A.Gergely András[1]

 

Tüzet viszünk, avagy a baranyai hagyomány

 

Janus Pannonius Múzeum, 2015

 

Szépnek és jónak célja a szeretet és a szeretetből folyó teremtés – sugallja Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, volt kulturális miniszter Ajánlásában a Balogh János – Gunszt Andrea szerkesztette „TÜZET VISZEK”. Tánchagyományok és táncos népszokások a történelmi Baranyában I. kötet felnyitásakor. E Berzsenyire és a költészetre, a nyelvi és kulturális szokások, normák, szabályok, szertartások, ünnepek és vigalmak helyi-tájegységi históriájára hasonlóképpen vonatkozó kívánalom hangolja fel azt a kiadványt, melynek igen terjedelmes része, s ami még fontosabb: a Falvaink hagyományos táncélete fejezetben konkrétan tizennyolc település történeti és tánckulturális mikrohistóriáját is megjeleníti (201-415. old.). S ha nem is pontosan így, de a kötet címére rímelő „lángot viszek” gyermekdal és körtánc szellemében a paraszti kultúra egy adott tájegységi körben megjelenő tartalmait dolgozzák fel a szerzők, mégpedig nem akármilyen aprólékossággal, sőt a mellékletben közreadott szakirodalmi, fotó- és filmanyag gazdagsága mindenesetre nem kevés ígérettel kínál tájegységi ismereteket, miáltal is választ ad az „érdemes-e ’tüzet vinni’ a maradék tánchagyományba” alapkérdésre. A szerzők, mint a térség tánckultúrájának feltárói, gyűjtői, elemzői, s Balogh János, mint a Táncművészeti Egyetem (diploma, publikációk, gyűjtések stb.) óta ismeretterjesztő előadások során át a tárgykört népszerűsítő kutató,[2] aki maga is talán mindenekelőtt Andrásfalvy Bertalan révén ébredhetett rá a baranyai tánckultúra feltárásának fontosságára, gyűjtésének vállalandó mivoltára. Érdemes ugyanakkor jelezni: a tánckutatás hivatásos-formális elvárásrendszerében lehetséges, hogy kívánnivalót hagy maga a feltáró és közreadó munka, de a térség elsőrangú ismeretét bizonyító feldolgozás a szigorúan vett etnológiai-folklorisztikai elvárások nélkül olyan hatalmas forrásbázis elérését kínálja, amely fölöttébb elismerést érdemlő. A kötetről a szakmai értékelés az elismerő tónus mellett a kritikai kifogások tisztázásával vállalja a szakkönyvi besorolást, nem utolsósorban a térség tánckultúrájának feldolgozatlanságát szem előtt tartva.[3]

 

Janus Pannonius Múzeum, 2016

 

Látni lehet ugyanakkor, hogy Balogh János tanulmányaiban és feltáró munkájában kiemelt szerep jut a baranyai tánchagyomány koreológiai, tánchagyomány-kutatási és népszokás-gyűjtési szándékának, ezek pedagógiai célrendszerének, Gunszt Andrea pedig a zengőaljai néphagyományokról írt önálló áttekintést, így szerzőtársi mivoltukban kiegészítik egymást.[4] A TÜZET VISZEK II. kötete[5] a Baranyával szomszédos vidékek tánckultúrájára fókuszál (előre jelzetten a három kötetesre tervezett mű második, „Hegyaljától Tótországig” térségmeghatározása kissé csúszkál a történeti, etnokulturális, táncdialektikai, földrajzi egységek között, de a „történelmi Baranya” ekkénti – közigazgatási? zeneföldrajzi? táncfolklorisztikai? vagy egyéb – körülhatárolása e szempontból talán mindegy is). Nem mert érdektelen, hanem talán inkább azért, mert a kistáji, néprajzi csoportbeli, kulturális konvenciók mellett a kultúraátvételi folyamatokra nem kellő aprólékossággal kitérő áttekintések „jó közelítéssel” képviselnek folklorisztikai adatbázisba illő tételeket, főképp arra hangolva mindezt, hogy kifejeződjön, „nemzeti” kultúrába tagolódjon a térségi kultúra „baranyai” specifikuma. Andrásfalvy szavaival: „A világviszonylatban is egyedülállóan gazdag magyar népművészetnek, népköltészetnek és néptánctudománynak baranyai kincseit ajánlják fel itt arra, hogy annak segítségével a közösség, a közösségi művészi alkotás örömével fejezhesse ki minden fiatal és érdeklődő felnőtt magyarul a szeretetét egymás és népe iránt. Ennek alapján várhatjuk nemzetünk kívánatos egységesülését, jobb sorsát…” (7.). Kár, hogy ennek pontosítása már nem kerül be a műbe-művekbe, de az is kétségtelen, hogy a hazai néprajzi muzeológia még számos területen igencsak hiányos a zenei és tánctörténeti feltárások, gyűjtések és közreadások területén, így e több kötetes monumentális munka a pécsi Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának eredményei között mindenképpen kivételes helyzetet évezhet. Talán érzékelhető az idézetből is: a Tüzet viszek kötetek nem az „összmagyarság” oltára körüli dicsőítő táncra kínálnak metodikai észrevételeket, hanem a Baranya, Drávaszög és Szlavónia háromszögben föllelhető vagy megnevezhető szokások között találnak baranyai, kistérségi, települési és közösségi egyediséget. S nem „a korszerű nemzeti műveltség”, „a nemzetet összefogó kultúra” egyneműségében fedezik fel talán a különneműségek sajátos értékeit. A Szerzők pedig ezen az Andrásfalvy Bertalan (saját gyűjtéseit is forrásként felajánló) előkészített analitikus munkát hozzák itt asztalunkra, mely „meghatározta a kutatók előtt álló feladatokat is” (9.). Kétségkívül óriási anyagot szedtek egybe, első kötetükben a határon inneni „baranyai táncokat és néphagyományokat”, minthogy „az archívumokban fellelt filmek és kéziratok segítségével újratanultuk az itt élők egykori hagyományos táncait, és azóta igyekeztünk magvait mindenütt elhinteni. Sorra születtek a helyi tánckultúrával foglalkozó szakdolgozatok, és valamennyi táncos műhelyben tanítani kezdtük táncainkat…” (uo.).

