VÁRADY KRISZTINA


DOBSZAY LÁSZLÓ: A HANGOK VILÁGA C. SZOLFÉZSKÖNYV SOROZAT ALKALMAZÁSA A ZENEISKOLÁKBAN VI/6.

 

Az eredmények bemutatása, összegzés

 

http://asztali.lutheran.hu/programajanlo/dobszay-laszlo-emlekest/leadImage

Dobszay László

A Dobszay: A hangok világa c. szolfézskönyv-sorozat alkalmazása a zeneiskolákban c. disszertációs munka a tankönyvsorozat hat kötetének analízisével kívánt választ adni arra a kérdésre, hogy a tankönyvek tartalma milyen mértékben korrespondál napjaink zenepedagógiai célkitűzéseivel és az aktuális tantervi követelményekkel.

     A disszertáció első fejezetében a tankönyvsorozat keletkezésének történeti előzményeit vizsgáltuk. A zeneoktatás szerkezeti és tartalmi átalakítása a Kodály nevével fémjelzett pedagógiai koncepció alapján történt az 1950-es években. A magyar zeneoktatás legfontosabb alapelvei az említett átfogó reform óta nem változtak. Ezért szükséges a Kodály koncepció és az 1950-60-as évek zenepedagógiai elgondolásainak ismerete a sorozat értékelésének szempontjából.

     A második fejezet adatai segíteni kívánják A hangok világa tankönyvsorozat szerkesztési elveinek megértését, felépítésének átfogó áttekintését.

     A harmadik, negyedik, ötödik fejezetben a tankönyvsorozat zenei anyagának és gyakorlatainak részletes zenepedagógiai elemzése található, ritmikai, formai és dallami - harmóniai szempontból.

     Jelen fejezet első részében a vizsgálati eredményeket Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról című 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet előírásaival vetettük össze.[332]  A fejezet második része az analízis során feltárt hibákat, hiányosságokat tartalmazza. A kifogásolt szemelvényeket, gyakorlatokat a hiba, ill. hiányosság jellege szerint csoportosítottuk. Az értékelésnél minden esetben feltüntettük a kötet és a gyakorlat számát. A példák bemutatása után szerepel a javításra tett javaslat.

Követelmények az alapfok elvégzése után - Szolfézs főtanszak „A” tagozat [333]

 

„Ismerje fel hallás után és kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat” [334]

Második osztály végén a ritmikai készlet az „egész” ritmusértéktől a tizenhatodokig terjed. A harminckettedeket az ötödik osztályos tananyag tartalmazza.[335] Az augmentáció és diminúció fogalmának korai bevezetése miatt (3. osztály) a tanulók ennél korábban is képesek a kisebb, ill. nagyobb értékű ritmus értelmezésére. A szinkópa, az éles és nyújtott ritmus az első osztályos anyagban tudatosításra kerül, az egyszerűbb átkötések gyakorlásával együtt. A tankönyvekben található zenei idézetek, gyakorlatok, kottaolvasási- és írási példák biztosítják az alapvető ritmusképletek auditív és vizuális felismerését az alapfok elvégzése után.

A 2/4, 3/4, 4/4-es ütemek, s különböző ritmusértékekkel való kitöltésük már az 1. osztály fontos feladatai közé tartozik. A 3/8 megismerése a 2. osztályos, a 6/8 a 3. osztályos törzsanyag része. 5. osztályban kerül bevezetésre a 2/2, 6. osztályban a 3/2 és a 6/4. A sorozat köteteiben 4/2-es ütemezésű anyag nem található.

„Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b előjegyzésig.”

A kvintkör ismerete Dobszay tankönyvsorozatában a 3. osztály végére bővül ki 4#-4b –ig.

 

„Ismerje a pentaton hangsorokat, a dúr és moll hangsorokat 5#- 5b előjegyzésig, a háromféle moll hangsort, a kvintkört.”[336]

     A pentatónia a tanítás kezdeti szakaszának alapvető hangsora. A diatónia a pentatónia kibővítésével épül fel a kötetekben, a különböző pentaton hangkészletek egyesítésével és a népdalanyag „pien hangjainak” megjelenésével.

     A kvintkör részletes (de részleges) magyarázata 4#-4b –ig található meg a kötetekben. A kvintkör további bővítése, az addig megismert összefoglaló ábrák alapján tanári feladat.[337]

A háromféle moll hangsor tudatosításához a kötetekben rendelkezésre állnak a zenei idézetek. A II. kötet januári gyakorlatában az azonos alapra épített dúr, a dallamos moll, a dór és a természetes moll skála ábrán is szerepel. [338] Ugyanakkor az ábráról hiányzik az összhangzatos moll, annak ellenére, hogy a kötet dallamanyagában található összhangzatos mollban lévő példa. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy az összhangzatos mollban található bővített szekundlépés az oka e hiányosságnak, mivel a bővített és szűkített hangközök képzése a IV. V. osztály anyaga. Ennek ellenére szükségesnek tartjuk az összhangzatos moll tudatosítását is, a gyermekek a hangszeres darabjaikban folyamatosan találkoznak e hangsorral is.

 

„Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is.”

     A hangnemérzet fejlesztésének megalapozása 1. osztályban kezdődik, a „szolmizáció kereső” gyakorlatokkal. A hangnem megállapítás és tonalitásérzék fejlesztése változatos gyakorlatokon keresztül történik Dobszay tankönyveiben. A IV. V. VI. kötetben a modulációk és a hangnemi kitérések zenei eszközeinek ismertetése a tananyag szerves része.

 

„Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás alapján.”

     A 3. osztály végére a hangközelmélet tudatosítja a T8-on belüli hangközök mindegyikét, foglalkozik a hangköz-fordításokkal is. Az oktávnál nagyobb hangközök közül a nóna és a decima a 3. ill. 4. osztály anyaga. A IV. és V. kötet törzsanyaga tartalmazza a szűkített és bővített hangközök képzésének magyarázatát.

     A dúr és moll alaphármas ismerete Dobszay tankönyvsorozatában a 3. osztály anyaga. 4. osztályban kezdődik a hangzatfordítások gyakorlása, a bővített kvint megjelenésével a bővített hármashangzat ismerete és a dominánsszeptim hangzat felépítése, oldása. A VI. kötetben ismertetésre kerül a V9 – akkord is.

     A VI. kötetben a szűkített szeptim mellett, a megismert harmóniák megfigyelése kiterjed a szeptimfordításokra, különös tekintettel a szekund-akkordokra.

 

„Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig. Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is.”

     A IV. kötet tananyaga a funkció fogalma és a háromféle funkciós főakkord. A funkciók gyakorlásának, tudatosításának előkészítése már 3. osztályban elkezdődik. Az V. kötet elméleti összefoglalásokat tartalmaz a funkciókkal kapcsolatos ismeretekről. Emellett tartalmazza a mollbeli és a bővített szextes akkordok ismertetését.[339]

 

 „Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.”

