“TEHETSÉGGONDOZÁS KODÁLY SZELLEMÉBEN”

 

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 2017. év májusi továbbképzési programján részt vett tanárok beszámolóiból

 

http://www.parlando.hu/2017/2017-3/Kodaly-Walter_elemei/image002.gif

 

 Az Egyesület a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával ismét tanártovábbképzést tarthatott 30 órás akkreditált programjának megismertetésére. A 2017. május 24-26-ig, az ELTE BTK Zenei Tanszékén tartott továbbképzésre néhány nap alatt maximális létszámmal lezárult a jelentkezések elfogadása.

(A továbbképzés iránti nagy érdeklődést jelzi, hogy a májusi képzésről olyan nagy számban maradtak le jelentkezők, hogy részükre az ősz folyamán - a Magyar Művészeti Akadémia megtisztelő és ismételt támogatásával – újabb kurzusra nyílik mód.)

 

 A továbbképzésre jelentkező ének-zene tanárok, hangszeres tanárok, óvónők és gyógypedagógus kollégák az ország minden részéből érkeztek, különböző iskolatípusokból, állami és egyházi iskolákból, alsó fokú és középfokú intézményekből egyaránt.

 

Az Egyesület vezetője a májusi képzés során most is pontosan meghatározta és kérte a szükséges dokumentumokat a képzésre jelentkezőktől. (Jelentkezési lap, Felnőttképzési szerződés, és a felsőfokú végzettség igazolása.)

Az előző képzésekhez hasonlóan mindhárom napon rövid Napi hangulatértékelést kellett készíteni a résztvevőknek, majd a továbbképzést követően egy Adaptációs terv megírásával kellett eleget tenniük a hivatalos elvárásoknak. Ezt követően kapják meg az ún. Tanúsítványt, amely igazolja a képzési program eredményes elvégzését.

Az alábbi dolgozatok az Adaptációs terv formájában készült beszámolók közül kerültek kiválasztásra.

 

              1. Fenyőné Kalla Zita zongoratanár (Zeneiskola, Gyöngyös)

              2. Szilágyiné Botos Mária ének-zene tanár (Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza)

              3. Kovács Ágota Hanna ének-zene és szolfézstanár (Zeneiskola, Gimnázium, Tata)  

 

1.

Fenyőné Kalla Zita dolgozata

     

           "Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember..."  Kodály örökérvényű gondolatai és világszerte ismert koncepciója a mai kor pedagógusa számára is fontos útravalóval szolgál. A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület a kodályi hagyaték ápolására, annak integrált művészetpedagógiai programba illesztésére jött létre.

 

http://psalmusarts.hu/images/tovabbkepzes_003.jpg?crc=3820809776

K. Udvari Katalin gordonka- szolfézstanár, az Egyesület elnöke,
a képzési program -,  a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált
Psalmus Humanus Kiváló Tehetségpont és az European Talent Point vezetője

 

Vezetőjük K. Udvari Katalin tanárnő – aki gyermekként Kecskeméten, az ország első zenei általános iskolájában tanult - az egyesület elnökeként szervezte meg a "Tehetséggondozás Kodály szellemében" c. akkreditált pedagógus továbbképzési programot. A 30 órás, 3 napon át tartó képzésre annak előzetesen meghirdetett programját megismerve várakozással teli kíváncsisággal érkeztem: Több, mint fél évszázad elteltével hogyan gondolhatnánk tovább Kodály elképzeléseit? Miként kamatoztathatjuk azokat a különböző művészeti ágakban?

 

Az első előadáson tanárnő bemutatta a képzési programot kidolgozó egyesületet, annak tevékenységét. Felvázolta az ének-zene oktatás történetét a XX. sz. második felétől napjainkig, majd a művészi élmény személyiség fejlődésben betöltött szerepéről, valamint az érzelmi- és értelmi intelligenciára kifejtett hatásairól láthattunk egy Vekerdy Tamással készített interjút. Zeneiskolai zongoratanárként egyfajta megerősítést kaptam arról, hogy a mostoha helyzetben lévő ének- zene oktatás és az a munka, amit a gyermekek művészeti nevelésére fordítunk mennyire produktív: Felbecsülhetetlen jelentősége van a tehetséggondozásban, a fejlesztésre szoruló gyermekek és a szociálisan hátrányos helyzetűek  felzárkóztatásában, de az átlagos képességűek komplex nevelésében is megkerülhetetlen. Ezt támasztják alá a  Barkóczi Ilona-Pléh Csaba által végzett, 1978-ban publikált Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatástanulmánya, és a legfrissebb kutatási eredmények is..

 

A kurzus következő előadója dr. Mindszenty Zsuzsánna volt.

