DR. BOZSAI GÁBOR*

 

A XIV. Református Zenei Fesztivál nagyobb "komolyzenei" eseményei és a Református Énekek XVI. Koncert - Istentisztelet

 

A XIV. Református Zenei Fesztivál és a Református Énekek XVI. Koncert-Istentisztelet is 2017-ben a REFORMÁCIÓ 500 jegyében került megrendezésre, immáron 14. éve – minden alkalommal a Periferic Records/Stereo Kft[1] – Böszörményi Gergely lemezkiadó-fesztiváligazgató vezetésével. A május 26-27-28-án lezajlott nagyszabású rendezvénysorozat alapvető célja idén is az volt, hogy szellemiségével, kezdeményezéseivel a Református Egyház folyamatosan megújuljon, Istenbe vetett hite és a Kárpát-medence magyar közössége erősödjön. Sőt az 500 fős református-evangélikus fesztiválkórus fellépésével   Hirdesd az Igét!” címmel    Ökumenikus Ének-és Igeszolgálatra is sor került. A Magyar Örökség-díjas Közönségtalálkozón fellépett a görögkatolikus-bizánci kötődésű Szent Efrém Férfikar és a nagy múltú Budapesti Kórus is.

 

A háromnapos fesztivál komolyzenei eseményei közül kiemelkedik a 2017. május 27-én délután 16 órakor a Kálvin téri református templomban elhangzott barokk kantáta koncert, a Központi Református Kórus május 28-i hangversenye és Vedres Csaba-Gyermán Júlia „lélek-zene” műsora. A Református Énekek július 1-i XVI. koncert-istentiszteletének műsora is gazdagodott, mivel „kilépett a református énekeskönyv énekeiből” és egy 20 fős kamarazenekar, valamint szólisták közreműködésével elhangzott J. S. Bach 80. BWV sz. kantátája (Erős vár a mi Istenünk) is.

 

A Barokk kantáta koncert előadói: Szili Gabriella – szoprán, Balogh Eszter – alt, Komáromi Márton – tenor, Tóth Márton – bariton, cser Péter basszus, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exultate Fiúkórusa (karnagy Tóth Márton), a Rezonatores Pannoniae (művészeti vezető: Borsódy László), valamint az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Vezényelt: Dinyés Soma.

 

A koncerten több, a 17-18.században egyházzenei életéről híres város zenéjének egy-egy szép példájával ismerkedhettünk meg.

 

Elsőként Johann Christoph Bach [2](Johann Sebastian Bach nagybátyja), az eisenachi udvari muzsikus „Es erhub sich ein Streit kezdetű kantátája hangzott el, amelyet minden bizonnyal Szent Mihály Arkangyal ünnepére írta. A Jelenések Könyvének szövegét rendkívül drámaian zenésíti meg, a sokszólamú vonóskarnak, a több kórusos szerkesztésmódnak és a sok-sok trombita harsogásának köszönhetően szinte látjuk magunk előtt, amint az égi sereg a Sátánnal harcol. A mű szabadon elérhető videofelvétele a https://www.youtube.com/watch?v=01jb5-CCgOQ linken tekinthető meg.

 

A következő mű a 17. század derekán, mindössze 37 évet élt Samuel Capricornus[3], a pozsonyi főtemplom zeneigazgatójának Lobet ihr Völker unser Gott kezdetű, a 66. zsoltár verseire komponált műve a szoprán és basszus duettjéhez 2 brácsát és 2 viola da gambát írt elő. Egy spontán kánon jellegű előadás videofelvétele a https://www.google.hu/search?q=capricornus linken hallgatható meg.

 

Carl Heinrich Biber[4], a „nagy” Biber fia, - apjához hasonlóan - ugyancsak Salzburgban volt udvari muzsikus, és itt komponálta azt a Sonatát, amelyben még a 18. sz. derekán is teljes pompájában tündöklő salzburgi trombitás céh tagjainak virtuozitására épít. Korabeli hangszereken történt előadása a Voices Music interpretálásában a https://www.youtube.com/watch?v=HxdjPCWpRl8 linken tekinthető meg.

