóskától, aki nem is volt akárki. A negyvenes években, a sellyeiek nagy büszkeségére, bandájával néhányszor még a Magyar Rádióba is eljutott. Nem volt éppen rossz “mester”, de később sok bajom származott abból, hogy megszoktam nála a cigányos hegedűtartást.

 

A katonaiskolában egy őszülő, kedves, puha asszony volt a tanárnőm, és minden órán legalább kétszer-háromszor figyelmeztetett, hogy a hegedű nyakát ne fektessem a tenyerembe, egyenesítsem ki a csuklómat. Bloch hegedűiskolájából tanultam, és élvezet volt hallgatni, mikor a hegedűleckéket tanárnőm a saját hegedűjén előjátszotta. A következő nap, gyakorlás közben a saját nyekergésemből kellett volna kibontanom az előző nap hallottakat, s olykor bizony hiába játszottam ugyanazt a kottát, ugyanazokat a hangokat, alig-alig ismertem rá a darabra. Évek során a negyedik kötetig jutottam el, már „fekvésben” játszottam, s aztán mindent keresztülhú­zott a háború.   

 

Apám is tudott valamicskét játszani, hegedűnk is volt otthon, egy igen szép hangú, márkásnak látszó, elhanyagolt hangszer, de azt nekem nem volt szabad előszednem, kaptam egy gyakorló hegedűt, azt aztán kedvemre fűrészelhettem. Kisdiák koromban szívesen elő-elővettem, s ha nekikeseredtem valami miatt, népdalokkal meg magyar nótákkal vigasztaltam magam.  A katonaiskolában, Kőszegen, a zenetanulás külön kiváltság volt, rangot jelentett. Hetenként kétszer volt óránk, a tanárok vagy tanárnők a városból jártak be. A közös foglalkozások alatt, a tanulási időben jelentenünk kellett az ügyeletesnek, hogy zeneóránk lesz, s akkor elővéve hegedűmet egyedül végigbandukolhattam a parkon, a gyakorlótér mellett, az óriás gesztenyefák szegélyezte úton, mert hátul egy kis zenepavilonban voltak a próbatermek. Ilyenkor senki sem szólított meg, senki sem kérdezte, hogy hova megyek, hol csellengek, ott volt kezemben a „menlevelem”, a fekete hegedűtok. Boldog, félórás ajándék! Kiszabadulva az állandó zsibongásból, az állandó felügyeletből, végre egyedül lehettem, és a parkban kedvemre rugdoshattam a lehullott gesztenyéket, s egyet-egyet, a legfényesebbet, olykor még zsebre is dugtam. Ezek voltak az én igazi, saját pillanataim.

 

Az 1954. és az 1955. év a boldog várakozás és beteljesedés jegyében telt el. Ekkor készítettem szakdolgozatomat, s nap, mint nap Kodályt olvastam, 1954-ben kötöttem házasságot, és egy évre rá megszületett első fiúgyermekünk. Némi huzavona után én az Országos Széchényi Könyvtárban kaptam állást, feleségem, Zsuzsa pedig a Magyar Rádióban lett irodalmi szerkesztő.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/7/7d/Albert_Zsuzsa.jpg

 

Albert Zsuzsa (eredeti neve: Marek Zsuzsanna, 1954-ig) (Budapest, 1932. VII. 23. )
Magyar Örökség-  és József Attila-díjas író, költő, rádiós műsorvezető-szerkesztő az 1960-as évek végén

 

Szakdolgozatát a kuruc kor költészetéből írta, s mi sem volt természetesebb, hogy egyik első rádiós feladata is a régi magyar irodalom köréből került ki. Zrínyi Miklós halálának 290. évfordulójára emlékműsort kellett szerkesztenie. Közvetlen főnöke – Dalos László – egy kész összeállítást is az asztalára tett, Füsi József korrekt, szakszerű, de – legalábbis Zsuzsa megítélése szerint – túlságosan is szokványos megemlékezését. Az új seprőnek viszont az a dolga, hogy jól seperjen, és az újdonsült szerkesztő – későbbi feleségem, akkori menyasszonyjelöltem – azzal állt elő, hogy jobb, szebb, az évfordulóhoz és Zrínyihez is inkább illő műsort tudna készíteni egyik volt évfolyamtársa, egy most végzős ifjú ember.

 

„Ez az ifjú ember pedig én valék” – idézhetném Kölcseyt.

