Polyák Zsuzsanna

 

Az iPad zenepedagógiai alkalmazási lehetőségei a Teaching Music és a Music Educators Journal szakfolyóiratok alapján

 

Tartalomelemzés

 

Bevezetés

Az utóbbi évtizedben egyre hangsúlyosabb feladattá vált a digitális technológia oktatási alkalmazása. Az UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (Hine, 2011) címen megjelent kötetében már 2008-ban[1] szorgalmazta az IKT eszközök alkalmazását, ill. meghatározta a hozzájuk szükséges tanári kompetenciákat.

A 2016 nyarán elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája megfogalmazása szerint „a digitális átalakulás nem választás kérdése: olyan elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel kell készülnie, hiszen 20. századi tudással senki nem lehet versenyképes a 21. században. A digitális eszközöket és szemléletmódot be kell vinni a tantermekbe, mivel napról napra mélyebben integrálódnak a hétköznapi életünkbe is.” (Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, 2016., p. 5.) A dokumentum szintén kiemeli, hogy „a digitális oktatás ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, hanem szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet jöjjön létre”, s a valódi hétköznapokkal kapcsolatos, azonnal hasznosítható tudást nyújtson. (Uo.)

Az IKT eszközök oktatási alkalmazása és általa a digitális írástudás általánossá tétele tantárgyaktól függetlenül megvalósítandó feladat. A dolgozatban, személyes érintettségből adódóan, az ének-zene tantárgyat választottam. A tantárgy létjogosultságával kapcsolatos kételyek, a tartalmi, módszertani és legfőképpen szemléletbeli változások sürgetése nemzetközi jelenség: „Segítik egyáltalán a programjaink a diákokat abban, hogy az iskolán kívül, egész életük során kapcsolatban maradjanak a zenével?” Amennyiben nem, végig kell gondolunk, hogy miért, és az iskolai zeneoktatást relevánssá kell tennünk az élethosszig tartó zenei tevékenység számára.” (Regelski, 2013)

A dolgozat célja az táblagépek – elsősorban az iPad táblagép – és az azokra kifejlesztett alkalmazások (appok) zeneoktatásban való alkalmazhatóságára vonatkozó írások elemzése, két, az Amerikai Egyesült Államokban kiadott, zenepedagógusoknak szóló ismeretterjesztő időszaki kiadvány nyomán.

A tartalomelemzés módszerét alkalmazva kívánok képet adni arról, hogy a táblagépekre – ezen belül is az iPadekre – vonatkozó írások és reklámok milyen érvekkel támasztják alá az eszköz használatát, s ezek az érvek milyen diákképet és műveltségértelmezést közvetítenek.

 

A témaválasztás indoklása és kutatási kérdések

A magyarországi zeneoktatásban nem, vagy csak elvétve alkalmazott eszközzel, a táblagéppel kapcsolatos amerikai pedagógiai nézetek, gyakorlatok megismerése elősegítheti a magyarországi gyakorlat kialakításának megkönnyítését, szélesebb körben való elterjedését.

A hazai kutatások nyomán (összefoglalja Janurik és Józsa, 2015) megállapítható, hogy az ének-zene tantárgy megítélése meglehetősen negatív, mind a diákok, mind szülők, de az általános és középiskolai tanárok is az ének-zene által közvetített tudást ítélik az egyik leghaszontalanabbnak.

Korábbi vizsgálatok (Janurik, 2007) alapján az „iskolai ének-zeneoktatás a jelenlegi tartalommal és alkalmazott pedagógiai módszerekkel nem képes segítséget nyújtani abban, hogy a tanulók megismerjék a zenei tevékenységekben, például az éneklésben, vagy a zenehallgatásban rejlő örömet. Az iskolai ének-zeneórákon alkalmazott módszerek nem segítik az önjutalmazó (intrinzik) motiváció kialakulását a zenetanulás folyamata során.”.

A Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja keretében – a tantárgyak között egyedülálló módon – két, az ének-zeneoktatással szakmódszertani kutatócsoport is támogatást kapott kutatásuk megvalósításához.

Az IKT eszközök alapfokú zeneoktatásban való alkalmazásának lehetőségeivel mindkét csoport foglalkozik, hangsúlyosabban azonban a Szegedi Tudományegyetemen működő MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport, amelynek a tervezett módszertani újításai között szerepel a „az énekórák módszertani kultúrájának gazdagítása az IKT nyújtotta lehetőségekkel: feladatbankok zenehallgatási, zeneszerkesztési és kottaolvasási/-írási itemekkel, oktatóprogramok és digitális osztálynapló alkalmazása” (Janurik, 2016). Az általuk fejlesztett „Zenesziget” nevű alkalmazás számítógépeken és mobil eszközökön is futtatható.

 

A táblagép mint tanítási eszköz választásának indoklása

Az elemzés témájául szolgáló eszköz választását Chad Criswell megállapítása inspirálta:

„Ha megkérdeznénk egy csoport véletlenül kiválasztott technológiakedvelő zenetanárt, hogy a piacon elérhető számtalan új elektronikus eszközből melyik változtathatja meg leginkább a módod, ahogyan dolgozunk, nagyon valószínű, hogy többségük az iPadet említené.” (Criswell, 2011b – kiemelés P.Zs.)

A táblagépek (tablet), érintőképernyővel rendelkező, lapos, palatáblaszerű kialakítású, leginkább tartalomfogyasztásra kifejlesztett eszközök (Duchon, 2016). Az iPad[2], mint a táblagépek egyik képviselője, számos lehetőséget nyújt a hozzáértő zenepedagógusok számára. 2010. január 27-én mutatták be az Egyesült Államokban, árusítani 2010. április 3-án kezdték, a nemzetközi piacon májusban jelent meg. Az Apple cég korábbi sikeres termékei, az iPhone és az iPod iskolai használatának tapasztalatai alapján az új eszköz hamar felkeltette a technológiai újítások iránt érdeklődő zenetanárok figyelmét.

A táblagépek iskolai zeneoktatásban való alkalmazásáról, annak hatékonyságáról egyelőre kevés tudományos kutatás készült és többnyire esettanulmányok (összefoglalja Kladder, 2016; Verrico és Reese, 2016). Bár a kutatások eredményei többségükben megerősítik a digitális technológia alkalmazásának előnyeit a kreativitás és önmegvalósítás kibontakoztatásában, Wallerstedt és Hillman (2016) egy viszonylag ritkán említett tényezőre hívják fel a figyelmet: a feladat-centrikus és offline iskolai kultúra meghatározta a diákok eszközhasználatának jellegzetességeit, „amely limitálja annak használhatóságát mint információforrást a zenei probléma-megoldó tevékenységben.” Mindezek megegyeznek a Kolikant 2010-es tapasztataival (idézi Tóth-Mózer, 2014, p. 29.), mely szerint a diákoknál az IKT eszközök iskolai és iskolán kívüli használata jelentős mértékben eltér, mennyiségben és minőségben is.

 

A kutatás megkezdése előtt felvetett kérdések:

1.              Milyen érvekkel támasztják alá az iPad, ill. az általa használható appok zeneoktatási alkalmazását?

2.              Milyen funkciókat tölthet be az eszköz?

3.              Az írások milyen gyermekképet közvetítenek?

  4. A módszertani lehetőségeken felül lehet-e az eszköz alkalmazásának zenei műveltségértelmezést módosító hatása?

 

Módszerek

„A tartalomelemzés olyan kutatási technika, amelynek segítségével adatokból a kontextusaikra vonatkozóan megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk le.” (Krippendorff, 1995.)

Magyarországon az utóbbi két évtizedben kezdett elterjedni a tartalomelemzés mint neveléstörténeti és -elméleti kutatási módszer, elsősorban a gyermekképpel kapcsolatos vizsgálatokban (Szabolcs, 1999, 2009, 2011.) Mivel jelen kutatás célja, hogy egy eszköz és az arra írt programok kapcsán a digitális technológiával, a gyermekképpel és az ének-zenei műveltséggel kapcsolatos értékrendeket, attitűdöket, gyermekképet vizsgálja, így a tartalomelemzés alkalmas módszer. (Sántha, 2009.)

