Herceg Attila*

 

Abramo Basevi munkássága és jelentősége

 

http://moked.it/files/2015/11/basevi.jpg

Abramo Basevi

 

BEVEZETÉS

A zenepszichológia, mint diszciplina megszületése a huszadik század első felére tehető, ám a lélektan tudományának megszilárdulásához hasonlóan korántsem előzmények nélküli. Noha a magyar nyelvű kiadványokban ritkán találkozunk Abramo Basevi nevével, a nemzetközi szakirodalomban való elmerülés nem csupán zeneelméleti és zenekritikai munkásságára világít rá, hanem zenepszichológiai jelentőségét is nagymértékben emeli.

 

ABRAMO BASEVI ÉLETE

Abramo Basevi 1818 decemberében született az itáliai Livornoban. Orvosi diplomáját a Pisai Egyetemen szerezte, majd 1858-ban Firenzében kezdte meg praxisát, ám nem sokkal később a zeneszerzés mellett kötelezte el magát. Két operát komponált (Romilda ed Ezzelino, 1840; Enrico Howard, 1847), ám egyik sem hozta meg számára a sikert, ezért az 1840-es évek végén felhagyott a zeneszerzői pályafutással. Írói munkássága eleinte kevés reménnyel kecsegtetett: az általa 1856-ban alapított L’armonia című folyóirat nem bizonyult hosszú életűnek. Kritikusként és zenei ismeretterjesztőként azonban nem csupán Firenzében, hanem országszerte ismertté vált.

 

1859-ben életre hívta a Beethoven matinék koncertsorozatot, majd 1861-ban a Societŕ del Quartetto-t. Legfőbb törekvésének tekintette a német zene elterjesztését Itáliában. Éppen ezért idealizálta Meyerbeert, aki kiválóan ötvözte a német és az itáliai hagyományokat. Beethoven mellett Wagner zenéjének is híve volt, olyannyira, hogy – amint azt a levelezésekből tudjuk – Wagner őt és társait a „firenzei reformereknek” nevezte. (Bent, 2005)

Abramo Basevi 1885 novemberében halt meg Firenzében.

 

Főbb műveiből:

 

http://tmm.chicagodistributioncenter.com/IsbnImages/9780226094915.jpg

 

http://www.examenapium.it/libri/basevi.jpg

/Tanulmányok G. Verdi operáiról/ 1859

 

Introduzione ad un Nuovo Sistema d’Armonia /Bevezetés az új összhangzattanba/ 1862

 

https://archive.org/services/img/bub_gb_DLkaU-KlRicC

/A zenetörténet rövid összefoglalása/ 1866

 

http://www.consfi.it/oldwebsite/typo3temp/ce_gallery/d_324_800_600_90.JPG

 

https://archive.org/services/img/bub_gb_WctQ811YqlwC

 

 

BASEVI ZENEPSZICHOLÓGIAI JELENTŐSÉGE

 

Rosenberg szerint Basevi „jelentős mégis el nem ismert szerepet töltött be a zene és az intellektualitás történetében” (Rosenberg, 2002, pp. 630). Munkásságával nem csupán a muzikológia tudományában alkotott jelentőset, hanem a zenepszichológia, mint diszciplina megteremtésében is élenjáró volt.

 

A zenepszichológiával foglalkozó szakirodalomban lényegesen gyakrabban találkozhatunk Helmholtz nevével. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) Basevihez hasonlóan orvosi képesítéssel rendelkezett. Ismertségét az 1850-es években az emberi szem vizsgálatával, azon belül is a szemfenéktükör felfedezésével alapozta meg. Egy évtized elteltével azonban érdeklődése a hallás, azon belül pedig a hangmagasságok érzékelése felé fordult. Nézeteit, illetve vizsgálatainak eredményeit On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music /A hangok észlelése, mint a zeneelmélet fiziológiai alapja/ című, 1863-ban megjelent munkájában összegezte (Helmholtz, 1863/1912; Cahan, 1993). Helmholtz fedezte fel, hogy a fülben lévő csiga különböző részein található Corti-féle szőrsejtek mindegyike egy-egy meghatározott frekvenciára reagál.

