Szonáták gyöngyszemei

 

Boros Misi Bartók Emlékházbeli hangversenyéről

 

(2017. X. 26.)

 

A képek Boros Misiről a Bartók Béla Emlékházban készültek

 

Boros Misi 2017. október 26-án a szonátairodalom ritkán játszott alkotásaival kápráztatta el a széles hallgatóközönséget. A Jakobi László rendezte őszi esten Scarlatti, Beethoven és Schubert zongoraművei csendültek fel a Bartók ház fehér, intim falai között, az MVM Junior Prima díjasok koncertsorozata keretében. A szóló zongorakoncert gyöngyöző futamai légiesen áttetsző, ugyanakkor meghitt bensőséggel járták körül mindvégig a zeneszerző egykori otthonát.

 

A múlt hónap végén, a zongoramuzsika kedvelőit különös szonáta füzér csalogatta Budapest II. kerületének zöld övezetébe, a hajdani komponista néhai lakhelyére. Ez alkalommal Boros Misi – a médiában, illetve a hazai és külföldi hangversenytermekben történő fellépései után- valódi személyes találkozásra invitálta közönségét. A kamarapódium jellegből adódóan Misi közelsége, gesztusainak, ujjainak játéka, arcának rezdülése a hallgatót szinte a művészi alkotó – műhelymunkába való betekintésre, bevonásra ösztönözte. Scarlatti, Beethoven, Schubert művei – az itt és most érintő pillanatában, – egyedi mivoltban öltöttek aznap este testet, abban a spirituális térben, melyben Bartók immár több mint nyolcvan esztendeje oly érzékenyen alkotott, s gyakorolt fellépéseihez. Ezen az estén a szecessziós villa épületének szilárd alapzata, öreg fáinak lélegzete már ismerős barátsággal, ugyanakkor újfajta elevenséggel üdvözölték az ifjú zongorista által megszólaltatott Scarlatti első dallamait, hiszen maga Bartók Béla hasonló módon előszeretettel játszotta, tűzte műsorára a ritkán játszott barokk mester darabjait.

 

 

Misi azokból a zenetörténetben oly egyedülálló Scarlatti szonátákból válogatott, melyek – általánosságban véve – gyökereikben a barokk kéttagú formát, zenei textúrát, másrészről pedig a később kialakuló már három részes klasszikus bécsi szonáta szerkezetét, stílusjegyeit hordozzák magukban. A koncerten megszólaltatott három Scarlatti műben természetesen az eredetiségből adódóan, egymástól eltérő módon (arányban) találhattuk meg a barokkos múlt, valamint a jövő, a klasszika zenei elemeit. Ugyanakkor Scarlatti – édesapjától örökölt – színpadias bravúrjait mindháromban végig tetten érhettük. Hiszen Misi ezeket tartva szem előtt Scarlatti futamait humoros stílushűséggel bűvölte, eleget téve a zeneszerző híres általános attitűdjének, miszerint; „Ne várj, műkedvelő vagy tanár, bárki légy, valami mélyebb érzést ezekben a szerzeményekben; ez csak szellemes tréfálás a művészettel, azzal a céllal, hogy gyakorold magad a zongorán való önállóságban… Azért fogadd e dolgokat inkább, mint közönség, kevésbé mint kritikus – ezzel csak növeled tetszésedet. A két kéz szerepét illetőleg: D annyi, mint, dritta, jobb kéz M manca, balkéz. Élj boldogul!”. Az előadó művészet, illetve a zeneesztétika szempontjából Scarlatti e programja azért is izgalmas, mert dr. Kovács Sándor 1912-ben kiadott Scarlattiról szóló híres és kiváló esszéjéből e kijelentés mellett arra is fény derül, hogy e „mottó” mögött milyen zeneszerzői lelkiség húzódik. A zeneesztéta, Kovács arra világít rá, hogy látszólag, az olasz melódiával átszőtt virtuóz Scarlatti szonáta a német tömör, alaposan átgondolt, súlyos bachi zenével, illetve a beethoveni alkotói küzdéssel szemben egyfajta felszínes külsőséggel, - ha tetszik úgy -, akár azt is kiolvashatjuk, hogy „manipulál”. De hangsúlyozom, hogy ez csak látszólag van így. Valójában, a tanulmány végén kiderül, hogy az oly rögös utat megjárt, s reális valóságot, lényeget látó Scarlatti ezzel a tréfába csomagolt iróniával válaszolt mindarra a világra, amelyben alkotott. A zeneszerző kettős személyiségét Kovács így körvonalazza: „frivol volt, mert előkelő volt, játszott, mert komoly volt, aki leereszkedő volt, gőgből, aki naiv volt bölcsességből, kicsinyes volt nagyszerűségből, felületes volt mélységből.”[1] Misi interpretációja e jellemzés szellemi esszenciájával valódi összhangot képez, igazán emberközelbe hozva ezzel Scarlatti művészetét. Vagyis a világosságot és fényességet szétsugárzó C-dúr, párbeszédet imitáló D-dúr, a líraian érzelmes e-moll szonátával Misi a szerzői lelkületbe beleérezve, ugyanakkor saját zenei elképzelését is belevetítve, közvetít, tolmácsol a ma kor hallgatójának.

