ÚJ GRAMOFON KÖNYVEK

 

A Gramofon Könyvek sorozat három új kiadványa jelent meg 2017 novemberében: Gádor Ágnes a Zeneakadémia könyvtárának történetét feldolgozó könyve, valamint Deseő Csaba és Friedrich Ádám önéletrajzi ihletésű kötetei. A három újdonság mellett Friedrich Ádám Réz-Metszetek című könyve második, javított kiadását is kezükbe vehették az érdeklődő zenebarátok.

 

Gádor Ágnes: A Zeneakadémia könyvtárának története dokumentumokban

(1875-2005)

 

A Zeneakadémia könyvtára Magyarország második legrégibb, és Közép-Európa legnagyobb zenei gyűjteménye. Megalapítója Liszt Ferenc, a Zeneakadémia első elnöke volt, aki tudta, hogy oktatási intézmény könyvtár – és ebben a speciális esetben: kottatár – nélkül nem működhet. A könyv a gyűjteménnyel kapcsolatos, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem irattárában fellelhető dokumentumokat tartalmazza az intézmény megalapításától 2005-ig, a közreadó, Gádor Ágnes könyvtárigazgatói kinevezéséig. Elsősorban intézmény- és könyvtártörténet rajzolódik ki belőlük, de ugyanilyen éles képet kapunk egyes korok felsőoktatás-történetéről, a hazai felsőfokú zeneoktatás és a magyar kultúrpolitika változásairól a könyv által felölelt 130 év során. A kezdetek két üveges szekrényétől a legkorszerűbb informatikai eszközökkel felszerelt könyv-, zenemű- és hangtárig hosszú és göröngyös út vezetett. Az indulás fényes volt: Liszt Ferenc saját budapesti könyvtárát ajándékozta a Zeneakadémiának, Ferenc József személyes rendeletére és az udvari kulturális költségvetés terhére kapta meg a könyvtár a 19. század végén indult Mozart- és Schubert-összkiadást. Később is jellemző, hogy mikor kik vagy milyen társadalmi-politikai szervezetek milyen műveket ajándékoztak a könyvtárnak, vagy éppen milyeneknek az eltávolítására kötelezték a könyvtárosokat. Már amikor volt könyvtáros. Kezdetben valamelyik tanár szánt heti 2-3 órát erre a munkára. Csak a húszas években lett önálló, szaktudást kívánó felelősségteljes munkakör a könyvtárosság a Zeneakadémián. Gyakran súlyos anyagi, de nem ritkán politikai okok gátolták a szakmai munkát. A dokumentumok, melyeket a szerző különös gondossággal lábjegyzetelt, minderről részletesen beszámolnak.

Részletek a könyvből:

Alázatos kérvénye Bárd Ferencz és Testvére zeneműkiadó- és kereskedő cégnek (Budapesten, IV. Kossuth Lajos utca 4. szám)

 

Tekintetes Igazgatóság!

Méltóságos Igazgató Úr!

 

     A Méltóságod igazgatása alatt álló m. kir. Zeneakadémiának a mi szerényebb életünkben számottevő hangjegyszükséglete van.

     Tekintettel arra, hogy dacára annak, miszerint immár közel két évtizede mint Magyarország egyik legnagyobb zenemű-kereskedése közmegelégedésre látjuk el nagy vevőközönségnek és számos zeneiskolának is hangjegyszükségletét, ezen közel két évtized alatt egyszer sem részesültünk azon szerencsében, hogy országunknak e tekintetben legnagyobb fogyasztója csak egy ízben is megrendelésével megbízta volna cégünket; – és minthogy tudjuk, hogy Méltóságod intézkedéseit az Intézet szükségleteinek hangjegybeszerzése tekintetében is az igazságos és méltányos elosztása vezeti, – bátorságot vettünk azon alázatos kérelmünk előterjesztésére, mely alábbiakban azt célozza, hogy a m. kir. Zeneakadémia hangjegyszükségletének egy része mély alázattal alulírt cégünknél fedeztessék. –

     Ezen alázatos kérelmet következőkkel bátorkodunk indokolni:

     Az országban egyike lévén a legnagyobb zeneműkiadó cég[ek]nek, és zenemű-kereskedésünk a zenei élet minden ágára terjedő dús assortimenttel lévén felszerelve, – bizonyára abban a helyzetben vagyunk, hogy a m. kir. zeneakadémiának bármily irányban felmerülő hangjegyszükségletét a leggyorsabban és legpontosabban elégítsük ki. –

     Ebbeli készségünket és képességünket budapesti üzletünk elsőrendű felszerelésén kívül azon körülmény is biztosítja, hogy cégünknek bécsi, lipcsei és berlini fiókjai és képviseletei révén egész Európa összes külföldi kiadóival – egyéb magyarországi zeneműkiadókkal szemben – kedvezőbb és sűrűbb összeköttetésünk van. –

     Alázatos kérelmüket támogatja azon körülmény is, hogy a m. kir. Zeneakadémiától közel két évtizedes fennállásunk alatt semmiféle megbízást nem nyertünk. –

     Támogatja végül kérelmünket az is, hogy a közép-európai összes zenemű-kereskedő egyesületek, a budapesti hasonló egyesülettel karöltve, z összes zenemű-kereskedőkre nézve szigorú sanctiókkal biztosítják a zeneműveknek mindenkivel szemben betartandó egyenlő eladási feltételeit, - úgy, hogy cégünknél kedvezőbb árakat semmilyen zenemű-kereskedő cégnek ajánlani és betartani módjában nincsen. –

     Mindezeknél fogva azon alázatos kérelemmel járulunk Méltóságod elé:

     méltóztassék kegyesen elrendelni, hogy a m. kir. Zeneakadémia hangjegyszükségletét cégünk útján szerezze be: amennyiben azonban ezen kérelmünk a maga egészében teljesíthetőnek nem találtatnék:

     méltóztassék kegyesen elrendelni azt, hogy a m. kir. Zeneakadémia hangjegyszükségletének legalább egy részét cégünk útján fedezze. –

     Legalázatosabb kérelmünk megismétlésével maradunk Méltóságodnak

                                                    alázatos szolgái

Budapest, 1909. évi február hó 10.

                                                                            Bárd Ferenc és testvére

[Ceruzás megjegyzés a kérvény hátán Moravcsik kézírásával:]

Figyelembe vesszük. Nálunk az eljárás az: négy czég folyamodott eddig s minden évben egy-egy kapjon; szívesen fölvesszük ötödiknek.

 

T. Bárd Ferencz és Testvére zeneműkiadó és kereskedő czégnek

Bpest

     Hozzánk intézett levelére válaszolólag szíves tudomására hozom, hogy kérelmét készséggel figyelembe veszem, s annak idején való teljesítésére vonatkozólag a következőkről értesítem.

     Intézetünknél folyamodás útján eddigelé négy zenemű-kereskedő czég nyerte el s bírja ezidő szerint a hangjegyszükséglet szállítását. Az eljárás az, hogy a négy czég évenkint fölváltva január elsejétől deczember végéig teljesíti a szállítást, s eképen az egyes czégekre minden negyedik évben kerül rá a sor. Az Önök jelentkezése folytán a szállító czégek száma ötre fog emelkedni, s így a cziklus leteltével ajánlatukat szívesen igénybe veszem, s Önöket a szállítás évének megkezdéséről hivatalból értesíteni fogom.

