A.  GERGELY ANDRÁS ÍRÁSAI

 

I.

 

Liszt Ferenc és a „czigány zene”

 

 

1859-ben Párizsban jelent meg A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon című munkája. (Két évvel később, 1861-ben Pesten is – Heckenast Gusztáv nyomdájában, 328 oldalon).

 

Régi vita, sokszoros emlékkép, s még több felértékelő gesztus veszi körül Liszt életművében a magyar zenei örökség, a nemzeti jegyek alkotói önkifejezésbe átvitt elemei, valamint a korszak nemzetiségi látképei közötti arculatváltozásait.

 

https://moly.hu/system/covers/big/covers_110106.jpg?1395380897

 

 

Keletkezése idejétől még sokáig és sokan úgy vélték: jobb lett volna, ha meg sem írja. Kortársai hol mély ellenérzéssel, hol támadó indulattal, megint máskor dacos hevülettel fogadták munkáját, melyet Liszt maga is megszenvedett. A befogadói háttérből talán elég két részlet is: Simonffy Kálmán, akit Liszt mindig kedvesen szóra méltatott, a következő levelet írja a megjelenés alkalmából egykori példaképének: „Uram! Mit művel Ön? Mit ír azon röpiratában, melyet magam ugyan még nem olvastam, de melyből az összes magyar hírlapirodalom idézi a következő helyet: »a magyar zene nem a magyar nemzeté, hanem a cigányé«. Nagy Isten, mily ámítás! – A közvélemény Ön ellen van, s íme tudósítom, hogy meg kell Önt, mindazon szigorral, melyet érdemel, cáfolnom. Nagyon sajnálom, hogy Ön ellen kell írnom, Ön ellen, ki hozzám oly jó volt. De hazafiúi kötelességemet nem mellőzhetem. Ezen pillanattól kezdve utaink eltérnek egymástól. Isten Önnel örökre! Simonffy Kálmán”.

 

Liszt akkori fájdalmas válasza (Augusz Antalhoz intézett levelében): „A cigányokról szóló könyvem körül csapott egész hűhó láttán úgy éreztem, hogy sokkal inkább magyar vagyok, mint a magyarmániások…”

 

A mániásság (vagy magyarság?) később sem sokat változott… Csupán idézetképpen egy szakíró klasszikustól: „1859-ben Párizsban jelent meg már említett könyve a cigánykérdésről. A sajtóban heves támadások indultak meg ellene, könyvét cáfolatok követték, melyekkel szemben ő védekezett, de egyúttal enyhíteni igyekezett azt, ami magyar nemzeti szempontból abban bántó volt. Mondják, hogy a könyvnek a magyarokra nézve legbántóbb pontjai nem is annyira neki, mint inkább akkori munkatársa és élettársának, egy főrangú hölgynek, tulajdonítandók. Ebben a hangulatban új erőre kapott a vád, hogy Liszt nem tud magyarul; feledték, hogy abban a korban, amelybe az ő fiatalkori működése esett, voltak magyar hazafiak, akik életüket és vérüket áldozták fel a hazának, a nélkül, hogy magyarul beszéltek volna. /…/

 

Örömmel tapasztaljuk, hogy azzal a törekvéssel szemben, mely Liszt Ferenc magyarságát egészen elfeledtetni, vagy legalább elhomályosítani igyekezett, újabban mind általánosabban elismerésre talál az az igazság, hogy Liszt Ferenc nemcsak magyarországi származású, hanem mint művész és zeneszerző is magyar volt. Csodálatos alkotásai sokszorosan magukon viselik a magyar nemzeti jelleget. Viszonya nemzetünkhöz hosszú élete folyamában többször változott ; nem az ő részéről, hanem inkább nemzetünk részéről. Sokan rossz néven vették neki, hogy a magyar nyelvet nem bírta és hogy hazájában nem élt ; egy műve pedig éppenséggel ellenségeket szerzett neki magyar földön, mert abban a magyar népies zenét mint nem a magyar népből eredettet, hanem tisztán mint a cigányok alkotását látszott feltüntetni” (Berzeviczy Albert, 1935).[1]

 

A zeneiség és nemzetiség, magyar és cigány kulturális örökség témaköre azután a magyar zenetörténeti számos elméletíróját, szakemberét foglalkoztatta, ennek áttekintő bemutatása most nem szándékom, s vannak is, akik sokkalta jobban értenek ehhez. Amit mutatóba hoznék, az inkább a kor mentalitástörténetének egy különleges fejezete és annak is társadalmi befogadottsága, élén a Liszt felvezette kérdések problematikájával, avagy inkább az erről „népi” és nemzeti örökségben megmaradt tárgyi kultúra emlékanyagának albumával. 2011-ben ugyanis a Néprajzi Múzeum a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében épp e Liszt-mű kapcsán mutatta be az 1861-es kötet (Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie) közvetlenül a cigányzenére vonatkozó kamarakiállítását, azaz a LXVII. szakasszal kezdődő részhez kapcsolódó zene- és tánctörténeti aspektusára, valamint ezek képzőművészeti ábrázolására, tárgyi „lenyomataira” és vizuális örökségére épülő tudáskincset.

 

A kiállítás és maga a katalógus is Szuhay Péter és Pálóczy Krisztina munkája,[2] a közvetlen Liszt-tónust idézi fel bevezetőként: A személyes rokonszenvnek nem egy neme hozott már bennünket régóta a czigányok közelébe, és ösztönzi elménket, hogy részletesebben foglalkozzék velök és mindazzal, mi felvilágositásul és magyarázó szövegül szolgálhatott művészetökhöz, melynek sok figyelmet, gondot és tanulmányt szenteltünk. A czigányok emléke össze van fűzve gyermekkorunk emlékeivel, s annak néhány legélénkebb benyomásával. Később vándorló művészszé lettünk, s ők is azok hazánkban. Ők felüték sátorukat Európa minden országában, s századok kellettek hozzá, mig azokat bejárták, mi pedig százados sorsukat mintegy dióhéjba foglalva, néhány év alatt bejártuk azon országokat s gyakran idegenek maradtunk azon népekhez, melyeket meglátogatánk, mert mint ők, mi is az ideált a folytonos elmerültségben kerestük a művészetbe, ha nem a természetbe”.