     A hangnemi kitérés és a moduláció gyakorlására a IV. V. VI. kötetben kerül sor. Az V-VI. kötet zenei idézeteinek döntő többsége modulál, megadva a lehetőséget ezen ismeretek elmélyítéséhez. A kötetek a hosszan gyakoroltatott domináns moduláció mellett több példán keresztül mutatják be a szubdomináns moduláció különböző eszközeit is.

 

 

„Tudjon lejegyezni: rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal. Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni.”

     A népdalanyaghoz kötődő, kezdetben keretes diktandók a népdalok jellegzetes fordulatainak, sorvégeinek, dallamvariánsainak írását gyakoroltatják. A műzenei periódushoz kötődő diktandók az analógiák megfigyelésére épülnek. A funkciós basszus hozzáillesztése a dallamhoz már a III. kötet gyakorlatai között is szerepel, alapos gyakorlása, megjelenése diktandóban a IV. V. kötetben található. A lapról olvasás gyakorlása a szolfézsoktatás egyik alapfeladata. A kötetekben található szemelvények, gyakorlatok bőséges anyagot nyújtanak e terület fejlesztéséhez.

 

„Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani a magyar népzene stílusjegyeit, a periódus fogalmát, a kis formákat, a triós formát, a klasszikus szonátaformát, a rondót.”

     A formai ismeretek tudatosítása, gyakorlása a kötetekben nagy hangsúlyt kap. Az első három kötet összesen 204 magyar népdalt tartalmaz, a hozzájuk kapcsolódó gyakorló feladatokkal. A magyar népdal ilyen súlyozott jelenléte a kötetekben biztosítja a stílusjegyek elsajátítását. A műformák megismerése fokozatosan, a „szabályos” formákból kiindulva, rendhagyó formákat is bemutatva történik. Minden esetben elméleti összegzés követi egy-egy új forma tanulását. A fent említett formák kivétel nélkül szerepelnek a tankönyvsorozatban.

 

„Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a bécsi klasszikus zenében).”

     Ezen ismereteket rövid, tömör összefoglalásokban tartalmazza a sorozat. A Dobszay - tankönyvsorozat IV. V. VI. kötetében külön zenehallgatási fejezetek találhatók. Céljuk: nagyobb hangszeres apparátusra írt művek feldolgozásán keresztül ismertetni egy-egy kor zenei stílusjegyeit. E művek minél aprólékosabb feldolgozása nagyban hozzájárul a stílusérzék fejlődéséhez. A stílusismeretre vonatkozó követelmény realizálódása elsősorban a szolfézstanár szakmai felkészültségén múlik. A tankönyvek tartalmazzák a (reneszánszra, barokkra, klasszikára vonatkozó) stílusismeret megalapozásához szükséges dallamanyagot, gyakorlatot és elméleti összefoglalást. A sorozatban azonban nagyon kevés a romantikus és XX. századi idézet. A kortárszenéhez közelítő feladatok az első három kötetben találhatók. A IV. V. VI. kötetben gyakorlásuk nem folytatódik.

 

„Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.”

     A zenei műszavakat és a szemelvényekkel szorosan, ill. tágabb értelemben összefüggő kifejezéseket, sok esetben etimológiájával együtt ismertet Dobszay.

 

Vizsgálatunk arra irányult, hogy bizonyítsuk a Hangok világa c. tankönyvsorozat aktualitását napjainkban, 50 évvel a keletkezése után. Feltételeztük, hogy a sorozat a jelenkorban is hasznos pedagógiai eszköz, illetve tananyag, melyben a készségfejlesztési területek gyakorlatai szisztematikus módszerrel lettek összeállítva és biztosítják a tantervi előírások által megkívánt tudásszint elérését. Feltételeztük továbbá, hogy a tankönyvek tartalmi és módszertani szempontból ma is megfelelnek a tantervi követelményeknek. Emellett fenntartjuk, hogy a tankönyvek bizonyos részei – néhány idézet, ill. gyakorlat - aktualizálásra szorul.

Az analízis által feltárt eredmények és a tantárgyi követelmények összevetése alapján megállapíthatjuk, hogy a Dobszay László: A Hangok világa szolfézskönyv- sorozat napjainkban is megfelelő pedagógiai eszköz, ill. tananyag. A tankönyvek tartalma néhány kiegészítéssel megfelel az érvényben lévő tantervi követelményeknek.

     A tananyag és a követelmények összevetésekor három hiányosságot emelünk ki: az aszimmetrikus metrumok és a kortárszenéhez közelítő gyakorlatok elmaradását, a modális hangsorok elméleti összefoglalásának hiányát és a kevés romantikus, ill. XX. századi idézetet. A tantárgyi követelményekben az első két kategória nem szerepel, ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy ezen ismeretek szerepeljenek a sorozatban.

     Az aszimmetrikus metrumok és a kortárszenéhez közelítő példák gyakorlása folytatódhat a már megismert gyakorlattípusokkal: változó ütemű népdalok olvasása, diktálása, idegen eredetű, aszimmetriára épülő népdalok tanítása. E gyakorlattípusok alkalmazása lehetőség az aszimmetrikus metrumok további gyakoroltatására.       Elméleti összefoglalásban a tankönyvsorozat nem foglalkozik a modális hangsorok tudatosításával. A nem pályaorientált gyermekek esetében a modális hangsorok elméleti tudatosítása nem tartozik a szolfézsoktatás alapvető feladatai közé, ennek ellenére szerencsésnek gondolnánk, ha legalább néhány szemelvénnyel alátámasztva egy összefoglaló ábrán megjelennének e hangsorok is a kötetben.[340] A modális hangsorok a már ismert skálaszerkesztés analógiája alapján tudatosíthatók.

     A sorozatban kevés a romantikus és XX. századi idézet. A XX. századi idézetek köre több módon bővíthető.  Bartók azon zongoradarabjai, melyek a már tanult népdalok feldolgozásai, az első három osztály anyagát természetesen egészítenék ki.[341] Ugyanezen osztályokban egy-egy zenei jelenséghez kapcsolódva feldolgozható Bartók: Mikrokozmoszából néhány mű. Példák a készségfejlesztés különböző területeihez:[342]

     Fent csak két példát említettünk a rengeteg lehetőségből. A romantikus és XX. századi, valamint a kortárszenei szemelvények kiválasztása, feldolgozásuk lehetséges módjának kitalálása és tananyagba építése tanári feladat. A zenei idézetek és a hozzájuk kapcsolódó, az egyes tanévek tananyagához, pedagógiai céljához alkalmazkodó gyakorlatok alkalmazásának lehetőségei végtelenek. A köteteket kiegészítő művek kiválasztása tanári kreativitás kérdése.[343]

 

A kötetek elemzése során feltárt hibák, hiányosságok

1. Elírási, zenei helyesírási, szerkesztési, grafikai hibák a tankönyvsorozatban

DHV I. kötet 274 -275. gyakorlat: A gyakorlat a módosítójelek és az előjegyzés összevetését ábrázolja két kottapéldával. Az egyik példa a 183. oldalon, a másik a 184. oldalon található. A lapozás miatt a kétféle írásmód összevetése nem könnyű. Szerkesztésben célszerűbb megoldást jelentene a kétféle írásmódot egy oldalon, egymás mellett vagy alatt bemutatni. A példához kapcsolódó másik probléma a dal két változatának közlése. Jelölésbeli magyarázatkor szemléletesebb megoldás lenne lehetőleg azonos kulcsban leírt, de mindenképpen azonos dallamon bemutatni a két írásmód különbözőségét.

d23a       d23b

216. ábra A módosítójelek és az előjegyzés összevetésének lehetséges elrendezése

DHV I. kötet 180.

