DR. KOVÁCS ILONA*

 

Szolfézs és történelem

 

 

Szolfézsoktatásunk egyik legfontosabb pillére a népdalok világa. Sok mindent meg lehet általuk tanítani a gyermekeknek. Az első két évben túlnyomóan magyar népdalokat tanítunk, míg a harmadik évben a magyar dallamkincs mellett már más népek dalaiból is válogatunk. A zenetanulás ebben az időszakában a gyermekek még többnyire alsótagozatosok, akik még nem tanultak történelmet és földrajzot. A népdalok tanítása során ezért nemcsak az elemzésre illik figyelmet fordítani – például, hogy mi a szerkezete, a stílusa az adott dalnak, mi a hangkészlete és a hangsora – hanem hogy mit mond a szöveg, milyen érzelmeket fejez ki a dallam és a szöveg ismeretlen alkotója. Kisgyermekeknél nagyon fontos megmagyarázni és értelmezni a manapság már alig használt szavakat, mint például a bocskor vagy a kaszárnya, és érdemes néhány percet arra szánni, hogy elmagyarázzuk, mit jelent a regruta és a baka. Olykor még többre is szükség van. Ha történelmi eseményre utal a népdal, akkor mindenképpen érdemes megvilágítani a történelmi összefüggéseket. Népdalaink jelentős része konkrét helységneveket is említ. Ebből a szempontból nincs probléma például a Jere rózsám Szegedre…, vagy a Jánoshídi vásártéren… című népdalokkal, melyek még mindig Magyarországon találhatók. (Egyik tanítványom például örömmel újságolta, hogy ő már többször járt Szegeden, mivel ott lakik az egyik nagymamája.) Szolfézs-alaptankönyveink – Dobszay László: A hangok világa kötetei – jónéhány ilyen népdalt tartalmaznak, de olyanokat is, melyek ma már Románia, Szlovákia, vagy Horvátország részei. Nem is beszélve arról, ha tovább szeretnénk gazdagítani a Dobszay-könyv adta amúgy széles választékot – hiszen egyrészt variatio delectat, másrészt a jó tanár állandóan bővíti eszköztárát, így a tudását is – és egy kissé kijjebb tekintünk, például ha a klasszikus „Kodály-Vargyasból[1] válogatunk, vagy mondjuk egy közelmúltban megjelent kötetből, mely felvidéki népdalokat tartalmaz,[2] akkor még több, egykor még Magyarországhoz tartozó helységnévvel találkozunk. Nem is csoda, hiszen nagy folkloristáink elsősorban Nagy-Magyarország mára már elcsatolt területeiről gyűjtöttek. Ezekről a városokról, falvakról is illik néhány szót ejteni, annyit mindenképpen, hogy hol helyezkedik el és milyen nevezetességei vannak. Szolfézs 1. osztályban a régi stílussal ismerkedve kerülhet a látóterünkbe például a Kodály-gyűjtötte Csernavic piacán… című népdal (melynek Trianon előtti hivatalos, magyarosított neve – a német elnevezést átvéve – Csernovic, ma Csernyivci, Bukovina északi részén, Ukrajnában található).[3] A dór hangsort tanítva hasznos a Patkóéknál Patason (a Felvidéken egykor Csilizpatasnak hívták; a szöveg pedig még a szomszédos Balonyát is említi); szintén a „lá-sor fi-vel” anyagrésznél találjuk a Komáromi kisleány…című dalt. Itt a főszereplő nemzetisége akár problémás is lehet, hiszen nem tudhatjuk, hogy vajon milyen irányból vigyék át a Dunán, melyik Komáromból származik a kisleány: Szlovákiából vagy Magyarországról? Ugyanígy például a 3. osztályosok könyvében található Vékony héja van az aradi almának… vagy a Fiumei kikötőben című népdal városait is egészen más néven hívják manapság, mint a népdal keletkezésekor.