A két időszaki kiadványban megjelenő cikkek vélhetően a zenetanárok nagy számához eljutnak, cikkeiket is részben ők írják, vagy a tevékenységük a nyomán készül. A bennünk közvetített tartalom szemlélet- vagy módszertan formáló hatással bírhat, így képet adhat a pedagógusok körében gyakori álláspontokról, narratívákról.

 

Az elemzett folyóiratok

A vizsgálat során két zenepedagógusok számára publikált szakmai folyóirat, a Teaching Music és a Music Educators Journal 2010 és 2017 között megjelent számait tekintettem át. Mindkét folyóiratot a National Association for Music Education (NAfME), az amerikai zenetanárok országos szakmai szövetsége adja ki.

A számos névváltoztatáson átesett NAfME 1907 óta működik, jelenlegi taglétszáma meghaladja a 60.000 főt. (NAfME, 2015). Célkitűzése, hogy minden diák számára elérhető legyen a képzett tanárok által irányított átfogó, magas szintű zenei oktatás. Országos viszonylatban véleményformáló erővel bír, a 2014-es zenei alaptanterv kidolgozásában is aktív részt vállaltak vezető tagjai.

 A NAfME egy módszertani magazint, egy ismertterjesztő folyóiratot és négy lektorált tudományos folyóiratot ad ki, amelyek digitális formában külön előfizetési díj nélkül elérhetők a szövetség tagjai számára. A nem NAfME-tagok előfizethetnek a folyóiratokra, ill. bizonyos adatbázisokon (JSTOR, Sage Journals, ProQuest) keresztül férhetnek hozzá azok tartalmához.

A két folyóirat kiválasztását a hozzáférhetőségük[3] mellett az indokolta, hogy a Teaching Music Magazin és a Music Educators Journal a zenetanítás minden szegmensét – iskolai ének-zenetanítás, hangszertanítás és különböző zenei formációk (zenekar, énekkar) oktatása – igyekszik felölelni, a gyakorló zenetanárok számára praktikus útmutatóul szolgálni. Az amerikai piacon hasonló jellegű, nem tárgy-specifikus tartalmú szakmai módszertani lapok nincsenek.

A Teaching Music Magazin (rövid nevén: Teaching Music, a továbbiakban: TM) célkitűzése szerint a zenetanárok fóruma, ahol a tanítás eredményességét segítő praktikus tanácsokat, ötleteket cserélhetnek. Átmenő számozású kötetei 2013/2014 előtt tanévenként 6, újabban 4 számot tartalmaznak, 65-100 oldal terjedelemben. A cikkeket a NAfME tagjainak témafelvetései alapján hivatásos szerzők írják. A TM egyik állandó rovata a „Zeneoktatásban alkalmazható technológia” [Technology for music instruction]. A NAfME által kiadott folyóiratok közül az egyetlen, amely tanítási segédletekről szóló rövid ismertetőket [Resources] és nagyszámú fizetett hirdetést is tartalmaz.

A Music Educators Journal (továbbiakban: MEJ) a vizsgált időszakban negyedévente megjelenő, lektorált, de ismertterjesztő stílusban írt folyóirat, megjelenése, felépítése a TM-hez hasonló. Kötetszámozása szintén a tanévhez igazodik, az egyes számok terjedelme 90-100 oldal. Szerzői a zeneoktatás szereplői, célja a zenei nevelés fejlesztése. Ennek megfelelően tartalma kitér az iskolai és közösségi zenei nevelésre, praktikus tanácsokra, pedagógiai alapelvekre-filozófiákra, és aktuális zenetanulási és -tanítási kérdésekre. Igyekeznek a különböző véleményeknek teret adni, hangsúlyozva, hogy a megjelenő cikkek nem feltétlenül közvetítik a NAfME hivatalos álláspontját.

 

Mintaválasztás

Az elemzett minta a két folyóiratban 2010-2017 között – az iPad piacra kerülésétől napjainkig – megjelent, iPad alkalmazásával kapcsolatos módszertani cikkek, ill. az arra készült programok leírásai, bemutatói a TM „Technology for Teaching” és „Resources”, ill. a MEJ „Technology for Teaching” című állandó rovataiban. A MEJ felhívása alapján a bemutatott tanítási segédletek részben az olvasók javaslatai alapján, részben a szerkesztőség által kiválasztott „készletből” kerülnek be a rovatba, azaz alkalmasnak tartják őket pedagógiai célokra.[4]

Továbbá figyelembe vettem a komplex oktatási és oktatásszervezési technológiátLearning Management System (LMS) – kínáló cégek sokszor egész oldalakat betöltő fizetett hirdetéseit is, lévén az ezek által nyújtott szolgáltatások többségében elérhetők iPaden keresztül is.

A mintába kerülés feltétele a táblagépek, ill. az iPad említése a szövegben, függetlenül a szöveg egyéb tartalmától (pl. tantervfejlesztés), ugyanakkor nem kerültek be egyéb digitális eszközökkel kapcsolatos írások, amelyekben nem fordul elő az iPad említése (pl. digitális hangszerek, Windows vagy Mac operációs rendszer alapú szoftverek) még akkor sem, ha az ott vázolt pedagógiai gyakorlat – megfelelő appok telepítésével – egyébként megvalósítható lenne az iPaden is.

Az összesen 69 lapszámból 30 cikk került az elemzésbe, amely az összes vonatkozó tartalmú cikket tartalmazza.

Mindenképpen hiányosságot jelent, hogy a TM állandó technológiai rovatának szerzője többnyire ugyanaz a személy (Chad Criswell), így sok a visszatérő gondolat, ismétlődő szófordulat az írásokban. Az elemzés kvalitatív, jellemző témákra és nem előfordulási gyakoriságra épülő jellege miatt azonban az írások esetében ez nem okoz jelentős torzulást. A szakcikkek általában 1 vagy több gyakorló pedagógus véleményének, tapasztalatainak leírását adják, sokszor interjúrészletekkel és hosszú idézetekkel, így azok több nézőpontot közvetítenek.

A kódolás két részben, nyomtatott szöveg alapján manuálisan, majd némi idő elteltével az Atlas.ti kvalitatív szövegelemző program segítségével történt. A kódolás során összesen 26 kódot használtam, amelyekből a két elemzés összevetése után alakítottam ki a végleges kódrendszert (20 kód – ld. 1. mell.) és jellemző témákat, majd ezeket az előzetesen megfogalmazott kérdések függvényében vizsgáltam. A tanárkép, a tanári szerepekkel, elvárásokkal kapcsolatos megnyilvánulások eredetileg nem szerepeltek a kutatási kérdések között, azonban az írásokban hangsúlyosan megjelentek, így utólagosan bekerültek az elemzendő témák közé. Összesen így 5 témakört alakítottam ki: Társadalom vs. iskola (1), Gyermekkép (2), Műveltségértelmezés (3), iPad alkalmazása (4) és a Tanárkép (5).

A mintavételkor külön kategóriát képeztek a bemutatott, ajánlott programok, amelynek száma 64[5], ill. a Quaver’s Marvelous World of Music, a MusicFirst, a Breezin’ Thru’, valamint SmartMusic LMS hirdetései, amelyek önmagukban összesen 50 oldalt tettek ki, az azonos hirdetéseket 1 egységként számítva, függetlenül attól, hogy azok milyen gyakorisággal jelentek meg. Egyéb oktatástechnológiai termékek reklámjainak gyakorisága a fentiekhez képest elenyésző, többnyire egyszeri, fél- vagy egyoldalas hirdetés formájában, így azok csak akkor kerültek a mintába, ha konkrétan táblagépre készített programok voltak, és – kis számuk miatt – az ajánlott programok közé kerültek.

Az elemzés során kiderült, hogy a reklámok, hirdetések szövegei a vártnál jóval kevesebb információt tartalmaznak a kutatás előtt megfogalmazott kérdésekhez. Ugyanakkor a marketing kulcsszavak, ismétlődő kifejezések leképezik az általuk sugalmazott zeneoktatás, valamint a célcsoport – a zenetanárok – jellemzőit. Az üzenetek, kifejezések gyakoriságának vizsgálatához kvantitatív jellegű szövegelemzés alkalmasabb módszernek bizonyult, amelyet szintén az Atlas.ti program segítségével végeztem. Az eredményeket az iPad alkalmazása témakörben ismertetem.