A dal mellé Dobszay közli az eredeti csángó-magyar népdal szövegét, melyben jelzi a hajlítások helyét. Két helyen lemaradt e jelzés, az 1. versszak 2. sorának „szép” szövegrészén, és a 2. versszak 2. sorának „fölneveli” szaván. Mindkét hiány analóg helyen, a 2. sor 1. ütemének nyolcadpárján található, lehet, hogy Dobszay ezért gondolta feleslegesnek a jelzést.

217. ábra Hiányzó hajlítások

DHV II. kötet 44. gyakorlat

Az ábra 2. sorában az utolsó hangköz (n2) távol került a nyíltól.

d37a

218. ábra Szerkesztési hiba

DHV III. kötet 53 D diktálási példa

A keretes diktálás 2. kottasorának első hangja negyedként van megadva, ám az Útmutató 24. oldalán található ajánlott diktandóban ez a hang nyolcad értékű. Célszerű lenne a tankönyven e hangot nyolcadra javítani.

219. ábra 53 D diktálási példa a tankönyvben és ajánlat az Útmutatóban

DHV IV. 3. Mozart: Sehnsucht nach dem Frühlinge- KV. 595.: A műben a funkciójelző basszus mindvégig D-dúr szerint, a basszus dallamából kiemelt hangokkal található a kottában. Az ábrán feltüntetett két területen nem a basszus dallamából kiemelt hangok találhatók.[344] Annak ellenére, hogy funkcióban nincs eltérés, e lejegyzés mégsem célszerű. A konzekvensen végigvezetett (a basszus dallamhangjából kiemelt) funkciójelző basszustól való eltérés zavaró lehet. (223. ábra) Az első ábrarészlet első basszusában a beírt „szó” helyett „ré”, a második ábrarészlet második basszusán „ré” helyett „szó” basszus beírása szükséges.

 IV

220. ábra Elírt funkciójelző basszus

DHV IV. kötet 12.: Mozart: Osmin dala a „Szöktetés a szerájból” c. operából – (KV. 348. 2. tétel): A címben több hiba szerepel: a szeráj ly-nal van írva, továbbá a 2. tétel egy opera esetén zavaró megfogalmazás lehet. Osmin dala az I. felvonás 2. száma.

DHV V. kötet Zenehallgatási rész: II. Haydn: G-dúr (oxfordi) szimfónia IV. tétel : Mindkét gyakorlatnál ütemmutató - elírás található. Az első gyakorlatban 2/4 helyett 3/4 a kiírt ütemmutató. A második, diktálási gyakorlatban hiányzik az ütemmutató.

V      V

221. ábra Elírt ill. hiányzó ütemmutatók

Mindkét idézet helyes ütemmutatója: 2/4.

DHV IV. kötet 16. gyakorlat és 30/d gyakorlat: Mindkét gyakorlatnál téves ütemmutató szerepel a kottában. A 16. gyakorlatnál 3/4 helyett 3/8, a 30. gyakorlat d pontjában 3/8 helyett 6/8 kiírása szükséges. (222. ábra)

IV     IV

222. ábra Elírt ütemmutatók

 

DHV VI. kötet Zenehallgatás: Bach: a-moll hegedűverseny III. tétel: A zenei idézethez kapcsolódó gyakorlat kottapéldájában az első, C-dúr témaindulás a II. hegedűn szólal meg. A kottában a témakezdet hangneme G-dúrként van megadva. (223. ábra)

223. ábra Hibás hangnemi jelölés

2. Idejétmúlt utalások

     A tankönyv első három kötete sok helyen tartalmaz utalást az általános iskolai énekkönyvre. A Hangok világa sorozat megírásakor Magyarországon az általános iskolai oktatás egységesen egy tankönyvből történt. Napjainkban az ének-zene tankönyvek bőséges választéka mellett, ezek az utalások érvényüket vesztették, kihagyásuk a kötetből ajánlott.

DHV I. kötet

18. o./ 15. gy.

33. o./ 42. gyakorlat alatti szöveg

44.o./ 54.gy E

61.o./ 86.gy

77.o./ 108.gy

99.o./ 154.gy

125.o./ 188.gy

158.o./216.gy

169.o./ 240.gy alatti szöveg

174.o./ 252.gy

213.o./ 339.gy.

 

DHV II. kötet

16. o./ 21.gy alatti szöveg

29. o./51 D

42.o./ 73

47.o./ 75.gy alatti szöveg

103.o./ 150 B alatti szöveg

103.o./ 151 alatti szöveg

121.o./176 H alatti szöveg

122.o./ 178

 

DHV III. kötet[345]

16. o./16

18. o./18

43.o./63

62.o./ lap teteje

190.o./323

3. Egyéb hiányosságok, problematikák

DHV I. és II. kötet

A sorozat első két kötete több helyen közöl általánosan ismert gyermek, ill. népdalokat, a hagyományostól eltérő dallammal. E dalok többségét a gyermekek már ismerhetik az óvodából, általános iskolai énekóráról. Szerencsésebb lenne, ha e dalok a mindenki által ismert dallammal jelennének meg a kötetekben. Amennyiben Dobszay célja az volt e dalok közlésével, hogy tudatosítsa a gyermekekkel, hogy a népdalok többféle dallamvariánssal is megjelennek, ez esetben is érdemes lenne először az általánosan ismert dallamot, majd utána a változatokat tanítani. A kötetekben megjelenő kifogásolt dalok:

DHV I. kötet

12. o. /5C                                                Kicsi vagyok én…

57. o. /76                                     Télen nagyon hideg van…

88. o. /134 C                                           Elmégy rózsám…

174. o. /251 és 175. o. / 254        Két szál pünkösdrózsa…

178. o. /258.                                            Csillagok, csillagok…[346]

183. o. /274                                             Elvesztettem zsebkendőmet…

224. o. /359 E                              Egyszer egy királyfi…

 

DHV II. kötet

61. o./93 B                                              Gerencséri utca…

 

DHV I. kötet 88. gyakorlathoz kapcsolódó diktálási példa az Útmutató 106. oldalán

A tankönyv 2 diktálási feladatánál (88 A B) e-la pentachord hangkészletet ad meg Dobszay. Az Útmutatóban (106.o.) a feladatokhoz kapcsolódó ajánlott dallamok nem ebben a hangkészletben mozognak.

