Ujfalussy József[1]

 

CONTESSA, PERDONO!”

 

 

Contessa PerdonoFinale - Le Nozze di Figaro - W.A. Mozart - Teatro Bonci (5:23)

Orchestra del Conservatorio B. Maderna di Cesena

 

Így szólítja meg feleségét Almaviva gróf Mozart-Da Ponte operája, a „Figaro házassága” zárójelenetében, amikor leleplezetten, megszégyenülten kér bocsánatot a grófnőtől. „O angyal, bocsáss meg!” – mondta a gróf Operaházunk Figaro-előadásain, nyilvánvalóan a német verzió „O Engel" változata szerint. Hiszen korábban nálunk mindig is kényelmesebb volt a fordítónak német szöveghez nyúlni. És valóban, mondhatnók, nem szebb-e, nem jobb-e még énekelni is az „angyal”-t, mint valamiféle „grófnő”-t? Vajon nem mindegy-e, hogy szövege szerint mit mond az énekes, ha szívesen énekeli azt az „angyal'-t? Hiszen a zenei frázis amúgy is kifejezi a helyzet mondanivalóját, és az énekes szövegét amúgy is vagy megértjük vagy sem, hangozhatnak a hagyományos érvek.

 

És mégsem mindegy, hogy a szerep szövege az éles helyzetben, a döntő pillanatban mit mond. Részint azért, mert a mondott szöveg elválaszthatatlanul szerves része, összetevője, zenei tényezője az énekszólamnak, és az énekes produkció megítélésében sem lehet külön kezelni. A „Figaro házassága” kérdéses jelenetében pedig különösen érzékeny hangsúlyt kap a szöveg-helyzet. Ugyanis „angyal” ide, „angyal” oda, itt a grófnőnek kell elégtételt kapnia a gróftól, aki őt Susannával megcsalni készült. Aki közben féltékenyen gyanúsítja feleségét hűtlenséggel, és kevéssel előbb még konokul ismételgette, hogy bosszút akar állni, hogy nem hajlandó megbocsátani. Ilyen sértésért elégtételül a grófnőnek nem lehet elég a szerelmes sóhaj, mert az elégtétel nem az angyalt, hanem a grófnőt illeti meg.

 

Mert kinek a házasságáról szól is a történet? A cselekvény előterében a cím szerint is Figaro és Susanna házassága áll. Ok a történet szerint becsülettel meg is küzdenek a maguk boldogulásáért. Susanna elhárítja a gróf tolakodó udvarlását. Szerencsés véletlen folytán az is kiderül, hogy az a Marcellina, akit a gróf egy korábbi szerződésre hivatkozva feleségül akar vétetni Figaróval, éppen Figaro édesanyja. így Figaro és Susanna házassága a III. felvonás végén nagy pompával meg is köttetik.

 

Ezzel „Figaro házassága” történetének és a hozzávaló színpadi cselekvénynek akár vége is lehetne, de nincs. Ugyanis éppen itt, éppen így válik világossá, hogy az inas és a szobalány házassági históriája egy másik, megelőző, sokkal mélyebb és súlyosabb házassági válság függvényeként megy végbe. Mint ahogy az opera nem Figaróék házasságával ér véget, úgy az egész történet nem is velük, nem is ezzel az operával kezdődött, hanem Beaumarchais másik színművével, „A sevillai borbély”-jal. Azzal, hogy abban az ifjú Almaviva gróf beleszeret egy polgárlányba, Bartolo doktor szép gyámleányába, Rosinába. A minden lében kanál borbély, Figaro segítségével megszökteti, s a másik darabban, a történet folytatásában Rosinával mármint a grófnővel találkozunk.

 

Az opera-műfaj történetének szeszélye, hogy az előzményeket bemutató korábbi színmű idő és stílus szerint is később vált ismertté Rossini operájában, mint Mozart műve. Rossini darabja ugyanis hamarosan feledtette Paisiello korábbi sikeres művét.

 

Az összefüggő két mű meghatározó alapvonulata mindenesetre a polgári és a nemesi rend történelmi küzdelme. Beaumarchais - Da Ponte nem is szűnik meg arra figyelmeztetni, hogy Rosina polgárlány. Annyira az, hogy annak a Bartolo doktornak a gyám leánya, akiről megtudjuk, hogy Figaro apja. Különös, de nem mellékes színpadi „rokonság”.

