PAPP KÁROLYNÉ

.

 

(Javított kiadás, szerkesztette: Stachó László

https://www.kotta.info/hu/product/20023/DOBSZAY-LASZLO-Utmutato-A-hangok-vilaga-tanitasahoz-I-VI

 

Tanári pályánk során megszoktuk, hogy Dobszay László A hangok világa tankönyvsorozatához kötetenként csatlakozott a tanárok számára készült Útmutató. Most ezek reprezentatív kiadásban, egy kötetbe gyűjtve jelentek meg az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó gondozásában.

 

A praktikus érvek aláhúzzák az Útmutatók egy kötetbe foglalását, hiszen így mindig minden tankönyv tanításánál kéznél van a „segítség”. Nem tudom, mennyien vannak köztünk, akik mind a hat Útmutatót elolvasták. Tapasztalatom szerint inkább csak azok az Útmutató kötetek kerültek tanulmányozásra, amely évfolyamokat a tanár éppen tanította.   Ezért e megjelentetés értékét (örömét) igazán az jelenti, hogy így, egyben olvasva, jobban kiemelkedik, világosabbá válik mindannyiunk számára Dobszay László nagyívű, átgondolt tanítási koncepciója, mellyel megalkotta tankönyv sorozatát.

 

A szolfézstanításban – immáron több mint 50 éve – ez a tankönyvsorozat új alapokat teremtett. Dobszay Tanár Úr az addigi technikai gyakorlatok szemléletét átlépve, a tanítás középpontjába a zenei értésre nevelést, a zenei élmény megismerését állította. 

 

Ahogyan a szerkesztő fogalmaz: a növendékek „valós idejű zenei átérzési képességén” és ennek motiváló megtanulásán, megtanításán keresztül kívánja a tanulóknak átadni azt a „kulcs- alapképességet”, mellyel kreatív, intelligens és érzékeny módon tudnak majd a zene teljességével foglalkozni.

 

Az Útmutatók segítségével érthetők meg igazán a tankönyvsorozat szerzőjének elképzelései, pedagógiai megoldásai és az elérendő cél megvalósításának módja. E kötetek együttes kiadásában fokozatosan kibontásra kerül egy ma már Dobszay módszernek nevezhető folyamat, mely megadja az általa elképzelt és a tankönyveiben kidolgozott szolfézstanítás teljes felépített metodikáját.

 

E módszertan lényegét mutatja be az új Útmutató kötet: az építkezés első pillanatától a végső eredményekig. Sokszor maguk a tankönyvsorozatot tanító tanárok is meglepődnek bizonyos összefüggések felismerésekor: az ismeretek, élmények előkészítésén, azon, hogy mi mivel függ össze, egy-egy pedagógiai mozzanat hogyan teljesedik ki, - végső soron hogyan valósul meg a zenei értékek megismerése „a zenei átérzések” során, hogyan alakulhat ki a gyermekekben a zenei élmény. Ezek az összefüggések nem merevek, a kisgyermek képességfejlődési logikáját követik, azt, ahogy a gyermek az anyanyelvet is megtanulta. A zenei fejlődés kibontakoztatását is így építi fel ez a tankönyvsorozat. Egyszerre egy körbe, egy stílusba, egy zenei világba vezet be, de annak megmutatja egyfajta teljességét.

 

A zenei jelenségek e metodika szerint először csak „feltűnnek”, majd fokozatosan beépülnek a fogalmak rendjébe. Végül az azonos stílusjelenségek a felismerés, megismerés örömével rögzítésre kerülnek a növendékek kialakuló, kiteljesedő stílusismeretei körében.

 

Stachó László – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának oktatója – szerkesztői munkájával megőrizte az Útmutatók zenei és módszertani értékeit.  Végigkövethető és érezhető az a törekvése, hogy a mai társadalmi, nevelési és információs körülmények között biztos pontokat keressen és adjon a zenetanárok számára: a Dobszay által bemutatott és megvalósított – „végső soron az általa közvetített odafigyeléssel és szorgalommal mindannyiunk számára elérhető zenészi és pedagógusi formának a lényegét”.  Munkájában kiemeli a tanár szerepét: ami a szolfézs órán történik, annak zenei élménynek kell lennie, ez a tanár legfőbb feladata.

 

Ez az egyértelmű megfogalmazás kiemelkedően fontos, hiszen ma is találkozunk még „betanító, „technicista” szemléletű pedagógiai eljárásokkal.

 

Ezzel a megállapítással talán a szolfézstanítás szerepe és feladata is a helyére kerülhet: nem a hangszeres tanítás kiszolgálását határozza meg, hanem Dobszay Tanár Úr módszerével a zenei élmény megvalósításának szolgálatát vállalja, vagyis a zenei érzetek megragadásán és tanításán keresztül ad élményt és stílusismeretet. Lehet-e ennél nagyobb segítség a hangszeres oktatás számára?

 

A Dobszay-útmutatókban foglaltakon túl Stachó László rendkívül gazdag gondolatokat fűz a módszerhez: az azóta kikristályosodott gyakorlati tapasztalatokkal, valamint széles látókörű tanácsokkal, kották forrásainak elérhetőségével, a zenehallgatási anyag részletes ismertetésével (stb.) segíti a tanári munkát.  Lábjegyzeteiben kibővíti még ezeket Dobszay László későbbi munkásságának eredményeivel – az elsősorban tanításhoz is kapcsolódó ismeretek bemutatásával (pl. ajánlja Dobszay László A klasszikus periódus c. könyvének és más munkáinak tanulmányozását).

 

Adott helyeken felhívja a figyelmet az első kiadás óta megjelent fontos szakmai és pedagógiai művekre, kompozíciókra: ezek megemlítésével, a tanítás anyagába történő bevonás lehetőségével – vagy a tanár zenei műveltségének, módszertani kultúrájának gyarapítási szándékával – frissíti az Útmutató egykötetes, összefoglaló javított változatát.

 

Köszönet illeti az Editio Musica Budapest kiadót e kötet megjelentetéséért. Minden szolfézstanár számára ajánlatos e kiadvány újra olvasása, tanulmányozása, alkalmazása.

 

Az Editio Musica Budapest méltóan őrzi és gondozza Dobszay László Tanár Úr pedagógiai munkásságát. Reméljük, hogy – tervei szerint– gondoskodik a tankönyvek évek óta várt megújításáról is!

 

 

Dobszay_Útmutató_p.110.pdf

 

Dobszay_Útmutató_p.196.pdf

 

Dobszay_Útmutató_p.280.pdf