MOLNÁR ANTAL[1]

 

SZABOLCSI BENCE, AZ ÚJÍTÓ[2]

 

Szabolcsi Bence

(Budapest, 1899. augusztus 2. – Budapest, 1973. január 21.) zenetörténész, művészettörténész, Baumgarten-díjas (1933, 1947), Kossuth-díjas (1951, 1965), Herder-díjas (1971), az MTA tagja (levelező 1948, rendes tag 1955) zenetudományi órát tart a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán (2000-től egyetemen). Tőle jobbra Bónis Ferenc (19322019) zenetörténész.

(MTI Fotó/Magyar Fotó: Zinner Erzsébet, Budapest, 1955. február 21.)

 

Jóbarátom, segítőtársam és kollégám, Szabolcsi Bence, olyan magában álló, eredeti egyéniség volt, hogy bármihez nyúlt, az új színbe öltözött. Azáltal vált a kezében minden vállalkozás újítássá, hogy ő maga volt a lehető legkevésbé megszokott utakon járó. Működésének forrása buzgott olyan eredeti módon: egyénisége nyitva állt a teljes emberi művelődés előtt, a legapróbb mozgatóelemtől föl a világegyetemi méretekig. És ez a nyitottság egyesült nála a közlő képesség ritka magasságával és természetes nyelvi kisugárzásával. Ha együtt voltunk és zenei témára tértünk, Szabolcsi hamarosan a zongorához sietett, példákat rögtönzött rajta, mindig a legtalálóbbakat, s ami szöveggel kísérte a felmutatott zenét, az olyan tökéletesen kiformált és végleges volt, hogy nyomtatásba kívánkozott. Ebbe bele értetődik a magyaron, a szívéhez legközelebb állón kívül a teljes nyugat-európai művelődés, hiszen a német, olasz, francia és angol nyelvnek éppúgy birtokában volt, mint anyanyelvének. Kérdezhetjük, miért nem lett irodalomtudós vagy bölcselő, miért tárta fel az emberi lélek titkait a muzsikai bensőség megfejtésén át. Úgy látszik, neki is döntő élménye lehetett – már ifjúkorában, amikor ,,Mozart”-jára eszmélt    az európai csoda, vagyis az itteni mélységek legkimerítőbb orgánuma, a többszólamú zene.

 

Leszögezhetjük: a legfőbb újítás Szabolcsi részéről éppen az, hogy valaki, aki éppannyi jogon lehetne irodalomtudós, filozófus vagy szépíró, mindezt a képességét odaajándékozza zenei élményeinek, azok tolmácsolásának.

 

„Szépírót” mondottam. Nem véletlenül. Mert Szabolcsi, amikor tárgyilagos tudását a zenébe merülő hallgató forró rajongásával egyesíti, ennek a rendkívüli vegyületnek olyan teljes értékű nyelvi mását adja, mint a kivételes íróművészek. Ha szövegének olvasásába merülünk, egyfelől sorról sorra mindinkább megmámorosodunk az abból kiáradó szenvedélytől, másfelől a tanulságok ömlő tömegével úgy ismerkedünk meg, mintha izgalmasan érdekfeszítő kalandregényt becéznénk. Szabolcsi annyira imádta tárgyát, hogy a képességében rejlő sokféleségtől megkövetelte a pusztán muzsikára való irányulást. Innen a szokatlan sokoldalúság, teljesség és sugallókészség a műveiben, az addig nem ismert, egyéni, utánozhatatlan, tehát a szakmát merőben megújító magatartás.

 

(Kossuth Kiadó, 2017)

 

Az Európai virradat remeklője így lett a zenetudományi virradatnak fölidézői évé. Idegen nyelvekre fordított számos munkájának egyértelműen nagy sikere és jutalmazása jelzi, mennyire túlmutat az ő működése a hazai határokon, Az európai művelődésre irányuló, nagyszabású dolgozatait az teszi kimerítően jellegzetessé, hogy írójuk a keleti (ázsiai) kultúrák múltjában és jelenében szintúgy tájékozott. De végszámadásban mégis a hazai zenetudomány köszönheti munkásságának a számbelileg és energetikailag legnagyobb teljesítményt. Ide kötötte őt nemcsak az anyaföld imádata, nemcsak az életkorával egybeeső alkotó-zenei megújulás, hanem az egyéniségében rejlő erkölcsi tőke is: ott kellett utat törnie, ahol a történelmi szerencsétlenségek bénító ereje annyi-annyi hősi életnek lett a pusztító végzete. Vállalta a heroikus újítás munkáját.

 

Számos tanulmány fogja életművének gazdag számláját elkészíteni, lassan-lassan leróva tudományos életünk adósságát az ilyen teljesítménnyel szemben. Szabolcsi volt a legelső, aki a zsidó népdal és templomi zene teljességéről tiszta képet adott. Irodalomtudományunkat megújította a magyar vers múltjára vonatkozó zenei behatások föltárásával. Ahogyan ő egyes európai központokról (Bécs, Velence, Párizs, London) értekezik, az minden vonatkozásban egyenrangú a Stefan Zweig-i színvonallal. Tudtommal senki olyan mélységesen nem hatolt a dallam és az ornamentika mivoltába, történelmi változataikba és jelentőségükbe, mint ő. Ahogyan Bolyai János a többdimenziós mértant ,,a semmiből" megteremtette, úgy alkotta meg Szabolcsi a zenei földrajz tudományát. Ő lett a valahai pentaton-művelődések első szakavatott leírója, kiegészítésül az ókortudományhoz. Az ő irányításával tudjuk pontosan kielemezni bármely melódiaszerkezet alapját, a mindenütt alapvető ,,makám-csírát. Vajon kinek sikerült olyan meggyőzően bemutatni Liszt későkori megújulását, jövőterhes örökségét, mint Szabolcsinak?! Vagy Haydn nagyságának addig ismeretlen tényezőit?! Itáliában ismeretlen Vivaldi-kéziratokat fedezett föl Szabolcsi, és egyébként is ő jelölte ki az olasz lángész megillető helyét a históriában, miután már hasonló útmutatással szolgált Monteverdi, Saracini és más úttörők megvilágításakor. És így tovább. . .

 

A magyar zenetudomány épületéhez Szabolcsi járult a legteherbíróbb oszlopokkal, ő vezette be főiskolánkon a zenetudományi tanszakot, ő alapította a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetét. Neve jelkép, szinte egyenértékű a magyar zenetudománnyal.

 

Szabolcsi Bence beszéde: A verbunkos születése (1965) (5:43)

 

Szabolcsi Bence beszél Kodály Zoltánról (4:52)

Így láttuk Kodályt c. lemezről

℗ 1982 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

 [1]               Molnár Antal (Budapest1890január 7. – Budapest, 1983december 7.) zenetörténész, zeneszerző és zeneesztéta, brácsaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola legendás tanára.

 

[2]             Magyar Zenetörténeti tanulmányok.  Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete. Kodály Intézet, Kecskemét, 1992.(213-214. oldal) Felelős kiadó: Ittzés Mihály.