 

Dr. Mindszenty Zsuzsánna  DLA Liszt Ferenc-díjas karnagy, egyetemi oktató (Eötvös Loránd Tudományegyetem, az ELTE Pro Musica Vegyeskar és Nőikar, valamint a Musica Nostra Kórus karnagya, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA elnöke

 

Énektanítás és kórusvezetés címmel nyújtott segítséget a karvezetőknek, ének tanároknak gyakorlati tanácsaival, a tananyagba jól beilleszthető kotta-anyaggal, de hangszertanárként is tudom kamatoztatni szakmai észrevételeit az éneklés és annak hatásaival kapcsolatban. Kodályhoz hasonlóan szerinte is meg kell előznie az énekre tanításnak a hangszeroktatást, mert segít a belső hallás  kialakításában, a formálásban, hangszínárnyalásban, a lüktetés és  ritmus megéreztetésében. Saját tapasztalatom szerint a kisgyermekek a számukra már ismert és énekelt dallamokat sokkal könnyebben megtanulják a hangszeren eljátszani. Fontosnak tartom éppen ezért a szolfézs- és hangszertanárok közötti párbeszédet, mert a két tantárgy anyagának egymásra kell(ene) épülnie ahhoz, hogy a legjobb eredményeket érjük el.

 

Öröm volt hallgatni Kovács Henrik lelkes előadását „A néptánc oktatásban rejlő nevelési lehetőségekről”. A zene és a tánc szoros kapcsolata lehetővé teszi, hogy azok egymást erősítve fejtsék ki fejlesztő hatásukat.

 

http://psalmusarts.hu/images/tovabbkepzes_036.jpg?crc=3918991151

Kovács Henrik néptáncpedagógus, adjunktus, egyetemi oktató

Magyar Táncművészeti Egyetem

 

Gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogy a táncolás mennyire igénybe veszi a koncentrációt, ugyanakkor a mozgáskoordináció is javul tőle. Tánc közben nagy szerep jut az osztott figyelemnek, az improvizatív elemek pedig növelik a kreativitást. Ezek a képességek hangszertanulásnál ugyanúgy kiemelt szerepet kapnak, a fizikai igénybevétel pedig szellemileg is befogadóbbá tesz. Éppen ezért saját hangszeres óráimon – a "Kovács módszer"-hez hasonlóan – mozgáspihenőként  is szeretném kipróbálni néhány táncelem alkalmazását.

 

Régóta meghódítandó terület számomra a hangszeroktatás idegen nyelven és bár "angolos" vagyok, hasznos ötleteket merítettem Stipkovits Fülöp „Zenetanítás német nyelven" c. előadásából.

 

http://psalmusarts.hu/images/tovabbkepzes_038.jpg?crc=168211649

Stipkovits Fülöp, szolfézs-zeneelmélet tanár, karvezető, igazgatóhelyettes,

Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola

 

Itt is fontos szempont a megfelelő tananyag kiválasztása és az, hogy mit mutatunk meg a tanuló által még ismeretlen kultúrából, mivel keltjük fel az érdeklődését. Érdemes az adott ország gyermekdal-anyagából kiindulva az egyszerű mondókák, dalok segítségével megalapozni a nyelvismeretet. Véleményem szerint itt sem elhanyagolható az a tény, hogy mennyivel könnyebben rögzülnek az idegen szavak, ha azokat zenei, ritmikai környezetbe ágyazva tanuljuk. Ezen kívül a jó hallás eredményesebb nyelvtanulást tesz lehetővé, a tudatosan fejlesztett ritmusérzék segítségével pedig megrövidül a számunkra idegen hanglejtésű nyelv elsajátítása.

 

Kaibinger Pál segítségével átfogó képet kaptunk a zeneoktatás gyógypedagógiában betöltött szerepéről, a zeneterápia személyiség-formáló erejéről.

 

 

Kaibinger Pál gyógypedagógus, énektanár, tankönyvíró

a Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és

 Módszertani Központ (Budapest) igazgatója

 

A zene pozitív hatásait fiziológiai, kulturális és szociológiai szempontból vizsgáló kutatási eredményekről, a tehetség-típusok sajátosságairól, a muzikalitás és zenei tehetség öröklődéséről is érdekes információkhoz jutottunk. A zenélés organikus hátterének vizsgálatával a jobb- és bal agyfélteke funkcióit ismertette tanár úr, rávilágítva arra, hogy a zene az egyetlen olyan művészeti ág, ami mindkét agyféltekét dolgoztatja.

 

Érdekes volt hallani Langdown Down "Idiot savant" – elméletéről és bepillantást nyerni az ULWILA-módszerbe. Ez utóbbit biztosan ki fogom próbálni a kottaolvasás tanításánál. Kitért a normál és gyógypedagógia összehasonlítására, a módszertani különbségekre. Ennek a résznek kapcsán merült fel bennem, hogy sok gyógypedagógiában használt eszköz bevethető lenne az egyre több "problémás" gyermeket kezelő normál oktatásban is mivel a két terület sok esetben nem különül el élesen egymástól. Mindenesetre meggondolandó, hogy az egyre nehezebben fegyelmezhető átlagos képességű gyerekek számára nem lenne-e üdvös arányaiban magasabb óraszámban tanítani a "mostohagyermekként" kezelt készségtárgyakat.

Négy sorban és hét oszlopban az Ulwila kotta színes hangjegyei. Minden énekhang más színnel ábrázolt kör. A hangok időtartamának csökkenését körök felezése negyedelése további felaprózása jelzi. A hangok hosszúsága a körök számával arányos.