 

Eredmények

Az előzetesen feltett kutatási kérdésekhez kapcsolódóan összesen 5 jellemző téma körvonalazódott az elemzett szövegekből. Az alábbiakban ezeket fejtem ki részletesen.

 

Társadalom vs. iskola

Az iPad, ill. egyéb digitális eszközök használta napjainkban az oktatás minden szegmensében elvárt, a digitális írástudás mint munkaerő-piaci igény és a mindennapokban szükséges készség fejlesztése érdekében.

A digitális technológia az uralkodó nézetek szerint az iskola által közvetített ismeretek és a „való” életben hasznos tudás és ott megélt tapasztalat közti kapcsolat erősítésének, ill. a köztük lévő távolság csökkentésének eszköze (Kapalka Richerne, 2011).  Különösen igaz ez a legtöbbször komolyzene alapú hagyományos ének-zeneoktatásra, amelynek a médiában sugárzott szórakoztató zene világában kell érvényt szereznie önmagának.

Az állítások mögött „az iskola nem a valódi élet” narratíva is felfedezhető, amely szintén megjelenik az általam vizsgált szövegkorpuszban:

„Amennyiben az osztálytermi oktatásba hasznos módon illesztjük be, a technológia összekapcsolhatja az iskolai élményeket a diákok iskolán kívüli világával.”

Az Amerikai Egyesült Államokban a zene és a többi művészeti tantárgy 2015 júliusa óta tartozik az ún. alaptantárgyak [core subjects] közé, előtte szabadon választható program volt, egyre csökkenő résztvevővel. Ennek okát az iskolai és a „való” életben szerzett tapasztalatok közötti éles különbségekben látja a szerzők többsége, a hagyományos zeneoktatási gyakorlat kárára:

„A zenetanároknak arra kell irányítaniuk a figyelmet, hogy miért akar a társadalom zeneoktatást, nem arra, hogy hogyan tartsanak fenn olyan zenei programokat, amelyek végeredményben nem szolgálják a diákok és a közösségek érdekeit.”

 „Lévén, hogy az embereket manapság a rádión, a televízión, filmeken, számítógépeken, Interneten, videojátékon, CD-ken, MP3 lejátszókon és egyéb médián keresztül naponta elárasztja az elektronikusan generált zene, hogyan hangozhat számukra egy kizárólag akusztikus hangszerekből álló együttes [band]? Nosztalgikusan? Ódivatúan? Elévülten?”

 „A zenetanárok ne távolítsák el tananyagukat és tanítási módszereiket a mai társadalomtól, hanem fogják azt be, hogy általa megszólítsák a diákokat olyan témákkal, amelyeket a diákok már tudnak és élveznek.”

 

A diákok által megfogalmazott, vagy nekik tulajdonított igények mentén kialakított tananyag kérdésére a diákképpel és a tudásértelmezéssel kapcsolatos témák bemutatása során részletesebben kitérek.

 

Diákkép

A korszerű pedagógiai gyakorlatban alapvetésnek számít a gyermekközpontúság elve, ahogyan azt a cikkekben is hangsúlyozzák:

„Be kell vinnünk a technológiát az osztályunkba és a zenék kiválasztásában [a tanagyag - PZs] fejlődnünk és alkalmazkodnunk kell, hogy azok illeszkedjenek a diákjaink igényeihez. Mivel a diákjainak állnak a figyelmünk központjában, ahelyett, hogy hátat fordítanánk a kultúrájuknak és érdeklődésüknek, el kell azokat fogadnunk és a saját hasznunkra fordítanunk.”

 Az írások szerzőinek gyermekekkel kapcsolatos megnyilvánulásai képet adnak a nekik megfelelőnek ítélt oktatási tartalom és módszerek választása mögötti szándékokról, azaz, hogy mi a véleményük arról a gyermekről és igényeiről, akit az oktatás központjába helyeznek.

A „digitális nemzedék/generáció”, „digitális bennszülöttek” kifejezések és a hozzá kapcsolódó értelmezések az utóbbi években elterjedtek mind a szakirodalomban, mind a köztudatban. Buckingham (2013) meghatározása szerint: a digitális nemzedék az a csoport, akiknek identitása az új médiatechnológia hatására új módokon formálódik.

Tóth-Mózer (2014) alapján a „digitális bennszülöttek”[6]:

·               Gyorsan kívánnak információt szerezni számos multimédia-forrásból.

·               Korlátozott számú forrásból származó információ lassú és ellenőrzött átadását részesítik előnyben.

·               A párhuzamos információfeldolgozást és a több feladattal való egyidejű foglalkozást (multitasking) kedvelik.

·               A szövegnél szívesebben dolgoznak kép-, hang- és videó-információkkal.

·               Szívesen keresnek rá véletlenszerűen, hiperlinkek útján elérhető multimediális információra.

·               Kedvelik a szimultán kölcsönhatásokat, illetve a hálózati kapcsolatok létesítését számos más felhasználóval.

·               Legszívesebben „éppen időben” (just-in-time), vagyis az utolsó pillanatban tanulnak.

·               Az azonnali megerősítést és azonnali jutalmat kedvelik.

·               Azt tanulják szívesebben, ami releváns, azonnal hasznosítható és egyszersmind szórakoztató.

A tanulmányok, írások témájából adódóan némiképp várható volt, hogy a vizsgált minta is ezt az értelmezést részesíti előnyben.

A diákok identitását a kortárs – és kortársi – kultúra határozza meg:

 „Lévén, hogy a fiatalok többnyire azonosulnak a koruk zenéjével és kultúrájával, azok az iskolai együttesek, amelyek nem tartalmaznak modern hangszíneket [elektronikus hangzást] valamilyen mértékben, az ódivatú hangzást kockáztatják meg. Ez szégyenkező zenetanulókat, unatkozó közönséget és csökkenő zenekari részvételt eredményezhet.”

A modern technológia vonzó és a szórakoztató a gyermekek számára:

[az iPadet] egyrészt a különböző hangszerek hangjának bemutatására használja, másrészt csaliként, hogy a diákokat bevonja [az órai a tevékenységbe].”

„Olyan módszereket alkalmazunk, amelyek csábítóak és örömet okoznak a diákjainak, miközben értékes és nevelési szempontból értelmes tapasztalatokhoz juttatják őket.”

„A diákok motiváltak, hogy énekeljenek és improvizáljanak, mert élvezik, hogy számítógépekkel dolgozhatnak.”

Mindössze egy említés volt, amely felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok talán mégsem rendelkeznek a nekik tulajdonított technológiai tudással:

„Gyakran meglepődöm, amikor hozzám kerülnek elsőéves főiskolásként és nincsenek vagy gyengék a [technológiával kapcsolatos] képességeik. Lehet, hogy gyerekek nem annyira hozzáértők, mint amennyire mi gondoljuk.”

Az azonnali megerősítés és jutalom igénye főként az iPad alkotási feladatokra (zeneszerzés) való alkalmasságával kapcsolatban jelenik meg:

„McLean számára az iPaden való zeneszerzés egyik legnagyobb előnye, hogy a diákok által szerzett darabokat nem limitálja hangszeres tudásuk, lehetővé téve, hogy különböző zenei előmenetellel rendelkező diákok már a félév kezdetétől egyenrangúként vegyenek részt benne. «Ahogyan a diákok a vizuális művészeti órákon az első alkalomtól elkezd a saját, önálló festményén vagy szobrán dolgozni … az ének-zeneórán a zenetanuló mostantól ezt szintén megteheti.»”

„[A technológia] lehetővé teszi, hogy a diákok élvezhessék saját, személyes zenei szerzeményeiket az iskolai oktatás első napjától.

