UNGÁR ISTVÁN

 

Az ítélet

 

Gondolatok Johann Sebastian Bach Máté passiójáról

 

http://mek.oszk.hu/01300/01358/html/kiskep.jpg

Munkácsy Mihály: Krisztus a Pilátus előtt (1881) (Trilógia-részlet)

 

27.15. Ünnep alkalmával szokásban volt, hogy a helytartó elbocsát a népnek egy foglyot, akit kérnek.

     16. Volt akkor egy híres foglyuk, akit Barabásnak hívtak.

     17. Pilátus összehívta őket és megkérdezte tőlük: »Kit akartok, hogy elbocsássak nektek, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?«

     18. Tudta ugyanis, hogy irigységből adták őt a kezébe.

     19. Miközben az ítélőszéken ült, a felesége üzenetet küldött neki:  »Semmi dolgod se legyen azzal az igazzal, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta.«

     20. De a főpapok és vének rávették a tömeget, hogy Barabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el.

     21. A helytartó tehát megkérdezte tőlük: »Melyiket akarjátok, hogy a kettő közül elbocsássam nektek?« Azok azt felkelték: »Barabást!«

      22. Pilátus erre azt kérdezte: »És mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak?«

 

http://mek.oszk.hu/01300/01358/html/reszlet1.jpg

 

           23. Azok mindnyájan ezt felelték: »Keresztre vele!« Ő újra megkérdezte:  »De hát mi rosszat tett?«  Azok erre még hangosabban kiáltoztak: »Keresztre vele!«

 

Máté evangéluma

Jézus Pilátus előtt

A Káldi-féle szentírásfordítás nyelvében megújítva, javítva a Neovulgáta alapján (1997 Szent Jeromos Bibliatársulat)

 

     A nép ítéletet mondott: „Keresztre vele”. Felmenti a rablógyilkos Barabást, és Jézust juttatja a keresztfára. Karinthy Frigyes katartikus hatású novellája arról szól, hogy egy képzeletbeli, megismételt ítélkezésnél hiába kiáltja mindenki Jézus nevét, összességében mégis Barabásnak hallatszik. Talán a főpapok és a vének cippolai hipnózisának eredménye, hogy a sokaság szájából a démonikus erejű hatalom ítélete hangzik fel.

     Ám az írás szerint az utókor hálával tartozik az igaztalan ítéletért, hiszen kínhalálával csakis Krisztus válthatta meg bűneitől az embert. Útja a Golgota hegyére Johann Sebastian Bach Máté passiójában egyszerre a szenvedésé és a dicsőségé. A dicsőségé, hiszen egyedül ő a kiválasztott erre a legnemesebb és legtisztább küldetésre.

 

·Bach, Matthäus-Passion BWV 244. Herreweghe (2:43:19)

 

Christoph Prégardien, tenor Tobias Berndt, barítono Dorothee Mields, soprano Hana Blažíková, soprano Damien Guillon, alto/contratenor Robin Blaze, alto/contratenor Colin Balzer, tenor Hans Jörg Mammel, tenor Matthew Brook, bajo-barítono Stephan MacLeod, bajo-barítono Coro y Orquesta del Collegium Vocale Gent Philipp Herreweghe, director Representación desde la Kölner Philharmonie

 