 

Zrínyit szerfölött kedveltem – és erről, mint annyi másról, hosszú, kéz a kézben andalgásaink közben Zsuzsának is többször tartottam afféle lelkes, udvarlásszámba menő kiselőadást –, s nagy élvezettel olvastam prózai munkáit. A tacitusi idézetek fonalára fűzött értekezése, a Mátyás király életéről való elmélkedések olyan latin bölcsességekkel ajándékozott meg, amelyeket egy életre megjegyeztem magamnak, s közülük néhányat memoriterként többször bevágtam és többször elfelejtettem, de figyelmeztetéseiknek mindig igyekeztem megfelelni. Ezek közül a legnehezebben megjegyezhetőt és talán a legbölcsebbet, mutatóban latinul és magyarul ide jegyzem. Beneficia eousque laeta et accepta sunt, donec remunerari posse videntur, quando multum antevenere, pro gratia odium redditur. Magyarul kissé hosszadalmasabb: A jótétemények addig kedvesek és örvendetesek (fogadják örömmel), amíg úgy látszik, hogy viszonozni lehet, de ha már a meghálálhatás határát túlhaladták, hála helyett gyűlöletet szülnek. Ennek fényében lehet megérteni sok más mellett például Kassák állítólagos válaszát, mikor felemlegették egykori gyámolítottjának, Derkovits Gyula nehezen magyarázható hálátlanságát. Kassák akkor valami olyasfélét mondott – pedig bizonyára nem ismerte a tacitusi idézetet, de annál inkább az életet –, hogy Derkovits magatartásában nincs semmi érthetetlen. Túlontúl sok jót köszönhet nekem.

 

Zrínyi művei közül számomra a legkedvesebb volt, és maradt, a régi magyar irodalom töretlen fényű, indulatoktól lüktető remeke A török áfium ellen való orvosság. Elhatároztam tehát, hogy az ajándékba kapott Zrínyi műsor középpontjába az Áfiumot állítom. Háromszori-négyszeri elolvasás után még inkább magával ragadott Zrínyi, és a szöveget úgy húztam meg, úgy osztottam különböző indulati intenzitású, egységes tömbökbe, hogy lényegében az egész mű belefért a megadott műsoridőbe. Ez volt első, és mindmáig legeredményesebb, legemlékezetesebb rádiós szereplésem.

 

 

http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/images/1366.jpg

A török áfium ellen való orvosság egykorú másolata (Országos Széchenyi-Könyvtár.)

 

Mi volt az, ami a rádióműsort készítő egykori ifjú embert megragadta?

 

Az ország meg volt rakva orosz, azaz szovjet katonai táborokkal, s nem kis örömmel olvastam, ahogy Zrínyi a muszkákról vélekedett:

 

„Az ő országuk messze, az ő népek goromba, az ő hadakozásuk semmirekellő, vitézségök nevetséges, politikájok ostoba, birodalmok tyrannis; kinek kelljen hát az ő segítségek!”

 

Ez azonban csak néhány sor, s ennél az a kétségbeesett kiáltás sokkal inkább szíven ütött, ahogy Zrínyi az annyiszor megtiportak fájdalmával felkiáltott, hogy ne bántsd a magyart!

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/thumb/4/4d/Ne_b%C3%A1ntsd_a_magyart.jpg/265px-Ne_b%C3%A1ntsd_a_magyart.jpg

Zrínyi Miklós: Ne bántsd a magyart (1790-es kiadás)

 

Ez a hang, ez a gesztus volt az, amely 1954-ben évszázadok távolából is megdobogtatta a szívünket. A legfontosabbról beszélt, arról, amire az életét is feltette. A szenvedély, a nyíltság, az egyenes beszéd, a röpirat művészi sodra volt ellenállhatatlan és megszégyenítő. Szájzáras néma esztendők sorakoztak álltak mögöttünk, amikor kevés kivételtől eltekintve, csak azok beszéltek, akiket a körülmények vagy saját gyöngeségük a hazugságok és mellébeszélések zsákutcájába szorított.

 

A nagyra hivatott ember szólalt meg Zrínyiben, amilyennek a nagybetűs Embernek mindig lennie kellene. Aki annak idején, a tizenhetedik század közepén, éppen a török maszlag ellen tiltakozott, amihez nekünk 20. századi embereknek igazán édes kevés közünk van. Az áfium, a maszlag azonban örök, csak a neve változik időről időre, s ha néven nevezni olykor nincs lehetőségünk, ha a szavakat is kilopták a szánkból, az ugyancsak örök művészet segít megszólalnunk.

 

A műsor felvételén még „vőlegény” voltam, a műsor sugárzása idején már „férj”. Felvétel közben a rendezőnek – Solymosi Ottónak –, míg a szöveget hallgatta, az volt a véleménye, hogy egy-egy tömböt kórussal kellene mondatni, mert az egész úgy szól, mint valami oratórium. Ezek a szavak később, visszaemlékezve rájuk, profetikus hangsúlyt kaptak. 

