„esszé”

 

 

A. Gergely András

 

Kortárs elégia a közérzethez…

 

 

Képzeljünk el a hangot, amely mozdulatot inspirál…, majd a hangsort, amely tervezhetővé teszi mindezt vagy áhíthatóvá – s nevezzük legott táncnak… Gondoljuk el a mozgásos késztetést a zenei mondat révén, az akkordot az akusztikai és befogadási környezet formájában, vagy a dalt, amely hatni képes rövid vagy akár hosszú közlendőként, harmóniákat igénylő és kiteljesítő szándékként.

 

A képzetes beszéd persze akkor meghatározóbb, ha illusztráljuk is… Egy szakrális kihívás és egy sámántudatos repetitív dobhang állandósága, vagy egy anyagtalan fohász mély tónusú akusztikája egy kora-gótikus templomban, esetleg Debussy La mer hullámzásai vagy Stravinsky Tavaszi áldozat-a (inkább leírásra, verbális közlés céljára kevésbé romantikus-impresszionisztikus, de annál dinamikusabb) üstdobütéseinek ritmikai közlendője talán olyanokban is visszhangot képes csiholni, akik nem élnek a zene áldásaival mindennaposan. „Csak” valamiféle nevelés eszközei, „csak” a társadalmi kommunikáció gesztusai, „csak” a társas közlésmódok mentális tartományát ízig-vérig átható szándékok hordozói… – amelyek korántsem csak „tanulnivalók”, hanem kölcsönhatások, érintések és kérdésfeltevések arculatai kötődnek hozzá. Stílusok, irányzatok, nevelési és érzékenyítési elemek, zenei oktatásban vagy muzikalitási kezdeményekben lehetséges tónusok inkább… Hallhaló közérzetek, kottázható érzületek, a lét dinamikáinak partitúrái.

 

Csupán az az élmény jutott eszembe, ahogyan gyermekem a körzeti zeneiskolában furulyával, hegedűvel, zongorával küzdött, egyre kevésbé tűnve kimondott „tehetségnek” egy zenész/zenélő családban, ami már kínos volt szinte. Aztán később „rajtakaptam”, amint a világzenei kultuszokból többet is, divatos énekesek (főképp a sztárolt amerikai szupernőcik) dalait éjjel-nappal hallgatja, szövegeiket fejből „tolja”, ritmusaikra saját testbeszédet alakít ki, sőt test-éneket, egész közléstartományt. S húsz évvel később elnézem unokáim végtelen tánc-készségét, ugyancsak egész világsláger-listányi szövegbefogadó kapacitását, 6-8 éves kori komplex muzikalitási kibontakozását… Valami és valahol elromlott. Vagy épp megjavult? De hol és mi…?

 

A legközhelyesebb bulvár-témák és ducisodó anyukák játszótéri pletyózásának fő tárgya szokott lenni „a gyerek zeneiskolai szereplése”..., a szolfézs nyűgje, a „valahol valami” nincs rendben állandósult élménye. S innen kalandozott el részbeni válaszom – valójában inkább félhangosan kimondott kérdésem – irányába mindaz, amit impresszióként magamban fölépítettem. Ennek pedig alapkérdése úgy hangzik: ha egyszer a zenei nevelés a zenei kultúrák és tudásátadási folyamatok oly problematikus eleme tud lenni, amilyen…, miképp lehet akkor ehhez gyakorlatias eszközt fabrikálni abból, ami amúgy is közkézen forog, ami divatos, ami „kultuszt” formál (nem a kultikus, hanem a sikerképes változatban!), s amit így mint „ellenkultúrát” nevezhetünk csak meg, mint kamasz koromban a gitározást, meg a „je-je-je” kínos modorosságát…, meg például Kodály erről való vélekedését? Mert ha mindez harmonizálható lenne a más korosztályok másképpen beszélt „nyelvével”, zenei közlésmódjával, akkor mennyivel készségesebb lehetne minden ifjú ember a zenei fogékonyság érdemi kiélésére. Avagy, akár önmaga kiteljesítésére, a zenei élmény minél komplexebb átélésére és tartósítására.