Bpest. 1909. febr. 15.

                                        Tisztelettel:

                                                                     Mihalovich igazgató

 

*

Friedrich Ádám: Kényszerleszállás

 

A Réz-Metszetek, Böszörménytől Böszörményig és A harmadik után Friedrich Ádám kürtművész negyedik kötete jelenik meg, Kényszerleszállás címmel. A Liszt Ferenc-díjas, Ferencsik János emlékdíjas, Érdemes Művész az elmúlt fél évszázad magyar zeneéletének kiemelkedő egyénisége: az Állami Hangversenyzenekar első kürtöse, a Budapesti Fesztiválzenekar alapító muzsikusa, a Magyar Kamarazenekar és a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjeinek állandó közreműködője, kortárs kürtkompozíciók inspiráló előadója, kamaraegyüttesek tagja, a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a Miskolci Egyetem professzora, a Bartók Rádió műsorvezetője. A Kényszerleszállás a nyolcvanas éveihez közeledő Friedrich Ádám könnyes-mosolygós visszatekintése életére, gyökereire, pályájára, híres vagy kevésbé híres, ám annál jelentősebb pályatársaira, növendékeire, kedves embereire. Iróniával és öniróniával teli összefoglalás, önreflexió és leltár, az elsuhanó éveké, és mindazé, amiért érdemes élni.

 

Részletek a könyvből:

Kitől tanultam meg kürtölni?

 

Már, ha egyáltalán megtanultam…

(Fishing for compliments.)

Felsorolom: Ferencsik Jánostól, Tátrai Vilmostól, Banda Edétől, Konrád Gyuritól, Gombás Ferenctől, Szőlősy Andrástól, Kardos Palitól, édesanyámtól, sőt „úrinagymamámtól”, Ági nővéremtől, Kláritól, a lányaimtól – hogy csak a legfontosabb neveket említsem…

Hogy a fentiek között egyetlen kürtös sincs? Annyi baj legyen! Muzsikusokról beszélek.

Igaz, az alapokat Konti Izidortól kaptam, amint ezt mindenkinek mondom is, ha kérdik, hiszen olyan gyönyörű hangon játszott, hogy nekem csak utánozni kellett, s próbáltam is több-kevesebb sikerrel.

Romagnoli tanár úr szemében úgy érzem, nem voltam „nyerő”, bár a zenéléssel, a zenével kapcsolatban jó tanácsai voltak. Azt hiszem, neki Fehér Sebi – Sebestyén – és Medveczky Andriska voltak a befutók, én a „futottak még” csoportba tartoztam. Igen ám, csak már Miskolcon többen is felhívták a figyelmemet arra, hogy ne csak a hangokat igyekezzem eltalálgatni, hanem próbáljak valamilyen kifejezést tölteni közéjük, s a sok hangverseny, a cselló órák, a szolfézs, édesanyám, nővérem zongorázása ebben nagyon sokat segítettek.

Volt még egy tanárom, de az ő – gyakran a pár órával előbb mondott észrevételeivel ellenkező – tanácsai elvesztek a nagy cigarettafüstben, s nem nagyon értek el hozzám.

Én nem dohányzom…

Aztán jött a nagy tanítómester, a zenekar, a kollégák, s még egy-két zenekar, ahol ugyan már némi ellenséges hangulat is körbe vett, s én sokáig – ostoba módon – nem vettem észre, hogy ez azt is jelentheti, hogy kibújtam a tojásból, jött a szárnypróbálgatások időszaka. Talán néha mintha már repültem volna?

Érdemes volt figyelni, és én figyeltem is a fent említett nagyszerű muzsikusokra – nem zenészekre! –, s mikor ők látták, észrevették, hogy figyelek, még több, jóindulatú tanáccsal láttak el. S ha csak lehet, koncertekre jártam, főleg a Zeneakadémiára, s mint ahogy sok éve hivatkoztam Arthur Rubinsteinre, most is megteszem, mert ő mondta, hogy „a hangverseny az igazság pillanata”. Ez pedig vitathatatlan. Egy percig sem hittem, hogy Rubinstein lennék, vagy bárki a fentiek közül, de az elveiket meg lehetett tanulni, át lehet venni, csak hasznomra váltak.

Tanulni életünk végéig tanulunk – és sajnos egyre több a tanulnivalóm, mivel már könnyen felejtek –, de a legjobban tanítva tanul az ember, s nekem ebben is szerencsém volt: már a szakiskolában volt egy-két elképesztően tehetséges növendékem. Hogy belőlük mi lett, arról írok másutt, de már akkor felmerült bennem a felelősségérzet, hogy ugyan ki és mi lehetett az oka, hogy „hány reményem hagyott cserben”, hogy nem lett, és nem is lehetett mindegyikből „világverő” nagyság?

Nem szégyellem megvallani, hogy talán a növendékektől tanultam a legtöbbet, s ahogy kollégákra nem irigykedtem, úgy rájuk bizony nagyon gyakran. Olyan magától értődő könnyedséggel oldottak meg nehézségeket, melyekkel magam hónapokat kínlódtam (nem csak akadémistaként, hanem előadóként is), hogy néha csak úgy marcangolt a sárga irigység. Nekik csak nevetve mondtam, hogy „na jó, ezt a következő órára én is megtanulom…” Volt, amit sikerült, volt, amit nem, de ez egyáltalán nem baj. Talán lesz, aki emlékszik, mit írtam valahol korábban: ha a növendék nem lesz jobb, mint a tanár, akkor az a tanár rossz.

Ebből az alapvető álláspontból kiindulva jó tanár voltam.

 

Rádiófelvétel

 

Egy pálya – legyen az akármilyen területen – telve van örömökkel és bánatokkal, sikerekkel és balsikerekkel, elismerésekkel és „lesajnálásokkal”, sőt megaláztatásokkal.

Ki mondhatná meg, miket érez egy előadó a pódiumon, vagy kritikákat olvasván, a kollégák visszajelzései, avagy vissza-nem-jelzései kapcsán? Vagy csak „egyszerűen” akkor, amikor játszik, s úgy érzi, most ez nem nagyon megy… (Megjegyzem: Messi is rúgott mellé nem egy tizenegyest…) Vagy éppen, hogy de jó, most ez nagyon jól szól… És akkor még egyáltalán nem biztos, hogy az előadó érzi az igazat.