A szövegben mindössze egy szerző (Miksza, 2013) hívja fel a figyelmet az ilyen jellegű gondolkodás lehetséges veszélyeire:

„A programok segítségével a diákok gyakran készíthetnek jól hangzó szerzeményeket nagyon gyorsan. Ez önmagában nem probléma. Ugyanakkor helytelen lenne azt feltételezni, hogy a diákok ugyanilyen gyorsan és teljesen megértik a zeneszerzés és improvizálás alapelveit. Ahogyan azt is helytelen feltételezni, hogy a diákok zenei hallása is fejlődik, és hogy a zenei szerzeményeiket a halláson alapuló zenei érzékenység által vezérelve készítik. … Bár csábító a diákok számára az azonnali zenei sikerélmény érzését adni, valójában nem lehet lerövidíteni a zenei tudáshoz vezető utat.”

A grafikus kezelőfelület és multimediális jelleg miatt a programok kedveznek a digitális nemzedéknek tulajdonított jellemzőnek, hogy a szöveg helyett a kép-, hang- és videó-információkkal való munkát kedvelik.

Gyakran visszatérő megjegyzés egy-egy – főként „a gyakorlást szórakoztatóvá tevő” – applikáció vagy szoftver esetén a vizuális megjelenítés opció, amely lehetővé teszi, hogy a diákok azonnal lássák, pontosan játszanak-e: ha pontosan játsszák a hangot, az zölden jelenik meg, ha nem, pirosan.” Mindez közvetve szintén érinti a Peter Miksza által felvetett problémát, a zenei hallásfejlesztés kérdését, bár a cikkekben ez nem jelenik meg: a koncentrált kottaolvasás és hallás helyett a diákok az eszköz vizuális jeleire hagyatkoznak zenei tevékenységük során.

A szöveggel szemben a kép-, hang- és videó-információk kedvelése, ill. a hagyományos értelemben vett zenei alapképességek háttérbe szorulása a zenei „szöveg”, a kotta írásának és olvasásának háttérbe szorulását is eredményezheti: „Sok diák … nem mer részt venni a zenei programokban a téves hiedelem miatt, hogy a zene előadásához követelmény a kottaírás és –olvasás.” Holott már rendelkezésre áll olyan technológia és programok sokasága, amelyek könnyedén áthidalják ezt a problémát, mondják sokan. Ez azonban már átvezet a zenei műveltségértelmezés kérdéséhez.

 

Műveltségértelmezés

A korábbiakból látható, hogy az „iskolán kívüli” világnak és a diákoknak tulajdonított igények és elvárások, valamint az ének-zene tantárgy negatív társadalmi megítélése szükségessé teszik a tantárgy módszertanának és tartalmának – a zenei műveltség értelmezésének – megújítását. Ahogyan a technológia fejlődése az élet más területein is a népesség jelentős része számára szükségtelenné tett vagy tehet korábban fontosnak tartott képességeket, tudástartalmakat, úgy érvényes ez az ének-zene tantárgy esetében is. Erre utalnak „a zenéléshez szükséges a kottaolvasási képesség gondolat téves hiedelem” jellegű kijelentések[7]. 

Mivel az általános közvélekedés a műveltséget az iskolában elsajátítható tudással azonosítja (Dohány, 2010), az Egyesült Államok hivatalos műveltségértelmezéséről az alaptantervek[8] – pontosabb kifejezéssel: alapnormák [core standards] – adnak tájékoztatást. Ezek megismerése szükséges a folyóiratokban szereplő írások kontextusba helyezéséhez.

Az Egyesült Államok rendelkezik ugyan nemzeti alaptantervnek tekinthető művészetoktatási alapdokumentummal [National Core Arts Standard], amelynek egyik része a Zenei Alaptanterv (National Music Standards, 2014), azonban ez csupán és hangsúlyozottan ajánlás, alkalmazása önkéntes (Nierman, 2015). Az egyes tagállamok önállóan, vagy a Zenei Alaptanterv nyomán dolgozzák ki a saját tantervüket [State Music Standards], amelyek az egyes oktatási körzetek [districts] tanterveinek alapjául szolgálnak.

Éppen vizsgált időszak közepén (2012-2014 között) zajlott le a tantervi reform, amelynek eredményeképp az 1994 óta használatban lévő tantervet leváltotta a 2014-ben elfogadott új dokumentum.

A korábbi tanterv 9 képesség [skills] mentén írta le a zenei műveltséget: 1. éneklés, 2. hangszeres játék, 3. improvizáció, 4. zeneszerzés, 5. zenei írás és olvasás, 6. zenehallgatás és -elemzés, 7. értő befogadás, 8. zene és más területek kapcsolata, 9. zene értelmezése történelmi, kultúrtörténeti kontextusban.

A 2014-es tanterv az ún. Művészeti folyamatok [Artictic processes] nyomán épül fel minden művészeti ágban: alkotás, előadás, értő befogadás, kapcsolatteremtés. Ezekhez kapcsolódnak az Alapkövetelmények [Anchor standards], amelyek mintegy tanulási eredményeket határoznak meg.

Az Alapkövetelmények az általánosan elvárt tudást és képességet írják le, amelyeket művészetoktatás során a tanárok támasztanak a diákok felé. Ezek az 1994-es tantervhez képest jóval kevésbé konkrétan határozzák meg a kimeneti elvárásokat. Tartalmazzák ugyan az inkább hagyományos műveltségfelfogást tükröző 9 zenei képességet, de az alkotók szándéka szerint a hangsúlyt a gyakorlati tudásra, alkotásra helyezték, nem a képességek magukért való fejlesztésére. Ez összhangban van a digitális bennszülöttek jellemzőjeként megfogalmazott releváns, azonnal hasznosítható tananyag iránti igénnyel.

Összevetve a magyarországi Nemzeti Alaptantervvel, a dokumentumok értéksemlegessége szembetűnő: nem tartalmaz semmilyen megkötést a tananyagot alkotó zeneművek stílusával, műfajával kapcsolatban. Fogalomértelmezésbeli különbség, de a magyar tantervben a „Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység” a Zenei reprodukció alá tartozik, míg az Alkotás és Előadás az amerikai tantervben elkülönül és egyenrangú. Az elemzett írásokban ez pedagógiai hangsúlyt is kap:

„Az új Tantervvel aktívan alkotunk új zenét. A reprodukció [re-creating] erősen tanár-centrikus, míg a zenealkotás diákközpontú.” (Criswell, 2015a)

A kódolás során két altéma rajzolódott ki a zenei műveltségértelmezés és a technológia kapcsán: 1. „folyamat vs. eredmény (produktum)”, ill. „produktum vs. tudás”; valamint 2. „technológiát alkalmazó modern vs. hagyományos zenetanítás”. Ez utóbbi témában az iPad egy új műveltségértelmezés és tanítási mód szimbólumaként is megjelenik. Az írásokban sokszor élesen elválik a hagyományos értelemben vett zenei műveltségtől a gyakorlati tudás.

Az 1. altéma már szerepelt a korábbi idézetekben is a zenealkotást segítő applikációk és programok kapcsán. A szövegekben a „folyamat vs. eredmény” szembenállás a hangsúly eltolódását hivatott jelezni. A deklarált alapelv szerint a minél több diák által élvezhető aktív részvétel fontosabb, mint az annak eredményeként létrejövő előadás vagy termék (pl. zenei kompozíció). Ehhez hasznos eszköz az iPad és a többi hasonló technológia, hiszen minden zenei előképzettség nélkül is lehetővé teszi az aktív részvételt:

„Az iPad azért is varázslatos eszköz, mert bátorítja a diákokat a zenélésre. Egészen kezdő szint abban az értelemben, hogy csak kiválasztunk egyet az óriási hangszín-választékból, és aztán csak játszunk. Ami nagyszerű a GarageBandben, hogy a hangsor/skála beállítható benne. Például, a diákok kiválaszthatják a „moll blues” beállítást és improvizálhatnak a blues stílusban anélkül, hogy valójában ismerniük kellene a blues hangsort.”  

„Bauer szerint a hagyományos zenei háttérrel nem rendelkező diákok nyernek a legtöbbet a táblagépek zenei programokban való alkalmazásából. A számtalan app, amely lehetővé teszi az önkifejezést a kottaírás és egyéb zenei formalitások [!] ismerete nélkül, rendkívül hasznossá teszi az iPadet a diákság ezen része számára.”