 

 

 

224.ábra Diktálási ajánlat az Útmutatóban

 

DHV I. kötet márciusi anyagrész: A tankönyv egyik hiányossága, hogy az újdonságként bevezetendő nyújtott ritmus gyakoroltatására kevés példát tartalmaz. A tankönyv második részében található kiegészítő gyakorlatok az új ritmusképlet bevezetéséhez nem nyújtanak megfelelő mennyiségű gyakorlópéldát. A tárgyalt anyag a tankönyvben feltétlenül kiegészítendő máshonnan átvett gyakorlatokkal, versszövegekkel. A nyújtott ritmus gyakorlásának egyik lehetősége a gyermekversek szövegritmusának megfigyelése, lejegyzése.[347] A nyújtott ritmus gyakorlásához (a számtalan lehetőség közül válogatva), néhány Weöres Sándor gyermekversből adtunk ajánlást.[348]

DHV II. kötet 109. gyakorlat

225. ábra Azonos alapra épített skálák

 

d46

225. ábra Azonos alapra épített skálák

 

A 225. ábrán (109) az azonos alapra épített dúr, dallamos moll, dór és természetes moll szerepel. A gyakorlat kapcsán megfigyeltethető a fá-fi, szó-szi elhelyezkedése, írásmódja a skálán belül. Az ábrán nem szerepel az összhangzatos moll, annak ellenére, hogy a tankönyv 2. felében műzenei példában is szerepel.[349]

 

DHV III. kötet 215. Nyár-kánon[350]

A Nyár - kánont nem az általánosan ismert szöveggel (Künn a fákon újra szól a víg kakukk madár…) közli a tankönyv. Az általánosan ismert szöveg jobban illik a kánon lejtéséhez. ( Szólj, ka-kukk vö. Nyár van nyár)

 

DHV IV. kötet IV. Mozart: Des Kleinen Friedrichs Geburstag – KV. 529.

A dal szövegét nem közli a tankönyv.

 

DHV IV. kötet: A kötet Gyakorlatok c. fejezeteinél hiányoznak a fejezetcímek. Pótlásuk mindenekelőtt a könnyebb áttekinthetőség érdekében szükséges.

1. fejezet: Tercmenetek

 2. fejezet: 6/8-os ütem és V7

3. fejezet: Kromatika, késleltetés, kürtmenet

4. fejezet: Domináns tonika kapcsolat

5. fejezet: Kromatika, a D –T kapcsolat különféle helyzetei

6. fejezet: A szubdomináns megfigyelése.

 

DHV VI. kötet Bevezető: A Bevezető tartalmazza a melizmatikus és szillabikus éneklési mód bemutatását. A két éneklési mód ismertetésére korábban lenne szükség.[351] Hatodik osztályra legfeljebb a zenei műszó tanítása maradhat.

DHV VI. kötet 17. Purcell: Nyitány-zene osztinátó basszus fölött

A ground téma - ismétléseket is számolva- 20 alkalommal szólal meg a nyitányban. A tankönyv 41. oldalán hibásan jelenik meg a basszus ismétlődésének száma: A tizenkilencszer változatlanul elhangzó rövid basszusmenetet mindvégig nem érezzük unalmasnak.”

DHV VI. kötet J.S.Bach zenéje /Korálok: A tankönyv nem közli a korálok szövegét egyetlen esetben sem. Kívánatos lenne legalább függelékben közölni az eredeti szöveget és a fordítást.

DHV VI. kötet III. rész – Zenehallgatás: Bach: a-moll hegedűverseny I. tétel

 

Dobszay e szekvenciához a hegedűszólam 73-81. üteméből készített kivonatot. Mivel a közölt formában nem egyértelmű, hogy szekvenciáról van szó, érdemes lenne a hegedűszólam vonatkozó részletét is közölni. (226-227. ábra)

d6duj

226. ábra Azonos hangnemi kereten belül maradó szekvencia

 

Scan_0012

227. ábra Bach: a-moll hegedűverseny I. tétel – részlet

 

4. Félreérthető (félrevezető) jelölések

DHV II. kötet 51. c gyakorlat: Az ábrához kapcsolódó gyakorlat célja a tercek hangszeren való identifikálása, megszólaltatása. A feladatban a tercek jelölésére két nyolcadként összehúzott félértékeket használ Dobszay. Ez a lejegyzés hibás és félrevezető, ez hagyományosan a beosztott tremoló lejegyzésére szolgáló forma.  A hangközökre utalásnál használhatjuk azok jelét is: k3, n3. (228. ábra)

25

228. ábra Hibás jelölés a tercekre

 

DHV IV. kötet VII. Haydn: Trost unglücklicher Liebe

Dobszay az Útmutató[352] 37. oldalán a mű 14.-15.ütemében található V7 – I6 akkordfűzésre, mint álzárlatra hivatkozik: A periódus álzárlattal (I6) végződik, ez indokolja az utótag formai megismétlését.” Bár az ismétlést valóban ez a zárlat indokolja, az V7 – I6 kapcsolatot nem tekinthetjük álzárlatnak.

 

DHV IV. kötet X. Mozart: Ridente la calma – KV. 210/a

A 34.-41. ütemben négy zárlat követi egymást (V7-VI, V2-I6, V-I6, V7-I). Dobszay az Útmutató 40. oldalán ír e területről: „Álzárlatokkal bővül a domináns hangnem is a visszatérés előtt.”   A 34 - 41. ütemben valóban négy zárlat van, de ebből mindössze a 34. ütemben található V7–VI. fok kapcsolatot nevezhetjük álzárlatnak!

 

DHV VI. kötet 40. Bach: Bist du bei mir – BWV 508.: Az ária feldolgozásához kapcsolódik egy félreérthető gyakorlat, mely egy szolmizációval lejegyzett akkord-sort ír le fokszám-jelzésekkel. A későbbi összhangzattani tanulmányok szempontjából kifejezetten zavaró e példa, fokszámjelzéssel, római számmal ugyanis nem jelölhetünk egyetlen hangot. Az akkordok jelölésére használhatjuk a funkciójelzést vagy a fokszámot. A zeneiskolai 6. osztálynak nem feladata az összhangzattani jelölések megismerése. Az akkordot alkotó hangok szolmizációs jelekkel való felírása mellett nincs szükség egyéb jelölésre. (229. ábra)

IMAGE0047       NEM  AZONOS     d6huj

229. ábra Akkordhangok fokszámokkal való félrevezető jelölése

 