Az első rádiófelvételemen egy később Kossuth-díjassá lett zeneszerző volt a felvételvezető, a segítség, az együttérzés legkisebb jele nélkül. Két kürtre írott Telemann szvitet játszottunk Brünner Bercivel – akinek segítő közreműködése pályámon végigkísért, s akinek örök hálával tartozom –, zenekari kísérettel (ÁHZ). Nekik új volt az anyag, hibázgattak eleinte, nekünk nem volt új, de ideges voltam. Sőt, mikor újra és újra kellett játszanunk egy-egy kényesebb részt hol a zenekar miatt, hol miattam, gyakran belecsúszott pár hiba, mire a felvételvezető: „Nem készültetek, nem tudjátok rendesen a darabot, nem ehhez vagyunk itt szokva.” És tényleg, ismerve az akkori mezőnyt, valószínűleg az egyetlen, aki akkor felvételeket készített, Tarjáni Feri volt. Ő valóban ritkán hibázott, ráadásul neki a rádió „hazai pálya” volt, nem volt kitől félnie, és nem is félt senkitől. Emlékszem, amikor a Mozart Sinfonia concertantét vettük fel velük (én a Tátrai Vilmos Kamarazenekarban, mint I. kürt), a II. tétel elején Feri beszólt a mikrofonba: „Ez nagyon fárasztó, kétszer eljátsszuk, azalatt vegyék fel; a kürt nem szájharmonika.” És fel is vették, és egyet is értettem vele a kürt milyenségét illetően. Én annak idején féltem, ideges voltam, s mit tesznek az égiek; a habilitációmon – mert, mint már megírtam, nekem 59 éves koromban habilitálnom kellett –, hogy odakerülhessek a professzorok mellé (kik közül nem egynek még főiskolai diplomája sem volt, ám isten akaratából már professzorok voltak), az akkor már Kossuth-díjas egykori felvételvezető ugyancsak felháborodott, hogy Carmichael Stardustját is bele merészeltem venni a műsoromba. Talán az is fájhatott, hogy egy másik kortárs zeneszerző művét viszont szintén eljátszottam. Ma már édes mindegy, lassan mindenki „elhagyja a porondot” velem együtt, kár ezt a csontot tovább rágni.

 

­­­­                                                                         **

 

                                                Deseő Csaba: Kettősfogás

Illényi Katica ezekkel a szavakkal ajánlja Deseő Csaba önéletírását: „…Magyarország első jazzhegedűse, világot járt, sikeres művész, akinek elegáns humorral színezett egyedi játékstílusa megelőzte a kor divatját a jazz műfajában. Pályája két szálon fut, a jazz mellett évtizedeken át brácsaművészként élte a klasszikus zenészek életét az Állami Hangversenyzenekarban. Hogy a két zenei világot, stílust és a mindezekkel járó, külön-külön is teljesen eltérő életutakat hogyan lehet mégis egyszerre átélni – bizonyítja ez a könyv, mely mindannyiunk számára lebilincselő élményt ígér.  Nem csak a temérdek izgalmas történet, melyekben utazásai során külföldi világsztárokkal, vagy épp az itthoni muzsikus ikonokkal való találkozásokat említi, de végigélhetjük – az 50-es évek tiltását követően – a jazz itthoni újjászületését és virágzását is. Deseő Csaba életútja hosszú évtizedeket ölel át.  E könyv a múlt század Magyarországának legnehezebb történelmi korszakain is végigvezet.  Sok hányattatás, kitelepítés, a múlt rendszer korlátaitól kezdődően egészen napjainkig olvashatók történetek, anekdoták az életigenlő jazzmuzsikus tollából, aki mindeközben csak a zenében élt.  A zenében, amely azóta is, egész életén át végigkíséri és amellyel mind a mai napig oly sok örömet és boldogságot ajándékoz nekünk!”

Részletek a könyvből:

A Dália legenda

1962-1963

Az újkori magyar jazz történetének mindmáig legnevezetesebb éve minden bizonnyal 1962. Az év őszén, október 25-én, csütörtök este nyitotta meg kapuit a jazz számára Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky út és az Alkotmány utca sarkán az egykori Dália-eszpresszó, amely egy nyilvános szórakozóhely volt, ám a KISZ – gyengébbek kedvéért a Kommunista Ifjúsági Szövetség – felügyelete alatt állt.

Az előzmények évekkel korábbra nyúlnak vissza. Adva volt egy sor kiváló zenész, akik különböző „vendéglátóipari” helyeken játszottak elsősorban korabeli tánczenét, de műsoruk-ba belecsempésztek egy kis jazzt is, egyrészt a saját maguk, másrészt az igényesebb közönség örömére. A muzsikusok szívesen léptek volna fel kifejezetten jazzkoncertek, vagy jazzklubok keretében is, hallgatóság lett volna bőven, ám az a négybetűs szó, hogy jazz, a hatóságok szemében hosszú évekig vörös posztó volt, az amerikai imperialisták dekadens zenéje, aminek nincs helye a szocialista kultúrában.

Kertész Kornél kiváló zongorista volt, a Savoy, majd az Astoria bárban játszott az ötvenes évek végén különböző formációkban. 1958-ban elhatározta, hogy havonta egyszer zártkörű jazz-összejövetelt rendez, amelyen meghívott együtteseket léptet fel, köztük sok fiatalt, s a közönség is szigorúan csak meghívóval léphet majd be. A Savoyban voltam egy ilyen örömzenén, mint hallgató, érettségi előtt álló zenei gimnazista diák. Ott hallottam először az akkori magyar jazzmuzsikusok színe-javát, akikről az a hír járta, hogy nyilvános fellépési lehetőségek hiányában magánlakásokon szoktak összejönni afféle illegális jam-session zenélésekre. Óriási élmény volt számomra és nagy meglepetés, hogy milyen sok kiváló jazz- zenész él ebben az országban, akiket a nagyközönség alig, vagy egyáltalán nem ismer.

Kertész Kornél egy évvel később az Astoria bárba szerződött, ahol egy kitűnő kvartettel muzsikált: Káldor Péter vibrafonozott, Rahói Ernő bőgőzött, Várnai Tibor dobolt. Magas színvonalú, finom bárzenét játszottak, de időnként egy-egy Dave Brubeck, Milt Jackson számot is előadtak. Kertész folytatni akarta a zártkörű jazz-találkozók sorozatát, elképzelését az Astoria vezetői támogatták. Az első rendezvény nagyszerűen sikerült, zenészek és a közönség egyaránt boldogan tértek haza a hosszú koncert után a késő éjszakai órákban. Emlékezetem szerint öt együttes játszott azon az estén. Én magam akkor léptem fel életemben először a nyilvánosság előtt, mint jazzhegedűs, egyébként még konzervatóriumi növendék voltam, a tanárképző szakra jártam. Szép sikert arattunk Szabados György kamara jazz-szextettjével, a hegedű, fuvola, klarinét, zongora, bőgő, dob összeállítású együttes zenéje

kuriózum volt, mint ahogy az lenne ma is. Az volt egyetlen fellépésünk abban a formációban.

Az eseményt követően pár héttel később elterjedt a hír, hogy Kertész Kornél és az Astoria hotel egyik vezetője idézést kapott a Kerületi Tanács szabálysértési osztályára, ahol rövid tárgyalás után pénzbüntetésre ítélték őket „engedély nélküli rendezvényszervezés” címén. Az egész szakma mélyen le volt sújtva, ennél ártatlanabb és jobb szándékú rendezvényt talán azóta sem láttam életemben! Valószínűleg egy beépített ember állt a háttérben, aki illetékes helyen jelentette, hogy veszélyes, netán államellenes szervezkedés nyomára bukkant. Ezek után jó ideig nem voltak hasonló próbálkozások, ismét a magánlakásokon tartott összejövetelek ideje következett zenéléssel, lemezhallgatással.