 

Az már a régi befogadástörténet része, hogy Bartók Béla akadémiai székfoglalójában is kitér e munka érdemeire és hibáira: „Ma már mindnyájan tudjuk, hogy ennek a könyvnek teljesen téves az a megállapítása, amely szerint az, amit a cigánymuzsikusok Magyarországon játszanak, sőt maga a magyar parasztzene is, cigány eredetű zene. Mindnyájan tudjuk, kétségbevonhatatlanul meggyőző bizonyítékok alapján tudjuk, hogy ez a zene magyar eredetű. További bizonyításra kár volna akár egy szót is vesztegetni. A kiállítás ugyanakkor tudatosan-vállaltan azt a reflexiós folyamatot kívánja tükrözni, ahogyan a cigány muzsikusok körül, közreműködésükkel és hol ellenükre, hol velük partnerségben megkonstruálódik a magyar nemzeti kultúrába szervesülő „magyar” zene, legyenek előadói cigányok, követők, utánzók, imitátorok vagy gúnyolók akár. A szemléleti és értékrendi kiindulópont a Liszt Ferencre kétségtelenül erősen ható cigánymuzsikus hatás. A katalógus és a kiállítás szemléleti összegzése is fölidézi Szabolcsi Bence és Sárosi Bálint munkásságából jól ismert zenei folyamat előzményeit, így bizonyos cigány csoportok zenészi („hangászi”) specializálódását, zenekari felállását, a hangszerek összetételét, a bandák létszámát a 18. század második felében.  Ez a folyamat nemcsak a hangszerek és a társadalmi kölcsönkapcsolatok „paraszti” szintjén zajlott le, de (mint ma már közismert) a legtöbb társadalmi közösség sehol sem „egyirányú” kommunikáció részese és formálója, hanem horizontális tudásminőségek, kézműves és iparos munkák, ízléskorszakok és divatok föl- és leágazóan is követték-kiegészítették egymást a társadalom „piramisának” rétegei között. A zenei stílusok és irányzatok 18-19. század fordulóján már uralkodó ízlése és stílusa a verbunk(os) volt, mely a (német eredetű) verbuválásból, a katonatoborzásból fogalmi szótárából származott, s három legismertebb képviselője Bihari János, Csermák Antal és Lavotta János maradt, akikről Liszt Ferenc könyvében meg is emlékezik. Nem mellőzhető az ismertség okán a másik kulcsfogalom, a csárdás, mely a csárda szóból, az akkori mulatságok egyik legfőbb helyszínéről nyerte stiláris nevét és műnemi kategóriáját táncos, zenei előadásmódon egyaránt nyomot hagyó mivoltában.

 

S ahogyan a zenei ízlésrétegek vertikális kölcsönhatásai, ízlés- és stílusfogalmi áthatásai sem voltak mereven elválaszthatóak, e stiláris mozgások megtalálhatóak a zenepiaci rétegzettségben is. A katalógus sem mellőzi ennek ismertetését és gazdag tárgyi örökséggel teljes bemutatását: „Mindkét zenei stílus magyar táncként értelmeződik Liszt Ferenc és zeneszerző kortársai, sőt tanítványai körében is. Ennek esszenciáját fogalmazza meg Szabolcsi Bence a Magyar Nóták Veszprém vármegyéből című, nagy jelentőségű kiadványsorozatban, melyek célja például „nem tsak az, hogy a' kéziratokban lévő jelesebb Darabokat az örök feledékenységtől megmentsük és Magyar Compositorainkban a' szerzés és eredetiség lelkét felbuzdítsuk; hanem az is, hogy a' Nemzeti tsinosodást ezen az útonn is gyarapítsuk, különösen pedig, hogy nyelvünket nem értő főbb rangú Magyar Dámáinknak […] szíveikbe a' Nemzeti érzést ezenn a' tsatornán is betsepegtessük; épp ezért „ezen világ elé bocsátott nótákban a Nemzeti Charactert kívánjuk […] tündököltetni s a Magyarnak Muzsikabéli ügyességét a külfölddel is megismertetni”. Majd: „Az 1800 körüli évek korszakos fordulata a magyar zene történetében elsősorban azt jelenti s abból áll, hogy a „nemzet felismeri önmagát zenéjében s azontúl öntudatosan azonosítja magát vele, azonosítva egyúttal a zenét saját lényével, vágyaival s erőfeszítéseivel.”

 

A zeneszerzés lelkületének stiláris stimulálása és a hovátartozás „fölismerése” mint a muzsikabeli „ügyesség” programja ez időben persze nemcsak nemzeti karakterjegyek elzongorázásából vagy nemzeti romantikus harmonizálásából állt, hanem jócskán és sokféle módon jelen volt a társadalom nem „compositori” szintjein is. Hogy a 20. században több fordulatot vett vitára utalva emlékezzünk itt „népnevelési”, „népművelési” vagy népismereti tudásokra is, mindez csak egy szegmenset tesz ki a társadalom válogatott „tündököltetői” köréből. Viszont nem kevésbé voltak jelen épp a már reprezentatívvá váló időszakban a névtelenül, de annál hatékonyabban is identitást megfogalmazó, hovátartozást a kézműves eszköztárral vállaló felfogásmódok, stíluskölcsönzések, szimbolikus kommunikációk. Épp a nemzeti romantika indult abba az irányba, hogy a „felvilágosult abszolutizmus vezérelte közép-európai birodalmakban az uralkodóház és az egyre erősödő értelmiségi érdeklődés a birodalom népei – a rendeken kívüli különböző foglalkozási csoportok, az eltérő vallású és nyelvű közösségek – felé fordult”, vagyis a „nép”, mint a fennálló rend szolgálatára rendelt tömeg „mintegy bevonult a nemzeti panteonba. Így volt ez kezdetben a cigányokkal is, mint a parasztokkal azonos módon renden kívülinek tekintett csoporttal. Az első népismereti ábrázolásokon (grafikákon, metszeteken, nyomatokon) még nincs lényegi különbség a cigányok és a parasztok, illetve más ’ősfoglalkozású’ és kézművescsoportok között. Az említettek egyre inkább bevonultak a festészet témái közé is, életképek, zsánerképek szereplői lettek…” – sugallja a katalógus, temérdek aprólékos mutatvány kíséretében.

