2015 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

 

 

Zenepszichológia tankönyv

 

Szerzők:

Laczó Zoltán pszichológus címzetes egyetemi docens PTE Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet

dr. habil. Túrmezeyné Heller Erika pszichológus egyetemi docens oktatási dékánhelyettes ELTE, Tanító és Óvóképző Kar

dr. Honbolygó Ferenc pszichológus egyetemi adjunktus ELTE PPK, Pszichológiai Intézet

dr. Stachó László pszichológus egyetemi adjunktus LFZE, Kodály Intézet SZTE Zeneművészeti Kar

drs. Bandi Szabolcs pszichológus PTE Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola

Szerkesztő: dr. habil. Vas Bence gitárművész-tanár tanszékvezető egyetemi docens PTE Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet szak-, szarány- és szakképzettség

 

Tartalomjegyzék

 

A szerkesztő előszava 11

 

Bevezetés a pszichológiába (Laczó Zoltán) 15

 

A pszichológia ágai, részterületei 19

 

Az alkalmazott lélektanok 20

A pszichológia nagy iskolái, irányzatok 21

Az alaklélektan 22

Mélylélektan 22

Kognitív pszichológia 23

Humanisztikus pszichológia 24

 

Zenepszichológia története 25

Bevezetés 25

A zenepszichológia története 25

 

 

Bibliográfia 41

 

A zenei megismerés útjai (Laczó Zoltán) 45

 

A zenei megismerés útjai 47

 

Függelék 59

Az abszolút hallásról 61

A stílusérzék megjelenésének korai lehetősége 62

A stílusok, mint zenei nyelvek különbözősége 63

 

 

Bibliográfia 65

 

 

Zene és idegrendszer, pszichoakusztika (Honbolygó Ferenc) 69

 

A hangok észlelése 71

A hallási észlelés alapjai 71

A hangok fizikai jellemzői 71

A hangok szubjektív jellemzői 72

A hallás biológiai háttere 73

A hallórendszer 73

A hallópálya 74

A hallókéreg 75

A hallás funkcionális agyi háttere 75

A „hol” rendszer: a hallási objektumok lokalizációja 76

A „mi” rendszer: a hallási objektumok felismerése 77

A hallási objektumok szétválasztása 77

 

A zene észlelése 78

A zenei reprezentációk 78

A dallam észlelése 79

A hangmagasság észlelése a zenében 79

A zenei hangok szekvenciális szerveződése 80

A tonalitás észlelése 81

A zenei hangok szimultán szerveződése 83

A ritmus észlelése 83

A tempó észlelése 83

A ritmikai elemek csoportosítása 84

Az idői szabályosság észlelése 85

A ritmus észlelésének modelljei 86

A ritmus észlelés agyi háttere 86

Bibliográfia 89

 

 

A zenei képességek és fejlődésük (Túrmezeyné Heller Erika) 93

 

A zenei tanulás elméletei 95

A kognitív nézőpont fogalmainak zenei adaptációja 95

A zenei tanulásra kidolgozott elméletek 97

A „szakértelem” (expertise)-modell 99

 

A zenei kogníció fejlődésének életkori sajátosságai 100

A zenei észlelés képességének fejlődése 101

Dallam észlelése 104

A ritmikai képességek 106

A harmóniai észlelés és a többszólamúság észlelésének 107

A hangszín és a hangerő észlelése 108

Az éneklési képesség fejlődése 108

A zenei memória 110

A zenei írás-olvasás 112

 

 

Bibliográfia 119

 

 

„A jövő zenésze” – tehetséggondozás (Túrmezeyné Heller Erika) 127

 

A tehetség értelmezése 130

 

A környezet szerepe a zenei tehetség kibontakozásában 133

 

Szempontok a tehetség fejlesztéséhez 136

 

A motiváció szerepe a zenetanulásban 137

 

 

Bibliográfia 141

 

 

Zene és személyiség (Bandi Szabolcs Ajtony) 145

 

Bevezetés 147

 

Ki lelkét az ördögnek eladta: naiv elképzelések a zenészlélekről 148

Az őstársadalom és a zene 148

Az antik világ zenészei 148

A virtuózok kora 148

 

A „kísértő melódia” és a szublimáló alkotó:

a pszichoanalízis művészet- és zenefelfogása 149

A pszichoanalízis születése: Freud és a XX. század eleji Bécs 149

A gyönyörködtető szublimáció 150

Reik pszichoanalitikus zenekoncepciója 150

 

Zenei vonások: a zenészek személyisége vonáselméleti keretben 151

A vonáselméletekről általában: a „személyiség építőkövei” 151

A vonáselméletek típusai: lexikális vs. biológiai megközelítések 152

Az út a zenei személyiség felé: Cattell 16 faktoros modellje 152

A zenei személyiség jellemző vonásai 154

Intelligencia 155

Pathémia 155

Jólneveltség 155

Introverzió 155

Szorongás 156

Kitekintés: zenészek a Big Five koncepció tükrében 156

 

A szorongó zenész: okok és megoldási alternatívák 157

A szorongásról általában 157

A zenéhez és a zenész szakmához köthető szorongások 158

Mikor leszek elég jó?: a lámpaláz és a szociális szorongás okai 159 Szorongásoldó technikák zenészeknek 159

Elaboráció 159

Testmozgás 160

Relaxációs technikák 160

Meditáció 160

Mentálhigiénés és pszichoterápiás beavatkozások 160

 

Gyógyító muzsika: a zeneterápia alapjai 161

 

 

Bibliográfia 163

 

 

Hogyan nyerünk értelmet a zenéből? (Stachó László) 167

 

A zenei élmény 169

 

Az első találkozás 170

 

A zenei észlelés alapelvei 172

 

Érzés nélkül nincs megértés 173

 

Az érzés- és érzelemkifejezés módjai és pszichológiai mechanizmusai a zenében 174

 

Hogyan adunk értelmet a zenének? 178

Gesztusok 178

Karakterek 179

A formai szerkezet 179

Narrativitás és drámaiság 180

Személyes asszociációk: a zeneértés pszichodinamikus szintje 180

A zeneértés kulturális szintje 181

 

A zenei képesség lényege: átérzés és időbeliség 181

 

Az affektív zenei képesség elmélete 182

 

 

Bibliográfia 185