ULWILA színes kotta

 

 

Nagy hatást gyakoroltak rám dr. Pásztor Zsuzsanna előadásai az "Egészséges életmód"-ról, valamint a "Munkaképesség és tehetséggondozás"-ról.

Dr. Pásztor Zsuzsa zenetanár, egyetemi oktató

(Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,

Eötvös Loránd Tudományegyetem)

 

Napjaink oktatási rendszerének súlyos hiányosságára mutat rá a "Kovács módszer" hirdetőjének és továbbadójának tézise, miszerint a pedagógiai folyamatban a követelmények és a terhelés messze felülmúlják a munkaképességet és a teherbírást. Nem véletlen, hogy maga Kodály indítványozta a munkaképesség-gondozás kutatását 1959-ben. Holisztikus szemléletű tudósként maga is azt vallotta, hogy "A zene első szerszáma maga az emberi szervezet... értő módon kell gondoznunk." Sajnos a jelenlegi rendszerben erre nagyon kevés figyelem, idő és energia jut, pedig a kutatási eredmények azt igazolják, hogy a jól szervezett munkaképesség-gondozás többszörösen megtérül. Jó teherbírás nélkül komoly tehetségek kallódhatnak el, márpedig ezt nem engedhetjük meg magunknak. Jobban ki kellene aknáznunk azokat az eszközöket, amelyeket a "Kovács módszer" nyújt számunkra az eredményesebb tehetség-gondozás segítésére. Munkám során a zongora órákon biztosan alkalmazni fogom a "mozgás-pihenő" gyakorlatokat, amikhez hasonlóval már eddig is próbálkoztam, csak nem ilyen tervszerűen felépített formában. A nagyméretű lufikkal végzett gyakorlatok kifejezetten lazító hatásúaknak bizonyultak, a teljes játszóapparátust aktivizálva nagyon jól alkalmazhatóak a hangszerjáték előkészítésében. Tanítás közben gyakran szembesülök az elfáradás következményeivel: a legtöbb tanuló a 12 órányi napi munka után már "alig használható" délután 5-6 óra körül, amin nem sok csodálkoznivaló van. Az érdeklődés csökkenése, a dekoncentráltság, a memória gyengülése nagymértékben csökkentik a teljesítményt. Ésszerű munkamódszerrel (pl. szakaszos munkavégzés kisebb pihenők beiktatásával), valamint átgondolt életmód-programmal sokat tehetünk a stressz negatív hatásai ellen, ami sajnos már a gyerekeket is súlyosan érinti. Nekünk, pedagógusoknak pedig jó példával kell elöl járnunk (pl. nem baj, ha kocogás vagy bármilyen más sporttevékenység közben találkozunk tanítványainkkal...).

 

A képzés keretén belül érintettük a drámapedagógiát, a vizuális nevelés hatását, a "Kokas- módszer" segítségével pedig a komplex művészeti nevelés eszközeit használva vehettünk részt egy zene-, képzőművészet-, tánc ötvözetéből álló foglalkozáson.

 

Rachmanyinov: a-moll zongoraverseny ihlette festmény (Kokas-módszer)

         

Számomra nagyon hasznos és sokrétű volt a program, aminek segítségével számos továbbgondolásra késztető információhoz jutottam. Igazán inspiráló volt!

 

Gyöngyös, 2017. június 12.

 

2.

Szilágyiné Botos Mária dolgozata

 

Mindenekelőtt szeretném kifejezni tiszteletemet és nagyrabecsülésemet a program létre hozóinak és szervezőinek, hogy részese lehettem a kurzusnak.

A kiváló szakemberek előadásai egyrészt megerősítettek abban, hogy jó úton haladok, jó az, ahogy nap, mint nap az osztályokkal dolgozom, másrészt mondanivalójukon elgondolkodva, tapasztalataikat hallva új ötleteket merítettem, melyeket beilleszthetek a mindennapjainkba.

 

Maximálisan magaménak érzem a Mindszenty Zsuzsánna által említett

alappillérek fontosságát:

- a legértékesebbet adjuk;

- a tanítás középpontjában az éneklés álljon;

- személyiséget formáljunk;

- zenei igénytelenség felszámolása.

 

Alsó tagozaton tanítva kapcsolatban vagyok az óvodákkal, nagycsoportosaikat látogatva mintegy felmérem zenei képességeiket. Ezeken a tájékozódó látogatásokon – a képzésen hallottakon felbátorodva – bátrabban használom majd a mondókázás változatos formáit mozgással, mutogatással, ritmushangszerrel kombinálva. A ritmuszenekar – mint azt ki is próbáltuk –, de magam is tapasztaltam, hogy minden korosztálynál sikertörténet lehet. S nemcsak a többségi iskolákban, hanem a speciális intézményekben tanuló gyerekeknél is. Talán ott még inkább a siker.

 

A ritmus – mozgás, a ritmus – éneklés, illetve az éneklés – mozgás élménye és hatása kivételes a gyógypedagógiai oktatást igénylőknél. Tapasztaltam, hogy az ő nevelésük és fejlődésük egyik fő mozgatója a zene. Ám a zene egyben híd és kapocs is lehet a többségi iskolákban tanulókhoz.