 

https://mult-kor.hu/image/article/index/ujkor/liszter1.jpg

Sótartó szaruból és fából, Mernye, Somogy vármegye, 1898.

 

A nemzetállamok öntörvényű, egymástól független, de rendre egymásnak is feszülő szerveződési időszakában, és „a nemzeti kultúra építményének 19. századi kidolgozása során azonban a hangsúly az idealizált nyelvi és vallási csoportra helyeződött, s akik ezen kívülre szorultak, ki is maradtak a nemzetépítés hivatkozottjainak sorából. Így maradtak ki a 19. század Magyarországán a nemzetépítésből a birodalmat alkotó népek közül a románok (az ’oláhok’), a szlovákok (a ’tótok’), és peregtek ki lassan a cigányok is. A 19. század közepétől Liszt kortársainak számtalan parasztábrázolásán, népi élet- vagy zsánerképén azonban megtaláljuk a cigány muzsikusokat is, akik éppen verbunkot vagy csárdást húznak a táncoló vagy mulatozó parasztoknak, búsuló betyároknak. A 19. század végére aztán önállóan is megjelent a cigány zenészek ábrázolása, immár parasztok szerepeltetése nélkül, mint új ábrázolástípus” (5-6. oldal).

 

https://mult-kor.hu/image/article/index/ujkor/liszter2.jpg

A katalógus hátoldali képe. Ónmázas cseréptányér, Stomfa, Pozsony vármegye, 19. szd. vége

 

A kiállításban, s így az annak közléslogikáját követő katalógusban is megannyi korabeli fekete-fehér grafikai illusztráció mutatja fel a magyar nemzeti kultúra (jóllehet térben is, társadalmi rétegződésben is behatárolt, mégis) jellegadó megjelenésmódjait, párban-kontrasztban a cigányokkal, akár XVIII. századi rézkarcokon, acélmetszeteken, később festményeken, zsánerképeken, újságdíszítéseken, könyvborítókon is. A kor népi és elit-értelmisége, amilyen példaképpen Liszt Ferenc, Barabás Miklós vagy Petőfi Sándor volt, meghatározó hatást (esetenként persze inkább „visszahatást”) gyakorolt a korabeli vizuális közlésmódokra és nyelvi akusztikájukra is, s eközben mintegy a legkülönfélébb társadalomképeket formálták meg, vagy segítettek ezek önformálódásában (például Vörösmarty, Petőfi, Vajda János versiben). Ennek mélyrétegeiben a nemzei-nemzetiségi hovátartozásban karakteres jegyekkel jellemzett, etnikus mivoltukban szimbolikus eltérésekkel is önmagukat megjelenítő részkultúrák kaptak-kértek helyet. Így a „cigány”, vagyis a másféle zenei kultúráktól elkülönböző „magyar” zene és tánc, továbbá a cigányokról való gondolkodás, ábrázolásuk és jellemzésük, hozzájuk rendelt vagy asszociált jelképtárban, sőt ezekre épülő narratívák is roppant változatosságban jelennek meg.

 

A kiállítás a múzeum terében is szinte történeti és tematikus rétegzettségben volt látható, a katalógus is mintegy követi a mozgás-ívet. Az első szövegterek és vizuális értelmezés-történetek az 1700-as évek grafikai anyagaival kezdődnek, a zene- és tánctörténet értelmezése révén műfajok, előadók, híres cigányzenészek, bandák, hangszerek és kották bemutatásával folytatódik, majd Liszt Ferencnek és kortársainak idézetei, korabeli ábrázolások, litográfiák és nyomatok, kották és kottakiadványok előlapjai segítségével vázolja föl a kevéssé ismert stílustörténeti anyagot, nemegyszer a Zeneművészeti kottatárának, a Nemzeti Múzeum anyagának vagy a vendéglátóipari örökség tárgyi és vizuális (helyenként konkrétan zenei) idézeteivel (a tárlaton ezt élményszerűvé tette három zenehallgató fülke, melyben a verbunkosok, csárdások s az ezek inspirációit őrző Liszt-művek válogatása volt hallgatható). A kiállított hangszerek a 19. század elejének, illetve végének cigány zenészek által használt zeneszerszámait idézik, a verbunkos-szerzők, a cigányzenekarok fotói több változatban is megjelennek az album oldalain. Jellegzetes kortörténeti adalék az albumban is a meghatározó időszak bécsi, német és magyar zenei hagyatékából vett kottaképek térben kiterjedt változatossága, a rapszódiák, „magyaros művek”, daloskönyv-részletek, zongora-kották motivikus gyűjteményének jelzése képekkel és képaláírásokkal, a stílusjegyek kölcsönhatásainak („cigányos hangsor”) jelzése, a „cigányos” vagy „népies” hangszerek (klarinét, tárogató, cimbalom) illusztrált története (24-35. old.). Erre következik a korai romantika, a szentimentális polgári ízlésvilágot szolgáló vízfestmények, rézmetszetek, népélet-ábrázolási időszakok szemléje (az orientalizmus hatása, a burjánzó utóklasszicizmus, a zsánerképes, táncos-mulatságos, polgári szalónos, kocsma-idillt megidéző, nemzeti-romantikus stb.), vagyis a 19. század jellegzetes cigányképet bemutató alkotások, a nemzeti romantika parasztábrázolásainak változatai láthatók sorban.