Mindezt a kreativitás kibontakoztatásának – mint gyakran hangoztatott nevelési cél napjaink pedagógiai diskurzusában és az elemzett szövegekben is – módjaként is értelmezik:

„Remélem, egy nap majd eljön az idő, amikor nem azon aggódunk, hogy milyen minősítést kapunk egy fesztiválon, hanem arra figyelünk, hogy mit tehetünk a gyerekek kreatívvá válása érdekében.”

A „produktum vs. tudás” szembeállítás a konzervatívabb pedagógusok körében fogalmazódik meg hangsúlyosan, ahogyan azt korábban már idéztem (Miksza, 2013).

A „folyamat vs. eredmény (produktum)” elv gyakran azonban átcsúszik a „produktum vs. tudás” kérdéskörbe, látszólag anélkül, hogy ezt a szerzők érzékelnék, csak a produktum minősége más:

„Néhány gyermek lehet, hogy úgy jön órára, hogy korábban sosem érdekelte a szereplés, vagy nem tudott semmit a kottaolvasásról, de végül közzéteszi a saját alkotásait, hogy mindenki számára láthatóvá, hallgathatóvá váljanak.”

Amikor előadják, felveszik az iPaden előadott improvizációikat, vagy nyilvánossá teszik a szerzeményeiket, valójában a részvételi folyamat helyett terméket hoznak létre, csak nem hosszas gyakorlást, kottaolvasást igénylő hagyományos hangverseny formájában. Több pedagógiai kérdést is felvethet, hogy a gyors sikerélményt ígérő gyakorlatnak milyen hosszú távú pozitív vagy negatív következményei lehetnek.

Az azonban látható, hogy a hagyományosan felfogott művészeti értékek és zenei műveltségértelmezés kérdőjeleződik meg az írásokban (2. altéma). Az álláspontok azonban nem egységesek és az írásokban szereplő utalások azt sugalmazzák, hogy a zenetanárok többsége, lévén maga is klasszikus zene alapú képzésben részesült, az ahhoz kötődő értékrendet követi és tanítása során azt próbálja továbbadni:

 „Az iPad együttesek és rock formációk nem az az irány, amerre tartanunk kellene. Meg kell keresnünk a diákokat és megismertetnünk őket az értékes művészettel.”

„Zenészként… mélységesen bánt, amikor azt látom, hogy minden zenepedagógiai folyóirat annak a módját keresi, hogy hogyan érje el a diákokat technológián keresztül … és nem azt, hogy magán a zenén keresztül tegye ezt.”

Teszik mindezt olykor a magukat haladóbb szelleműnek tartó szerzők elítélő véleményével illetve:

„Sikeresen elzártuk magunkat a mai társadalom zenei kultúrájának lényegében minden aspektusától, helyette folytatjuk olyan hangszerek és stílusok előnyben részesítését, amelyek gyakorlatilag nem léteznek a tantermen kívül – különösképpen az ifjúság kultúrájában nem.”

David A. Williams írásában (2014) jelenik meg a hangszerként értelmezett iPad mint egy modern pedagógiai gyakorlat és műveltségértelmezés szimbóluma. Williams a „Touch” nevű iPad együttes tagja, érvelése szerint az iPad maga is valódi hangszer, amelyet az oboával való 6 lépéses összevetés során igazol. Fontosabbnak véli azonban a hagyományos zeneoktatási műveltségértelmezéssel szakító pedagógiai szemlélet kialakítását. A klasszikus zene helyett a modern hangzást és műfajok sokaságát, a zenei írás-olvasás alapú tanítás helyett a hallásfejlesztést, nagyobb együttesek (kórus, zenekar) helyett maximum 6-7 fős együtteseket javasol. A modellhez kapcsolódó értékek: autentikus, produktív, kreatív, önmegvalósítást elősegítő, demokratikus. Legfontosabb következtetése, hogy a diákok hallás utáni zenélését kell fejleszteni, s ez éppen az az aspektus, amelyet Miksza (2013) szerint a technológia túlzott alkalmazása lehetetlenít el.

 

iPad a zeneoktatásban

Az iPad megítélésével kapcsolatos megnyilvánulásokat két csoportra osztottam, az egyik az eszköznek tulajdonított jellemzőkre vonatkozott, a másik az oktatásban betöltött funkciójára.

Az iPad oktatási segédeszközként való alkalmazását a kis mérete, mobilitása, számos funkciója (visszatérő metafora a „svájci bicska” [„Swiss army knife”]) és a rá készített applikációk sokasága miatt tartják az asztali számítógépeknél jobb választásnak. Szintén fontos szempont, hogy a diákok számára részint ismerős, részint vonzó és könnyen kezelhető eszköz:

„Az iPad keltette „menőség” faktor [cool factor] elősegítette, hogy a közönség jobban megismerje a zeneóráit, növelve azok népszerűségét és résztvevőinek számát.”

„Azt hiszem, az iPad zenei kezelőfelülete kevésbé rémisztő, mint mondjuk egy szaxofon. Nem kell zeneileg képzettnek lenned ahhoz, hogy jól hangozz egy GarageBandhez hasonló appban. Azt gondolom, a diákok, akik kevés vagy semmilyen zenei tapasztalattal nem rendelkeznek, kevésbé fognak félni attól, hogy zenéljenek egy iPaden, mint egy hagyományos hangszeren. Ez jó módszer lehet arra, hogy a diákok érdeklődését felkeltsük a zene iránt.”

Az elemzett szövegekben két írás szól az iPad szerepéről a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő diákok zenei nevelésében, amelyek pozitív tapasztalatokról számolnak be:

„Golberg szerint az iPad interaktív, vizuális jellege és a hallási aspektusa sokat segít, amikor bizonyos típusú fogyatékosság élő diákokat tanít. «Az iPaddel elősegíthetjük, hogy a diákok felszínre hozzák a valódi képességeiket és eltereljük a fogyatékosságukról a figyelmet».”

Nem kötődik kizárólagosan a táblagépekhez, de a különböző applikációk és szoftverek esetén sokszor visszatérő motívum, hogy a diákok iskolán kívül is elérhetik, így a tanulási folyamat nem korlátozódik az iskolai között töltött időre:

„Ez a technológia megadja a lehetőséget, hogy az összes diákunk alkothasson a tantermen kívül és belül is.”

 A „bárhol-bármikor azonnal elérhető” jelleg szimpatikus lehet ugyan a digitális nemzedéknek, de ebben a talán mégis inkább a pedagógusok felől megnyilvánuló igény jelenik meg. A korábban ismertetett kutatási eredmények nem erősítik meg, hogy a diákok iskolán kívül tanulási tevékenységre használnák mobil eszközeiket. Valós jelentősége inkább az otthon gyakorló hangszeres növendékek esetében lehet.

Az iPad és a zeneoktatást segítő applikációk az alábbi tevékenységeket segíthetik (Riley, 2013):

·               Zeneszerzés, alkotás

·               Hangszertanítás, gyakorlás (hangoló, metronóm applikációk is ide tartoznak)

·               Virtuális hangszer biztosítása

·               Hang és videó felvétel készítése

·               Zenehallgatási anyag elérése

·               Szervezési, adminisztrációs segédlet

Riley és tanítványai a fenti funkciókhoz számos applikációt is ajánlanak. A folyóiratokban megjelent hirdetések, bemutatók csoportosításához Kuzmich, Jr. (2014) a fentinél részletesebb felosztását vettem alapul (1. ábra).

 

1. ábra: Az applikációk megosztása funkció szerint

 

A hangszeres játék és zenei írás és olvasás tanítását segítő programok az ajánlott appok jelentős részét kiteszik. Ha ide vesszük még a LMS-ek hirdetéseit, amelyek több ilyen jellegű programot is magukban foglalnak, ez arány még nagyobb. Ez egyrészt jelentheti azt, hogy a hagyományos zenei műveltségértelmezés erősen él a köztudatban, így ilyen jellegű programokból fejlesztenek és ajánlanak a legtöbbet. Másrészt utalhat arra, hogy ezek azok a tantárgyi részek, amelyek leginkább módszertani újításra szorulnak, s ebben a segítségükre lehet a digitális technika.[9]

Az 2. ábra eredeti nyelven, szófelhő formában ábrázolja a programok hirdetéseiben az azoknak tulajdonított leggyakrabb jellemzőket. A rokon értelmű szavakat egyesítettem, pl. instant(ly)-quick(ly)-immediate(ly). A leggyakoribban említett kifejezés a „Music”, ill. annak különböző formái voltak (összesen 172 előfordulással), amelyet egyrészt a magától értetődő voltánál, másrészt a programok neveiben gyakori megjelenése miatt kihagytam a szólistából.

