Uhereczky Eszter

 

A többszólamú intonáció fejlesztése ének-zene órákon

 

Gyakorlati példák 5.-től 12. osztályig

(Kontrapunkt Zeneműkiadó 2021)

 

2021 szeptemberében jelent meg a Kontrapunkt Zeneműkiadó[1] gondozásában Uhereczky Eszter: A többszólamú intonáció fejlesztése ének-zene órákon című könyve. A kötet a szerző szándéka szerint a mindennapi zenepedagógiai munkához nyújt segítséget, az elméleti háttér és a hozzá kapcsolódó gyakorlati feladatok párhuzamos bemutatásával.

 

Az írás a pedagógus minősítési rendszer kutatótanári programja keretében jött létre, de a kutatás 4 évén túlmutatva, több évtizedes aktív ének-zenetanári munkám tapasztalatai állnak mögötte. Nem csupán bizonyítani kívántam a többszólamú, tudatos intonáció fontosságát és komplexitását, mint a zenei nevelés egyik alapját, hanem emellett cél volt a fejlesztés lehetőségeinek alátámasztása konkrét gyakorlatokkal. Kutatási témám elméleti részének bemutatását négy témakörre osztottam, azokat a területeket felsorolva és részletezve, melyeket direkt módon fejleszthetünk az iskolai ének-zene órákon. Az elmélet azonban a tantárgy művészeti jellegéből adódóan, csak a gyakorlati megvalósítás során nyer igazán értelmet, tehát minden a pedagóguson, jelen esetben az ének-zene tantárgy oktatóján múlik. A kutatás szomorú aktualitását adja a hazai ének-zene tanárképzés kétségbeejtő jelenlegi helyzete és az elégtelen képzés okozta országos ének-zenetanár hiány. Emiatt terveztem olyan végeredménnyel rendelkező kutatóprogramot, melynek haszna a mindennapi gyakorlatban is megmutatkozhat és kézzel fogható segítséget jelenthet az ének-zenetanításban.

 

A megjelent kiadvány az iskolai évfolyamok tananyagához, illetve az egyes zeneművészeti korszakokhoz igazodva, konkrét példákat és gyakorlatokat tartalmaz, így a többszólamú intonációfejlesztés napi, iskolai ének-zene órai gyakorlatában használható. Az első részben az elméleti- módszertani összefoglalást olyan gyakorlatok követik, melyek egy-egy felső tagozatos általános iskolai évfolyam énekes szemelvényeihez csatlakoznak. A második rész a középiskolai oktatásban alkalmazható, itt egy-egy korszak tanításához kapcsolódik a módszertani segédlet és a stílusjegyekkel összefüggő példasor.

 

Kutatásom során olyan alapvetéseket kívántam bizonyítani, melyek a Marczibányi téri Kodály iskolában eltöltött több mint 20 tanévem legfontosabb tapasztalatai:

- a belső hallásra épülő többszólamú gondolkodás, a tudatos relatív intonáció az ének-zenei nevelés legalapvetőbb megnyilvánulásának, a tiszta éneklésnek nélkülözhetetlen feltétele. Enélkül sem alapfokon, sem középfokon, sem a felsőoktatásban nem létezhet komplex zenei képzés.

- a tudatos intonációt fejlesztő pedagógia direkt hatással bír a hangszínben gazdag éneklésre.

- ha az elméleti tudás összegzése praktikus módszertani szempontok alapján történik, az elmélet és a gyakorlat egyaránt adaptációra alkalmassá válik.

- az elmúlt évtizedekben szerzett aktív ének-zene tanári tapasztalataimra épített, a gyerekek életkorához, illetve a különböző korszakok stílusjegyeihez igazított gyakorlatok életképesek, és segítségükkel elérhető a kívánt hatás.

- elkötelezett tanári attitűddel a gyakorlatok száma szinte korlátlanul bővíthető, annak csak az ének-zene tanár szakmai fantáziája szabhat határt.