Eltelt három év, amikor 1962 tavaszán váratlanul Kertész Kornél hívott telefonon:                    Gyere fel a lakásomra, megbeszélést tartunk egy alakuló, nyilvános jazzklub ügyében!” Nem akartam hinni a fülemnek, megtört a jég? Szabad utat kapott a jazz? Izgatottan mentem a találkozóra, amely csak a kezdete volt egy hosszú megbeszélés-sorozatnak. Sok ismerős arccal találkoztam, főleg muzsikosokkal – Gonda János, Radics Gábor, Kőrössy János, a jogász-zongorista dr. Gregorits János –, de gyakran ott volt Pernye András, az akkor már nagynevű zenetudós és kritikus, a civil újságírók közül Kaán Judit, Komornik Ferenc, Lipót József, no és volt egy „hivatalos ember” is, Mészáros Péter tánctanár. Elhangzott a bejelentés, hogy felsőbb hatalmak engedélyével, a KISZ védnökségével jazzklub alakulhat a Dáliában. Valamennyien kitörő örömmel fogadtuk a hírt, s a következő hetek lázas készülődéssel teltek, terveket készítettünk az őszi megnyitóra. Megalakult a klub vezetősége, természetesen Kertész Kornél lett az elnök egyhangú támogatottsággal, hiszen az előző években senki sem  tett annyit a jazz ügyéért, mint ő, ráadásul tekintélyes ember volt és kiváló muzsikus. A vezetőségben azok foglaltak helyet, akik az előkészítő tárgyalásokon részt vettek. Engem is meghívtak, amit nagy kitüntetésnek vettem, pályakezdő fiatal voltam, bizonyítanom kellett, így aztán fokozott lelkesedéssel vettem részt a szervező munkában.

Elérkezett a nagy nap. Híre ment a városban, hogy valami különleges esemény lesz este a Dáliában, úgyhogy már órákkal az esti megnyitó előtt gyülekezni kezdett a közönség a Bajcsy-Zsilinszky úti bejáratnál. A bejutás kissé körülményes volt, ugyanis alapszabály rögzítette, hogy csakis tagsági igazolvánnyal lehet a rendezvényeket látogatni, így első alkalommal mindjárt több száz igazolványt kellett kiállítani. Magam is aktívan részt vettem a munkában, az előtérben felállított asztaloknál néhány keresztkérdés feltevése után szorgalmasan osztogattuk a jelentkezőknek a pecsétes papírokat. A terem megtelt, a hangulat emelkedett, a vezetőségi asztalnál a KISZ nagyhatalmú elvtársai is helyet foglaltak, de voltak meghívott vendégek a Rádiótól, a Televíziótól, a Hanglemezgyártól, a Zeneművészeti Szakiskolából és a Szórakoztatózenészek Szövetségétől is. Elhangzottak a hivatalos üdvözlő beszédek, Kertész Kornél szavait hatalmas ováció fogadta, majd megszólalt a zene, egymás után léptek színpadra az akkor még csak szűk körben ismert hazai jazzmuzsikusok, tomboló vastapsot kapott mindegyikük. Aznap este új időszámítás kezdődött a magyar jazz történetében, ez volt a legendás Dália-korszak. Minden héten csütörtökön este 6-tól 10-ig szólt a jazz, alkalmanként három együttes lépett a színpadra, utána jam-session következett. Szép időszak volt, mindenki lelkesen, boldog örömmel játszott, pénzről, honoráriumról szó sem esett.

Idézzük fel, kik voltak azok a zenészek, akiket a Dáliában ismerhetett meg a szélesebb közönség, s akik hosszú időre meghatározták a magyar jazz arculatát. Segítségül hívom ehhez a kor emlékezetes kiadványát, az „IFJÚSÁGI JAZZ KLUB HIRADÓJÁT”, amely összesen négy alkalommal jelent meg 1963 januárjától áprilisig, s az egyik számban népszerűségi listát közölt a közönség szavazatai alapján. Nos, a zongoristák rangsora a következő volt: Kertész Kornél, Szabados György, Balogh Jenő, Fogarasi János, Vukán György, Latzin Norbert, Csiky Gusztáv, Lakatos Béla. Némi magyarázat: az utóbbi két muzsikus azóta nevet változtatott, ma Csík Gusztáv, ill. Szakcsi Lakatos Béla néven ismeri őket a jazzvilág, de van még egy érdekesség, amit apró betűkkel említett az újság: „A legtöbb szavazatot Garay Attila kapta, de a pontversenyben ez – márciusig tartó távolléte miatt – nem vehető figyelembe”. A kissé furcsa szabályok szerint ugyanis nem kaphatott szavazatot az, aki az első hónapokban nem lépett fel a Dáliában, s Garay ez idő alatt Csehszlovákiában dolgozott együttesével. Szintúgy nem vehetett részt a versenyben Kőrössy János, aki nem volt magyar állampolgár, román útlevéllel mindössze egy évvel korábban jött át Kolozsvárról, hogy azután Németország, majd az Egyesült Államok irányába folytassa vándorútját.

A bőgősök sorrendje aligha lesz meglepetés: Pege Aladár, Berkes Balázs, Scholz Péter. Pege, akit később a „nagybőgő Paganinijeként” aposztrofált a nagyvilág, a Dáliában vált igazán ismertté, s utána évtizedeken át ő volt külföldön is a magyar jazz legnépszerűbb alakja.

A dobosok listáját a legendás Kovács Gyula vezette, mellette szinte senki nem rúgott labdába.

Trombitán Tánczos Gábor volt az első – ő akkor a Bergendy-együttesben játszott, később a Magyar Televízió rendezője lett – második helyen az ifjú Tomsits Rudolf állt, aki a Dáliában 17 évesen valósággal berobbant a hazai jazz élvonalába.

Az altszaxofonosok listája ugyancsak magyarázatra szorul: Sasvári Attila, Bergendy István, Ungár István, kivétel nélkül nagyszerű zenészek, ám megint ott az apró betűs megjegyzés: Lakatos Dezső kapta a legtöbb voksot, de ez „külföldi távolléte miatt nem vehető figyelem-be”, tudniillik Garay Attila együttesével ő is Csehszlovákiában turnézott.

A tenorszaxofonosok közül Kulcsár Imre került az élre (nem sokkal később tragikus körülmények között elhunyt, öngyilkos lett), Dudás Lajos és Wulmann Balázs volt a második, ill. harmadik.

Mai szemmel nagyon furcsa, hogy a listán egyetlen gitáros sem szerepel, de abban az időben

az egyedüli ismert magyar jazzgitáros, Kovács Andor hosszú ideig külföldön vendégszerepelt, soha nem lépett fel a klubban.

Vibrafonon Káldor Péter, Radics Gábor, Beimel Károly volt a sorrend, utóbbi egy pécsi együttes tagjaként tűnt fel az egyik koncerten.

A klarinétosok helyezése: Sasvári Attila, Dudás Lajos, Bergendy István.