 

A gróf – híven önmagához – házasemberként is már egy másik polgárlányra, Susannára vet szemet. Látványosan lemond ugyan a „prima nox” feudális jogának gyakorlásáról, de nem viseli el, hogy Susanna nem enged szenvedélyes unszolásának. Közben feleségét gyanúsítja hűtlenséggel, és Susanna zaklatásával is megalázza.

 

Így válik a két opera összefüggő, egységes cselekvénye valójában a gyámleány-grófnő történetévé. így találkozunk Rosinával kettős helyzetben a második történet során. A második felvonást kezdő Kavatinában a grófnő-szerep teljes fényében jelenik meg. Sértett, szerelmében megcsalt, megalázott, szenvedő grófi feleség, aki rangjának teljes zenei habitusával, Mozart zenei tipológiája szerint Esz-dúrban, a gáláns szerenád-zenék hangszeres apparátusával, benne a diszkrimináns klarinétokkal mutatkozik be.

 

Az opera 19. számú másik áriájában már C-dúrban emlékezik vissza a megelőző darab Rosinájának szerelmi történetére. A kezdő frázis zenei „kijelentő mondata" az összhangzattani alapkadencia reális világába vezet. A küzdelmet férje megbecsüléséért, rangja elismertetéséért és személyes önbecsülése visszaszerzéséért nem adja fel. Ismét a leleményes polgárlány eszközeivel, rangja, származása, érdekeik közös volta szerinti szövetségese, Susanna segítségével száll harcba. Abban bízik, hogy hűsége erejével, példájával vonhatja ismét magához a grófot. Az ária elszánt C-dúrja folytatja Figaro „Non piű andrai”- áriájának, az I. felvonás fináléjának hangvételét. Azt a C-dúr győzelmi hangot, amellyel Figaro a grófi ellenfélen aratott első győzelmét ünnepelte a katonaélet gúnyos méltatásának ürügyén.

 

Itt érdemes egy pillantást vetni Mozart tonális cselekvény szövésének és jellemzésének következetességére. Figaro és Susanna F-dúr szférájáról, Figaro gagliarda-ritmusú dalocskájáról már felesleges is külön szólnunk. De meg kell ütnie fülünket annak a szenvedélyes a-moll tónusnak, amellyel a gróf ostromolja Susannát. Az a-molloknak is megvan a maguk története Mozart helyzeteket, szerepeket teremtő eszköztárában. Alia turcák emlékét idézi fel, ezúttal a spanyol koloritot szólaltatja meg az esküvői jelenet fandangó-táncával együtt. Hasonlóan finom „ludus tonális” az az ötlet is, hogy a grófnő Esz-dúrja és Susanna pasztorális F-dúrja feleútján, a gáláns szerenád-zene kevésbé ünnepélyes, meghittebb B-dúrjában köttetik meg szövetségük az álruhás qui pro quo eljátszására, a gróf leleplezésére és megszégyenítésére.

 

Nem kérdéses, hogy a gróf ilyen kemény megleckéztetésének csak egy célja lehet: Rosina emberi és grófnői méltósága, az őt, hűségét és rangját megillető tisztelet visszaszerzése és kinyilvánítása a színpad és közönsége teljes nyilvánossága előtt. A gróf pedig ezt az elégtételt nem adhatja meg feleségének valamiféle, Rosinákhoz vagy Susannákhoz mért „angyal” jelzővel, szerelmes sóhajjal. Nem Rosinától, nem csak Rosinától, hanem a grófnőtől kell mindenki szeme láttára, füle hallatára bocsánatot kérnie. Ezért kell elhangzania az egyetlen lehetséges megszólításnak: „Contessa, perdono!” Ha ez a színpadon nem hangzik el, értelmetlenné és érthetetlenné válik az egész cselekvényszövés. Ezt Da Ponte is, Mozart is nagyon jól tudta.

 

Az írás forrása: Zenetudományi Dolgozatok ...(2000)

 

 [1] Ujfalussy József (1920 –  2010) Kossuth- és Széchenyi-díjas magyar zenetörténész, zeneesztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.