 

Lakhelyemen, a Csodavár Korai Fejlesztő Központban tapasztaltam, hogy milyen fontos a ritmus, a zene a fogyatékkal élők életében. (ld. Montessori tanításai.) Továbbra is szándékozom folytatni az önkéntes munkát az említett intézményben. Hasonlóképpen célom a Down Egyesület által életre hívott „Mindenkinek becsengettek!” mozgalom további támogatása és programjukban az aktív részvétel. E törekvés lényege, hogy fogyatékkal élő, speciális intézményben tanuló gyerekeket integrálnak a többségi iskolákba. Itt a fő cél a másság elfogadása, az egymással szembeni tolerancia kialakítása/ erősítése. Ebben a programban kétszer volt alkalmam részt venni, a legutóbbi május végén ért véget. Egy autista kisfiú 10 héten át, heti 1 alkalommal látogatta az osztály ének óráit. A kezdeti tartózkodást az éneklés, a ritmushangszerek használata, s a

közben kialakult vidámság - mely olykor az össze-vissza kopácsolás hozadéka volt -, hamar feloldotta. A fogadott gyermek egyre bátrabb magabiztosabb lett, melyet igazolt a programot záró gálán nyújtott produkció. Kánonban és két szólamban énekeltünk.

 

Az autista gyermek fogadása és jelenléte a fogadó osztálynak is nagymértékben javára vált. Egyébként is missziómnak tartom a fogyatékkal élők segítését, úgy érzem ezen az úton nagyot léptünk az osztállyal. Így érthető, hogy örömmel hallgattam Kaibinger Pál eredményeit és tapasztalatait, melyeket – jegyzeteimet áttekintve – folyamatosan tudok majd használni ebben a témában.

 

Kaibinger Pál

 

 

S milyen érdekes, itt is visszaköszön a Mindszenty Zsuzsánna által említett alappillérek egyike: személyiséget formáltunk a ZENE segítségével.

 

Dr. Mindszenty Zsuzsánna 

 

Úgy gondolom, nagyon ide kívánkoznak a néptánc oktatásról hallottak is, hiszen ott is „kulcsszó” a RITMUS. A ritmus „kijárása”, „kidobbantása” nagy segítség a ritmikai készség fejlesztésében, s mindez játékosan, élmény dúsan, vidáman. Kovács Henrik adjunktus úr ritmuskártyái ebben óriási segítséget nyújtanak. Amellett, hogy az egyes ritmikai elemeket, illetve ütemfajtákat gyakoroltatja és rögzíti, a memória fejlesztésében is szerepet kap. Az iskolai ének szertár

fejlesztésénél igyekszem meggyőzni a vezetőséget az eszköz hatékonyságáról. Addig is az egyszerűbb ritmuskártya, ritmus lottó, ritmus virágok és élő ritmuselemek segítségével teszem észrevétlenné és játékossá az órákat.

Örömmel hallottam a képzés több előadójától a játszás, a játékosság előnyeiről, a játék fejlesztő hatásáról. Talán nem sértek meg senkit, ha a Kovács-módszert „lejátékozom”, de biztos vagyok abban, hogy a gyerekek elé sem úgy tárjuk, hogy most a Kovács- módszer alkalmazzuk, inkább egy kis játékra hívjuk őket.

Már ismertem a módszert, egy Kokas tanfolyam kapcsán találkoztam vele. Akkor is tetszett, ahogy dr. Pásztor Zsuzsa tanárnő elénk tárta, mégis az évek során lankadt a módszer iránti figyelmem. Hálás vagyok az újabb ösztönzésért, igyekszem ébren tartani az érdeklődést.

 

Az előzőekben csak érintettem az iskoláskor előtti zenei nevelést, melyet magam is nagyon fontosnak tartok. Vass Veronika tanárnő csak megerősített ebben. A hitet és az elhivatottságot éreztem minden szavában. Nagyon szimpatikus a leendő édesanyáknak szánt tanítása, dalolása.

 

Vass Veronika pedagógia, ének-zene szakos tanár

(Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola)

 

Azt gondolom, hogy a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület e kezdeményezése követendő. Komolyan elgondolkodtam hasonló foglalkozások szervezésén.

 

Amint azt az egyesület is hangoztatja, valóban nem mindegy, hogy a születendő/újszülött gyermek mit hall. S valóban, sok anyát megtaníthatunk arra, mit adjon a ZENE világából gyermekének (a felvételen láttuk élénk érdeklődésüket), s ezt végig kísérheti a további nevelési éveket. Szükség van erre, mert sajnálattal tapasztalom, hogy igen sok óvodában elfelejtik a Kodályi törekvések fontosságát. (Véleményem szerint a középfokú óvóképzés megszüntetésével nagy űr keletkezett ebben a témában.)

 

Ezért továbbra is keresem majd a kapcsolatot óvónőkkel, óvodákkal. Bemutató foglalkozások tartása, azok megbeszélése már eddig is színesítette az iskolai életünket. Ezeket továbbra is szeretném folytatni. Az óvodás korosztály iskolába ”toborzása” címén ún. kórusovi foglalkozásokat tervezünk, amikor az óvodás gyermekek látogatnak el az iskolába.