 

2 ábra: Szófelhő a hirdetésekben szereplő jellemző szavak gyakoriságáról

 

Az iPad szerepe a mérés-értékelésben [assessment] mind a szakcikkekben, mind a hirdetésekben rendszeresen megjelent az elmúlt években. Az iPad sokféleképpen használható a diákok tudásának, képességeinek felmérése során, pl. tesztek kitöltésében, felvételek készítésében, sőt bizonyos LMS-ek automatikus értékelést is végeznek. Az elmentett felvételek visszamenőleg képet adnak a diákok fejlődéséről, ill. felhasználhatók a minősítés esetleges megkérdőjelezésekor. Általában a tanárok mindezt pozitívumként értelmezik, ugyanakkor ennél az előfordulási gyakoriságnál a pedagógusok önigazolásának (önvédelmének?) valamilyen szintű szükséglete is kiolvasható az írásokból:

„Értékelhetjük a diákok teljesítményét és fejlődését a kurzusok folyamán. Megoszthatjuk a diákok munkáját a közigazgatás képviselőivel, szülőkkel, más zenetanárokkal.” 

„[Az LMS] lehetővé teszi, hogy elmentsük a diákok előadásait hangfelvétellel kiegészítve, hogy archiváljuk, vagy felhasználjuk a diák érdemjegyének alátámasztására, ha később problémák merülnének fel.”

„Felvehetem a diákokat, mintegy előadás-alapú értékelést, és később rendelkezésre áll a videó vagy hangfelvétel, hogy megerősítse az ellenőrzőben [report cards] szereplő jegyeket.”

 

Tanárkép

A technikai újítások számos módon segíthetik a tanárok munkáját, és bizonyos feladatokat át is vállalhatnak tőlük, ugyanakkor számos kihívás elé is állíthatják őket. Az alábbiakban a tanárokkal kapcsolatos elvárásokat, ill. jellemző motívumokat foglalom össze.

A szöveg elemzésekor kirajzolódó témák közül a „tanár önigazolásáról” már volt szó korábban.

A „technológia vs. tanár” motívum megítélése a leginkább ellentmondásos a cikkekben és a hirdetésekben. Ez utóbbiak nem feltétlenül hízelgő tanárképet közvetítenek:

„Zenetanárok, értjük. Zenét akartok tanítani, nem technológiát. Kevesebb falat akartok közöttetek és a diákjaitok és zenéjük között.” (ScoreCleaner hangfelvételt kottává alakító program hirdetése)

„Szeretnénk egy új tantervet készíteni az ének-zene tanításához, amely elősegíti, hogy a tanárok hatékonyabbak legyenek kevesebb erőfeszítéssel, és a diákok jól szórakozzanak, miközben zenét tanulnak.” (Quaver’s Marvelous World of Music, LSM)

Szintén ők készítettek egy el tanári ellenőrzőlistát, amelyben „Az életem megkönnyítése” van kiemelve. (3. ábra)

 

3. ábra: Quaver Music reklámja a TM magazinban.

 

A konzervatívabb nézetet képviselők körültekintésre intenek a technikai eszközök hatékonyságával kapcsolatban, és kiemelik, hogy a technológia nem helyettesítheti a tanárt:

„Óvatosnak kell lennünk, hogy ne mossuk össze a technológiai fejlődést a pedagógiai fejlődéssel, amikor az új eszközök zenei tantervbe illesztését tervezzük. Tanárok és diákok együttes munkája eredményez tanulást. A technológia önmagában nem, függetlenül az alkalmazott eszköztől (pl. táblagépek, érintőképernyők, közösségi média applikációk).”

„A legtöbb igazgató, úgy tűnik, azt hiszi, hogy aki nem az «új technikai eszközökkel tanít», az nem képzett eléggé ahhoz, hogy zenetanár legyen. … Egy számítógép nem rendelkezik a tudásommal [30 évnyi pedagógiai tapasztalat]”

Mások azonban találtak módot arra, hogy a technológia kellő előkészítés után – helyettesítse őket szükség esetén: Youtube-ra feltett videók, iPaden előre rögzített feladatok, hangszeres gyakorlatok a tanár távollétében is lehetőséget adnak az osztálytermi vagy kiscsoportos munkára.

A tanárok szerepe azonban nem hanyagolható el a technológia kiválasztásában, ill. tudatos és értelmes alkalmazásában.

„Az egyik kényes pontom, amikor mi, zenetanárok a csilli-villi technológiához nyúlunk, csak azért, mert szórakoztató, bár nem illik a tanmenetbe. Megvan ezeknek az eszközöknek is a helyük, de ne alkalmazzuk őket csak azért, mert megragadó.”

A digitális nemzedék zenetanárának innovatívnak, a fiatalok kultúrája iránt nyitottnak, megragadó személyiségnek, tanulócentrikusnak, kreatívnak, hatékonynak, online elérhetőnek kell lennie a szövegek alapján, ill. rugalmasnak, a folyamatos megújulás kívánalmával:

„McCready bízik benne, hogy az új [Zenei] Alaptanterv végre arra ösztökéli a tanárokat, hogy innovatívan gondolkodjanak, és felhagyjanak az elévült zenetanítási módszerekkel.”

 

Összefoglalás

„Fontos, hogy odafigyeljünk a piacon – és diákjaink kezében – megjelentő új termékekre. Egy első látásra alig zenei vagy oktatási eszköz felbecsülhetetlen segítséget jelenthet a holnap tantermében.” (Criswell, 2011b.)

A modern technológia alakította környezetben a zenetanárok folyamatosan keresik tantárgyuk tartalmának és tanításának megújítási lehetőségeit. A digitális eszközök iskolai alkalmazása rendszeresen megjelenik a zenepedagógiai szaksajtóban is, mint egyik lehetőség és elvárás. A tanulmányban ezért az egyik népszerű eszköz, a táblagép oktatásban betöltött szerepéről szóló írások nyomán próbáltam feltárni az eszköz alkalmazhatóságával kapcsolatos véleményeket.

A megállapítások érvényét befolyásolja, hogy a választott mintába csak az iPadre és táblagépekre vonatkozó írások kerültek, s azok többségében alkalmazási lehetőségeket és ún. „jó gyakorlatokat” tartalmaznak, tehát alapvetően pozitív képet közvetítenek az eszközről. A folyóiratok teljes szövegének áttekintése esetén más eredményre juthattunk volna. Továbbá a TM magazinban a szakcikkek többnyire 1 szerző munkái, bár bennük számos pedagógust megszólaltat.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy az írások diákképe megfelel a „digitális bennszülöttek” gyermekkép konstrukciónak, s – a gyermekközpontúság mint pedagógiai alapvetés szerint – ez alapján határozzák meg a tanításban alkalmazandó tananyagot és módszereket. Mindez hatással van a zenei műveltség (újra)értelmezésére is, amely a klasszikus zenei és zenei írás-olvasás alapútól egyre inkább eltolódik az értéksemleges és kísérletező jellegű – a propagálói szerint – hallásalapú felé.

A vizsgált anyag tanárképe a legkevésbé egységes, gyakori motívum a technológia és a tanár szembeállítása. Az ideális tanárral kapcsolatos elvárások azonban sokszor visszhangozzák a szakmai és közbeszédben is gyakori véleményeket. Az egyik legérdekesebb kérdés a mérés-értékelés kapcsán merült fel, amelyben kiemelt hangsúlyt kapott a tanárok önigazolásának szempontja. Mindez – az objektív értékelés jogos kívánalma mellett – utalhat a tanárok pedagógiai (értékelési) kompetenciájának társadalom felőli megkérdőjelezésére is. A jelenség mögötti valós okok feltárása célzott vizsgálatot igényel, s egy későbbi kutatás témája lehet.