5. A dallamanyagban található, kifogásolható idézetek

DHV V. kötet IX. Mozart: Daphne, deine Rosenwangen – KV. 46/c: A mű a kétszakaszos szonátaforma ismertetése miatt került a kötetbe. Az irodalomban és a zenében egyaránt bizonyos sztereotípiák kapcsolódnak egy-egy formához, melyek segítik az adott területen való eligazodást. Dobszay saját maga is ír e problematikáról az V. kötet Útmutatójában: „Fel lehetne vetni a kérdést, miért e dalon vezetjük be a szonáta-formát, e jellegzetesen instrumentális műformát. Olyan példát akartunk választani, amelyen aktív zenélés közben ismerheti meg a növendék a szonáta-elvet (mely elv valamely alakban vokális művekben is gyakran felbukkan!);kifejtettebb alakját természetesen a növendék hangszeres darabjaiban és a zenehallgatás során átvett művekben taníthatjuk. (Nem kötelező azonban a szonáta-forma tanítását éppen e darab kapcsán kezdeni.)”[353] Teljesen egyetértve a szerzővel azt gondoljuk, hogy a szonáta jellegzetesen instrumentális műfaj, melyet ajánlatunk szerint ennek megfelelően instrumentális művön természetesebb tanítani. A kéttagú szonátaforma emellett elsősorban a barokk zenét jellemzi. E probléma megoldására kétféle megoldás lehetséges.

     1. Amennyiben e formát az V. kötetben, feltétlenül klasszikus anyagon szeretnénk bevezetni, megfelelő zenei idézetet a szonatinák között találhatunk. A kéttagú szonátaforma bemutatására rövidsége és énekelhetősége (!) miatt kiválóan alkalmas például J. Haydn: Á-dúr Sonatina pastorale-jának I. tétele (Hob.XI:35). tétel szabályos formai egységekből építkezik, mindössze 32 ütem, így terjedelme is megfelel a zeneiskolai feldolgozás szempontjából.

230.ábra Haxdn: Á-dúr Sonatina pastorale I. tétel (Hob.XI:35)

 

     2. A barokkra jellemző kétrészes szonátaforma ajánlott példája Scarlatti: D-dúr szonáta (K 430./ L463) az V. kötet zenehallgatási anyagában kaphatna helyet.

 

 

230. kottapélda Scarlatti: D-dúr szonáta (K 430./ L463)

 

6. Nehezen olvasható zenei idézetek:

DHV V. kötet VI. Mozart: Nun, liebes Weibchen – KV 529/a: Elsősorban zenehallgatásra alkalmas anyag. Dobszay a duett két énekszólamát (szoprán, basszus) egy sorba írva közli. A sok kulcsváltás miatt a szemelvény olvasása ebben a formában nehézkes. Amennyiben az énekszólamokat két külön sorba leírva látná a gyermek, a szólamok „felelgetése” is egyértelműen követhető lenne.

V

231. ábra Kulcsváltással nehezített egy sorba írt zenei idézet

 

DHV IV. kötet 13-15. Mozart: Három duóból – KV. 487. No. 5: A duó egy sorban leírva található a tankönyvben. Ez a lejegyzés a mű 14. ütemében nem áttekinthető. Ezt az ütemet a könnyebb értelmezés érdekében szükséges szétíratni.[354] (230. ábra)

IV

232. ábra Egysoros letét nehezen olvasható részlete

 

7. Félreérthető szerkesztés

DHV III. kötet 116 E Schiedt: Cantio Belgica

A 116-os feladat A B C D dallamai kétféle (páros-páratlan) ütemmutatóban vannak lejegyezve, mindig egymás után. Az E szemelvény Schiedt Cantio Belgica c. mű részletében azonban zenei egységenként követik egymást a páros-páratlan lüktetésű sorok. Félreérthető, hogy a mű kétféle (4/4-es és 3/4-es) változata látható-e a képen, vagy folytatólagosan kell olvasni a művet, ez esetben a violin kulcsos részek ritornellek.

Amennyiben a kétféle változat (a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében) van egymás alá szerkesztve, érdemes lenne minden 2. sor után kicsit nagyobb szünetet hagyni, és legalább egy mondattal utalni rá, hogy az összevetés miatt került egymás alá a két változat.

     Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a sorozat dallamanyagai, gyakorlatai átgondolt, alapos zenepedagógiai, módszertani szerkesztettséget mutatnak, mely alapját jelentheti a későbbiekben megjelenő hasonló célú köteteknek. A kötetek felépítése szisztematikus, gyakorlatai logikusan kapcsolódnak egy-egy anyagrészhez. A kötetek szerkesztésében érvényesülnek azon pedagógiai elvek, melyek biztosítják a kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott zenei képzést. A Hangok világa szolfézskönyv-sorozat megfelel a mai pedagógiai elvárásoknak, ma is hasznos pedagógiai eszköz, illetve tananyag. A tananyag felépítése, tartalma, dallamanyagok és gyakorlatok megfelelnek napjaink tantárgyi követelményeinek. Dobszay László: A Hangok világa szolfézskönyv-sorozat, keletkezési idejétől függetlenül páratlan jelentőségű és ma is aktuális a magyar szolfézsoktatásban.

Személyes zárszó

     A szolfézskönyv-sorozat megírása óta fél évszázad telt el, s ezzel törvényszerűen együtt jár a változás. A zeneoktatás szinte minden szegmensét hátrányosan érintette az eltelt idő. A közoktatásban az énekórák száma drasztikusan lecsökkent, magával vonva az általános zenei műveltségre való igény csökkenését. Az egész napos iskola bevezetése megnehezítette a zeneiskolák dolgát, manapság az általános iskolák rugalmasságán múlik, hogy a gyermeket napközben kiengedik-e (ill. milyen feltételekkel engedik ki) az iskolából a zeneiskolai foglalkozásokra. Az alapfokú művészeti iskolák számának erőteljes megnövekedése egyrészről örvendetes, hiszen olyan településeken is hozzáférhetővé vált az intézményesített zeneoktatás, ahol eddig erre nem volt lehetőség. Látnunk kell azonban, hogy sok esetben (és nem csak a kisebb településeken) ezen iskolák komoly nehézségekkel küzdenek, akár a szakképzett tanárok megtartásáról, akár a hangszerpark fejlesztéséről, ill. karbantartásáról van szó. Változott a követelményrendszer, bevezetésre került a szolfézs alapvizsga, melynek hozadékaként a gyermekek nagy része a 4. szolfézs osztály elvégzése után abbahagyja a szolfézs tanulmányait.

Nem említjük e helyen az eltelt idő alatt megjelent, a szolfézsoktatás számára készült kiadványokat, a tanárok túlterheltségét, a z és lassan az alfa generációra jellemző tanulási szokásokat, a mindenkori oktatási tárca reformjait, az aktuális oktatás- és kultúrpolitikai áramlatokat, az átstrukturálódott társadalmat, a bölcsészettudományok, művészeti területek és az általános műveltség megbecsülésének helyzetét és még sok egyéb területet, mely mind-mind kihat a teljes társadalom kultúrához való viszonyára és az oktatás teljes spektrumára is.