 

Válaszom erre nincs, ez most nem „zenepedagógiai módszertani” okfejtés…, s nem is lehet talán „egyetemesen” érvényes metodológiát kialakítani élő emberek közvetlen kölcsönhatása, korszakok és stílusok közötti áthallások pontosabb ismerete és „esettanulmányi” szintű érdemi végiggondolása nélkül. Mindössze annyi kúszott át a szemem előtt, amennyi néhány „divatos” dalban megfogalmazódik, azokból kihangzik, vagy csak visszajelzést vár (és érdemel ki) a figyelem, a „lájkolás”, a lehetségesen reflexióra kész személyiségekből.

 

A „talány” tehát állandósult kérdést rejt, s a zenepedagógusok megannyi hozzáértő válaszát, metódusát is tükrözheti, mégsem objektíven közös a kihívás és a próbatétel, így a metódus sem lehet univerzális… De talán lehet kísértés, a kor hangja, a meggyőzés helyett a sejtetés eszköze, a koreszmék szónoklata helyett a kor üdvözlése, máskor átélése, olykor búcsúja is. Búcsú a helytől, mint a Költészet popritmusban… szertartás zenéje az Akvárium színpadán,[1] melyben a korábbi léttel és élethelyzettel „leszámoló” távozás, az örökség tovahordozása és a lemondás szomorú kényszere szólal meg performanszként…, vagy az Én és a megbánó lelkiismeret hangja Erdős Virág: Én vétkem… esetében,[2] amelyben a szocialitás és a szolidaritás közérzeti hiányai szólalnak meg a felelős gondoskodás elmaradt élményéről…

 

Csupa kortárs érzület, melynek kifejezésére a „populáris” zene mindig is kész volt, sőt mindig is „felkent” volt, s mindig is rátukmált kényszerből vállalta a pszichés terhek továbbhurcolt állapotának látszatmegoldását… A látszatszerűt, elsősorban is azért, mert a mélyen dúló hiány, az élménynélküliség csak ritkán termi a harmonikus választ (igaz, akkor meg korszakra szólóan, tündöklően – mint például az emlékezetes Buena Vista Social Club esetében láttuk),[3] vagy az amerikai blues történetének tükrében ez is így jelenik meg (hasonlóképpen a névtelen sötétségből a világszínpadokig), vagy a fado kultuszának tartós fennmaradásával igazolhatóan. De ha a másik világ-véget nézzük is, a gamelán balinéz változata, a kerengő dervisek nyolcszáz éves tánchagyománya mint akusztikai örökség és rituális élmény a maga mozgásos fohász-jellegével hasonlóképpen a lét megtapadtságával szembeni elutasítás és a Magasságosnak áhításából fakad.[4] Ezek tradicionális mivolta és populáris változataik sem kevesebbek, mint egy zeneiskolai szolfézs-óra, csak mások. A másság élmény-előnyével viszont élni is lehetne…

 

Kérdésem, dilemmám mármost (rövidre fogva, zordabbra hangolva, de „peripatetikus” kalandra csábítva) nem sokkal több, mint a találkozások lélektanának képzetével föltenni a kérdést: vajon lehetséges-e, hogy a kortárs társadalom, kortárs világ népszerű műfajokban és kultikus szeánszokban rendszerint megjelenő változandósága, satnyulása, hitványodása ellenében ugyane műfajban a választékos másságot, ennek (költői kifejeződésekben amúgy is kínálkozó) akusztikus közléseit beemeljük a zenei oktatás, az élményelsajátítás, az értelmezés tágabb tartományaiba?