     A Máté passió a Golgotára menet monumentális ábrázolásával kezdődik. Azt a diadalmas és kegyetlen utat állítja középpontba, mely az emberiség jövőjét határozta meg. A zenei tabló a szemlélődőkről, a siratásról, az út végzetes és szépséges megtételéről mutat be páratlan értékű képet. A zenekari folyondárhoz három, dramaturgiájában különböző énekkar van fölé rendelve. Ha van az egyetemes művészetnek olyan kupolája, amely beborítja a világmindenséget, bizonyára annak is a legmagasabb pontját foglalja el Bach Máté passiója. A nyitókórus a történeti sorrendet felborítva Jézus utolsó útját kíséri a maga cipelte kereszttel. A két plusz egy énekkarra és zenekarra komponált muzsika szimbólumokat is tartalmaz. Vélhetően a 12/8-as ritmika a 12 apostolra, az e-moll, illetve részben a fölébük helyezett G-dúr egykeresztes előjegyzése Krisztus keresztjére utalhat. Az összesen 9 szóban egyesíti Krisztus korát az időtlenséggel. A Golgota tövében áll a bölcs, fájdalmában is mindent átlátni képes első kórus, míg a másik a megszeppenve kíváncsiskodó a helyszínen távolabb állók tömör kérdéseivel a dialógust kialakító vegyes kar: „Kit? hogyan? mit? hová?” A válaszok nem maradnak el. A két négyszólamú vegyes kórus fölött egyszólamú protestáns ének – korál – szól, amely a hálás utókor üzenete. A korál letisztult egyszerűsége nemcsak összekapcsolja a távoli idődimenziókat, de meg is koronázza azokat. Siratásukat elhozza a mába, míg himnikus magasztossággal emelkedik az események fölé. Másik idősíkból szólnak. Bach igazi világa a sejtelmes és ígéretes, ismeretlen, titokzatos végtelen. Henry Picander gyönyörű szövegével a korálok nemes tartalmú gondolataival és Bach fejedelmi zenéjével megteremtődik a végtelen. A Máté passió nyitótétele az első ütemtől kezdve irányít évszázadokat, évezredeket átölelve az örökkévalóság misztikumába. Nem véletlenül idézi Bartók Béla a Cantata profana című művében, amelyben a kilenc fiú csodaszarvassá válásának helyet adó sűrű erdei rengetegbe kalauzol.

 

 

Bartók: Cantata profana (Molnár András, Massányi Viktor) (23:06)

 

Béla Bartók: Cantata profana - A kilenc csodaszarvas (Sz. 94, BB 100) Molnár András (tenor), Massányi Viktor (bariton), továbbá a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikusok, vezényel: Hamar Zsolt

 

J. S. Bach: Máté-passió 16. korál (1:04)

 

A felvétel 2014. április 13-án, a Kelenföldi Szent Gellért Templomban készült. Közreműködött az Ars Sacra Nova Énekegyüttes, a Budafoki William Byrd Énekegyüttes, az Ifjú Zenebarátok Kórusának kisegítői, a Magyar Énekes Iskola Fiúkórusa és a Concerto Kamarazenekar. Vezényelt: Cser Miklós. A felvételt Roszík Gábor készítette.

 

     „Mily csodálatos mégis ez a büntetés!”– éneklik az 55-ös számú, korábban is elhangzott négyszólamú korál vezérdallamával közvetlenül az ítélethozatal után. A Máté passiót a János passióval összevetve a lírikusabb hangvételű alkotásnak könyvelték el.  Pilátus és a nép jelenete azonban a Máté passióban, Bach egyik legdrámaibb megfogalmazása. Két korál fogja közre a döntéshozatalt. A történéseket az evangélium felhasználásával szólórecitativók és turbakórusok elevenítik meg. Pilátus kérdésére: „Kit akartok, hogy elbocsássak nektek, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?” – dermesztő erővel, robbanásszerűen harsogja a nép: Barabást. Egy szűkített szeptim akkord támasztja alá a sorsdöntő választást. A sokaság nem mérlegel, hanem aláveti magát a felsőbb akaratnak. Majd az újabb kérdésre: „És mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak” sem késik a tragikus válasz: „Keresztre vele”. A polifonná bővülő, rövid turba harmóniájában nyitva marad, hogy helyet biztosítson a tanulságot hordozó, ünnepélyes korálnak: „Mily csodálatos mégis ez a büntetés. A jó pásztor szenved juhaiért, a jó, az igaz fizet szolgái bűneiért.”