Hiszem, hogy a sok változás közt létezik állandóság is, az egyik a tanár személye. Vannak örökérvényű igazságok, melyek függetlenül attól, hogy valaki óvodapedagógus, tanító, ének-zene tanár, zeneiskolai tanár vagy koncertező művész-tanár, érvényes kell legyen ma is:

„ A tanár munkája akkor a legeredményesebb, ha tanításában a remekművekhez való saját kapcsolata, egyéni állásfoglalása, megközelítésmódja, egyéni kultúrája is helyet kap. Csak legyen az valóban elmélyült, kimunkált, biztos kultúra, melyben egységes zenei értékké összedolgozottan jelenik meg, 1. ösztönös muzikalitása, 2. nagy gyakorlottsággal megszerzett készsége, 3. szakmai tudatossága. Legyen tanár a zenetanár, amennyiben a növendékek felé fordul, de amit a növendékek felé fordít, az legyen igazi zenekultúra, s ennek biztosítására legyen a tanár igazi zenész.”

                                                                                 Dobszay László

 

Felhasznált és vonatkozó irodalom

1. Cikkek, előadások, tanulmányok

1.   Barth, Márta: A Fodor Zeneiskola szellemi öröksége a Tóth Aladár Zeneiskola könyvtárában/ www. mzmsz. hu

2.   Czövek, Erna: Új zene, új előadóművészet, új zenepedagógia

(In: Magyar Zene 1965/3. 227- 236. o.)

3.    Dobszay, László: A forma-fogalom problematikája

(In: Magyar zene 1966/1. 3-10.)

4.    Dobszay, László: A Kodály-módszer és zenei alapjai

(In: Parlando 1970/11. 15-26. o.)

5.    Dobszay, László: A „százéves terv” aktualitása (In: Holmi 1991/3. 327-337. o.)

6.    Dobszay, László: A szolmizáció (In: Parlando 1961/7-8. 17-26. o.)

7.    Dobszay, László: Kinek a daloskönyve? (In: Muzsika 2000/5. 26-31. o.)

8.    Dobszay, László: Kodály Zoltán zenepedagógiai eszméi és népzenekutatásunk (In: Parlando 1968/2.  3-10. o)

9.   Dobszay, László: Szolfézs és a hangszer kapcsolatáról

(In: Parlando 1963/3. 12-17. o.)

10.                  Dobszay, László: A tonalitáselemzés három rétege

(In: Magyar zene 1985/1. 12-17. o.)

11.                  Dobszay, László: Új tanterv-régi tankönyvek (In: Parlando 1966/9. 22-23. o.)

12.                 Dolinszky, Miklós: Kodály pedagógiájának gyökerei

(In: Parlando 2007/6. 13-20.)

13.                 Domonkos, Máté: A hallás fejlesztésének pszichikai hátteréről

 (In: Parlando 1998/3. 12-22. o.)

14.                 Eősze, László: Kodály zenepedagógiai koncepciójának kialakulása

(In: Magyar zene 1975/359-363. o.)

15.                 Friedrich, Józsefné: A funkciós hallás fejlesztésének előfeltételei

(In: Parlando 1965/5. 22-24. o.)

16.                 Friedrich, Józsefné: A zenei írás (In: Parlando 1968/11-12. 1-12. o.)

17.                 Friss, Gábor: Az ifjúság zenetanulásáról. Hozzászólás a zeneoktatási reformtervezet vitájához (In: Magyar zene 1963/ 517-523. o.)

18.                 György, Istvánné: A belső hallás fejlesztése (In: Parlando 1965/6. 19-21. o.)

19.                  Joób, Árpád: A zenei érzékenység fejlesztése (In: Parlando 1997/6. 40-42. o.)

20.                 Kincses, Józsefné: Gondolatok a kottaolvasásról (In: Parlando 1972/9. 8-11. o.)

21.                  Kodály, Zoltán: Kell-e szolfézs a Zeneművészeti Főiskolán?  

(In: Magyar zene 1965/6. 640-641. o.)

22.                  Kodály, Zoltán: Megjegyzések az új tantervhez

(In: Magyar zene 1961/583-587. o.)

23.                  Kodály, Zoltán: Még néhány szó a tantervről (In: Magyar zene 1961/ 85-86. o.)

24.                 Kulcsár, Zoltán: A szolfézs és a hangszeres tanítás kapcsolatáról

(In: Parlando 1963/11)

25.                 Laczó, Zoltán: A zenei forma felismeréséről (In: Parlando 1996/2. 11-14. o.)

26.                 Lesznai, Lajos: A zenei intonációról (In: Magyar zene 1962/ 489-497. o.)

27.                  Magyar, Margit: „Az út, amelyről le-letérünk” (A hangok világa 30 éve az alapfokú zeneoktatásban)(In: Parlando 1995/2. 7-9. o.)                                                                              

28.                  Máriássy, István: A polifón hallás fejlesztéséről (In: Parlando 1963/11. 6-8. o.)

29.                  Máriássy, István: Többszólamú hallást fejlesztő módszerek

(In: Parlando 1966/11. 12-19. o.)

30.                  Máriássy, István: Képzelt riport a magyar zenepedagógiával-művelődésről, szolfézsról, társaszenéről (In: Parlando 1974/6. 15-19. o.)

31.                  Miklósvári, Sándor: A zenei nevelés tanterve- Vissza a régi Magyarország felé? (In: Magyar zene 1961/87-91. o.)

32.                 Molnár, Antal: Megjegyzések a szolfézs- tárgy főiskolai oktatásáról

(In: Magyar Zene 1965/5. 508-510. o.)

33.                 Papp, Márta: Dobszay László köszöntése

(In: Muzsika 1999. július, 42. évfolyam, 7. szám 18. o.)

34.                  Péter, Miklós: A polifón hallás fejlesztéséről (In: Parlando 1964/1. 18-20. o.)

35.                  Péter, Miklós: Az alapfokú és középfokú zeneoktatás új tantervei (In: Parlando 1998/3. 1-4. o.)

36.                 S. Szabó, Márta: A kodályi eszmék a XXI. században

(In: Parlando 2007/6. 8- 12. o.)

37.                 Szabó, Helga: „Export” vagy „import” a Kodály-módszer?

(In: Parlando 1993/4. 6-8. o.)

38.                  Szabó, Tibor: Zenei írás-olvasás vagy olvasás-írás?

(In: Parlando 1992/2. 1-2. o.)

39.                  Szesztay, Zsolt: Az új szolfézs tantervekről (In: Parlando 1983/3. 1-4. o.)

40.                 Szokolay, Sándor: A kultúrateremtő Kodály Zoltán jelentősége a XXI. században (In: Parlando 2007/6. 1-7. o)

 

41.                  Tornyos, György: Néhány gondolat a szolfézstanításról

(In: Parlando 1986/6-7. 10-13. o.)

42.                   Ujfalussy, József Dr.: Zeneoktatás és nemzeti hagyomány

(In: Parlando 1984/1. 6-16. o.)