 

Állandó gondom a kórus repertoár kialakítása illetve bővítése. A képzésen hallottak után, azokat átgondolva már jönnek az ötletek. A kóruséneklést nálam kezdőkről lévén szó, egyszerű, de mutatós művek után kutatva a következőkre találtam:

           - Papp Lajos: Kicsinyek kórusa

           - Kodály bicíniumai

           - Bárdos bicíniumai

           - Szőnyi Erzsébet bicíniumai

 

A ritmika szerepe fokozottan előtérbe kerül Weöres Sándor verseiben. Nos, ezek feldolgozásai szerintem kedvesek lesznek a gyerekeknek, hiszen sok verset ismerhetnek a költőtől (pl.: Kocsár Miklós: Aranyágon ül a sármány, Kutyatár, stb.).

 

Hangulatos, vidám és egyben lelkesítő kórusművek lehetnek Balázs Árpád művei. A multikulturális nevelés egyszerű formája a másnépek dalaival való ismerkedés magyar nyelven. Erre szerintem kiváló és könnyen megjegyezhető dalocskákat tartalmazó gyűjtemény (Sebestyén András: Európai gyermekdalok c. sorozata).

 

Pillanatkép Vass Veronika „órájáról”

 

Őszintén bevallom, hogy a kisiskolások idegen nyelvű éneklésétől kezdetben tartózkodtam. Ám rá kellett jönnöm, hogy a gyerekeknek ez kihívás, kaland. Büszkén harsogják az ismeretlen hangzású szavakat és nagyon hamar megjegyzik azokat. Így munkám során igyekszem továbbra is megtanítani a tankönyvben szereplő más népek dalainak egyikét, másikát eredeti nyelven is megtanítani (Áll egy ifjú nyírfa, Részeg tengerész, Táncolunk diridon).

 

A kórus tagjai közt lévő idegen ajkú gyerekek tiszteletére pedig megtanulunk egy-egy dalt az adott nyelven. (Eddig már alkalmunk nyílt héber, libanoni, kínai és japán dalokat énekelni.)

 

Az éneklés jelentőségét igyekszem az iskolán kívül is hangoztatni. A cserkészet kitűnő helye ennek, hiszen a mozgalom nagy súlyt fektet a népdalkincs megismerésére. Itt tapasztaltam meg, hogy a gyerekek igenis szeretnek énekelni. Járjanak bár emelt szinten éneket oktató iskolába, vagy normál osztályba, nem kényelmetlen nekik az éneklés. Egy-egy népdallal szinte „bogarat ültethetünk a fülükbe”.

 

Röviden összegezve, a képzés elérte célját, nálam többszörösen is tisztelettel és szeretettel mondok köszönetet a Psalmus Humanus Egyesület működtetőinek és kívánom, hogy missziójukat töretlen lelkesedéssel végezzék.

 

3.


Kovács Ágota Hanna dolgozata


 

A Psalmus Humanus-programban ismertetett módszerek sokféle iskolatípusból merítenek. Több korosztályt, szaktárgyat és társadalmi csoportot is érintenek. Mindegyik kiválóan alkalmas arra, hogy egy-egy ötlettel gazdagítsuk pedagógiai eszköztárunkat. Alsó tagozatos gyerekekkel dolgozok, így számomra azok adaptálhatók elsősorban, amelyek az általános iskolai énekórák akár mindennapos részeivé is válhatnak és talán nem annyira magától értetődő az alkalmazásuk.

 

Vass Veronikától meríthettünk olyan énekes játékokat, képességfejlesztő feladatokat, amik biztosan élményt jelentenek az alsó tagozatosok számára és helyenként színesebbé tehetjük velük óráinkat.

 

Vass Veronika

 

A kínált dallamrepertoárból sok újjal találkoztam, de az ismertebbeket is jó volt feleleveníteni. A különböző ritmushangszerekkel, furulyával pedig egészen biztos elnyerhetjük tanítványaink tetszését. A Kovács Henriktől tanult sok népi gyermekjáték, ami szerencsés

iskolákban a népi táncórák anyagát is képezik, de véleményem szerint az alsó tagozatos tanítóképzésben, vagy a szolfézs módszertan részeként is alkalmazhatók mozgalmasabbá téve óráinkat. A mindennapos testnevelési kötelezettségnek egy néptánc óra is eleget tehet, de a testmozgáshoz való hozzáállás alakítására nem szükséges egy egész tanórát áldozni. Az énekórákon előforduló mozgásos feladatok is kialakíthatják a megfelelő attitűdöt. Ez természetesen csak a mellékes haszon, valójában a zene mozgással való kifejezése komoly hasznot hajt a zenei képességek fejlesztésében is. A zene mozdulatokkal, tánccal való összekapcsolását számos módszeren keresztül megismerhetjük, és alkalmanként ily módon is fejleszthetjük diákjainkat.

 

Dr. Bodnár Gábor DLA egyetemi docens, tanszékvezető ELTE BTK Zenei Tanszék zeneelmélet-oktató, korrepetitor, zeneszerző és zenei tárgyú tanulmányok írója

 

A nép játékok iránt korábban is éreztem vonzalmat és az oktató által adott ízelítő után csak még nagyobb kedvet kaptam elsajátítani, majd használni az óráimon.