 

Nem pusztán e kiállítás, de a Szuhay Péter munkásságára alapvetően is jellemző cigánykutatási tematika kínálja a katalógus egy sajátos tónusát, a képtári és fotótári anyag változatos fölidézését („honismereti”, kultuszképek, olajfestmények, egészen Munkácsy Mihály Búsuló betyárának mellékalakjaiként feltűnő muzsikosokig, vagy a fényképek sorában falusi nagyjelenettől vendéglői bandáig, zenepaviloni koncerttől a leghíresebb prímások festett vagy fotografált készletéig), és mindezek ábrázolástörténeti jelentőségének rajzolatáig nemcsak színpompás és karakteres készletet kapunk (42-66. old.), hanem teret nyer a kiállítási katalógus másik arculati motívuma is: a mulatás, a közös jóllét, a társadalmi közösségként átélt zenei örökség számos emlékanyaga, lenyomata, népi (elsősorban pásztorművészeti) használati tárgyak illusztrált készletén is megjelenő zenei és zenélési mintázatok stilizált életképeivel (a mulatozás tárgykatalógusa a 67-79. oldalon a mángorlótól a sótartóig, vetélő-orsótól a csanakig, a gyufatartótól a tükörfákig és cseréptálakig széleskörű és színes illusztrációt kínál). A látszatra vékonyka, de roppant műgonddal kialakított kötetet szakirodalmi bibliográfia zárja, mely az alkalmi érdeklődőtől a zenei hagyománykutatóig sokaknak kínálhat a néprajzi tárgytörténet, viselettörténet és kulturális kommunikáció területén is izgalmas áttekintést. Nem feledve azonban, hogy e prezentációs témakör stílustörténeten és ábrázolási korszakoláson túl egy társadalmi réteg, egy ismeretközlő leírásokban is sokszor csak felületesen vagy koncepciózusan jelen lévő szubkultúra zenei környezetéről és „előadóművészeti” vagy alkotástörténeti kölcsönhatásairól éppúgy szól, mint Liszt Ferenc magyarságáról vagy nemzeti zeneszerzői nagyságáról, az ezt vitató kulturális örökségről és az ennek ürügyén zenei közhelyeket vagy felületességeket („cigányzene”, „népi muzsika”, „roma folklórdivat”, stb.) hangoztatni merész attitűdökről is árulkodik, érdemes belátni, mennyiféle osztályozás, oktatás, értékelés, mintakövetés vagy kulturális kölcsönhatás veszi körül magát a cigány zenevilágot és elbeszélő-leíró tudományos históriáját

 

https://www.neprajz.hu/binaries/content/gallery/kiadvanyok-publication/kamarakiallitasok/liszt_ferenc.jpg/liszt_ferenc.jpg/neprajz%3Alargecover

 

II.

 

Ahogyan a kőhegedű megszólal

avagy a „bartóki modell” irodalmi dinamikája

Andante barbaro Jánosi Zoltán hangszerén

 

http://www.holnapkiado.hu/upload/books/2046/barbarok.jpg

A kép forrása: http://www.holnapkiado.hu/konyv/barbarok-hangszeren-2046

 

Forrásom kettős, bár lehetne sokasítani is. Egy konferencia-kiadvány, melyben Paradigmák a művészetben címmel bölcseltek irigylésre méltó módon hazai irodalmunk elemző jelesei, harmincnyolcszor fordul elő (igaz, 375 oldalon…!) az „egyetemes” kifejezés, többek között jó néhányszor Jánosi Zoltán A „bartóki modell” arcképéhez című okfejtésében.[3] Majd aztán még kiesebb változatait leltem meg a Kőhegedű című elemző esszéjében, ahol e modell „antropológiai” kontextusát elemzi irodalmunk kiválóságainak szövegei, indikációi, értéknormái kapcsán. A szövegszerű megjelenítésben teljességgel helyén van a népi kultúra, a „népi mozgalom”,  a „világcivilizáció”, a nagy eposzok és mitológiák kapcsán fölidézett jelentéstartalmak köre, s itt írja szinte éles váltással, „tételszünet” nélkül, de egy sodró szekvenciában: „a folklór- és archaikum-integráció kulturális antropológiai időszalagján a művészi világértelmezés és kifejezés már századokkal Bartók munkássága előtt elindult, és a ’bartóki modell’ zseniális és dinamizáló fellépése – mint fontos állomás – után is önértékűen folytatódott” (194. old.).

 