 

2. Könyvek, tankönyvek, jegyzetek

43.                 Dobszay, László: A hangok világa szolfézskönyv I. (EMB Bp., 1966, Z. 5226)

44.                 Dobszay, László: A hangok világa szolfézskönyv II.(EMB Bp., 1967, Z. 5246)

45.                 Dobszay, László: A hangok világa szolfézskönyv III. (EMB Bp., 1969, Z. 5247)

46.                 Dobszay, László: A hangok világa szolfézskönyv IV. (EMB Bp., 1969, Z. 6072)

47.                 Dobszay, László: A hangok világa szolfézskönyv V. (EMB Bp., 1971, Z. 6458)

48.                 Dobszay, László: A hangok világa szolfézskönyv VI. (EMB Bp., 1972, Z. 6459)

49.                 Dobszay, László: Útmutató I. (EMB Bp., 1966, Z. 5310)

50.                 Dobszay, László: Útmutató II. (EMB Bp., 1967, Z. 5536)

51.                 Dobszay, László: Útmutató III (EMB Bp., 1969, Z. 5878)

52.                 Dobszay, László: Útmutató IV. (EMB Bp., 1969, Z. 6080)

53.                 Dobszay, László: Útmutató V. (EMB Bp., 1971, Z. 6502)

54.                 Dobszay, László: Útmutató VI. (EMB Bp., 1972, Z. 6772)

55.                  Az iskolai szolfézs és énektanítás módszertana (Tankönyvkiadó Bp., 1988, J 1838)

 

56.                  Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja

(ROMI-SULI Könyvkiadó Mogyoród, 1998)

57.                  Ábrahám, Mariann: Két világrész tanára

(Magánkiadás Bp., 1991, ISBN 963 400 6868)

58.                  Agócsy, László –Irsai, Vera: Szolfézs példatár I. kötet

(Zeneműkiadó Bp., 1953, Z. 1916)

59.                  Agócsy, László –Irsai, Vera: Szolfézs példatár II. kötet

(Zeneműkiadó Bp., 1956, Z. 1846)

60.                 Agócsy, László –Irsai, Vera: Szolfézs példatár III. kötet

(Zeneműkiadó Bp., 1956, Z. 927 L)

61.                  Avasi, Béla: Zeneelmélet II. rész (Tankönyvkiadó, Bp., 1971, J 11- 401)

62.                 Bónis, Ferenc (szerk.): Így láttuk Kodályt. (Bp., Püski, 1994, ISBN 963 8256 257)

63.                 Czövek, Erna: Az emberközpontú zenetanítás

(Zeneműkiadó Bp., 1979, ISBN 963 330 130 0)

64.                 Dobszay, László: A magyar dal könyve

(Zeneműkiadó Bp., 1984, ISBN 978-963-9614-40-6)

65.                 Dobszay, László: Kodály után. Tűnődések a zenepedagógiáról

(Kecskemét, Kodály Intézet 1991, ISBN 963 729 5062)

66.                 Falus, Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe

(Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2004, ISBN 963 16 2664 4)

67.                 Frank, Oszkár: Hangzó zeneelmélet (Comenius Bt., Pécs, 1997.)

 

68.                 Frank, Oszkár: Zeneelmélet IV. rész A bécsi klasszika (Tankönyvkiadó Bp., 1972)

 

69.                 Frank, Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében

(Tankönyvkiadó Bp., 1990, J 11- 1148)

70.                 Frank, Oszkár: Zeneelmélet IV. rész (Tankönyvkiadó Bp., 1972, J 11- 372)

71.                 Gárdonyi, Zoltán: Elemző formatan (EMB Bp., 1990, ISBN 963 330 246 3)

 

72.                 Hegyi, József Dr.: Az ének-zene tanítása

(Tankönyvkiadó, Bp., 1974, ISBN 963 1700 16X)

73.                 Kesztler, Lőrinc Dr: Összhangzattan (EMB, Bp., 1952.)

74.                 Kocsárné Herboly, Ildikó (szerk.): Legyen a zene mindenkié

(Nemzetközi Kodály Társaság, Bp., 2002, ISBN 963 204 500 9)

75.                 Kocsárné Herboly, Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában (Zeneműkiadó Bp., 1976, ISBN 963 330 085 1)

76.                 Kodály Zoltán nevelési eszméi a harmadik évezred küszöbén (A Nemzetközi Kodály Konferencia (1997) Zenepedagógiai szekciójának anyaga)

(Kecskemét, Kodály Intézet 1999, ISBN 963 7295 22 4)

77.                 Kodály, Zoltán: Utam a zenéhez (Zeneműkiadó, Bp., 1972, Z. 5887/a)

78.                 Kodály, Zoltán: Visszatekintés I. (Zeneműkiadó 1982, ISBN 963 330 4458)

79.                 Kodály, Zoltán: Visszatekintés II. (Zeneműkiadó 1982, 963 330 4466)

80.                 Kodály, Zoltán: Visszatekintés III. (Zeneműkiadó 1989, ISBN 963 330 6809)

81.                 Kokas, Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel

(Zeneműkiadó Bp., 1972, ISBN 963 330 4636)

82.                 Kónya, Éva: A Békés-Tarhosi Énekiskola-az első magyar állami énekiskola története szakdolgozat (EKF Bölcsészettudományi Kar 2005.)

 

83.                 Kovács, Sándor: Bartók (Mágus Kiadó Bp., 1995, ISBN 963 8278 10 2)

84.                 Kovács Sándor válogatott zenei írásai (Zeneműkiadó Bp., 1976, ISBN 963 330 1165)

 

85.                 Menuhin, Yehudi- Curtis: Az ember zenéje (Zeneműkiadó Bp., 1981, ISBN 963 330 397 4)

 

86.                 Molnár, Antal: Zenéről mindenkinek (Minerva Bp., 1968)

87.                 Nagy tanárok, híres tanítványok – 125 éves a Zeneakadémia

(Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Bp., 2000, ISBN 963 7181 30 X)

88.                 Németh, Rudolf –Nógrádi, László –Puster, János: Szolfézs antológia

(EMB Bp., 1984, Z. 12428)

89.                 Olsvay, Károlyné: Az ének-zene tanítás módszertana

(Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza, 1999, ISBN 963 9130 516)

90.                 Papp, Géza: Készségfejlesztés (Tankönyvkiadó Bp., 1981, ISBN 963 17 5333 X)

 

91.                 Rezessy, László: Zeneelmélet III. rész (Tankönyvkiadó Bp., 1971, J 11- 461)

92.                 Szőnyi, Erzsébet: Kodály Zoltán nevelési eszméi

(Tankönyvkiadó Bp., 1984 ISBN 963 177 5151)

93.                 Szőnyi, Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században

(Tankönyvkiadó, Bp., 1988, ISBN 963 18 0510 7)