 

Scarlatti művei után Misi Beethoven azt a C-dúr op. 2. és 3. számú zongoraszonátáját szólaltatta meg, melyet a bécsi zeneszerző mesterének, az idős Haydnnak ajánlott nagy tisztelete jeléül. A négy tételes zongoraszonátában, mint Beethoven legtöbb művében erősen jelen van a romantika előszele. Misi az allegro tempójelzéssel ellátott első tételt végig nagy figyelmességgel, markáns vonalvezetéssel, pergő technikával játszotta. A főtéma jellegzetes karakterét az első tételen végig szépen artikulálva formálta. Az első tétel végén megjelenő nagyszabású kódát átütő energiájú kadenciával, illetve záró témával zárta. A második tétel Adagio kezdő főtémája bensőséggel nemes érzelmet énekelt. A pauzákkal tűzdelt vágyódások sóhajai fájdalmat éreztettek. Ezt követve, további játéka a tétel drámain súlyos, fantáziaszerű epizódját, a basszusban megjelenő oktávák lidérces fényével mintegy hatalmas víziót láttatva tárta elénk. A rondó formából következő ismétléseket sokrétűen, árnyalt változatosságban jelenítette meg. A mű harmadik tétele, nem más, mint egy allegro tempójú scherzo. Misi a háromrészű, fordulatos ismétlésekkel teli zenei anyagot –a műfajhoz hűen- igazi tréfával alakítja. A huncut, gyors, sűrű fődalformát hullámzóan száguldó trióval töri meg. Legvégül pedig, az utolsó tételt, az assai allegro tempójú rondó-finálét derűs felszabadultsággal, oldott frissességgel varázsolja elénk, Beethoven alakját körvonalazva. Hogy milyen is volt Beethoven? Lichtenberg Emil sorai mély filozófiai tartalmat rajzolnak: „Magas feszültségű időkben élt… szellemét a kor emberbaráti és panteisztikus tanai egyaránt befolyásolták; mélyen hisz egy metafizikai világ létezésében, és szent meggyőződéssel hirdeti a Szeretet és a Testvériség credóját. Beethoven az emberi örök szabadságvágy legnagyobb dalnoka; a szabadságra való törekvés művészi és emberi lényének alapzata.”[2]  

 

 

Végül az est Schubert B-dúr szonátájával (D 960) fejeződött be. A romantika hajnalán alkotó, rövid életű zeneszerző e darabja halála évében készült. Schubert élete során mindvégig rajongója volt Beethovennek, így a beethoveni hatást, természetesen az egyedi stílus mellett itt is megfigyelhettük. Misi játéka romantikusan mély lelkülettel bontotta ki, hozta felszínre ez álomszerű-fátyolos tudattalannak rejtett titkait. Mivel a darab során túlnyomórészt a mély – olykor borongós, olykor morajló, olykor pajkos-táncos – melankólia az, ami végig meghatározó, így Misi a „hömpölygő” nyugalom megannyi színárnyalatát festette le. Az éneklő dallam folyamatos megformálása mindvégig már egy más világba vezetett el bennünket, amelyet akár fakó ábrándozás, megfáradás, akár szemlélődő megpihenés jellemzett. Az egész mű hallatán – főleg a szonáta utolsó tételénél – egy olyan zeneszerzői élet visszatekintő summázásának lehettünk tanúi, mely az utókor számára belső értékében mutatott rá egy egészen különleges éter szellemi horizontjára.

 

*

 

Boros Misi ugyanezt a szóló koncert programot 2017. november 3-án Zalaegerszegen, november 17-én Moulins-ban (Franciaország) és november 25-én pedig Kunszentmártonban is eljátssza.            

 

Erdősi-Boda Katinka

                      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [1] dr. Kovács Sándor: Scarlatti Felolvasás, Budapest, 1912, Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság

[2] Lichtenberg Emil: Beethoven zongoraszonátái, Budapest, Rózsavölgyi és Társa Kiadása, 1939