 

A Bolognában, a 17-18.század fordulóján tevékenykedő Giovanni Battista Bassani[5]„Ad arma volate kezdetű szólókantátájában együtt örvendezhetünk Szent Antal és az égi seregek győzelmének a gonosz seregek felett. Hangfelvétel az interneten nem található, de a kotta a https://musopen.org/sheetmusic/27958/giovanni-battista-bassani/ad-arma-volate/ linken megtekinthető.

 

Az egyházi zene legnagyobb mesterének, Johann Sebastian Bachnak[6] a „Herr Got, dich loben alle wir (BWV 130) kezdetű, Lipcsében írott kantátájával zárult a barokk egyházzenei körkép. Ezt a művét Bach 1724. szeptember 29-re komponálta, Szent Mihály Arkangyal ünnepére.  Az ünnepi hangszerelésű kantáta nyitótételében egy korál dallamot dolgoz fel Bach, majd a basszus áriában az „ősi sárkány” állandó ármánykodását a trombiták és üstdobok lármája jeleníti meg, az átvezető duett-recittativo után pedig a tenor szólista a minket állandóan körülvevő, mindentől gondosan megóvó angyalok gyengédségéről beszél. A művet gazdagon hangszerelt, ünnepélyes korál zárja.


A mű 1981-ben készült felvétele https://www.youtube.com/watch?v=i9MWN4G2Lis linken hallgatható meg.

 

Az egész este hangulatát a barokk zene iránti lelkes szeretet és a régi kor felidézésének igénye hatotta át.  Dinyés Soma hihetetlen erővel és lendülettel vezényelte végig a koncertet, több alkalommal saját maga játszotta a continuo kíséretet is. A szólisták, a kórus és a zenekar is tudása legjavát adta.

 

 

A 2016-ban megalakult Központi Református Kórus[7] 2017. május 28-i hangversenyét Berkesi Boglárka – a Pozsonyi úti Református egyházközség és Hálaadás templom karnagya [8]vezényelte, orgonán Szotyori Nagy Gábor[9] kísért.

 

A műsor első száma J. S. Bach Reformáció (BWV 80) – Erős vár a mi istenünk c. kantátájának részlete volt. Ez a mű talán a protestánsok legnépszerűbb kantátája, méltó kezdő száma volt a kórushangversenynek. Bach életműve egyébként nem szemlélhető csupán elvont zeni alkotásként, mesterségbeli tudásként, hanem a tradíció és a hit organikusan megélt teljességeként. Bach zenéjéből sugárzik a hit, az Istenszeretet. Ez egyben a legrejtettebb és egyben a legdrágább kincse, ahogy Pilinszky János írja, Jézus Krisztus jelenléte.[10] A Tölzi Gyermekkórus és a bécsi Concertus Musicus előadásában a mű a https://www.youtube.com/watch?v=xG5v-dnat-U linken hallgatható meg.

 

Ezután Kodály Zoltán: Jövel Szentlélek Úr Isten c. motettája következett. A kórusmű a ceglédi Sztárai Vegyeskar vezetőjének, Arany László lelkipásztornak köszönheti megszületését, aki 1961-ben levélben kérte a szerzőt: írjon olyan darabot, melyet egy református kórus kifejezetten Pünkösdkor énekelhet. Kodály ez esetben is a 16. századi prédikátor-költészethez fordult: a református énekeskönyvből kiemelte Batizi András szép dicséretét (melynek eredeti címe 'Pinkesd innepire'). A zeneszerző földolgozása alázattal engedi érvényre jutni a vezérdallamot; kevés eszközt használ és igen mértékletesen. A motetta éppen ennek az egyszerűségnek köszönhetően lett mestermű, s Kodály egyházi muzsikájának egyik gyöngyszeme.[11] . A mű szabadon elérhető videofelvétele a Dunamelléki Református Kántorképző Tanfolyam Záróhangversenye a Budapest-Kálvin téri református templomban, 2015. július 31-én készült.(https://www.youtube.com/watch?v=KoZ4G2nBv7Q)..