 

Sajnos, keveset tudunk a régi Magyarország településeiről, így az ezeket említő daloknál szükségünk lehet némi előzetes kutatómunkára, ha a tanulók kíváncsiságát ki akarjuk elégíteni. Ezért szeretném megosztani e témával kapcsolatos „felfedezésemet”, egy könyvet, mely az elcsatolt területek településeiből mutat meg százat – korabeli képeslapok segítségével. A kötet a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára emlékezve látott napvilágot, két kiváló újságíró, Balázs D. Attila és Pataki Tamás gondozásában (Elrabolt Hungária. Budapest: Patrióták, 2020). Mindketten Erdély szülöttei, talán ez a magyarázata, hogy – bár az összes elcsatolt terület képviselve van – leginkább Erdélyt mutatják a képeslapok, de a Felvidékről és a Vajdaságról is gazdag a gyűjtemény. Kárpátalja és a nyugati vég kissé szerényebben képviselt, de örültem, hogy a Trianon előtti magyar tenger városai (a magyar tenger akkoriban nem a Balatont, hanem az Adriai-tengert jelentette!), Fiume (ma Rijeka) és Cirkvenica (ma Crikvenica) is látható egy-egy képeslapon. Előbbit a már fentebb említett népdal tanulásakor mutathatjuk meg illusztrációként, utóbbit pedig például Dohnányi Ernővel kapcsolatban, hiszen a zeneszerző többször is nyaralt itt (1940-ben és 1941-ben), és a horvát üdülőhelyen is dolgozott főművén, a Cantus vitae című szimfonikus kantátáján. Mivel a komponistáról elnevezett zeneiskolában tanítok, az említett könyv eme képeslapja (is) érdekes lehet zeneirodalom és szolfézsóráinkon.

 

A könyv igényes kivitelezésű, igényes tartalommal. A száz képeslaphoz érdekes történetek, magyarázatok tartoznak, figyelemfelkeltő címekkel hívogatnak olvasásra. Bár a könyv ismeretterjesztő céllal jött létre, tudományos igénnyel készültek a leírások. Sok érdekes tényt mondanak el. Például, hogy a világon az első levelezőlap 1869. október 1-jén az Osztrák-Magyar Monarchiában került forgalomba; vagy hogy akkoriban a képeslap (telefon és interneten híján az akkori legfontosabb távolságokat áthidaló kommunikációs eszköz) egy nap alatt eljutott a Monarchia egyik széléről a másikba. Szintén érdekes, hogy a Trianon előtti időben a többnemzetiségű települések képeslapjai többnyelvűek voltak. A kiadványnak köszönhetően azon is elgondolkodhatunk, hogy milyen gazdag volt Magyarország Trianon előtt természeti adottságait illetően és kultúrájában is. Ha pedig legközelebb a Fiumei kikötőben című népdalt tanítjuk, javaslom, vigyük magunkkal a könyvet a szolfézsórára, mert mintha csak azt illusztrálná:

 

Fiumei kikötőben áll egy hadihajó,

Közepében, négy sarkában nemzetiszín zászló,

Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja,

Negyvenhatos öreg bakák, mennek szabadságra.

 

Gyűjtötte: Bartók Béla, Békésgyula (Békés vármegye), 1906.

 

Fiume, 1912. Az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. palotája a Szapáry rakparton. In: Elrabolt Hungária. Budapest: Patrióták, 2020, 69. (A képeslapot Balázs D. Attila szíves engedélyével közöljük.)

                                                                                            

 

__________________________                       

* Dr. Konkolyné dr. Kovács Ilona zenetörténész, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense és a XVIII. kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola szolfézs és zeneirodalom tanára.          

 

 

 [1] Kodály Zoltán-Vargyas Lajos: A magyar népzene. Budapest, Editio Musica, 1951.

[2] Tari Lujza: Pongrácz Zoltán népzenegyűjtése szülőföldjén. Dunaszerdahely: Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2019.

[3] http://systems.zti.hu/br/hu/browse/13/298. Utolsó megtekintés: 2021. április 16.