94.                 Szőnyi, Erzsébet: A zenei írás-olvasás gyakorló füzetei 1.-8. füzet

(Zeneműkiadó Bp., 1955-56, Z. 2062- 2069)

95.                 Veszprémi, Lili: Zongoraoktatásunk története

(Zeneműkiadó Bp., 1976, ISBN 963 330 098 3)

96.                 Vita a zenepedagógiáról (Zeneműkiadó Bp., 1972)

97.                 Weöres, Sándor: Ha a világ rigó lenne

(Móra Könyvkiadó Bp., 1978, ISBN 963 1111 091)

98.                 Zeneelmélet, stíluselemzés (Zeneműkiadó Bp., 1977, ISBN 963 330 194 7)

 

3. Honlapok, elektronikus adathordozók:

99.                 www.hzo.hu

100.              www.mzmsz.hu

101.              www.oki.hu

102.              http://tothaladar.hu/iskolatortenet.html

103.              http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11008.pdf

104.               www.zti.hu

 

 

 

 [332]  Megjelent: Magyar Közlöny 2011/8. (2011.január 26.) A rendelet tartalmazza a tantervi programot, a javasolt tananyagot és az optimális feladatellátást szolgáló tárgyi feltételeket. Magyarországon jelenleg az e rendeletben foglalt feltételek, követelmények érvényesek az alapfokú művészetoktatás szolfézs tanításában.

Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11008.pdf

[333] Elemzésünk eredményeit a szolfézs főtanszak tantárgyi követelményeivel vetettük össze. A gyakorlat azt mutatja, hogy a hangszert tanuló növendékek nagy része a 4. szolfézs (kötelező) osztály elvégzése és az alapvizsga letétele után nem folytatja szolfézs tanulmányait, hanem egyéb, az adott iskola által nyújtott órát választ helyette (zeneirodalom, zenetörténet, improvizáció, stb.). A komplexitás érdekében ezért a szolfézs főtanszak követelményrendszerét vettük alapul, így a teljes sorozat analízisének eredményét tudtuk bemutatni.

[334] A kurzívval írt, idézőjelbe tett, aláhúzott szövegrészek Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról c. 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet javasolt tantervi programból kiemelt idézetek.

[335] Dobszay: Hangok világa (továbbiakban: DHV) V. kötet 25. o. - Mozart: Ich würdauf meinen Pfad (KV 340/c) dalnál.

[336] A követelmény e passzusa nem igazán érthető. Amennyiben a gyermeknek ismernie kell a kvintkört, nehezen értelmezhető az „ismerje a dúr és moll hangsorokat 5#- 5b előjegyzésig” kérés. A megelőző követelmény előírása: „Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b előjegyzésig.” A következő előírás: „Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is.” (itt nincs hangnemismereti megkötés). Az egymásnak ellentmondó elvárások egyértelműek lennének, amennyiben követelményként egységesen a kvintkör ismeretét várnánk el.

[337] A már tanult hangnemek összefoglalásának egyik ábrája a DHV/ II. kötetének 310. gyakorlata.

[338] DHV/II. kötet 109. gyakorlat.

[339] A mollbeli akkord első megjelenése: DHV/ V. kötet Haydn: Trost unglücklicher Liebe – 22. o. A bővített szextes akkordot tartalmazó mű: Haydn: Fidelity 82. ütem, DHV/ V. kötet 34. o.

[340] A kötet népdalanyagában megjelenő háromféle modális hangsor: dór, fríg, mixolid.

[341] A kötetekben szereplő népdalok és feldolgozásaik: DHV I./ 2. Anyám, édesanyám, elfeslett…- Gyermekeknek (továbbiakban:Gy) II/29.; 10. Szegény legény… - GyI/3. Elvesztettem páromat szöveggel; 169. Fehér fuszulykavirág…-Gy II/32.; 158. Házasodik a tücsök- Gyermekeknek II/37.; 106 B Hej, tulipán, tulipán- Gyermekeknek I/6.; 100 A Komáromi kisleány - 15 magyar parasztdal/ 9. Erre kakas erre tyúk szöveggel ; 360 C Ej, görbénye, görbénye Gy I/8.

DHV/ II. / 170. Csillagok, csillagok- Gyermekeknek II/31.; 95. Erdő, erdő, de magos…- Mikrokozmosz V/ 127.; 11 B Megöltek egy legényt- Gyermekeknek I/13.;

DHV/ III. / 65 B Fiumei kikötőben- Gyermekeknek I/18. ; 82. Megkötöm lovamat- 15 magyar parasztdal/1.

[342] Nyújtott ritmus tanításához: Kóta ponttal (7.); a triola bevezetéséhez: Triolák (75.); a ľ- es metrum tudatosításához: ľ-es tánc (119.); a T4 tanításánál: Kvartok (131.); a polifon gondolkodás megalapozásánál: Kánon oktávában (28.); aszimmetrikus metrumok (felsőbb évfolyamokban): Hat tánc bolgár ritmusban (148-153.) A zárójelbe tett számok a művek sorszámai a Mikrokozmosz köteteiben.

[343] Megjegyzendő, hogy a közoktatásban használatos ének-zene tankönyvek bőséges anyagot tartalmaznak a romantika és a XX. századi zene megismeréséhez. Emellett a hangszert tanuló gyermekek tanulmányaik során szintén folyamatosan foglalkoznak e két korszak műveivel. Ezen összefüggésben a „Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a bécsi klasszikus zenében)” zárójeles kitétele indokolatlannak tűnik.

 

[344] A 9. ütemben „re” helyett „szó”, a 19. ütemben „szó” helyett „re” található.

[345] Javítás alatt.

[346] A dal a második kötetben az általánosan ismert dallammal kerül közlésre. (DHV II/ 170.)

[347] A társművészetek bevonása a zeneoktatásba amellett, hogy felbecsülhetetlen értékű a „kiművelt emberfők” nevelésében, korrespondál napjaink zenepedagógiájának poliesztétikai nevelést preferáló törekvésével is. Napjainkban az általános műveltség megbecsülésének sajnálatos háttérbe szorulásával e törekvés még hangsúlyosabb szerepet kellene kapjon, általános tendenciává kellene váljon!

[348] Lásd: Dobszay László: A hangok világa c. szolfézskönyv alkalmazása a zeneiskolákban VI/3. - Összefoglalás - az első tanév metrikai - ritmikai jellemzői résznél.

[349] 321. példa: Krieger e-moll menüett. E problematikáról részletesen szóltunk jelen fejezet első részében.

[350] Javítás alatt.

[351] Hajlításokkal és csúsztatott díszítéssel már az első osztály tananyagában találkozhatunk.

[352] Dobszay László: Útmutató A hangok világa V. szolfézskönyv tanításához 37.oldal.

[353] Dobszay László: Útmutató  A hangok világa V. szolfézstankönyv tanításához 39.o.

[354] Ebben a formában viszont alkalmas a szemelvény a „felfele szár – lefele szár” értelmezésére.