 

Claude Goudimel[12] a 16. század nagy francia hugenotta zeneszerzője, a genfi zsoltárok egy részének, valamint református dicséreteknek az alkotója. A 79. genfi zsoltár szövege panaszos ének Jeruzsálem elpusztulásáról: „Öröködbe, Uram, pogányok jöttek…”. A mű szabadon elérhető hangfelvétele a https://mp3seekr.co/mp3/Psalm+79.+Zsoltar linken meghallgatható.

 

A következő darab H. Purcell[13]ugyancsak fiatalon (36 évesen) elhunytangol barokk zeneszerző Szánd meg Uram a te néped… c. műve volt, amelyet a Pozsonyi úti Református Gyülekezet Hálaadás kórusa 15 éves jubileumi hangversenyén 2010-ben is énekelt. A jubileumi koncert teljes felvétele a  https://www.youtube.com/watch?v=Gg2aoGNpcKI linken tekinthető meg.

 

Ezután Gárdonyi Zoltán „Szívemnek kősziklája” c. zsoltára és a 23. (Az Úr az én pásztorom..) zsoltár következett. Gárdonyi Zoltán[14]múlt századi magyar zeneszerző-zenetudós életéről és életművéről a PARLANDO hasábjain, a 2016/6. számban olvashatunk egy nagyon alapos és értékes összefoglalást Dr. Szabó Balázs tollából. Gárdonyi Zoltán Kodály zeneszerzés-osztályában tanult a Zeneakadémián és következetesen építkezett a Kodály-iskolában lefektetett alapokra. A tanítás, kutatás és komponálás mellett a Musica Sacra területén elvégzett munka mennyisége és minősége is imponáló: Gárdonyi Zoltán a Zeneakadémia protestáns egyházzenei tanszakának utolsó vezetőjeként (1946–49), a budapesti Református Theológiai Akadémia és a Debrecenben megindult Kántorképző Tanfolyam tanáraként, utóbbi oktatási programja (az 1969-ben megjelent Egyházzenei vezérfonal) összeállítójaként, az 1959-ben megjelent Református Korálkönyv szerkesztőjeként a magyar református egyházzenei élet köztiszteletben álló vezető személyisége volt.

 

A 73. zsoltár szövegére írt „Szívemnek kősziklája” c. művének a Központi Református Kórus előadásában 2016. október 16-án elhangzott felvétele a https://www.youtube.com/watch?v=NTACoIMeWwc linken tekinthető meg.

 

A következő mű: Kodály Zoltán 50. genfi zsoltára[15], liturgikus besorolása szerint 'zsoltár az Úr királyságáról', tartalmilag pedig 'bölcsesség-zsoltár' (eredeti francia szövege Clement Marot, dór dallama Louis Bourgeois munkája). Szenci Molnár magyar szövegét Kodály különösen fontosnak tarthatta: a hosszú zsoltár kilenc strófájából mindössze egyet hagyott el. A művet a Debreceni Kodály Kórus előadásában a https://www.youtube.com/watch?v=T8tgB3Ytg7s linken hallgathatjuk meg.

 

A hangverseny utolsó műve F. Mendelssohn-Bartholdy: 42. zsoltárának 1. tétele volt (Mint a szép híves patakra…) A mű kórus, zenekar és szólista által alkotott (oratórikus) világában végigkísérhetjük a 42. zsoltár lelki folyamatait. Az Isten utáni vágyódás ugyanúgy megjelenik benne, mint a gyötrődés, a kétségbeesés, a megnyugvás és az öröm.[16] A Dunamelléki Református Kántorképző záróhangversenyén a Budapest-Kálvin téri református templomban 2016. július 29-én elhangzott előadás felvételét a https://www.youtube.com/watch?v=cZCQd42Lb54 linken hallgathatjuk meg.