S igen, meglehet, az Atlantiszok páraködeibe veszett világ az, ahol a legkiválóbb költők s írók java életművükkel szinte csakis azt igazolják: nem Embernek való az ember, mert pusztít, kihasznál, megfoszt, rád tör, lerabol és rabszolgává tesz, nemzetedet börtönné, népeidet rabbá-fogollyá változtatja… Mit kezdünk akkor, ha az irodalom antropológiájával tükrözteti ezt, amely legjobb öröksége szerint az Embert körülményei, hite, megélhetése, világképe, eposzai és históriái komplex egészével, időben és térben is méltóképpen széles páston képes megjeleníteni? S itt mintha megrekedtem volna. Jánosi Zoltán már később megjelenő kötete rekesztett meg, aki csodás líraisággal írt magyar irodalompoétikai esszékötetet és drámai színekben ábrázolható embertörténetet. Történetet, mégpedig átélés- és befogadástörténetet, sőt egyetemes kultúratörténetet is, miközben az univerzum zendülését egyre közelebb hozza a műalkotásban rejlő egyetemes esztétikai közlés érzékeny visszafejtésének eszköztárához. Könyve címében ugyan korlátozza a tartalmat és időt is, de ez csupán a formalitások műköltészete. A Barbárok hangszerén. Társadalom és antropológia a XX. századi irodalmunk életműveiben olyan kötet,[4] amelyben irodalmunk nagyjai és formaalkotói nem csupán embervoltukban jelennek meg, hanem az esszék (jobbára évfordulós tisztelgések, folyóiratcikkek, konferencia-előadások, gyűjteményes vagy tematikus kötetek írásai) átfogó életmű-rajzot is kínálnak, mégpedig legtöbbször az alkotó saját hangnemében-tónusában, szavainak fölidézésével, munkásságának legjava kiemelésével, világképének, hitének, léthelyzetének, sorsvállalásának legfinomabb rajzolataival. Vagyis hát a fentebbi tónusban akár antropológiai is lehetne mindez, a zene antropológiájának szemléleti eszköztárával ékesen. S mert a zene vagy az irodalom antropológiájának is kölcsönös köze van a mindenkori világ, a specifikus lét, az emberi kultúrák sokféleségéhez, így hát a virtigli antropológus leginkább a jelenkort szemléli, a múlt faggatása csak előtanulmányaihoz tartozik, illetőleg azokéhoz, akikkel beszélő-megfigyelő-megjelenítő viszonyba kerül. Jánosi pedig jobbadán a múlt évszázad jellegadó szerzőit keresi fel, idézi meg, jellemzi, tolmácsolja, állítja ki. Muzealizálás nélkül, sőt. Míves, visszafogottan indulatos, felhangoltan árnyalt, szépecskén komponált szövegek sokasága ez. Társadalmi létbe szorult költészetről, irodalomról, nemzetbe szorult kietlen magyarságról, világképétől fosztott népekről, gyarmatosított hazáról ír, s az egész kötet minden írásában ez a kulcskérdés: milyen időkben éltek ezek a népek, milyen hagyományt és mintát vittek tova, mibe buktak bele, s hogyan lettek a „népiből” primitívvé, a „primitívből” barbárrá, amúgy mindenestül is. Prózában, lírában, drámában kutat, világképet és mitikus történést, irodalomelméleti kontextusban jelentőséget és hatást, örökségben a maradékot és megújulást, a nemzeti sors önérték-mivoltának képleteit, a történeti botorság, vandalizmus, barbárság lenyűgöző összképét adva.

 

A kötet egyik kulcsfogalma, címbeli hívószava, bűvköre itt felfedező tónusával nemcsak fülön fog, de kihívással is él. A legjelesebb írók tárából persze mintegy könnyedén kihallani mindazokat, akiknek ehhez a barbár világhoz úgy van közük, hogy annak nemcsak hallgatói, értői, de megtanulták az archaikum és a folklór mélyről jött „hangjait” újraírni, folytatni, átkomponálva is a barbár jelen hangrendjébe illeszteni. A „bartóki” örökségről, kompozícióról és hagyománykövetésről, megújításról és alázatról, az „eredet” fontosságát belátva, a folytathatóság meredélyén is átmentve megőrzésről szól ez az írása. Valahol kettősen az „archaikus saját” és az „egyetemes közös” közötti jelentéstulajdonítás lényegeként. Bornemisza Pétertől Bari Károlyig, Nagy Lászlótól Lázár Ervinig, Juhász Gyulától Csoóri Sándoron át Kis Annáig vagy Mezey Katalinig, Kányádi Sándortól Petri Györgyig az áttekintés a színtiszta barbárságok megidézését követi keresztbe-kasul, a Cantata profana létértelmezésétől a primer mitologikus költészetig megannyi irányt véve szót ejt e művészi egyetemesség gyökereiről, a „bartóki eszmekör” világlírába átívelő szivárványairól, az archaikus népiességről és a „remitologizáló” lírai örökségről, a „magyar sors – s az ebben élő személyiség – aktuális létkérdéseit egzotikus inspirációk révén a műfaji inspirációkban gazdagító törekvésekről” is – tehát mintegy „a Bartók-modell és annak szépirodalmi hatása illetve rokonsága” megannyi érintett alkotójának sajátosságairól. Mindez végül is azzal a konklúzióval zárul: „De tökéletes válaszok, matematikai módon levezethető és megfogalmazható megoldások a Bartók-modell hatóerejéről bizonyára sohasem fognak megszületni” (123. old.).

 

A megfogalmazás szinte kézenfekvően nem a bartóki úton jár…, nem „a létértelmező művészi egyetemesség és a folklórból, az archaikus hagyományból kiemelt motívumok és világképelemek szintézisében” fogalmazza meg saját aspektusát (uo. 110.), de ezt Jánosi mintegy vállalja is. Irodalomesztétaként, irodalomtörténészként nem is lett antropológussá. Ám annyi bizonyosan és könnyen elmondható: a nemzeti történeti hagyományt akár Kölcseytől vezetve, a „multikulturális” összhatások és a prózafordulat révén önnön sorsára reflektáló szerzői én lázadásáig követett hagyaték „örökségesítésében” Jánosi nemcsak fényesen felmutatja a maga értékrendjét, de láthatóvá is teszi, hogy elkezdett játszani a „barbárok hangszerén”. Ennek pedig ha az egyetemességhez nincs is oly közvetlen köze, ám az alkotók köre, kikkel foglalkozik, már hangnemet és műformát választottak a kiváltképpen sikeres megjelenítéshez. Jánosi érdeme, hogy erre érzékenyen, írói finomsággal és ugyanakkor mindennemű gyarmatosítás-ellenes tónussal hívja föl figyelmünket. Ha nem is allegro barbaro-ban, de andante piano-ban.

 

A lassú tételben Jánosi mindenestre külön is elbarangol Babits, Németh László, József Attila, Weöres Sándor felé, sőt szembeállítja a „világcivilizációt” a zárt világú, „fejlődésképtelen népiséggel”, meg az archaikus minőségek egyetemesebb értékkörökbe emelésének igényével, így a Kalevala és egyéb nagyepikai és mitológiai modellek hatásával. Ám „az irodalom önértékű fejlődése” számára már József Attilától, Weöres Sándortól kezdve az a modell, amely „mind elméleti, mind gyakorlati értelemben egyre inkább újfajta szintézisek irányába mozgott. Olyan irányokba, amelyek Bartók Béla 1945. szeptember 26-án lezárult életművén is túlmutattak. /…/ Bartók neve ugyanakkor mégis kivételesen értékes metafora maradt a művészeti mozgalom több tartalmi és szerkezeti meghatározójának általános megnevezésére, hiszen a zene nyelvén, egyetemes értékűen, a világkultúrában az elsők között alkotott meg egy olyan szintézist, amely a népi kultúrákból felszabadított forrásanyagot a kor legfontosabb emberi kérdéseinek megválaszolásába és aktuális művészeti irányaiba kapcsolta be”. (194-195. old.).