Kodály talán a legnagyobb hangsúlyt a kóruséneklésre fektette, mert ezt találta az aktív zenélés mindenki számára elérhető eszközének, a hallásfejlesztés legjobb módszerének. Mindszenty Zsuzsánnától a kortárs gyermekkari irodalom széles választékából meríthettünk. Nagyon értékes számomra a számos kotta és dalanyag, amivel gyarapodtam.

 

Manapság elvárt tantárgyak közötti kapcsolódások, komplex szemlélet könnyebben megvalósítható, ha művészettörténetileg nézzük a korszakokat és történelemről, irodalomról, képzőművészetekről is tanítunk. Az idegen nyelvek talán kevésbé adják magukat mind ehhez, pedig ha egy műdallal eredeti nyelven ismerkedünk meg, akkor a zene megértéséhez a szöveg megértése elengedhetetlen. A nyelvtanulás és énekoktatás kapcsolódási lehetőségeiről hallhattam Bodnár Gábortól. Ha rendelkezünk nyelvi ismeretekkel, akkor az énekórákon is megerősíthetjük a nyelvtanulás fontosságát a tanulók számára.

 

Dr. Bodnár Gábor DLA

 

Erre mutatott gyakorlati példákat számomra Stipkovics Fülöp.

 

Stipkovits Fülöp

 

A vizuális ábrázolást is szokás a zenével párosítani, ennek érzékenyítő és képességfejlesztő hatása ismeretes számomra. Ennek gyakorlati kivitelezésére láthattam nagyon jó példákat a Reikort Ildikó illetve R. Lakatos Klára által tartott foglalkozásokon.

 

Reikort  Ildikó zenepedagógus, képzésfejlesztő mesterpedagógus,
 Kokas-tanfolyam oktató, IASK zenei munkatárs, karnagy

 

R. Lakatos Klára képzőművész, pedagógiatanár
(Napénekéj Művészeti csoport, ERŐMŰVHÁZ Nonprofit Kft.)

 

A drámapedagógia eszközeit is jól hasznosíthatónak találom az általános iskolai ének-zene órákon. Széles kínálatából majdnem minden órára találunk alkalmas, kreatív, interaktív módszert, melyből Tóth Zsuzsanna ízelítőt adott nekünk. A drámatanárok használják a ritmust, a zenét, hát miért ne használhatnák az énektanárok a játékot. A drámajátékok birodalma olyan kaland, aminek kipróbálására nagy affinitást érzek. Az ízelítőt pont elégnek éreztem arra, hogy egy-egy órával ráhangoljam, felfrissítsem vagy lenyugtassam a diákjaim.

 

 

Tóth Zsuzsanna színházpedagógus, a veszprémi Pannon Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem drámapedagógiai szakirányú képzéseinek óraadó tanára

 

Az említett programokhoz más-más szaktárgyi ismeretekre is szükség van és úgy érzem a továbbképzésen hallottaknál sokkal mélyebb tudás szükséges az alkalmazásukhoz, de annyi bátorságot mindenképpen kaptam, hogy minél sokoldalúbban közelítsek a zenei neveléshez, mert az eredmény hosszútávon nagyon is megtérül. Azonban ezek tudatos, szakszerű használatához még szélesebb ismeretek birtokában éreznék elég magabiztosságot.

 

 

Baráth Zoltán zenetanár, a számítógépes zene tantervírója,

közoktatási szakértő, igazgató, Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola, Nagykanizsa

 

 

A manapság sokat hangoztatott IKT[1] kifejezés is igényel – a zenei szaktudáson túl – egyéb kompetenciákat. Hogy lassan minden pedagógusnak informatikatanárrá is kellene válnia, az talán erős túlzás, és hogy valaha is ügyesebben boldoguljak a számítástechnika világában, mint némelyik diákom, az talán lehetetlen, de vannak általános információs technikai ismereteim, és úgy érzem ezt az utat is feltétlenül fel kell használnom, amikor a mai fiatalokhoz szeretnék szólni. Hogy a CD lejátszáson, YouTube használaton túl mi mindenre lehet még használni egy énekórán a számítógépet, azt egyfelől megtudhatjuk, ha tájékozódunk, milyen alkalmazások, eszközök vannak általában, amik az oktatásban használhatók, de a Psalmus Humanus program keretében azt is megismerhettük Baráth Zoltánon keresztül, melyek a specifikusan zenei

 