A jazz világában ritkán hallható hangszeresek közül a fuvolás Mátrai Tamás, az oboás Jagasich Péter és a melodikán játszó Szele Tibor kapták a legtöbb szavazatot, de nem akarok álszerény lenni és megemlítem, hogy magam is szerepeltem a listán, mint mélyhegedűs.

Női énekes kategóriában Szirmay Mártát Toldy Mária követte (operaénekes után egy táncdalénekes, abban az időben a jazz műfajában is kísérleteztek mindketten), végül a legnépszerűbb együttesek következtek: a Kertész Kornél kvartett, a Pege-Kovács-Balogh trió, a Qualiton-együttes (Gonda János vezetésével), a Nebuló-együttes és a Szabados trió.

Saját pályafutásomra térve: az idő tájt zeneiskolai tanárként kerestem igencsak sovány kenyeremet. Hegedűt oktatni kezdő gyerekeknek nem éppen férfiembernek való munka,  végtelen türelem kell hozzá, amivel a szakma női mesterei sokkal inkább rendelkeznek. Minden tiszteletem a hölgyeké, engem alapfoktól a felsőfokig kiváló hegedűtanárnők tanítottak. Mivel első perctől tudtam, hogy számomra a tanítás csak átmeneti elfoglaltság, előbb-utóbb jelentkezem majd valamelyik nagy szimfonikus zenekarba, ami jobb megélhetést, változatosabb életet jelent sok-sok koncerttel, utazással. Ha engedik, jazzt is játszom majd mellette. A hatvanas években Magyarországon senki sem álmodott még arról, hogy főfoglalkozású jazzmuzsikus legyen.

A Dália klub megnyitása előtti években váltam szenvedélyes lemezgyűjtővé. Elsősorban jazz-lemezekre vadásztam. A hazai boltokban található szegényes lengyel és csehszlovák kínálat persze nem elégített ki, nem kellett ahhoz vájtfülűnek lenni, hogy az ember meghallja, ez bizony nem az igazi, helyette olykor kisebb vagyonokat adtam ki használt amerikai felvételekért, vagy külföldi rokonoktól könyörögtem egy-egy új lemezt ajándékba. Oscar Peterson, Stan Getz, Miles Davis, Ella Fitzgerald és más, félistenként tisztelt és szeretett példaképek lemezei azután csere alapon körbe jártak a barátoknál, és ki-ki megörökítette azokat magnószalagon, szánalmas kis Mambó, vagy Terta készülékekkel.

Réti János, a jazz baráti kör egyik tagja hangmérnökként dolgozott a televízióban. Soroksári úti otthonában egy átlagon felüli minőségű hi-fi sztereo berendezése volt, a polcokon pedig jobbnál jobb eredeti amerikai jazz és klasszikus lemezek. Szabad idejében alig győzte fogadni a jazzrajongókat, akik úgy jártak hozzá zenét hallgatni, mint egy zarándokhelyre. Magam is gyakran megfordultam nála, s mindjárt feltűnt, hogy van a szobában egy pianínó is, amelyen Jancsi néha kicsit bátortalanul ugyan, de hozzáimprovizált az éppen hallgatott lemezhez. „Te tanultál zongorázni?” kérdeztem, „gyerekkoromban egy pár évet, de sajnos abbahagytam. Most viszont járok egy idős tanárnőhöz, privát órákat veszek.” Tipikus eset, gondoltam, hány gyerek van, aki kamaszkorban abbahagyja a zenetanulást, majd megbánja, szeretné újra kezdeni, de akkor már rendszerint késő. Jancsi belefeledkezett a játékba, jobbnál jobb motívumokat rögtönzött majdnem profi színvonalon, ám egyszer csak abbahagyta. „Ne haragudj, papa, nem megy ez nekem, 25 évesen már nem lehet megtanulni zongorázni!”  „Drága Jánosom, amit játszol, az kitűnő! Nem baj, hogy nem vagy egy igazi virtuóz, ez így is jóízű jazz! Én sem vagyok egy Jascha Heifetz, ahhoz öt éves korban kellett volna kezdeni és napi öt órát gyakorolni, nekem ehhez se türelmem, se lehetőségem nem volt, de ettől még diplomás zenész lettem. Tudod mit, csináljunk együtt egy jazz-kvartettet, ismerek egy jó bőgőst és egy dobost, biztos szívesen benne lennének!” Jancsi meglepődött: „gondolod, hogy én alkalmas vagyok erre?” „Próbáljuk meg!”

Legközelebb már nem egyedül mentem, jött régi barátom Berkes Balázs, hozta a nagybőgőjét és velünk jött Palkó Barna, aki viszont egy kisebb dob-szerelést hozott magával. Gondoltam egy merészet és én nem a hegedűmet vittem, hanem egy brácsát, hátha az még érdekesebb lesz. Kipakoltunk, Jancsi a pianínóhoz ült és elkezdtünk játszani. Percek alatt forró lett a levegő, önfeledten játszottuk a Summertime-ot, a Bye Bye Blackbird-öt és a hasonló ismert örökzöldeket. Órákon át tartott a rögtönzött örömzene, mindnyájan éreztük, hogy itt most valami megszületett, amit folytatni kell. Magam annyira belelkesültem, hogy elhatároztam, veszek egy szaxofont, nekiállok gyakorolni, az viszonylag könnyebb hangszer, s mivel nem vagyok már kezdő zenész, pár hónap alatt talán elérek majd egy elfogadható szintet. Abban az időben egyébként főleg a nagy amerikai szaxofonosokért rajongtam, John Coltrane és Cannonball Adderley lemezeit hallgattam éjjel-nappal, s hegedűn, brácsán tulajdonképpen az ő stílusukat próbáltam utánozni.

Nos, pár hónap elteltével vettem a bátorságot és a soron következő kvartett-próbára a nemrég vásárolt altszaxofont is magammal vittem Rétihez, s mindenki meglepetésére tűrhetően bele tudtam fújni, ép hangok szólaltak meg, sőt egy keveset már improvizáltam is rajta.

Mindez nem sokkal a Dália-klub megalakulása előtt történt. Amikor ’62 őszén megnyílt a klub, már egy többé-kevésbé állandó kvartettet mondhattam a magaménak, amellyel izgatottan készültünk a közönség előtti bemutatkozásra. Nem akartuk elkapkodni, így abban állapodtunk meg, hogy januárban fogunk színre lépni. Így is történt, az esemény a mai napig legkedvesebb emlékeim közé tartozik, amelyről nem csak fotókat, de magnófelvételt is őrzök. Réti-Berkes-Palkó-Deseő felállásban vonultunk a színpadra, Kertész Kornél konferált. Először a szaxofonos műsort játszottuk – Gershwin: Summertime, Coltrane: Naima – majd brácsára váltottam és Monk híres szerzeménye, a Straight No Chaser volt a záró szám. Nem kis meglepetésre ez utóbbi aratta a legnagyobb sikert, utána percekig szólt a vastaps, sorban jöttek gratulálni a kollégák (akkor ez még szokás volt), barátok és számos klubtag, akikkel addig csak látásból ismertük egymást. Nagyon jó visszhangja volt a produkciónak, sokáig beszéltek róla a klubban, de a hírünk messzebbre is eljutott.