 

Krumhansl (1995) szerint a fent leírtak mindössze egyetlen területét képzik annak az összetett rendszernek, amely alatt Helmholtz a zenetudományt értette, ugyanakkor azt is tisztán láthatjuk, hogy Helmholtz elmélete csupán a hangmagasságok érzékelésére adnak magyarázatot, a hangerő érzékelésére már nem (Laczó, 2015). Tény, hogy Helmholtz elévülhetetlen érdemeket szerzett a hangérzékelés területén, ugyanakkor nézetei nem mutatnak túl a fiziológiai törvényszerűségein. Basevi azonban képes volt átlépni ezen a határon.

 

Basevi saját zeneszerzői tevékenysége, valamint a kortárs itáliai és német zeneművek elemzése során fedezte fel, hogy a tonalitás fejlődésével a korábbi összhangzattani törvények felülíródnak, emellett pedig a hallgató elvárásai is megváltoznak. Kiváló példaként említi Wagner Trisztán-akkordját, amely új megközelítésbe helyezte a disszonáns/konszonáns hangzatokról alkotott nézeteket.

 

Noha már Helmholtz is utalt arra, hogy az érzékelés egy alacsonyabb és egy magasabb szintű folyamatból tevődik össze, Basevi ennél is továbbment, és megkülönböztette egymástól az észlelést és az érzékelést (Grejdingen, 2003), messze túlmutatva ezzel kora nézetein, hiszen a tudományos igényű észleléselméletek a 20. század első felében keletkeztek (Csépe & Győri & Ragó, 2007).

 

Basevi úgy gondolta, hogy az érzékelés (szenzáció) a zene feldolgozásának alacsonyabb szintű folyamata, hiszen a hallást, mint fiziológiai jelenséget foglalja magában. Ennek megfelelően minden egészséges ember rendelkezik az érzékelés képességével. Ezzel szemben az észlelés (percepció) már lényegesen magasabb szintű folyamat, hiszen nem csak a fül, hanem az idegrendszer is részt vesz benne. Mi több, az észlelés kulturálisan meghatározott, tanulás és tapasztalás által átszőtt folyamat, ami az érzékeléssel szemben nem egységes, hanem egyénenként eltérő lehet. Modern hasonlattal élve az érzékelés az auditív feldolgozás folyamata hardvere, míg az észlelés a szoftver (Grejdingen, 2003). Ma már tudjuk, hogy „az érzékelés és az észlelés a közvetlen megismerés két szorosan egymásra épülő, mégis elkülönülő alapfolyamata” (Hadházy, 2003, pp. 33.).

 

A fentiek alapján, ha történelmi távlatokba helyezzük Basevi jelentőségét, azt mondhatjuk, hogy a kor szellemiségéből táplálkozva (Helmholtz munkásságán keresztül) előrevetítette a pszichológia és azon keresztül a zenepszichológia alapvető fogalmait. Nézetei az őt követő generációra, az alaklélektani iskola képviselőire, mi több, az 1970-es és ’80-as évek zenepszichológiai elméletalkotóira is hatással voltak.

 

A BASEVIT KÖVETŐ GENERÁCIÓK ÉS AZ ALAKLÉLEKTANI ISKOLA

 

Basevi – túl azon, hogy rámutatott az érzékelés és az észlelés egymástól elkülönülő, mégis összefüggő jelentőségére – kiemelte, hogy az auditív feldolgozás magasabb szintjén a zenei komponenseket (pl. a hangmagasságokat) nem diszkrét részekként, hanem egységes egészként értelmezzük. Ezen nézetében osztozott Theodor Billroth-tal (1829-1894), aki Wer ist musikalisch? /Ki muzikális?/ című írásában kifejtette, hogy létezik egy szervező erő, amely mentén a különböző hangmagasságokat dallamként fogjuk fel – Billroth esetében ez a ritmus (Turmezeyné, 2009).

 

Carl Stumpf (1848-1936) Hangpszichológia című kétkötetes művében szintén megjelenik a gondolat, miszerint a zenei észlelés egészlegesen történik. Véleménye szerint a konszonancia lényege abban áll, hogy a különböző hangok (hangmagasságok) a hangszíntől, hangerőtől és regisztertől függetlenül egységes észleletet képeznek, amelyek akkor is létrejönnek, ha a hangzás nem tökéletesen tiszta (Green és Butler, 2002).

 

Stumpf a Berlini Egyetem tanáraként jelentős hatást gyakorolt tanítványaira, köztük Wolfgang Köhlerre és Kurt Koffkára, akiket az alaklélektani iskola megalapítóiként tartunk számon. Ugyanakkor egy másik út is vezet az alaklélektani iskolához, amelynek hátterében szintén ott találjuk Basevit.