 

 

Vedres Csaba / billentyűs hangszerek / és Gyermán Júlia (hegedű) „lélek-zene” műsora a Bakáts téri nagyszínpadon hangzott el május 27-én du. 13 órakor.

 

Az előadást kissé megzavarta a feltámadt szél, ami többször elvitte a kottákat a hegedűállványról, de ez az előadás hangulatát nem tudta befolyásolni. Igazi „Lélek-zenét” hallottunk, nem szokványos dallam és ritmus formájában, hanem a lélek mélyéről felszakadó érzések zenei kifejezését sajátos „Vedres” stílusban.


Az első szám Vedres: Guerriero (Harciasan) c. száma volt az „Áldott idő” c. Vedres-Kairosz Kvartett lemezről.

Képtalálat a következőre: „Vedres-Kairosz Kvartett”

A Stereo Kft kiadásában megjelent CD-ről a kiadó honlapján[17] olvashatunk érdekes összefoglalást, amiből a következő részleteket emelem itt most ki:

 

Mi a Kairosz célja? Hallgatható kortárs ún. „komolyzenei” darabok előadása. Meggyőződésünk, hogy a kortárs komolyzene válságából az egyik lehetséges kifelé vezető út a rocknak, mint zenei köznyelvnek a magas kultúrába való felemelése…A CD-n található szerzemények a Kronosz-Kairosz kettősségében élô ember jellegzetes pillanatait próbálják megragadni. Az észtvesztő rohanást. A mérgezett levegőjű nagyvárosok mindennapjait. A szinte állandósult belső feszültséget, magányt és elidegenedettséget. S mindezekkel szemben: a kegyelmi idő kiszámíthatatlan, váratlan ránk töréseit. A hirtelen beálló néma csendet…

A 2. szám Vedres Csaba egyik legismertebb darabja a „Lélektánc”, az azonos című „Lélektánc” c. lemezről származik / 1999 /.

 

Vedres Csaba & Gyermán Júlia - Lélektánc (Dance of Spirit) - YouTube

 

from Lélektánc - Dance of Spirit (2000), played Live in Rome 16th April 2011, Santa Maria dell'Anima Church

 

 Vivaldi - Respighi: D-dúr szonáta I. tétele után Vedres: Silenzio di Christo (Krisztus csöndje) és az Angyali üdvözlet c. művek következtek. Az első szám különlegessége, hogy ebben nem hegedül, hanem gyönyörű hangon énekel Gyermán Júlia, ahogy egy korábbi előadásról szóló beszámolóban is olvashattuk[18]. Ebből csak az alábbi mondatokat idézem, amelyek tökéletesen jellemezték a Fesztiválon most elhangzott előadást is:

 

„…A mai ember Istenhez fűződő viszonyát kifejező egyházi zenét hallottunk ezen a délutánon, a 21. század modern zenéjét, korunk muzsikáját. A közönség soraiban ülve úgy éreztük, hogy ez a szép zene melódiájában, stílusváltásaiban, hangszerelésében, időnként pergő ritmusában közel áll hozzánk, a miénk. Az ilyen előadás erősíti bennünk a gondolatot is: "Megtalálni az Istent sose késő, sose korán…"

 

Vedres: Totus tuus (Egészen a tiéd) műve zenéjének hallgatása közben óhatatlanul II. Szent János Pál pápáról készült profilkép ötlik lelki szemeim elé, ahogy a keresztet a homlokához szorítja és az arca teljes átszellemültséggel üzeni: „egészen a Tied / Máriáé / vagyok”.  A gyönyörű hangon „éneklő” hegedű és a mélységesen tiszta vonóskíséret csodálatos egységben fejezte ki Szent II. János Pál jelmondatát.