Említettem már az IFJÚSÁGI JAZZ KLUB HIRADÓJÁT, a mai szemmel már igencsak kezdetleges újságot, amelynek mind a négy megjelent számát a mai napig féltve őrzöm. Ahogy a megsárgult lapokat forgatom, életre kel a múlt, hiteles forrásként számíthatok a nyomtatott sorokra, ami azért is fontos, mivel élő szemtanú sajnos egyre kevesebb van már közöttünk.

„Amit olyan régen várt a jazzrajongók népes tábora, végre megszületett!…. Zenéljenek a klubtagok, élvezzék a zenét a klubtagok, írják és szerkesszék a kiadványt a klubtagok!”, írta az első szám köszöntőjében a szerkesztőbizottság, amelyben Kaán Judit, Kertész Kornél, Komornik Ferenc, Lipót József, Mészáros Péter, Pernye András és Remenyik Lajos foglaltak helyet. Ahogy a muzsikusok honorárium nélkül játszottak a Dáliában, ugyancsak gratis, lelkesedésből írta és szerkesztette a lapot valamennyi szerkesztő és külső közreműködő. Mai szemmel is figyelemreméltó írásokat, sőt tanulmányokat találunk a régi lapokban, 45 év távlatából különösen érdekes olvasmány! Mindjárt az első számban Pernye András írt egy hosszú cikket „A jazz-kultúra problémái”-ról, dr. Gregorits János pedig egy tanulmányt

Getz és Coltrane” címmel. Jellemző a korra, hogy biztos, ami biztos, figyeljünk a mindenben élenjáró nagy Szovjetunióra, a moszkvai jazzéletről is megjelent egy kínosan erőlködő

beszámoló Komornik Ferenc tollából, megemlítve például „a Városi Komszomol Bizottság rendezésében lezajlott háromnapos fesztivált, amelyen a Kirov kerületi ifjúsági klub amatőr

zenészei léptek fel nagy sikerrel”… Ehhez képest sokkal jobban érdekelt mindenkit a közeli lengyel, csehszlovák és a jugoszláv jazz-élet, amely akkor már jelentős, külföldön is ismert zenészekkel büszkélkedhetett, és ahol már komoly nemzetközi jazzfesztiválokat rendeztek. Erről is szó esett a lap hasábjain, továbbá érdekes interjúkat, rövid híreket, jazz műszótárt, karikatúrákat, fotókat, sőt kottákat is találhattunk, Szabados György, Vukán György és Onódy Árpád egy-egy szerzeménye jelent meg nyomtatásban.

Magam is írtam néhány cikket a Híradóba, a márciusi számban például az akkor vadonatúj bossa novát próbáltam bemutatni az olvasóknak. „Új dél-amerikai ritmus hódította meg a jazz világát, a neve: bossa nova. Brazíliából, Rio de Janeiróból származik, s a legenda szerint úgy születetett, hogy egy híres gitáros, Joao Gilberto 1962 tavaszán együttesével egy énekest kísért, aki szambát, rumbát és hasonló dél-amerikai számokat énekelt. Az egyik dal kísérése közben a gitáros egy érdekes, szokatlan ritmusképletet rögtönzött többször egymás után, ezt a zenekar dobosa is átvette, így kísérték végig a számot. Ez a ritmus lett a bossa-nova alapja, amely alig különbözik a közismert rumba lüktetésétől, mégis egészen újszerű hatása van. Az új ritmus napok alatt elterjedt Brazíliában, divat lett, új slágerek születtek, a „Desafinado”, „One Note Samba” stb., s hamarosan megszületett az új tánc is, hiszen a bossa nova lényegében tánczene. S hogyan került a bossa nova a modern jazz-be? Herbie Mann, a híres fuvolás éppen Rio de Janeiróban hangversenyezett és ott meghallotta az új zenét. Rögtön megtetszett neki és visszatérve az Egyesült Államokba népszerűsíteni kezdte. A siker szinte hihetetlen volt. Nem csak mint tánczene terjed azóta a bossa nova, hanem olyan neves jazz-szólisták játszották lemezre jazz-feldolgozásban, mint a már említett Herbie Mann, valamint Stan Getz, Bud Shank, Lionel Hampton, Coleman Hawkins, Quincy Jones és sokan mások. Mi lehet e nagy siker titka? Valószínűleg a kellemes, közérthető dallamok, valamint a ritmus újszerű lüktetése”.

Az ezt követő két utolsó bekezdést kihagyom, ott ugyanis azt fejtegettem, hogy a hagyományos, swinges jazz-hez képest a bossa nova nem elég fajsúlyos zene, ezért valószínűleg csak múló divatirányzatról van szó. Nos, az élet rácáfolt a jóslatomra, a bossa nova ma is töretlen népszerűségnek örvend a úgy a jazz-, mint a populáris zene világában. A legjobb példa erre alighanem Stan Getz, a felejthetetlen tenorszaxofonos, a jazz egyik legnagyobb alakja, aki számtalan felvételt hagyott maga után, s életművéből a hatvanas évek elején készített csodálatos bossa nova lemezei a legkiemelkedőbbek közé tartoznak.

A HÍRADÓ 1963 áprilisában jelent meg utoljára, hiába volt a szerkesztők minden igyekezete, hiába várták a további példányokat az olvasók, egy ostoba ügy volt a háttérben, nevezetesen az, hogy a negyedik szám címoldalára a nyomdászok véletlenül csak annyit írtak: JAZZ KLUB. A lapkiadást finanszírozó KISZ provokációt gyanított, a klub netán függetleníteni akarja magát az atyáskodó szervezet szárnyai alól, így bejelentették: az újságot megszüntetik. Még jó, hogy nem indítottak vizsgálatot, házkutatást a szerkesztőségi tagoknál! Szerencsére más bonyodalom nem származott az ügyből, a csütörtök esti klubestek zavartalanul folytatódtak.

Kezdettől fogva szerepelt a tervek között külföldi zenészek felléptetése a Dáliában. A szegényes anyagi háttérre jellemző, hogy erre mindössze egyetlen alkalommal került sor: Karel Krautgartner, a híres prágai klarinétos-szaxofonos jött el egy estére, előadást tartott a csehszlovák jazzéletről és magyar muzsikusok társaságában eljátszott néhány számot. Krautgartner igazi profi volt, Kelet-Európában nagy hírnévnek örvendett, Magyarországon már az ötvenes évek közepén fellépett a Karel Vlach big band szólistájaként, amikor tánczenei műsornak álcázott kitűnő swing-jazz műsorral utazták körbe a fél országot. Az 1968-as prágai szovjet invázió után Krautgartner Nyugatra távozott, a Kölni Rádió zenekaránál fejezte be pályafutását.