 

Jánosi nem így írja, nem csak és közvetlenül ezt sugallja, de egész Bartók-hivatkozási rendszere – szinte egy gyors tételben és erős sodrással – azt a „barbár” világot idézi meg, amit Krúdy, Móricz, József Attila, Sütő András, Tamási Áron, Sinka István, Szilágyi Domokos, Lázár István, Csoóri Sándor, Nagy László, Ilyés Gyula, Lázár Ervin, Németh László ábrázoltak a maguk mikrokozmoszában. Bartók (ha nem is így, s nem az ilyen értelemben vett „primitív” művészet szószólójaként) olyan díszvendégként került ide, akinek meghatározó érdeklődése a lehetséges másság, a folklorisztikus sajátlagosság, az archaikust még valamelyest őrizni képes tradicionalitás iránt nem csupán magyar zenei örökség maradt, de világörökséggé is lett éppen Bartók életműve révén… Az irodalom, a művek, a szerzői sorsok pedig kiteljesítői annak, amit köröttük-mellettük az örökség, az irodalmi kánonok, a hírnevek és sorsok, a történelem derűje és mocska, folklórszintézis és életviteli dráma, szimbolikus hagyományok követése és hagyománytalan szimbólumok intézményesítése, tájak és lírák évszázada, drámai társadalmak társadalmi drámái tudnak hitelesíteni.

 

Jánosi könyve nem csupán az irodalom, s nem kizárólagosan a magyar szó klasszikusainak intencióit, míves örökségét látja át és dolgozza fel, s nemcsak embereket, hitet, mítoszokat, létmódokat, világképeket, kultúraközi érintéseket faggat meg és egyúttal formál is, hanem megérteni, megismerni, észrevenni, megszeretni is segít ezeket… Ha másképp nem, Bartók irányából megfogalmazott emberképekben mindenképpen. S mert ez kompozicionális és akusztikus visszhangokban fölépített eljárásmóddal teszi, biztos hozzájárul ahhoz, hogy az irodalom zenéjét, a zene irodalmiságát, s a megértő ember eredendő hajlandóságát tükrözze. Kötete tehát nem csupán lírai kritikusoknak, a „harmónia mint megértett diszharmónia” tételével vitatkozó elemzőknek, a vad törzsek szakrális szertartásait kutató antropológusoknak, vagy a dramaturgiai modernitásokban járatos színpadi embereknek szól, hanem a „condition humaine”, az emberi állapot bármely érzékeny befogadója számára is kivételes adomány. Legalább olyan, mint a Kőhegedűn megszólaló Juhász Ferenc-féle bársonyos líraiság, a Németh László megfogalmazta poétikai örökség, a Babits által is megnevezett hatástörténeti eszme-ív a barbár világok és a modern léthelyzetek között…

 

 

III.

 

Mozgásvégtelenség a táncelméletekben

Lapozó egy látványtárban

 

Napjaink zenéje (zenéi) és színpadi műfajai között egyre újabb és érdekesebb helye lesz a táncnak. Nem a társastáncra, kortárs divatokra és lelkesült követőikre gondolok itt, hanem a táncszínpadok művészeire, a táncdialektusok terjedésére, a népi és nemzeti táncprodukciók mellé felsorakozó táncpoétikai és koreográfiai kísérletekre, avagy szigorúbban szólva a modern táncelméletekre és hatásaikra. A zenei műformákat évszázadok és évezredek óta kísérő tánc a mozgás zenével párhuzamos, kiegészítő, vagy idővel már önállóvá váló műfaja szinte mindenki által ismert az udvari táncok, a rituális mozgások, a balett, a populáris műfajokból átvett népi táncok, a társas táncok megannyi formája és fajtája révén is. A zenével vagy dramaturgiával társított színpadi táncműfaj valami hasonló tünemény, mint a műalkotások befogadása, a zenei vagy képészeti élmény, a szépségek tárából való mutatvány értése, vagy értelmezése, netán „ismerete”. S talán ezekhez, mint befogadási szertartásokhoz, impressziókhoz tartozik az a készlet is, melyet a táncok tudósainak, a tánctervezés és előadóművészet határvonalain át-meg-átjáró koreográfiáknak elméleti és módszerbeli világa rejt magába.

 

Bő tíz éve jelent meg a magyar tánctörténeti szakirodalomban a közelmúlt száz esztendő parttalanul gazdag tánctörténeti seregszemléjéből Fuch Lívia által szerkesztett Táncpoétikák című kötet,[i] melynek témaköreire izgalmasan hangolódik újabb néhány kiadvány e mozgáspoézisek érintettségi köreiből. A Táncpoétikák kötet az összképre jellemző aprólékos színességgel tárta elénk a táncnyelvi és kompozíciós kérdések sok évszázados tárházát, szövegválogatása ezért is él azzal a „módszertani szubjektivizmussal”, válogatási céllal, hogy a források fölidézését a 16. században kezdve divatos dialógus-műfajt, levélformát, interjúkat, feljegyzéseket, dokumentumokat, emlékiratokat, deklarációkat, manifesztumokat, reflexiókat, önvallomásokat ölel fel egészen napjaink „posztmodern” táncnaplóiig vagy bejegyzéseiig. Ez nemcsak izgalmasan korhűvé és szórakoztatóvá teszi a kötetet, hanem mindvégig reflektálttá a tánc területének korszakos hatását, jelentőségét, szórakoztató vagy közlő funkcióját, kontextuális társadalmi hálóját, s az ezekben rejlő folytonos stiláris mozgást is.