Baráth Zoltán

 

alkalmazások. Három csoportba sorolhatjuk őket. Első a zenei könyvtár jellegű programok csoportja, mely sok esetben a hanganyaggal egy időben kottát is mutat. A kerettantervi előírások szerint ma már csak felismerő kottaolvasásra kell törekednünk a közoktatási énekórákon. Ezek a programok szerintem nagyon sokban tudnak segíteni ennek a célnak az elérésében. A második csoport a készségfejlesztő programoké, ezek úgy könnyítik meg a zenetanulók életét, hogy a sokszori ismétlést, beidegződést kívánó gyakorlásnak játékos formát adnak. A hallásfejlesztő programok mellett, vannak blattolást segítő és ritmusérzék fejlesztő segédanyagok. Közoktatásban bizonyos felvételi vagy alkalmassági vizsgafelkészítések esetében lehetnek nagyon hasznosak számomra ezek a programok. A harmadik csoportba a zenei rögzítő és kottaíró programok tartoznak. A játszott muzsikát is rögzíteni lehet velük, ennek kottaképét látva azután további megfigyelésekre, elemzésre adhatnak lehetőséget. Szükségünk lehet egy zongorakíséret transzponálására az órára készüléskor. Ebbe a csoportba tartozó programok nagyban megsegíthetik a felkészülést. Ezekkel az eszközökkel megragadhatjuk a digitális bennszülöttként[2] felnövő diákok figyelmét és megfelelhetünk az információs társadalom által diktált követelményeknek. Természetesen megvannak a veszélyei éppen úgy, mint az előnyei. Figyelnünk kell arra, hogy a digitális eszközök csak kiegészítésként jelenjenek meg a hagyományos eszközök mellett, megragadva az extra lehetőségeket, amik bennük rejlenek a zeneoktatás területén. Kiemelném azt a nagyszerű előnyt, hogy a készségfejlesztő feladatokat immár önállóan, tanár nélkül, akár otthon is végezhetik a fiatalok. Nagy segítség tud lenni, hogy egyedül lehet vele dolgozni, de hátrány is, mert a közösségi tevékenység idejét csökkentheti, ha nem találjuk meg a megfelelő egyensúlyt a tanórákon. A Kodály-Ádám módszer nagy pozitívuma országunk mindenkori adottságait tekintve, hogy nincs szükség nagy beruházásokra, felszerelés nélkül is meg tud valósulni, csak legyen egy nívós pedagógus. Az információs technikai eszközök biztosítása hatalmas forrásokat igényel az iskoláktól, ezt sajnos még ma sem tudja minden iskola előteremteni. A hasonló speciális programok beszerzése pedig talán a legutolsó a sorban, de az iskolai vezetés felé egy kérvényt mindenképpen megér számomra, ha már olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az iskolában rendelkezésemre áll egy számítógép hangfallal, akkor feltétlenül kiszeretném használni ezeket a lehetőségeket, nemcsak zenehallgatásra. (K. Udvari, 2002. 127-138.)

 

Pásztor Zsuzsa a zenei munkaképesség gondozás és egészséges táplálkozás rejtelmeibe vezetett be minket.

 

Dr. Pásztor Zsuzsa

 

A más néven, Kovács-módszernek nevezett technika annyira speciális, hogy az ehhez tartozó továbbképzést és több szakirodalmat feltétlenül szükségesnek érzek a helyes alkalmazáshoz. Ha azonban a lényegét megértjük, sokat tehetünk diákjainkért és tanóráink hatékonyságáért. „A zenei munkaképesség-gondozás olyan edzésmódszer és életmódprogram, mely a zenei követelményekhez igazodva az oktatással és a zenei hivatással egybeépítve a zenével foglalkozó növendékek és felnőttek fizikumának felkészítését szolgálja a hivatás és a mindennapi élet feladataira.” (K. Udvari, 2002. 147.)

 

Ahhoz, hogy az éneklés személyiségfejlesztő értékei optimálisan érvényesülni tudjanak, nagyon fontos az énekoktatás lehető legjobb hatékonyságának elérése. A napi munka során jelentkező fáradtság rányomja bélyegét az énekórákra is, de ha a tanórák keretébe iktatjuk a munkaképesség-gondozó mozgást, jelentősen növelhetjük az oktatás hasznos percszámát. A pedagógusokat is érintheti az idegrendszeri kimerülés. Úgy érzem, erre már fiatalként oda kell tudni figyelni és jó szokásunkká kell tenni a megelőzési lehetőségeket. A munkaképesség-gondozó foglalkozás nekünk is segíthet az idegi és fizikai teherbírás növelésében. Mindez történhet a munkához kapcsolva, illetőleg külön szervezett csoportos vagy egyéni foglalkozások formájában, továbbá önálló otthoni programként is. Mivel a túlterheltség nemcsak a zenében résztvevők számára jelenthet akadályt teljesítményük maximális kihasználásában, ezért a zenei munkaképesség-gondozás eredménye más területeken is segítséget nyújthat, preventív hatású lehet. Úgy érzem, egy értekezleten szívesen adnék ízelítőt és kedvet a kollégáknak a mozgáspihenők megismerésére.

 

A kép közepén: dr. Pásztor Zsuzsa

 

Értelmezésem szerint a legfontosabb alapelv, hogy elkerüljük a mély fáradtságot. Úgy végezzük a munkát, hogy az megfeleljen a pillanatnyi erőnlétünknek: megfelelő szakaszokra bontjuk és az egyes munkaszakaszok közé pihenőket iktatunk be. Leghatásosabb az olyan pihenési mód, amely visszaállítja a sejtekben a tápanyag-raktározás és felhasználás egyensúlyát. Fáradtság esetén a szervezetünk több energiát használ fel, így abban kimerültség jön létre anatómiailag, és ezt követően a közérzetet illetően is. A mozgás képes a lehető leggyorsabban helyreállítani a sejtek tápanyagforgalmát. A megfelelő tápanyag bejuttatása ehhez elengedhetetlenül fontos ezt a gondolatot erősen magamévá tettem és úgy érzem osztályfőnök jellegű tevékenységek alkalmával erre is fel szeretném hívni tanítványaim figyelmét.