     Könnyesen sírós és vészjóslóan drámai perceket foglal magában a 33-as számú szoprán-alt duett, melynek finom szövésébe belehasít a több ízben tiltakozó turbakórus keménysége. „Hagyjátok! Megálljatok! Ne kötözzétek meg!” A Jézus elfogásán bánkódó költői kettőst megtöri – igen merész és modern megoldásként – a sokadalom felháborodott ellenkezése, amely azután lázadó hangvételű átokká súlyosbodik:

„Mennydörgés, villámlás, elenyésznek a felhőkben?

Tárd ki tüzes mélységed, ó, pokol;

Rombold le, rontsd össze, emészd el, zúzd szét

Hirtelen dühöddel

A hamis árulót, a gyilkos vért!”

 

J. S. Bach: Máté passió I. rész Nr. 33 Arie (Duett: Sopran u. Alt) und Chor, Nr. 34 Rezitativ (7:13)

Nr. 33 Arie (Duett: Sopran u. Alt) (So ist mein Jesus nun gefangen) und Chor (Laßt ihn)Így hát Jézusom fogoly. Hagyjátok Őt! Álljatok meg! A hold és csillagok a fájdalomtól lehanyatlottak, Mert Jézusom fogoly. Ne kötözzétek meg! Elviszik őt, megkötözve. KÓRUS Mennydörgés és villámlás, elenyésztek a felhőkben? Tárd ki tüzes mélységed, ó pokol, Rombold le, rontsd össze, emészd el, zúzd szét Hirtelen dühöddel A hamis árulót, a gyilkos vért!

Nr. 34 Rezitativ EVANGÉLISTA És ímé egyik azok közül, akik Jézussal valának, kinyújtván kezét, szablyáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét. Akkor mondá néki Jézus: JÉZUS Tedd helyére szablyádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök. Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál? De mi módon teljesednék be az írások, hogy így kell lenni? EVANGÉLISTA Ugyanekkor mondá Jézus a sokaságnak: JÉZUS Mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok engem? Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. EVANGÉLISTA Ekkor elhagyák őt a tanítványok mind, és elfutának.

Srajber Zsolt (evangélista) Kéringer László (Jézus) Kertész Szilvia (szoprán) Puskás Eszter (alt), Tarnai Dávid (basszus), Ádám Jenő Gyermekkar (karigazgatók: Alpárné Baranyai Rita és Szalay Katalin) Bethlen Gábor Gimnázium leánykara (karigazgató: Stimecz András) Gesualdo Kamarakórus (karigazgató: Stimecz András) William Byrd Kamarakórus (karigazgató: Molnár Johanna) Budavári Kamarazenekar (művészeti vezető: Héja Benedek)

Minden bizonnyal a Máté passió leglíraibb részlete, a 47-es számú h-moll hegedűs altária, amely az után hangzik el, hogy Péter – az utolsó vacsorán Krisztus által megjósolva – akarata ellenére, még mielőtt a kakas megszólal, háromszor is megtagadja mesterét. Amint rádöbben tettére, keservesen sírva fakad. Hegedűszólós altária, vagy altária kísérte hegedűszóló – nem tudom, melyik a helyesebb meghatározás. Annyi bizonyos, hogy a hegedű el-elcsukló sírása, a messzeségbe törő panaszkodása a hegedűirodalom egyik legvarázslatosabb alkotása. Az őszinte bűnbánat a legszebb emberi megnyilvánulások egyike. A Picander szövegére énekelt ária szereplője névtelen, aki a síró hegedűmelódia árnyékából fogalmazza meg a kétségbeesett Péter érzéseit. Fájdalmát növeli, hogy Jézus megjósolta ezt, és minden igyekezete ellenére beteljesült a jóslat. Júdást öngyilkosságba hajszolja az elrendeltetett árulás felett érzett elviselhetetlen lelkiismeret-furdalás. Mintha mindkettő ugyancsak egyfajta ítélet lett volna, melyet Krisztus hozott a tanítványok körében.    