 

Az Olvasó számára „lefordítva” a megidézett szavakat, annyi első látásra is kitűnik, mekkora hatalmas munkát végzett el „a két főállású pedagógus”, aki maradék szabadidejében szánta el magát a relatíve teljes körű feldolgozásra és közreadásra, komponálta meg a „lejegyzett tánctanfolyamok rajzait, a szerkezeti elemzéseket, és az ezek alapján összeállított motívumtárat”, mely utóbbit egy önálló kötetben kívánnak publikálni (Fügedi János tanácsai alapján). Tehát két pedagógus, amit gyűjt, rendszerez, elemez, motívumkincset dolgoz föl, táncol, s mindezt közreadja, oktatja, betanítja, újraalkotja, falvak tucatjaiban végez gyűjtőmunkát és szólaltat meg „adatközlőket”, fotótárat mellékel hozzá (a tizenkilenc kottamelléklet után harmincegy fénykép is gazdagítja a könyvet). Mindezeket a szerzők közlik Bevezetőjükben, amit a Folklór, a Néphagyomány, a Tánchagyomány és a Tánctípusok Baranyában fejezetek aprólékos anyaga követ. S ez csupán az első kétszáz oldal, a Falvaink hagyományos táncélete fejezet további kétszáz oldalon részletezi a települési szintű tudnivalókat.

 

A kötet egészét, a táncok és népismereti közlésmódok megörökítésének feladatvállalását kétségtelenül lehet a folklór és az „újramelegített” néphagyomány aspektusából is tekinteni, s ez a refolklorizáció, amely nem a túlélő, hanem a „visszatanított” örökséget öleli fel, nem kétségesen vitatott a néprajztudomány közelmúlt fél évszázadában. A szaktudományos vitaszempontok azonban itt, ahol az örökségátvitel, a hagyományozás szándéka és értéke kíván domináns hatás lenni, talán kevésbé fontos. Az örökségesítés folyamata úgysem kerülheti meg a régi „megidézését”, sem az új hatásokkal bekerült másságok megnevezését. Azonban ott, ahol az értéktartalmak mentése már a szaktudomány (a néprajz) számára is kontrasztban áll a változásnéprajz tudáselemeivel, nem lehet kérdéses értékfelmutatás. Az érdeklődő Olvasó minderről eligazító képanyagot és magyarázó illusztrációt talál Balogh János táncpedagógus bemutatójában, ennek képi és elbeszélhető anyagában: https://prezi.com/p/gtexi84egizj/tuzet-viszek/

 

 

 

 

 

Képválogatás:

 

Szeremlei Néptáncegyüttes

Szeremlei Néptáncegyüttes

 

 

Szeremlei Néptáncegyüttes

Szeremlei Néptáncegyüttes


 

 

Húsvéti szokások Baranyában: zengői és bólyi hagyományok

Húsvéti szokások Baranyában – zengői és bólyi hagyományok

 

 

 

 [1] A. Gergely András (1952) könyvtáros-pedagógus, szociológus, kulturális antropológus, a politikatudomány kandidátusa, MTA doktora. MTA PTI tudományos főmunkatárs, több egyetem óraadó oktatója (ELTE, PTE, SZTE).

[2] https://baranyafolk.hu/?page_id=413

[3] lásd ehhez Varga Sándor néptánckutató Tánctudományi Közleményekben megjelent alapos kritikai elemzését:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QfbcInjp7qcJ:publicatio.bibl.u-szeged.hu/20645/1/VargaS_Tuzetviszek_Recenzio_TanctudomanyiKozlemenyek.pdf&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-b-e

[4] lásd például Balogh János: A baranyai néptánckutatás forrásai. Kéziratos és filmes gyűjtések annotált jegyzéke (1941– 1981). Pécs, Misina Kulturális – és Táncegyesület, 2011.

[5] Balogh János – Gunszt Andrea: Hegyaljától Tótországig. Tánchagyományok és táncos népszokások a történelmi Baranyában II. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 2016.