 

S ha úgy vélhetnénk, létezik egységes balett-történet vagy koreográfiai história, meg európai vagy messze túli törzsi meg posztmodern irányzatok vélhető tömege, akkor a legkevésbé sem kell csalódnunk. A művészet-teoretikus Peter Sloterdijk mozgásvégtelenségeket taglaló alapművét, melyet André Lepecki kötete mottójaként kiemelt polcra helyez, ezt így tükrözi: „Napjaink kordiagnosztikája számára nélkülözhetetlen a kinetikus és a kinesztetikus dimenziók számbavétele, ezek hiányában ugyanis a modernitásról szóló valamennyi diszkurzus teljes mértékben figyelmen kívül hagyja annak legmeghatározóbb elemeit”.[ii] E kordiagnosztika talán mindig is jellemző lehetett/volt a táncművészeti teóriákra – de nem mindig irányult rá figyelem. A kortárs, főképp modernitások utáni táncelméletek ezzel hol párban, hol vitában állnak, s talán ugyanezt „viszi” tovább, gazdagítja megannyi új szemponttal és elméleti aspektussal a Czirák Ádám szerkesztésében megjelent Kortárs táncelméletek kötet.[iii] A műben impozáns szerzőgárda írásaiból formált válogatás elemzi a világnagy irányzatok struktúráit, eltérési nüanszait, világképi alapjait, filozófiai vagy esztétikai habitusát (például a testiség és mozgás és érzékelés dimenziói között, vagy a kritika – ellenállás – kollektivitás háromszögében, valamint az érintés – érzet – (meg)érintettség problematikáit tárgyalva), melyek révén a sokszorosság, az érzelmek táncbeli megjelenítésébe, a „posztspektakuláris színház” vagy a performanszok körébe vezeti olvasóit a szerkesztő.

 

Czirák előszavában érzékletesen jelennek meg a kihívó alapkérdések: „A táncosok az előadás alatt egyszer sem érintik meg egymást, gesztusaik és lépéseik sora egy másodpercre sem kerül szinkronba, sőt azt az érzést keltik, mintha egyikük sem szerzett volna tudomást a másikról bejövetele óta. Vagy átlósan haladnak a színpad két fala között, vagy frontálisan a közönség irányába mozognak, ahol legtöbbször a nézőknek hátat fordítva megállnak, hosszú percekig időznek, hogy aztán újra és újra nekiinduljanak, megtorpanjanak, a távolba meredjenek vagy karjaikat a tér üresen tátongó szögletei felé nyújtsák. Közeledéseikben az elvesztés és az új irányba fordulás (a veszteség és az újrakezdés) szükségességének egy-egy pillanata manifesztálódik. Bár Gehmacher mozgássorozataiban a ’valami felé közeledés’ kéz a kézben jár a ’valamitől való eltávolodással’, a néző számára mindkét folyamat célja eldönthetetlen marad. A színpadi valóság ’kívül’ reked, nem is kerülhet az ábrázolás és a jelentésalkotás fennhatósága alá. S mivel az este adós marad bármiféle narratív elbeszéléssel (még az akciókat is megfosztja a lélektani motiváltság lehetőségétől), a fragmentált és tánclépéseknek semmiképp nem nevezhető mozdulatsorok egy kontemplatív, az identitásképz(őd)ésnek a szimbolikuson túli dimenzióira reflektáló megfigyelő pozíciójába kényszerítik a nézőt” (lásd Philipp Gehmacher: Incubator-produkciójára épülő okfejtését, 9-11. old.).

 

A kötet százféle értelmezés-elméleti és narratív koreográfiai kérdése itt is, mint André Lepecki monográfiájában, A tánc kifulladása. A performansz és a mozgás politikája című kötetében[iv] mintegy elvarázsoló pompával és igen radikálisan újrarajzolja a táncról szóló gondolkodást, lételméleti, ontologikus magyarázatok sűrű erdejébe vezeti az olvasót, s eközben nem csupán a táncelmélet, de mintegy „mellesleg” a kísérleti művészeti és filozófiai gyakorlatok, felfogásmódok ismételt egymásra-találásának vagy mielőbb szorosabb összekapcsolásának fontossága mellett is érvel az előadóművészet és a kommunikációtudomány határvonalán foglalva megfigyelő pozíciót. Lepecki a tér képzése, értelmezése, s a térben okszerűen mozgó táncos lételméleti harmóniáinak sokfelé kiterjedő kérdései alapján vezetnek korszakot jellemzően fontos kérdések felé.

 