 

Ernst Mach (1838-1916) feltételezte, hogy egy dallamot és annak transzponált változatát nem azonosként észleljük, noha Basevi szerint mindkettő azonos „organikus egészen” osztozik (Gjerdingen, 2013). Christian von Ehrenfels (1859-1932) – akire Mach nézetei is jelentős hatást gyakoroltak – 1890-ben megállapította, hogy a dallam értelmezésében az alaki minőség lényegesen jelentősebb szerepet tölt be, mint a dallamot alkotó részek (Ehrenfels, 1890/1988 – idézi Pléh, 2010).

Ennek értelmében az eredeti és a transzponált dallam alaki minősége azonos, így nem befolyásolja az érzékelést. Azonban ha az egész valamely elemét megváltoztatjuk, úgy az alaki minőség is változik (Pléh, 2010). A hallgató pedig nem az alkotóelemekre vonatkozó észlelés, hanem az alaki minőség alapján alkot ítéletet (Grejdingen, 2013).

 

ÖSSZEGZÉS

 

Tisztán láthatjuk tehát, Basevi nézetei milyen hatást gyakoroltak utókorára, azokat miként próbálták az alaklélektani iskola képviselői elméleti síkról empirikus ismeretanyaggá emelni. Basevi hatását felfedezzük Stumpf munkásságában, akinek helyét a Berlini Egyetemen 1922-től egészen a náci hatalomátvételig Köhler vette át, ám később ő maga is Amerikába menekült (Pléh, 2010). A zenepszichológia elméleteinek Gestaltba való ágyazásának potenciálját Ernst Kurth (1886-1946) is felismerte, ám a második világháború után Amerikában beköszönt kognitív forradalom által az alaklélektani törekvések derékba törtek (Grejdingen, 2013).

 

Az alaklélektan elméletei olyan fontos megállapításokat tartalmaznak, amelyek a mai zenepedagógia számára is megfontolandók (Laczó, 2015).

 

Szerencsére a Basevitől származó zenepszichológia ág a mai napig is nyomon követhető olyan kiemelkedő kutatók munkájában, mint Albert Bergman (1936-), Diana Deutsch (1938-), vagy W. Jay Dowling (1941-) (Grejdingen, 2013).

 

Irodalomjegyzék

 

Bent, I. (2005). Music Analysis in the Nineteenth Century. Volume 2, Hermeneutic Approaches. Cambridge University Press.

Cahan, D. (Ed.) (1994). Hermann Helmholtz and the Foundations of Nineteeth-Century Science. Berkeley: University of California.

Csépe, V., & Győri, M., & Ragó, A. (Eds.) (2007). Általános pszichológia 1. – Észlelés és figyelem. Osiris Kiadó.

Ehrenfels, Ch. (1890). Über Gestaltqualitäten. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 14, 249-292

Gjerdingen, R. O. (2013). Psychologists and Musicians Then and Now. In. D. Deutsch (Ed.), The Psychology of Music (683-707). (Third ed.) Academic Press

Green, B., & Butler, D. (2002). From acoustics to Tonpsychologie. In Th. Christensen (Ed.), The Cambridge History of Western Music Theory (246-271). Cambridge University Press.

Hadházy, J. (2003). A pszichológiai alapjai. Nyíregyháza: Élmény ’94 Bt.

Helmholtz, H. L. F. (1863). On the Sensations of Tone as a Physiologocal Basis for the Theory of Music. (Fourth. ed. 1912) Longmans, Green, and Co.

Krumhansl, C. L. (1995). Music Psychology and Music Theory: Problems and Prospects. Music Theory Spectrum, 17(1), 53-80. Laczó, Z. (2015). A zenepszichológia története. In B. Vas (Ed.), Zenepszichológia tankönyv (25-39). Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet.

Pléh, Cs. (2010). A lélektan története. Osiris Kiadó

Rosenberg, J. (2002). Abramo Basevi: A Music Critic in Search of a Context. The Musical Quarterly, 86(4), 630-688.

Turmezeyné, H. E. (2009). A zenei ismeretek és képességek fejlődése az alsó tagozatos életkorban. Doktori Disszertáció. Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola.

 

 * HERCEG Attila klarinétművész, zeneművész-tanár, önismereti- és személyiségfejlesztő tréner, a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola pszichológia programjának abszolvált hallgatója. A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának tanára.