A történelmi hűség kedvéért meg kell emlékezni egy Dália-korszakbeli jelenségről. Zenészek körében szinte kizárólag a modern jazz volt a divat, azt illett játszani, aki régebbi stílusokkal próbálkozott, nem sok elismerésben részesült. A Benkó Dixieland Band, amely akkor már javában működött, fellépett ugyan a klubban, a közönség rendesen meg is tapsolta, de a szakma nem sok jó szóval illette őket. Ki gondolta volna akkor, hogy negyvenöt évvel később állandó zenekarként egyedül ők fogják megünnepelni fennállásuk 50. évfordulóját!

Szintén a furcsaságokhoz tartozott, hogy az akkori idősebb zenészek egy része, akiknek ott lett volna a helyük, soha nem léptek fel a klubban. Martiny Lajos, Beamter Jenő, Tabányi Mihály, Holéczy Ákos, Szabó József talán nem kaptak meghívót, ezért nem jöttek el közénk. A Rádió Tánczenekara, amely akkoriban alakult át Studio 11 formációra, a zongorista Dobsa Sándor triójával képviseltette magát egyetlen alkalommal.

1963 szeptemberében indult a Dália második évadja. A kezdeti magyaros lelkesedés alábbhagyott, a szenzáció elmúlt, már nem volt elég jelentkező a fellépésekhez, így megszaporodtak a különböző előadások, lemezbemutatók, a látogatók száma jelentősen csökkent. Egy későbbi tanulmányban Szeverényi Erzsébet így ír erről: „Az egyre nyomasztóbbá vált érdektelenség mellett a klubot belső feszültségek is bomlasztották. A megmaradt társaságban megindult a széthúzás. Kertész Kornél – joggal – vasfegyelmet kívánt, a koncertek alatt teljes csendet, a bemutatkozó együttesektől lelkiismeretes felkészülést, vagyis igazi jazzműhelyt kívánt kialakítani, nem zenés presszót fenntartani.”

Hozzáteszem: a Dáliában például kötelező volt az öltöny, nyakkendő, amit bizony a tagság jó része kezdettől elutasított.

Más okok is voltak a háttérben: abban az időben hódította meg a világot a Beatles, s velük az akkor még beat-zenének nevezett pop-rock, ami fenekestől felforgatta az akkori közízlést. A Dália közönsége főleg fiatalokból állt, egy részük divatból járt jazzt hallgatni, mert az volt akkor a „menő”, de amint valami új, izgalmas, ráadásul könnyen érthető zenei áramlat ütötte fel a fejét a világban, sokan hátat fordítottak.

Ezzel együtt a Dália klub másfél éves fennállása alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar jazz javára. Ismét Szeverényi Erzsébetet idézem: „számtalan fiatal, addig ismeretlen muzsikusnak biztosított bemutatkozási lehetőséget, jazztörténeti előadásaival és lemezbemutatóival lehetővé tette az érdeklődők számára ennek a művészetnek a megismerését, belső fegyelmének és szigorának köszönhetően mégis sikerült a jazz-műhely jelleget megőriznie, működésének hatására hazánkban végre elismert művészetté válhatott a jazz, jazzéletünket már indulása pillanatában bekapcsolta a nemzetközi vérkeringésbe, működésével előkészítette a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola jazztanszakának létrejöttét.”

1964 tavaszán a Dáliában megszűnt a jazz, ugyanakkor megkezdte térhódítását országszerte különböző rendezvényeken, azon kívül megszólalt a rádióban, televízióban és hanglemezen.

Pernye András zenetudós nevét a Magyar Nemzet című napilapban ismertem meg 1960 körül. Minden héten írt egy kritikát az aktuális komolyzenei koncertekről, amelyeket rendre meg-hallgatott, kerekesszékével elgurult a Zeneakadémiára, az Erkel Színházba. Ezek az írások annyira jók voltak, hogy az ember akkor is elolvasta, ha ott sem volt az eseményen, vagy az előadás nem is érdekelte különösebben. Pernye kemény kritikus volt, nem kímélt sem külföldi, sem belföldi előadóművészt, bármekkora sztár volt az illető, ha a koncert nem tetszett, csípős szavakkal megírta róla a magáét. Persze dicsérni is tudott, de ez volt a ritkább eset. Volt is ellensége komolyzenész berkekben szép számmal, de ez őt legkevésbé sem zavarta. 1961-ben nagy meglepetésemre a Valóság című folyóiratban a jazzről írt egy hosszabb tanulmányt, maximálisan védelmébe véve a műfajt az akkor még gyakori támadásokkal szemben. Nem voltam rest, kikerestem a címét a telefonkönyvből és levelet írtam neki, hogy szeretnék megismerkedni vele. Postafordultával válaszolt, szeretettel vár, látogassam meg a lakásán. Kicsit elfogódottan léptem be a nagyhírű, írásai alapján kissé gorombának elképzelt tudós belvárosi lakásába, ám percek alatt kiderült, hogy a világ egyik legbarátságosabb, legszínesebb emberével van dolgom. Mozgása az ifjúkori bénulás következtében korlátozott volt ugyan, ám ő egy macska ügyességével mozgott a bútorok között két keze, karja segítségével. No és mellette volt felesége, támasza, Andrea, aki olyan biztonságos hátteret jelentett számára „mint egy kőszikla” (ezek Pernye felejthetetlen szavai).

Hamar tisztáztuk, hogy komolyzenei kötődésünk mellett mindketten gyerekkorunk óta vonzódunk a jazzhez, s úgy tűnik, most jött el az idő, hogy a gyakorlatban is tegyünk valamit a műfaj hazai elismertetése érdekében. Akkor már folytak a háttértárgyalások mindenfelé, amelyekbe Pernye is bekapcsolódott. Az 1962 októberében megnyílt Dália jazzklub működését elsősorban az Ifjúsági Jazz Klub Híradójában publikált írásaival támogatta.

A Dália fényes korszakával egy időben a Magyar Rádió is zöld lámpára váltott, először a Könnyűzenei Híradó című műsor keretében indult jazztörténeti sorozat Pernye András szerkesztésében. Emlékszem, sem a Rádió, sem Pernye nem rendelkezett komolyabb lemez-gyűjteménnyel, így a hangzó anyagot többnyire „külső beszállítók” vitték a stúdiófelvételekre csekély honorárium ellenében. Magam is közéjük tartoztam.

1963-ban Pernye nagyszabású vállalkozásba kezdett, könyvet írt a jazzről. Tekintve, hogy

Molnár Antal 1928-as kiadású Jazz-band című műve óta Magyarországon e témában alig jelent meg igazán értékes alkotás, a feladat óriási volt. Pernye hangyaszorgalommal gyűjtötte a hiteles forrásműveket, az angol és német nyelvű szakkönyveket, amelyeket nagyrészt külföldről kellett beszereznie. Ráadásul nem beszélt idegen nyelveket – ezt soha nem is titkolta – ennek ellenére saját maga fordított mindent, páratlan intelligenciája és néhány szótár segítségével. A könyv A JAZZ címmel 1964 őszén jelent meg, az első kiadást hetek alatt szétkapkodták. Ma is féltve őrzöm könyvtáramban a dedikált tiszteletpéldányt, amelynek előszavában többek között ez olvasható: „Köszönetet kell mondanom mindenekelőtt Sebők Imrének, aki több száz, muzeális értékű felvételével mind a rádió közönsége, mind a magam számára lehetővé tette, hogy megismerjük a jazzmuzsika klasszikus korszakát. A modern korok feltárásáért pedig elsősorban Gonda Jánosnak, Deseő Csabának, Granasztói Györgynek és Tóth Gusztávnak tartozom köszönettel…”

Pernye András ezután még vagy hat évig szerkesztett jazzműsorokat a Magyar Rádióban, cikkeket írt jazzkoncertekről különböző lapokba. A hazai fellépőkkel mindig kesztyűs kézzel bánt, mondván, még annyira újak, hogy nem szabad megbántani őket. A Magyar Nemzetnél a hetvenes évek közepéig folytatta zenekritikusi tevékenységét, a Zeneakadémián pedig zenetörténetet tanított. 1970 táján a Magyar Televízió Ki mit tud vetélkedőiben zsűritagságot vállalt, szerepléseivel országos népszerűségre tett szert. Végtelen szomorúsággal töltött el a hír, amikor 1980-ban megtudtam, hogy Pernye András önkezével véget vetett életének.