 

A jól felépített mozgásos pihenő a keringést és a légzést takarék üzemmódból normál munkaüzemre állítja, ezáltal javítja a sejtek tápanyag- és oxigénellátását, regenerálódását.  A gyakorlatban jól bevált a szakaszos munkavégzés és annak “szendvics-szerkezetben” való rendezése. Minden szakaszt frissítő mozgás előzzön meg, a szendvics rétegei tehát: mozgás-munkavégzés-mozgás-munkavégzés… Ennek köszönhetően elkerülhetjük, hogy fáradtan, erőlködve, magunkat agyonhajszolva küszködjünk a munkával. Helyette felfrissülve, fellazulva, jó közérzettel, tetterősen, sokkal kevesebb időfelhasználással és erőfeszítéssel, lényegesen jobb eredményre juthatunk. A rövid mozgáspihenők a karok, lábak, törzs megmozgatása után egy serkentő és egy nyugtató gyakorlattal (pontosan ügyelve a helyes sorrendre), mindössze néhány perc alatt elvégezhetők. Az ezzel töltött idő azonban kétszeresen is megtérül a munkavégzés hatékonyságában. Ha pusztán néhány perc helyesen végzett mozgáspihenőre van szükség ahhoz, hogy a tanulóknak legyen ereje és lelkesedése a munkavégzéshez, ki ne ragadná meg az alkalmat rá, amennyiben ismeretes számára ez a remek pedagógia. Sokadik alkalommal találkoztam a Kovács-módszerrel és mindannyiszor újabb és újabb puzzle-darabok kerülnek a helyére. Ez alkalommal úgy hiszem összeállt a kép annyira, hogy vállalkozni merjek az alkalmazásukra a tanóráimon rövid mozgáspihenőkre. (K. Udvari, 2006. 131-135.) (K. Udvari, 2002. 145-159.)

 

Vallom, hogy a Kodály-módszert nem lehet egy az egyben úgy csinálni, ahogy 50 éve volt. A legfontosabb gondolat, hogy az örömszerző művészeti tevékenység által teljesebb emberré válhassanak a gyerekek. Ahhoz, hogy örömszerző legyen a muzsikálás, de egyben hasznos is a tudományt is be kell vonni a nevelésbe. A Psalmus-programban magas szintű szakmai grémium által elbírált módszerek színes kínálatából meríthettem. Feladatatomnak érzem megtalálni a saját személyiségemhez és a gyerekek adottságaihoz legmegfelelőbb lehetőséget. Az örömszerző művészeti tevékenységhez nagyon felkészült tanár kell, aki fel tudja ismerni a gyerekek számára legmegfelelőbb módszert. Úgy érzem felkészültségemhez a továbbképzés nagyban hozzájárult. A programot oktató társaságnak a döntő része még a kodályi zenepedagógián nevelkedett, tehát még gyerekkorukban megtapasztalhatták azokat a kórusokat, iskolákat, tanárokat, akik közel álltak a forráshoz. Különösen személyessé tette számomra, hogy azt éreztem szeretnék továbbadni a mai ifjúságnak, így nekem is azt a jót, amibe nekik részük lehetett. A továbbképzés oktatóiként és saját gyakorlatukban is sok erővel és lelkesedéssel szeretnének minél szélesebb körben a magyar énekoktatás szolgálatában állni. A magam nevében nagyon köszönöm szolgálatukat, sokat gyarapodtam általuk.

 

Tata, 2017. június 18.

 

További információk és képek: PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület

 [1] „Az IKT fogalma: az Információs és Kommunikációs Technológiák olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ- és a kommunikációközlést, feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást elő­segítik, gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszik.” „Az IKT az oktatásban elsősorban az oktatás kibernetikai, rendszer elméleti, kommunikáció elméleti alapokon történő megtervezésének olyan átfogó pedagógiai stratégiája, amely biztosítja a tananyag hatékony elsajátítását, korszerű információhordozó anyagok, eszközök es módszerek együttes felhasználásával.” Forrás: http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/05_ikt_02_27/221ikt_fogalma.html (letöltés: 2017.04.19.)

[2] „A digitális bennszülött fogalmát Marc Prensky használta először 2001-ben, akárcsak a [digitális bevándorlók] fogalmát is. … A digitális bennszülöttek azok a fiatalok, akik már beleszülettek abba a világba, amelyet egyre inkább meghatároznak a különböző digitális technológiák: ők tehát az ITgeneráció. (Információs Technológiai) Lényeges különbség a két fogalom és hordozói között, hogy míg az utóbbiak szinte alig töltenek időt az interneten, az előbbiek gyakorlatilag az IT világában „élik” életüket. Mobilon interneteznek, interneten barátkoznak, és órákat töltenek a számítógépeik előtt. Forrás: http://netpedia.hu/digitalis-bennszulott (letöltés: 2017.04.19.)