A kutatás további eredménye, hogy a zenetanítás szempontjából összefoglalja az iPad és a rá készült applikációk funkcióit és a velük kapcsolatos tapasztalatokat, amelyek többnyire pozitívak. A Magyarországon használatban lévő eszközök, az azzal kapcsolatos vélemények, ill. a világviszonylatban leginkább elterjedt Android platformra tervezett zenetanítást segítő programok összefoglalása, összevetése az IOS-re készítettekkel további kutatási irányt jelenthetnek. Bár a hazai gyakorlatban a tanárok és az iskolák iPaddel való ellátása a közeli jövőben megoldhatatlannak tűnik, más gyártók elérhetőbb termékei, ill. a saját eszközök iskolai munkába bevonása esetén a megállapítások alátámaszthatják az táblagépek alkalmazása melletti érvelést.

 

A tartalomelemzés során használt kódok és a belőlük kialakított témák:

Társadalom vs. iskola (1. téma)

társadalom vs. iskola

modern oktatás

szülők

 

Diákkép (2. téma)

Diákok

 

Műveltségértelmezés (3. téma)

műveltségértelmezés

folyamat vs. eredmény (1. altéma)

produktum vs. tudás (1. altéma)

technológia vs. hagyományos tanítás (2. altéma)

kreativitás

tanterv

alapelvek

vizualitás

 

iPad alkalmazása (4. téma)

ipad tulajdonság (1. altéma)

iPad funkciók (2. altéma)

ipad mint hangszer

SNI diákok

iskolán túli tanulás

 

Tanárkép (5. téma)

tanári elvárások, szerepek

technológia vs. tanár

tanár önigazolása

mérés/értékelés

 

 

 

Felhasznált irodalom:

 

Abrahams, F. (2015). Another Perspective: Teaching Music to Millennial Students. Music Educators Journal, 102. 1. sz., 97–100.

Bailey, J. S. (2011). [Review of Using Technology to Unlock Musical Creativity by Scott Watson, by S. Watson]. Music Educators Journal, 99. 1 sz., 37.

Baráth, Z., & Bekényi, J. (2013). A zeneoktatásról – bevezetés. In: Tanulmányok a zeneművészeti ág módszertani fejlesztéséhez (p. 2–5.). Budapest: OFI.

Benedek, A. (szerk.). (2013). Digitális pedagógia 2.0. Budapest: Typotex.

Buckingham, D. (2013). Making Sense of the ‘Digital Generation’: Growing Up with Digital Media. Self & Society, 40. 3 sz., 7–15.

Buda, A. (2017). IKT és oktatás: Együtt vagy egymás mellett? Szeged: Belvedere Meridionale.

Csengery, K. (2014). Az iskolai zeneoktatás válsága [Beszélgetés Nemes László Norberttel]. Zene-kar, 21. 2 sz., 20–23.

Dohány, G. (2010). A zenei műveltség értelmezésének lehetőségei. Magyar Pedagógia, 110. 3 sz., 185–210.

Duchon, J. (2016). Tanítás ​és tanulás elektronikus környezetben. Budapest: Typotop.

European Music Council. (2017). A European Agenda for Music - draft. European Music Council. Elérés forrás https://reviseddrafteuropeanagendaformusic.files.wordpress.com/2017/11/draft_europeanagendaformusic_nov20171.pdf

Falus, I. (1993). Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest: Keraban.

Frederickson, M. L. (2010). The National Standards for Music Education: A Transdisciplinary Approach in the Applied Studio. Music Educators Journal, 97. 2 sz., 44–50.

Hine, P. (2011). UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. UNESCO. Elérés forrás http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf

Janurik, M. (2007). Áramlatélmény az iskolai ének-zeneórákon. Magyar Pedagógia, 107. 3 sz., 295–320.

Janurik, M. (2016). MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport. Magyar Tudományos Akadémia. Elérés forrás http://mta.hu/tantargy-pedagogiai-kutatasi-program/mta-szte-enek-zene-szakmodszertani-kutatocsoport-107084

Janurik, M., & Józsa, K. (2016). Zene és tanulás. Tanító, 54. 1. sz. 21–24

Jorgensen, E. R. (2010). School Music Education and Change. Music Educators Journal, 96. (4), 21–27.

Kapalka Richerme, L. (2011). Apparently, We Disappeared. Music Educators Journal, 98. 1. . sz., 35–40.

Kassner, K. (2014). Some Concerns about the Core Standards. Music Educators Journal, 101. 2. sz., 21–23.

Kladder, J. (2016). Maschine-itivity: How I found my creativity using a digital sampling device to compose music. Journal of Music, Technology & Education, 9. 3. sz., 289–313.

Krippendorff, K. (1995). A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Budapest: Balassi Kiadó.

Kuzmich, Jr, J. (2014). The Best Music Apps for Educators. School Band & Orchestra, 17. 4. sz., 42, 44.

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. (2013). Tanulmányok a zeneművészeti ág módszertani fejlesztéséhez. Budapest: OFI. Elérés forrás http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mzmsz_modszertani_fejlesztes_zene.pdf

Mansfield, J. (2005). The Global Musical Subject, Curriculum and Heidegger’s Questioning Concerning Technology. In D. K. Lines, Music Education for the New Millenium (p. 131–145). Malden, MA: Blackwell.

Miniszterelnöki Kabinetiroda. (2016. június 16.). Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. Magyarország Kormánya. Elérés: 2017. december 30. forrás http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf

National Association for Music Education. (2015). Senate Passes Every Child Achieves Act, with Music and Arts as Core Subjects, Intact. Elérés 2017. december 31., forrás https://nafme.org/senate-passes-every-child-achieves-act-with-music-and-arts-as-core-subjects-in-tact/

National Association for Music Education. (2017). About NAfME. Elérés 2017. december 31., forrás https://nafme.org/about/

Nierman, G. E. (2015). Standards 2.0 — Beyond Discussion. Music Educators Journal, 101. 4. sz., 6–7.

Olson, C. A. (2014). Music Education and 21st Century Skills. Teaching Music, 21. 5. sz., 24.

Overland, C. T. (2017). Music Education, Inc. Music Educators Journal, 104. 1. sz., 55–61.

Power, K. (2013). In Search of ... Inspiration. Teaching Music, 20. 5. sz., 38–40, 42–43.

Regelsi, T. A. (2005). Music and Music Education: Theory and praxis for „making a difference”. In D. K. Lines, Music Education for the New Millenium (p. 7–27). Malden, MA: Blackwell.

Regelsi, T. A. (2013). Another Perspective: A Response to Toward Convergence’. Music Educators Journal, 99. 4. sz., 37–42.

Sántha, K. (2009). Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába. Budapest: Eötvös Kiadó.

Shuler, S. C. (2011a). Five Guiding Principles for Music Education. Music Educators Journal, 97. 3. sz., 7–9.

Shuler, S. C. (2011b). Music Education for Life: Building Inclusive, Effective Twenty-First-Century Music Programs. Music Educators Journal, 98. 1. sz., 8–13.

Shuler, S. C., Norgaard, M., & Blakeslee, M. J. (2014). The New National Standards for Music Educators. Music Educators Journal, 101. 1. sz., 41–49.

Szabolcs, É. (1999). Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában: Gyermekkép Magyarországon 1868-1890. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szabolcs, É. (2001). Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Szabolcs, É. (szerk.). (2009). Ifjúkorok, gyermekvilágok (Köt. 2). Budapest: Eötvös Kiadó.

Szabolcs, É. (2011). Gyermekből tanuló: Az iskolás gyermek, 1868-1906. Budapest: Gondolat.

Tobias, E. S. (2013a). Another Perspective: A Response to Toward Convergence’. Music Educators Journal, 99. 4. sz., 43–44.

Tobias, E. S. (2013b). Toward Convergence: Adapting Music Education to Contemporary Society andParticipatory Culture. Music Educators Journal, 99. 4. sz., 29–36.