 

Gabriel Fauré 1903-ban írt Morceau de lecture c. műve után Vedres - Bárdos: Ave maris stella (Üdvözlégy tengernek csillaga) c. darabja következett, amelyet a szerző magánkiadásban 1996-ban jelentetett meg „Improvizációk” címmel; az eredetileg fuvolaszólóra, fuvola-kvartettre és hegedűre írt improvizációs darabot most orgona-hegedű változatban hallhattuk.

 

Végül Jules Massenet: Thaďs c. 1892-93-ban íródott operája II. felvonásának híres, „Meditáció”néven ismert zenekari betétje zárta a műsort.[19].A zeneműben Massenet a darab főszereplőjének belső vívódását ének helyett szólóhegedűre és hárfára fogalmazta meg. A fülbemászó mű a hegedőművészek egyik slágerdarabja.

 

 

2017. július 1-jén este a Művészetek Palotájában került sor a XVI. REFORMÁTUS ÉNEKEK hangversenyre.[20] A koncert-istentisztelet mottója a REFORMÁCIÓ öt alaptétele volt: 1) Sola Scriptura (egyedül a Szentírás); 2) Sola gratia (egyedül kegyelemből); 3) Sola fide (egyedül hit által); 4) Solus Christus (egyedül Krisztus);
5) Soli Deo Gloria (egyedül Istené a dicsőség).

A műsor 4 részre tagolódott: az 1. karnagya Berkesi Boglárka, a II.-é dr. Arany János, a III. részt Cseri Zsófia, míg a befejező kantátát dr. Kamp Salamon vezényelte.

Az I. alaptételhez 2 Timóteus 3:10-17[21]IGE került felolvasásra, majd a 350 fős egyesített kórus, Berkesi Boglárka vezetésével, Alföldy-Boruss Csilla orgonakísérete mellett, a REFORMÁCIÓ méltán legnépszerűbb zsoltárának – Luther Márton 1529-ben írt „Erős vár a mi istenünk…” művének (390.zsoltár) – 1. és 2. versszakát énekelte a közönséggel együtt. Ehhez a részhez a 163-as számú „Örvend mi szívünk…” kezdetű, és a 171-es számú „Megáll az Istennek Igéje….” c. zsoltárok kapcsolódtak.

A II. alaptételhez a Zsoltárok 23. 1-6[22] verse kapcsolódott, majd a Református Énekeskönyv 28. sz. (Hozzád kiáltok, kegyes Uram…) 1-5. versszaka; a 107. sz. (Dicsérjétek az Urat…) zsoltárainak 1 és 5. versszaka következett, ez utóbbi Gárdonyi Zoltán 107. genti zsoltárának dallamára.

A III. alaptételhez az 1 Thessalonika 5:12-24[23] ige hangzott el, elsőként a 271. zsoltár 1.2. versszaka következett, (Mint Isten akarja, legyen…) majd Claude Goudimel 42. genfi zsoltárának 1.- 3 és 5. versszaka (mely az Énekeskönyvben a 269. sz. zsoltárként szerepel). Ezután a 238. énekeskönyvi zsoltár (Teremtő Istenünk…) 1,28,9 és 10. versszaka. Végül a 357. zsoltár (Jézus az én bizodalmam…) 1,34,6 versszaka, a 7. versszakot a kórussal együtt a közönség is énekelte.