 

Az elméleti rész négy témaköre:

1. témakör: Tiszta éneklés

2. témakör: Többszólamú intonáció

3. témakör: Ízlésformálás

4. témakör: Transzfer hatások

 

Ha belelapozunk a megjelent kiadványba, a tartalomjegyzék pontosan mutatja, hová kerültek a hangsúlyok és mik voltak a főbb rendezőelvek. Például az ötödik osztályos fejezet így épül fel:

 

Általános iskola 5. osztály

Népdalok, középkor, reneszánsz

Figyelemmegosztás, ritmuskíséretek, szólamcserék

Kvintválaszok, kvintpárhuzam, kézjeles kétszólamúság

Hármashangzatok, egy majd két mozgó szólam, hangzatláncok

Transzformációk, móduszok, maggiore-minore transzformációk

 

A 3. részben így ér össze az elmélet és a gyakorlat:

 

Hármashangzatok, egy majd két mozgó szólam, hangzatláncok

A hangzatok hangélményét a kánonok éneklésekor már megtapasztalják a gyerekek. Ezért is fontos, hogy egy-egy hangzat felépítése hangzásképből történjen, ne matematikai képlet alapján. A szolmizáció itt is finomra hangolja az intonációt, hatékonyan fejleszti a hangszínhallás képességét. „Ugyanaz” a tiszta kvint már attól másképpen szól, ha dó-szó, vagy ha lá-mi néven intonáljuk a hangokat.

A gyerekek hamar ráéreznek, hogy nem csak a mozgó szólam éneklésére kell figyelni, a tartott hangokat is igazítani, akár újra intonálni kell a gyakorlatok során. A hangzatláncok pedig a kamarazenélés, illetve a kóruséneklés alapjait alakítják ki, majd fejleszthetik akár mesterfokra.

Többszörös haszonnal jár, ha a hármashangzatok felépítése az alap-kvint-terc sorrendben történik. Az alaphang éneklésekor a belső hallás bekapcsolásával születik meg a felhangrendszer által megtámogatott kvint hang. Az üres kvint hangoztatása közben már a kis vagy nagy terc puszta tervezése alakítja a hangzást, fejleszti a hangszínhallást, pontosítja az intonációt, tisztítja az összhangzást.

Segít a folyamatos intonációs figyelem fenntartásában, ha a tartott hangos hangzatláncok éneklése nem kottából történik, hanem kézjeles tanári irányítással, mindig a mozgó szólam vagy szólamok hangjait mutatva.

 

A második rész bevezetésében ezt olvashatjuk:

„A középiskolás korosztály intonációfejlesztő feladatai nem az általános iskolások gyakorlatainak nehezített változatai. Szemléletváltást igényelnek, logikai és pedagógiai újratervezés és átgondolás eredményei. Sok esetben a gyakorlatok segíthetnek rávilágítani egy adott zenetörténeti korszak vagy korstílus gondolkodásmódjának megismeréséhez, a stílusismeret és a stílusérzék kialakításához és fejlesztéséhez. A gimnazisták önkifejezésre törekvése, egyéni és kreatív látásmódja, innovatív gondolkodása kezdetben célja, majd eszköze az ének-zene óráknak és ez alól a beéneklő intonációs gyakorlatok sem jelentenek kivételt.” –írja a szerző, amit jól példáz a 20-21. század zenéjével foglalkozó fejezet alábbi részlete:

 

Reihe részletek (Reihe alkotás, majd különböző támasztóhangokhoz intonálás)

Az atonális zene értelmezése és éneklése nem történhet szolmizációval, hiszen éppen a tonalitás megszokott keretének hiánya jelenti a stílus lényegét. A Reihe-alkotás három alapszabályát betartva az osztály tanulói közösen komponálhatnak, de fontos elvárás, hogy az új hangot az előzőkkel össze tudja kapcsolni és meg tudja szólaltatni az alkotó. Érdekes kísérlet lehet, ha a diákok találják ki azt is, milyen viszonyító-támasztó hang segítheti az intonációt az osztály közös éneke közben. Az alábbi Reihe és az éneklését segítő alsó szólam egy gimnáziumi énekórán született.

 

 

A kutatás évei, illetve az eredmények rendszerezése és letisztázása során újra és újra megtapasztalhattam, hogy az ének-zene tantárgyat emelt óraszámban tanító iskolák a hazai oktatás kiemelten sikeres színterei. A Kodály-módszer néven világhírűvé vált oktatási filozófia az oktatásügy egészét évtizedekkel megelőzve, a 20. század közepén fogalmazott meg és ültetett a gyakorlatba olyan pedagógiai alapvetéseket, melyek napjaink reformpedagógiájának vágyott és kitűzött céljai. Számos összetevője közül érdemes kiemelni az időtálló, megkérdőjelezhetetlen szakmai-módszertani értéket, a gyermekcentrikus élménypedagógiát, a zenélés minden apró mozzanatának művészi igényű megközelítését és az alkotás örömét. A tanítás folyamatának közelítését a remekművek művészi szintjéhez.

 

 

 

 

 [1] Kontrapunkt Music