 

Bach - Julia Hamari - Matthäus Passion - Erbarme dic (7:34)

Irgalmaz nekem / Istenem, könnyeimért; Nézd, itt előtted / Szívem és szemem keserűen / Zokog. / Irgalmazz, / Istenem, könnyeimért!

     Mindenesetre Bach számára kivételes lehetőséget adott arra, hogy hegedűszólójának sírása elérhesse az égieket. A zenekarból kiváló egy szál hegedű a zenekarral és az alténekessel együtt az emberi érzelmek legmélyére hatolva beláthatatlan magaslatokba röpíti azokat.

 

Part II: Chorale: Wenn ich einmal soll scheiden (J.S. Bach, Mathew Passion) (1:28)

(Ha egyszer el kell távoznom / Ne hagyj el engem!...)

Vezényel Philipp Herreweghe, közreműködik a Collegium Vocale Gent

 

     A 72-es számú vezér-korál, melynek korál-dallama ötször hangzik fel a passió során – többek között Pilátus, azaz a nép ítélethozatala előtt –, Krisztus halálát jelenti be. Maga a vezetőszólam is költői szépségű, amint szinte kinyílik-széttárul, mintha megáldaná a halottat ebben a megszólaltatásban. Váratlan harmónia-változásokon megy át a lezárás előtt, amely a gyász megbicsaklása, elérzékenyülése, az utókor himnuszának elakadása.

 

J. S. Bach: Máté passió II. rész Nr. 72 Choral, Nr.73 Rezitativ und Chor, Nr. 74 Rezitativ (5:54)

J. S. Bach: Máté passió II. rész - 75 Arie (Mache dich, mein Herze, rein), 76-77 Rezitativ und Chor (11:11)

Nr. 75 Arie (Mache dich, mein Herze, rein) Tisztulj meg szívem, Magam akarom Jézust eltemetni. Immár bennem kell neki Mindörökre édes nyugalmat találnia. Világ, távozz szívemből, bocsásd be Jézust!

Nr. 76 Rezitativ (Und Joseph nahm den Leib) und Chor (Herr, wir haber gedacht) EVANGÉLISTA És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, és elhelyezé azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott; és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, akik a sír átellenében ülnek vala. KÓRUS Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. EVANGÉLISTA Pilátus pedig mondá nékik: PILÁTUS Van őrségetek; menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. EVANGÉLISTA Ők pedig elmenvén, a sírt őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ az őrséggel.

Nr. 77 Rezitativ und Chor (Mein Jesu, gute Nacht!) BASSZUS Most az Úr nyugovóra tért. KÓRUS Jézusom, jó éjszakát! TENOR A kínnak, melyet bűneink okoztak, vége. KÓRUS Jézusom, jó éjszakát! ALT Ó áldott halott, Nézd, hogyan siratlak bánkódva és vezekelve, hogy bűnbeesésem Téged ily nyomorúságba taszított! KÓRUS Jézusom, jó éjszakát! SZOPRÁN Életreszóló, ezerszeres hála illesse őt a szenvedéséért, hogy üdvöm ily sokat ért. KÓRUS Jézusom, jó éjszakát!

Srajber Zsolt (evangélista), Tarnai Dávid (basszus), Ádám Jenő Gyermekkar (karigazgatók: Alpárné Baranyai Rita és Szalay Katalin) Bethlen Gábor Gimnázium leánykara (karigazgató: Stimecz András) Gesualdo Kamarakórus (karigazgató: Stimecz András) William Byrd Kamarakórus (karigazgató: Molnár Johanna) Budavári Kamarazenekar (művészeti vezető: Héja Benedek)

 

A Máté passió záró kórusa előtt elbúcsúznak Jézustól a névtelen szólisták: a basszus, a tenor, az alt, és legvégül a szoprán. A kórus minden szóló után mintegy refrénszerűen, simogató szeretettel társul hozzájuk: „Jézusom, jó éjszakát!” Megáldják szeretetükkel a megváltót. A triós szerkezetű, nagyszabású záró kórus csak a két négyszólamú vegyes karból építkezik, miként az egész kompozíció is, felváltva ugyan, de rájuk támaszkodik.