A szünet után a IV. reformáció alaptétel (Egyedül Krisztus) igerészlete a Flippi 2:5-11 [24] volt. A Református Énekek-Istentisztelet 10. éneke a Felix Mendessohn-Bartoldy által megzenésített „Ó Krisztusfő, te zúzott…” c. 341. sz. zsoltár után a 485. dicséret „Jézus Krisztus, szép fényes hajnal…” 1,2,3 és 5. versszakát énekelte az Egyesített 350 fős kórus, majd a 339. sz. dicséret (Jézus, Istennek Báránya..) 1,3,4,5 és 7. következett. Ezt követően a 228. sz. ének (Jehova, csak néked énekelek…) és a 396. dicséret (a 288.sz. ének dallamára) fejezte be a hangverseny III. részét. Ez utóbbi ének 3. versszakát a közönség együtt énekelte a kórussal.

Végül – az V. alaptételhez (Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsőség) kapcsolódóan Máté 6:25-34 [25] Igéje hangzott el, majd ezután következett J. S. Bach „Ein Feste Burg ist unser Gott (Erős vár a mi Istenünk). BWV 80-as számú kantátája szólisták, 20 fős kamarazenekar és a 350 fős egyesített kórus előadásában, Kap Salamon vezényletével.  A méltán igen népszerű kantáta – a Reformáció zenéjének egyik alapműve - hatalmas sikert aratott, amelynek utolsó – 8. korál tétele után a 390. zsoltár 4. versszakát – „Az Ige kőszálként megáll…” a közönség együtt énekelte a kórussal.

A nagyszabású és emlékezetes koncert-istentisztelet a Himnusszal, majd Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök imájával, a „Mi Atyánk” közös elmondásával és az Áldással fejeződött be.’

 Befejezésként elmondhatjuk, hogy Böszörményi Gergely hatalmas vállalkozása – a Református Zenei Fesztiválok és a Református Énekek – Koncert Istentiszteletek komoly példaként állhatnak más keresztény felekezetek –elsősorban a Katolikus Egyház előtt – amely ilyen nagyszabású rendezvényekkel – összefogva az egész Kárpát-medence református kórusait – sajnos nem dicsekedhet.* Dr.​ Bozsai Gábor mérnök, akolitus, OMCE pártoló tag​,
​a Dévai Szent Ferenc Alapítvány önkéntese​

[1]http://www.perifericrecords.com/

[2]https://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Bach_I

[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Capricornus

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Heinrich_Biber

[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Bassani

[6]https://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

[7]http://reformatus.hu/nezet/hirek24/?t=központi református kórus

[8]http://pozsonyiuti.reformatus.hu/

[9]http://www.organconcert.hu/hun/szotyori-nagy-gabor.html

[10]http://www.joreggeltvajdasag.com/kultura/reformacio-500-eves-oroksege-luther-bach-es-zene

[11]http://psalterium.hu/repertoar/kodaly-zoltan-jovel-szentlelek-ur-isten/26

[12]https://hu.wikipedia.org/wiki/Claude_Goudimel

[13]https://hu.wikipedia.org/wiki/Henry_Purcell

[14]http://www.parlando.hu/2016/2016-4/SzaboBalazs-Gardonyi.pdf

[15]http://psalterium.hu/repertoar/kodaly-zoltan-az-50-genfi-zsoltar/116

[16]http://psalterium.hu/repertoar/felix-mendelssohn-bartholdy-der-42-psalm-wie-der-hirsch-schreit/39

[17]http://www.perifericrecords.com/hun/catalogue.php?cont=artist&artist_id=1002#1791

[18]http://vedrescsaba.ultraweb.hu/magyar/sajto/opont2011.htm

[19]http://fidelio.hu/klasszikus/2016/03/16/fidelio_napi_zene_-_jules_massenet_thais_-_meditacio/

[20]https://www.mupa.hu/program/reformatus-enekek-xvi-2017-07-01_19-30-bbnh

[21]http://www.bibliaikalandtura.com/allomasok/isten-szerint-elni/isten-szava-90.html

[22]http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=23&v=1&vs=1-4

[23]http://szentiras.hu/KG/1Thess5

[24]http://szentiras.hu/KG/Fil2

[25]http://szentiras.hu/KG/M%C3%A1t6