Tóth-Mózer, Sz. (2014). Digitális nemzedék a tanulási folyamatban: Középiskolások internethasználati és tanulási preferenciái, énképe és digitális kompetenciája (Doktori disszertáció). ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest.

Verrico, K. & Reese, J. (2016). University musicians’ experiences in an iPad ensemble: A phenomenological case study. Journal of Music, Technology & Education, 9. 3. sz., 315–328.

Wallerstedt, C., & Hillman, T. (2015). ‘Is it okay to use the mobile phone?’: Student use of information technology in pop-band rehearsals in Swedish music education. Journal of Music, Technology & Education, 8. 1. sz., 71–93.

West, C. (2015). Developing Internal Musicianship in Beginning Band by Teaching the “Big 5”.  Music Educators Journal, 101. 3. sz., 101–106.

 

A tartalomelemzésbe vont szakcikkek:

 

Albert, D. J. (2015). Social Media in Music Education: Extending Learning to Where Students “Live”. Music Educators Journal, 102. 2. sz., 31–38.

Baldwin, G. (2016). Digital Concerns. Music Educators Journal, 102. 4. sz., 7.

Block, D. G. (2014). Music for Music’s Sake. Teaching Music, 21. 6. sz., 20.

Block, D. G. (2015). The Socially-Minded Music Classroom. Teaching Music, 22. 4. sz., 64.

Block, D. G. (2017). Shared Goals and Common Philosophies: QuaverMusic.com is a valuable contributor to the 2017 In-Service Conference. Teaching Music, 25. 1. sz., 16.

Criswell, C. (2010). And the Band Played... Synthesizers? : Fresh ideas for band and orchestra. Teaching Music, 18. 2. sz., 26–27.

Criswell, C. (2011a). Music Technology: Now Playing Under the Radar. Teaching Music, 18. 4. sz., 26–27.

Criswell, C. (2011b). Technology on the horizon: Does the rise of tablet computers and mobile apps mean the dawn of a new day for music education? Teaching Music, 18. 5. sz., 31–35.

Criswell, C. (2012). Music Technology: Yes, There Really „Is” an App for That. Teaching Music, 20. 2. sz., 22–23.

Criswell, C. (2014a). Assistive Technology for Special Needs Students in the Music Classroom. Teaching Music, 22. 2. sz., 22.

Criswell, C. (2014b). Software in the Spotlight. Teaching Music, 21. 5. sz., 32–39.

Criswell, C. (2014c). Stepping into Tomorrow: Technology and Tools for Marching Band. Teaching Music, 21. 6. sz., 24–25.

Criswell, C. (2014d). Using technology in assessment. Teaching Music, 24. 3. sz., 22–33.

Criswell, C. (2015a). Practice, Practice, Practice. Teaching Music, 23. 1. sz., 24.

Criswell, C. (2015b). Technology for the Orchestra Classroom. Teaching Music 23. 2. sz., 22.

Criswell, C. (2015c). Technology in the New National Core Music Standards. Teaching Music, 22. 3. sz., 28..

Criswell, C. (2016a). Collaborating in the Cloud, Teaching Music, 24. 1. sz., 26–27.

Criswell, C. (2016b). Videoconferencing and Music Education. Teaching Music, 23. 4. sz., 22–24.

Marowitz, D. R. (2011). Lectern: A High-Tech Makeover for School Music. Teaching Music, 19. 2. sz., 28–31.

Miksza, P. (2013). The Future of Music Education: Continuing the Dialogue about Curricular Reform. Music Educators Journal, 99. 4. sz., 45–50.

Moore, P. (2014). Assessment in Elementary Music. Teaching Music, 21. 5. sz., 57.

Nelson, D. (2013). Reaching All Students via Technology. Music Educators Journal, 100. 1. sz., 26–29.

Pennington, D. (2013). Teaching Is More than Technology. Music Educators Journal, 100. 1. sz., 10.

Perlmutter, A. (2014). Composing with the iPad. Teaching Music, 21. 4. sz., 47.

Pisano, J. M. (2014). When Movies Meet Music. Teaching Music, 22. 1. sz., 32.

Reyher, A. (2014). Popular Culture and Video Games as Tools for Music Learning. Music Educators Journal, 100. 3. sz., 16–17.

Riley, P. (2013). Teaching, Learning, and Living with iPads. Music Educators Journal, 100. 1. sz., 81–86.

Rosen, C. (2010). Fresh Ideas for Band and Orchestra. Teaching Music, 18. 2. sz., 32–37.

Rubino, N. (2012). College Board Studies Support New Standards. Teaching Music, 19. 6. sz., 16.

Williams, D. A. (2014). Another Perspective: The iPad Is a REAL Musical Instrument. Music Educators Journal, 101. 1, 93–98.

 

 

A szerzőről

Polyák Zsuzsanna - ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola LFZE Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete

 

A tanulmány előadás formájában elhangzott az „Oktatás-Informatika-Pedagógia 2018” Konferencián, Debrecenben, 2018. február 9-én.

 [1] A kötet bővített és átdolgozott kiadása 2011-ben jelent meg.

 

[2] Az iPad terméknév használata a dolgozatban tükrözi az írásokban megjelenő gyakorlatot. Külföldiként problémásnak tartottam, hogy a pedagógiai szaksajtóban szereplő írások ennyire hangsúlyosan ezt a terméket preferálják a semleges tablet vagy táblagép elnevezés helyett, amellyel tudatos vagy szándékuktól független márka kondicionálást (is) végeznek. Egy zenepedagógusokat tömörítő fórumon ezért rákérdeztem erre az aspektusra. A hozzászóló amerikai zenetanárok (9 fő, köztük egyetemi oktató is) megerősítették, hogy ez a leggyakrabban használt eszköz iskolában az Apple céggel kötött megállapodások révén, míg mások az erre fejlesztett appok sokaságával indokolták az oktatási alkalmazhatóságát. Válaszaikból nem tükröződött, hogy számukra is problémát jelentene ennek az 1 márkának a túlhangsúlyozása a többi termékkel szemben. A Statista portál adatai alapján az Egyesült Államokban a táblagépek között az iPad piaci részesedése 69,9% (https://www.statista.com/statistics/629385/tablet-market-share-by-device-in-north-america/), míg ez az arány világméretben csak 25%. Ez egyben az IOS operációs rendszerre készített alkalmazásokat futtatni képes táblagépek arányát is jelenti, míg a folyóiratokban bemutatott appok kb. 80%-a csak ezen a platformon futtatható.

[3] Nyomtatott formában, ill. bizonyos évfolyamok esetében online adatbázisokban is elérhető volt számomra, amely lehetővé tette az esetleg hiányzó nyomtatott számok elérését, így a teljes szövegkorpusz áttekintését.

[4] Vö.: How to Get а Product Reviewed - or Become a Reviewer?, Music Educators Journal, 98, 3, p. 30.

[5] Nem kerültek be az elemzésbe a cikkekben/tanulmányokban felsorolt programok, csak akkor, ha külön, hirdetésként vagy ismertetett termékként is szerepeltek.

[6] Tóth-Mózer kutatásának érdekes eredménye volt, hogy a digitális nemzedéknek nevezett korosztály nem feltétlenül azonosul az elnevezéssel és a hozzá kapcsolódó vélekedésekkel. A közgondolkodásban azonban ezek markánsan jelen vannak, s ennek pedagógiai következményei is lehetnek (pl. tananyag meghatározása, módszerek, eszközök kiválasztása).

[7] Természetesen a zenei tevékenységnek mindig voltak kotta nélkül is űzhető részei, pl. a népzene vagy az improvizáció, de az intézményes zeneoktatás, és ebből adódóan a zenei műveltség értelmezése erősen kötődik a zenei írás-olvasáshoz.

[8] Megfelelő magyar kifejezés híján a továbbiakban alaptantervként hivatkozom a dokumentumra.

[9] A lapok olvasóinak megoszlásáról nincs adatom, a nagyszámú hangszeres gyakorlást segítő alkalmazás eredhet a NAfME tagjai között előforduló hangszertanárok arányából is. A folyóiratok azonban deklaráltan a zenetanítás minden szereplőjét igyekeznek megszólítani.