Az első és a harmadik egység a két együttessel csak négyszólamú, nyolc szólammá a középrész bővül csupán. A sírt közösen állják körül, a szélső keretszakaszok homofon, szinte korálszerűen leegyszerűsített melódiájával. Emelkedett és megrendítő a záró kórus, melyet Bach nem old fel picardiai dúr-terccel, sőt a befejező C-hang egy sajgó, disszonáns H-hangról késik az oboán a c-moll hármas otthonába. Az első és a visszatérő, harmadik egységben a zenekaré az első szó, amely előfutárként készíti elő az énekkar megszólalását. Igazi temetés ez, az elfogadhatatlanba történő belenyugvás szertartása. Ez a kórustétel nem zokog, nem jajgat, hanem méltóságteljesen szomorú. Leveti magáról a barokk művészet minden megszokott cirádáját és díszítését, mert Jézus temetéséhez a dísztelenség illendő.  

Itt már nincs dolga a tenor hangfekvésű evangélistának, mert ez az ima rólunk szól. Rólunk és értünk, akár a művet indító Golgotha-menet. Nem Krisztusról beszél igazán, hanem a hegyet körülvevő mindnyájunkról. A Máté passiónak nincsenek időkorlátai.

A nyitó kép, bár nem háromtagú forma, mégis visszautal a kezdethez. Ekkor már nincs 9. szólam, nincs párbeszéd, hanem a két kórus eggyé olvadva mind szenvedélyesebben idézi fel az első választ: „Nézzétek! Kit? A vőlegényt. Nézzétek! Hogyan? Mint bárányra.” Egyre szélesebbre nyílik a kör a siratáshoz. Hív a csatlakozásra. Végeláthatatlan panaszáradat és a keresztút csodája – ezt sűríti egybe Bach muzsikája. Az e-moll nyitókórus nem jut/nem juthat el a megfeszíttetésig, nem cselekményt, hanem annál jóval többet mutat be, olyas valamit, ami egy opera kereteit teljesen szétfeszítené.

  Egy fényes picardiai terc (E-dúr) függöny gyanánt ereszkedik le, eltakarva a továbbiakban a gigantikus freskót, magunkra hagy az ámulattal és a remény ez utolsó ütemben felcsillanó, vigasztaló pompájával.

J. S. Bach: Máté passió II. rész Nr. 78 Chor (Wir setzen uns mit Tränen nieder) (5:10)

Sírva ülünk le És kiáltunk hozzád a sírba: Nyugodj békén, békében nyugodj! Nyugodjanak elgyötört tagjaid! Nyugodj békén, békében nyugodj! Sírod és sírköved legyen A bánkódó lelkiismeretnek kényelmes párnája És a léleknek nyugvóhelye. Boldog megnyugvással szenderedünk el.

 

Ádám Jenő Gyermekkar (karigazgatók: Alpárné Baranyai Rita és Szalay Katalin) Bethlen Gábor Gimnázium leánykara (karigazgató: Stimecz András) Gesualdo Kamarakórus (karigazgató: Stimecz András) William Byrd Kamarakórus (karigazgató: Molnár Johanna) Budavári Kamarazenekar (művészeti vezető: Héja Benedek) Vezényel: Héja Benedek

 

http://vmek.oszk.hu/01300/01358/html/golgota.jpg

Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája-részlet

***

Ungár István a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ny. ének-zene tanára, szaktanácsadó, karnagy, a PARLANDO állandó szerzője.