Gonda János, a kiváló zongoraművész, zenetudós a Dália-klub éveiben a Hanglemezgyártó Vállalat zenei rendezőjeként is tevékenykedett. Elhatározta, hogy rábeszéli a lemezgyár vezetőit, támogassák a kibontakozó hazai jazzéletet és adjanak ki évente legalább egy jazzlemezt. Mivel a válasz pozitív volt, természetesnek tűnt, hogy az első LP-t a Gonda János vezette QUALITON JAZZ EGYÜTTES készítette el mindjárt 1962-ben. Egy évvel később Kertész Kornél ASTORIA JAZZ QUARTET-je játszott a következő nagylemezen, 1964-ben pedig egy dupla lemezt tartalmazó díszes kiadvány készült, amelyen a Dália klubestek reprezentánsai adtak elő 2-2 számot. Az album címe „ANTHOLOGY 64”, a közreműködők a Bergendy Jazz Group, a Hardi Tamás-Gregorits János Group, a Pege Aladár Kvintett, a Garay Attila Trio, a Concert Jazz 5 (Radics Gábor vezetésével), a Csiky-Kovács-Pege Trio, a Kertész Kornél Kvartett, a Nebulo Band, a Dobsa Kvartett, a Fogarasi Trio and Kvartett, a Deseő Csaba Kvartett, a Qualiton Chamber Orchestra és a Szabados György Trio voltak.

Ez volt életem első professzionális felvétele. Végre teljesült a régi álmom, bevonultunk a Rottenbiller utcai stúdióba és szalagra vettük repertoárunk két kedvenc darabját, Gershwin Summertime-ját és Monk Straight No Chaser-jét. A szabadság illatát éreztük a levegőben, azt játszhattunk, amit akartunk és úgy, ahogy nekünk tetszett. Réti Jancsi zongorázott, Berkes Balázs bőgőzött, Palkó Barna dobolt, én pedig brácsán játszottam.

Ebben az időben a szaxofonozást már abbahagytam, elégedetlen voltam az egy év alatt elért eredménnyel, elhatároztam, hogy a jövőben inkább a hegedűre és a brácsára koncentrálok.  Monk számának előadására a Miles Davis szextett egyik lemeze inspirált, nagyon szerettem a rafinált témát és az F-dúr blues hangulatát. Egyébként éveken keresztül számtalan koncerten eljátszottuk anélkül, hogy a szám címét le tudtam volna fordítani magyarra, hiába kerestem szótárban, hiába kérdeztem angolul kitűnően beszélő ismerősöket, a cím rejtély maradt. Tíz évvel később tudtam meg egy Amerikából hazatelepült hazánk fiától, hogy a Straight No Chaser jelentése magyarul: „tisztán, kísérő nélkül” egy pohár tömény alkoholos ital. Gershwin szerzeménye nem szorult magyarázatra, népszerű darab volt már akkor is, viszont brácsán nem játszotta korábban még senki sem.

Ezt követően 1973-ig majdnem minden évben megjelent egy-egy hazai Jazz Antológia, amelyeken rendszeres közreműködő voltam. Saját felvételeim közül a mai napig kedvencem az 1967-es lemezen hallható A csitári hegyek alatt című népdal jazzfeldolgozása. Kvintett formában játszottunk, Réti Jancsi zongorázott, Berkes Balázs bőgőzött, Kovács Gyula dobolt,

öcsém, Deseő Attila basszusklarinéton játszott, magam pedig mélyhegedűn. Azt hiszem, ezzel a hangszereléssel messze megelőztük a mai kor etno-jazz irányzatát.

Kovács Gyula, a dobosok koronázatlan királya tíz évvel idősebb volt nálam. Az ötvenes években a korszak legjobb zenekarában, a Martiny-kvintettben játszott, amelynek fő működési területe a Gellért Szálló volt, ahol bizonyos fokú szabadságot élveztek, nem érte őket bántódás, ha tánczene címén valódi jazzt is játszottak. Martinyék rendszeresen koncerteztek különböző „esztrád” és tánczenei rendezvényeken országszerte, felvételeiket a rádió is játszotta és néhány lemezük kapható volt a Keravillnál. A zenekar legnépszerűbb alakja Kovács Gyula volt, aki nemcsak nagyszerű muzsikus, de rendkívüli színészi  adottságokkal rendelkező színpadi figura is volt, aki pillanatok alatt magával ragadta a közönséget. (Később tudtam meg tőle, hogy közeli rokona volt Somlay Artúr, a harmincas-negyvenes évek egyik legnagyobb magyar színésze.) A Martiny zenekar tízévi fennállás után a hatvanas évek elején feloszlott. A Dália klub megalakulásának idején Kovács Gyula népszerűsége csúcsán volt, egyszerre legalább öt együttes hívta meg tagjai sorába. Kezdeti lépéseim, első lemezfelvételem után első dobosommal nem voltam igazán elégedett, ezért barátaimmal megbeszéltem, hogy felkérem Kovács Gyulát, lépjen be a helyére hozzánk. Látásból már ismertük egymást, de azért nagyon izgultam, amikor sor került a komoly tárgyalásra. Legnagyobb meglepetésemre azonnal igent mondott. Jól emlékszem a válaszra: „drága testvérem, a legnagyobb örömmel”, így a következő években vele játszottunk számtalan koncerten, klubban, fesztiválon és a legkülönbözőbb stúdiófelvételeken.

                                                          ***

Friedrich Ádám: Réz-Metszetek

 

 

Friedrich Ádám kürtművész személyes hangú önéletrajzi írása, a Réz-Metszetek először 2004-ben, magánkiadásban jelent meg. Ezúttal – a szerző 80. születésnapja előtt tisztelegve – a kötet kis mértékben módosított, második kiadását vehetik kézbe az érdeklődő zenebarátok.

 

http://www.gramofon.hu/storage/pict/gramofon_logo.png

Retkes Attila főszerkesztő

Hózsa Zsófia és Józsa Botond szerkesztőségi és kiadói munkatársak

Kapcsolat:

Józsa Botond

Telefon: +36 20 390 32 50

E-mail: jozsa.botond@gramofon.hu