Van azonban „konvencionálisabb” színtér is, melyen a színpadi mozgást más módon érzékelő és elbeszélő felfogások is kellő helyet kapnak. Egészen új kiadvány, a Táncművészet és tudomány sorozatban megjelent XII. kötet Tánc és kulturális örökség. VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetemen 2019 ugyanis olyan szövegösszefüggési keretben „tálalja” a dinamikus mozgásokat és megmutatkozási feltételeket, hogy azok sokrétűen időtállóvá válnak mint témakörök.[v] A harminc előadás-szöveg írásos változatát tartalmazó kötet egész anyagát sem, de még kiemelhető témaköröket sem lennék képes úgy ismertetni, hogy a szerzői én, a tudományos besorolás vagy épp a tematikai problematikák bármilyen kiemelésével valaminő „értékrendet” vagy extra szempontot, idegen aspektust vigyek bele. Ugyanakkor harminc dolgozatból egy rápillantással is áttekinthető, hogy a programközlemény, megnyitó szavak evidens jelenlétén túl nagy tématerületek mégiscsak megnevezhetők. Kezdve a történeti szempontú írásokkal (Ábrahám Nóra, Bolvári-Takács Gábor, Csillag Pál, Lengyel Emese, Marx Laura, Németh György, Péter Petra dolgozatában), melyekkel éppúgy gazdagon el van látva a kötet, mint a néptánc, népzene, zenei örökség, tánctörténeti korszakok, táncházi vagy népi kultúrát formatanában idéző előzmények és folyamatok (Both József, Egey Emese, Felföldi László, Gara Márk, Knapecz Kata, Lőrinc Katalin, Péterbence Anikó, Sándor Ildikó, Tóthné Pásztor Ágota cikkeiben), vagy a köztes műfajok – mint pantomim, operett, koreográfia-történet, néptáncpedagógia és gyógypedagógia, kortárstánc, szakfolyóirat-szemle – felhasználásával tárgyalt kérdéskörök (itt Csillag Pál, Farkas Viola és Peti Sára, Gara Márk, Hubay Gergely, Lengyel Emese, Lévai Péter, Ratkó Lujza, Sándor Anikó, Szecsődi Barbara tanulmánya említhető), de érdemes idevenni a néprajztudomány mint reprezentációs felület mellett a népi tánckultúra, a szerepváltozások, a stíluskorszakok, a tájegységi hangnemek, a formatani jegyek és ezek oktatása színes tematikáját (ismét idézhető lenne több, fennebb már jelzett név, de még nem esett szó Balogh János, Fügedi János olvasatáról), vagy Gordos Anna, Tóth Emese eszközhasználati funkcionalitást is figyelemmel kísérő szempontjairól… Ám ha már a majdnem teljes szerzői gárdát néven neveztem, hadd jelezzem az összehasonlítás kedvéért, hogy a tánctudománynak azt a formanyelvi, stílustörténeti és testfelfogás-értelmezési tárgykörét, melyet akár a balett, akár az udvari táncok, akár a koreográfiai kísérletek vagy mozdulatművészeti kezdeményezések testesítenek meg (itt Adamovich Ferenc, Alencsik Melinda, Ábrahám Nóra, Csillag Pál, Forgács D. Péter, Fügedi János, Gara Márk, Lőrinc Katalin, Németh György, Péter Petra vagy Széll Rita írásában), azt a fentebbi modern tánchistória és mozdulatművészeti kezdemények minden hagyománykövetései vagy modernizációs hasonulásai sem érintették meg érdemben. (Például Fuchs Lívia egyedül Ábrahám Nóra és Péter Petra írásaiban jelenik meg, André Lepecki is egyedül Marx Lauránál tűnik föl – de nem folytatom a szakirodalmi referenciák nyomozását, mert legyen ez inkább zenei, zenepedagógiai szempontú rálátás tárgya, ne pedig a lektor-recenzens olvasói-értelmezői vállalása, értetlen szemlélődése…!).

 

Érdemes belátni: ha „táncművészet és tudomány” a hívószó, abban nem előírás a posztmodern testesztétikák idézése vagy a komparatív és dekonstruktív posztmodern szótár előzékeny használata. A kötet (és a fenti táncelméleti forrásmunkák kiemelt szakirodalma) nem vár az én civil, még csak nem is táncos, pedagógus vagy történész megértésemre, de annál inkább kínálkozik a zenei nevelés kiegészítő tárgyterületéhez, a színpadi műfajok, sőt szertartás-műfajok, tradicionális és kortárs modern megjelenítési formák, a testfelfogások és új irányzataihoz. Ennek rangját, fontosságát pedig nem én fogom „megajánlani” a jelenkori táncpedagógia távolabbi hatásterének elfogadásra javasolásával, hanem a magyar színháztörténetben jelenlévő nemzeti tánckészlet, a történeti tánckutatás és a népi tánckultúra mentalitástörténeti példái, a globális térben szellemi örökséggé váló hagyományos gyakorlatok és megújuló formák elemzései, a kulturális örökségben korszakos kihívások sokféleségét átlátni képes, a tánchagyományokat is e kontextusban megnevezni törekvő tudományos érdeklődés és elemzés táncelméletek műfajtörténetét gyarapító látásmódja sokkalta érvényesebben. Mert ahogy tánc sincs mozgás nélkül, úgy a táncelméletek is a folytonos mozgásvégtelenségben teljesedhetnek ki…

 

 

*A. Gergely András (1952) könyvtáros-pedagógus, szociológus, kulturális antropológus, a politikatudomány kandidátusa, MTA doktora. MTA PTI tudományos főmunkatárs, több egyetem óraadó oktatója (ELTEPTESZTE). Érdeklődési területei: politikai antropológia, szimbolikus politikai elemzések az etnikai, térhasználati, interkulturális mezőkben; városantropológia; kisebbségkutatások, európai integráció, regionalizmus.

 

 [1] Berzeviczy Albert: Liszt Ferenc emlékezete az Akadémiában. Budapesti Szemle. 1935. 239. kötet, 695-697. szám. http://www.momus.hu/forum.php?forumcat=149&pager=3

[2] Néprajzi Múzeum, Kamarakiállítások 17. kötet, Budapest, 2011., 80 oldal, színes és grafikai anyaggal bőségesen megrakva…

[3] Jánosi Zoltán: A "bartóki modell" arcképéhez. In: Szász László (szerk.) Paradigmák a művészetben – konferencia, 2013. november 18-19.  Budapest, Magyarország. Magyar Művészeti Akadémia, (2014) 191-204. oldalak.

[4] Holnap Kiadó, Budapest, 2010., 288 oldal[i] Fuchs Lívia szerk. Táncpoétikák. Szöveggyűjtemény a reneszánsztól a posztmodernig. L’Harmattan, Budapest, 2008, 245 old.

[ii] Peter Sloterdijk: La mobilisation infinie. Párizs, Christian Bourgeois Editeurs, 2000:27. old.

[iii] Performansz 1. Sorozatszerkesztő: Czirák Ádám. Kijárat Kiadó, Budapest, 2012., 382 oldal

[iv] Performansz 2. (sorozatszerkesztő: Czirák Ádám). Fordította Kricsfalusi Beatrix, Ureczky Eszter. Lektorálta: Czirák Ádám. Kijárat Kiadó, 2015., 282 oldal

[v] Tánc és kulturális örökség. VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetemen 2019. november 15–16. Szerkesztette: Lanszki Anita, sorozatszerkesztő; Bolvári-Takács Gábor PhD egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2019., 240 oldal. http://mte.eu/wp-content/uploads/2020/05/2019-konf.k%C3%B6tet.pdf