 

A könyv címében megidézett magányos elmélkedőnek ez volt az első, szinte még öntudatlan, téveteg, merényletnek is alig nevezhető kitörési kísérlete. 

 

A műsor elhangzása után majd egy évre, 1955. október közepén a Magyar Rádió című, főként műsorközlő lapban a következő Kodály-nyilatkozat ütötte meg a szemem:

 

„A Zrínyi szózata megírását közvetlenül a Rádió sugalmazta. Jól emlékszem: Zrínyi-mű­­sort adtak a Rádióban valamilyen ünnepi alkalomból. S ahogy hallgatom az előadást, egyre nagyobb hatással volt rám Zrínyi minden sora, megragadott, milyen hatásos, milyen élő ma is Zrínyi költészete. Akkor rögtön azt gondoltam, hogy mindezt zenei formába lehetne önte­ni – így még élőbb, még hatásosabb volna. Akkor, ott, a rádiókészülék mellett született meg bennem az elhatározás, és a bemutató szempontjából nem is gondoltam másra, mint a Rádióra.”

 

A Zrínyi szózatát a színfalak mögötti sok-sok akadékoskodás után a Magyar Rádióban mutatták be, hangversenytermi ősbemutatójára pedig 1955. december 18-án, vasárnap, egy nap híján Kodály születésnapján, a Zeneakadémia nagy termében került sor. A földszint egyik hátsó sorában mi is ott ültünk, s torkomban lüktető szívvel hallgattam minden ütemét, tapsoltam a pódiumon megjelenő idős mesternek, aki szokása szerint nem hajolt meg, csak állt, elnézett a fejünk fölött, s tűrte, hogy ünnepeljék. Kodálynak tapsoltunk, Zrínyiért lelkesültünk, s boldogok voltunk, hogy ebből a műből a szabadságnak az a lehelete csapott meg bennünket, amelyre oly szomjasak voltunk, és amelynek eljövetelét még remélni is alig mertük.

 

Mindezeken túl, nekem volt egy külön titkom, amely az ott elhangzottakat, mondhatnám úgy is "feltranszformálta". Számomra minden többet jelentett, s minden hang mélyebben vésődött belém, elfelejthetetlenül. 

 

Lehet-e csodálni, hogy a boldogság és büszkeség kábulatában az a fiatalember, aki akkor voltam, levelet írt a mesternek, és abban „motyogva és szelíden” bevallotta, hogy annak a bizonyos műsornak a szerzője ő volt. Ahogy mostani fejemmel visszagondolok a levél rég elfelejtett szavaira, cikornyás szerénységére csak megbocsátóan mosolygok. És közben, hogy „igazságot” szolgáltassak magamnak az Így írtok ti Tóth Árpád paródiájának Adyhoz írt ájult strófái jutnak eszembe.

 

http://www.mma-tv.hu/documents/10192/1919729/albert_gabor.jpg/c512f756-a18f-4912-b17e-1a8c1b57770b?t=1377611398667

Albert Gábor

 

Kodály ugyan a levélre nem válaszolt, de megőrizte. Jó negyven egynéhány évvel később hagyatékának egyik rendezője, Ittzés Mihály, zenetörténész barátomtól, Körber Tivadartól tudakolta, hogy származhat-e Albert Gábor írótól az ott talált Zrínyi szózatával kapcsolatos levél. Nem tagadhattam le, de nem is volt szándékomban. A fénymásolatban megkapott levelet újraolvasva szinte elérzékenyültem. Nagy meghatottságomban aztán olyan jó és biztos rejtekbe dugtam el ezt a drága és szégyellhető dokumentumot, hogy csak évtizedes bujdoklás után került kezembe ez a „bűnjel”.

 

***

 

Hymn of Zrínyi (Zrínyi szózata) - Miklós Zrínyi - YouTube

Kodály Zoltán: Zrínyi szózata · Debrecen Kodály Kórus · Párkai István
Works for Mixed Choir Vol.3 -
2007 - Hungaroton

     ­­                                                     --

 

 

 

 * Albert Gábor (Egyházasharaszti, 1929. október 30.) Magyar Örökség díjas, Kossuth- és József Attila-díjas író, műfordító, könyvtáros. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2004). A Parlando 2017/4. számában közölt részlet a szerző

szíves engedélyével Egy magányos merénylő elmélkedései c. könyvéből vettük át (97-102 old.).