 

Talán „csak” úgy, ahogy a Kodály Center The American Folk Song Collection-jében a katonává lett és háborúban ott veszett legényre emlékezve az elégikus dal is mélyen hordozza a társas lét, a közösség, a szülő, a család veszteségét,[5] vagy ahogyan ugyanezt a „zenefilozófiai” attitűdöt hordozza az egyházzenei produkciók sokasága, Kodály korai műveinek egész galántai-nagyszombati akusztikus háttere,[6] vagy ahogy az antik görög zenefelfogás alapján a természetről való gondolkodás intellektuális, érzelmi, lelki és társadalmi szintézis szólamaiban fogalmazódik meg.

 

Valójában – nem lévén zenepedagógus – csupán a zeneoktatási közhelyet hivatkozhatnám, hogy a zenei gyakorlat bár régre nyúlik vissza, e hivatkozási alapja és a családon belüli zenetanulás gyakorlata nem föltétlenül szülők zenei hagyatékának folytathatóságát rejti magában. De ama felfogást, melyben a hang és a mozgás a testben összegződik, s így ez válik „médiumává” az önkifejezésnek, talán épp ennek sokfélesége okán egyedisége is főszerepet kap. S nemcsak „anyanyelvi” értelemben vett örökséggé lesz, hanem a népzene, a zeneiség környezeti öröksége révén olyan tónus-többletet is magára vesz, melynek nyelvezete nem csupán a kapott-hozott múlté, hanem a kortárs jelené is. E kortársiság nemcsak korosztályiság, hanem stiláris tartomány is, melyben a kölcsönhatások korántsem egymás ellenében feszülő okok következményei, talán inkább a lehetségességek egyik tartományaként megnevezhető akusztikai terek. Ezekben pedig nemcsak a zenei óvoda, zeneiskola, hangszertanulás, népzenei hagyománykövetés van jelen, hanem a népszerű (értsd sikeres, visszhangot érdemlő) kortárs produkciók hatása is. Sőt, ezek gyakrabban és erőteljesebben kínálják a „zenei élmény” (Vitányi Iván által egykor elemzett) komplexitását. Akkor hát miért ne lehetne, hogy az „ezt is elviszem magammal” költői szándéka magába foglalhassa a zenei örökségesítés olyféle elemeit, mint az akusztikai szféra „könnyű műfaj”, vagy „divatos” zenék, „szórakoztató zenék” nyelvezete. Beleértve az örömszerzés dalos, írott, énekelt vagy hangszerelt műfajváltozatainak sokaságát, amit nem szoktunk zenei nevelési eszközzé tenni, vagy az akár antik epiko-lirikus előzményekig visszautaló, szomorúság dominálta vágytartalmakat, amilyenek akár az egyházi énekek, akár a népdalok, akár a megzenésített költészet megannyi rejtelmei között helyet kaptak és kapnak most is.

 

Merthogy a társas lét hiányérzeteit megjelenítő elégia, a kesergőre emlékeztető és kiengesztelődésbe, vagy akár mulatósba forduló előadásmód a reménytelenségről nemcsak a pillanatnyi korhangulat tónusa, hanem a mindenkori zenei közlés nemek jó részére jellemző sajátságosság is.

 

Persze csak akkor, ha ezt a rangját nem elvitatjuk, hanem visszaadjuk, megbecsüljük, éltetjük – értjük. Ellenkezőleg ugyanis magáról a zenei elégiáról kellene később már elégiát zengedeznünk, s ez jóval nehezebb lenne…

 

 

A. Gergely András  könyvtáros-pedagógus, szociológus, kulturális antropológus, a politikatudomány kandidátusa, MTA doktora. MTA PTI tudományos főmunkatárs, több egyetem óraadó oktatója, szerkesztő, kulturális író.

 [1] https://www.youtube.com/watch?v=FyYs77OIBpE

[2] https://www.youtube.com/watch?v=fXITf0Crc9M

[3] https://www.youtube.com/watch?v=qXUSv7qIya4

[4] https://www.youtube.com/watch?v=eh-jw62Vxg0

[5] http://kodaly.hnu.edu/song.cfm?id=609

[6] http://kodaly.hnu.edu/the-kodaly-philosophy.cfm