DR. PRAHÁCS MARGIT 130

 

Dr. Prahács Margit zenetörténész

(Bp., 1893. ápr. 12. – Bp., 1974. júl. 1.)

 

I.

KÁRPÁTI JÁNOS[1]

PRAHÁCS MARGIT SÍRJA FÖLÖTT [2]

Mély megrendüléssel és tanítványi tisztelettel búcsúzunk dr. Prahács Margittól, Főiskolánk könyvtárának egykori vezetőjétől, a magyar zenetudomány nemzetközi hírű képviselőjétől. Megrendülésünket nem csökkentheti, hogy hosszú és alkotó életet élt: nyolcvankettedik évében, hosszú szenvedés után, július 1-re virradó éjjel érte a halál. Az elmúlt év decemberéig még fáradhatatlanul dolgozott, mert a munka éltette, az adott neki erőt ahhoz, hogy betegsége súlyosra fordulásáig — úgy, mint előtte hat évtizeden keresztül — felemelt fejjel és egyenes derékkal, büszkén és magányosan járja élete útját.

 

Mélyen szimbolikus, hogy ez a most lezárult tudományos életpálya, mely a Liszt-kutatás terén elért eredményekben tetőzött, már a Liszt-örökség jegyében is indult; a Liszt-tanítvány Juhász Aladártól nyert zongoraoktatást azonban Prahács Margit nem pianistaként kamatoztatta, hanem közvetett módon, szervesen beleépítve fokozatosan kibontakozó tudományos koncepciójába. Az 1917-ben elnyert zongoratanári oklevél birtokában Prahács Margit a budapesti Tudományegyetemen folytatja tovább tanulmányait, melynek eredményeképpen 1924-ben doktorál, A muzikalitás lelki feltételei című disszertációjával. Az itthon szerzett esztétikai és lélektani ismereteket azután 1926/27-ben külföldi tapasztalatok egészítik ki a berlini egyetem zenetudományi fakultásán.

 

Tudományos érdeklődése – nyilvánvalóan az egyetemi tanulmányok hatására – először az esztétika felé irányul és kutatásainak eredményeképpen fokozatosan kristályosodik ki az első nagy cél: a zene forma és kifejezésrendszerének mélyreható vizsgálata. A zeneesztétika alapproblémái címmel jelenik meg 1935-ben első nagyszabású tudományos munkája, melynek alapján a budapesti Tudományegyetem magántanárrá habilitálja. Már ebben a könyvben megfigyelhető, miképpen bújik elő a tudományosan iskolázott esztéta álarca mögül az új magyar zene jó értelemben vett elfogult híve és áldozatkész harcosa. Az előszó az „élő zenéhez való kapcsolat” fontosságát hangsúlyozza, a befejezés pedig Bartók Kékszakállújának és Kodály Psalmusának művészi elragadtatással írt elemzésévé alakul át. Prahács Margit zeneesztétikája így vált hitvallássá: egyes részei még a Pázmány Péter Tudományegyetem diszciplínájában gyökereznek, az eredmény, a kibontakozás azonban már Bartók és Kodály Zeneakadémiája felé mutat.

 

Időközben ugyanis 1928-ban, Prahács Margit a Zeneművészeti Főiskola könyvtárosa lett. Nagy nyereség volt ez mind neki, mind a Főiskolának. A Főiskola végre, először, tudományosan képzett és koncepcióval rendelkező könyvtárost kapott, ő pedig közelebb kerülhetett az élő muzsikához – s mindenekelőtt – a legnagyobb élő magyar muzsikusokhoz, így lett Prahács Margit is Kodály Zoltán tanítványa — nem a zeneszerzésosztályban, hanem a tudományos munkában. Az esztétika megjelenésének évében – ez ismét csak szimbolikus – már egy új téma is foglalkoztatja Prahács Margitot a Népzene és nemzet összefüggése. Nyilvánvalóan Kodály hatására a magyar zene élő problémái kerülnek érdeklődésének középpontjába. 1936-ban megjelenteti A magyar zeneirodalom válogatott bibliográfiáját, élénk kritikusi és esszéista tevékenységet fejt ki a Magyar Szemlében és a Napkeletben, s már gyűjti az anyagot az 1943-ban publikált második nagyszabású műhöz, melynek címe: Magyar témák a külföldi zenében. Az előszót hozzá Kodály Zoltán írta.

 

A Főiskola Könyvtárának értékes gyűjteménye – különösen a Liszt-hagyaték – beláthatatlan új kutatási lehetőséget is nyújt Prahács Margitnak. Ennek köszönhető, hogy miközben folytatja eddigi kutatásait – s 1948-ban publikálja alapvető fontosságú Bartókbibliográfiáját – egyre jobban beleássa magát a Liszt-kutatásba. Először esszék kerülnek ki a keze alól Liszt Ferenc az író (1933) valamint Liszt Ferenc és a magyar műveltség (1936) címmel, majd egyre jobban belemélyed a hagyaték forrásértékű anyagának feltárásába és rendezésébe, mindenekelőtt a hatszáznál is több, felbecsülhetetlen értékű Liszt-levélbe. 1955-ben publikálja első eredményeit kiadatlan és ismeretlen Liszt-levelek címmel s ezt rövidesen követi a Zeneművészeti Főiskola Liszt-hagyatéka című nagyszabású feltárása Zenetudományi Tanulmányok Lisztnek és Bartóknak szentelt emlékkötetében, így jutott el Prahács Margit – lépésről lépésre, következetesen és fáradhatatlan kutatómunkával – az 1966-ban megjelent legnagyobb szabású munkához, a német nyelvű nemzetközi jelentőségű publikációhoz, mely a magyarországi gyűjteményekben őrzött valamennyi Liszt-levelet adja közre eredeti nyelven, bőséges jegyzetanyaggal. Közben Liszt életének tárgyi dokumentumai is feltárásra kerülnek: a Hubay Jenő által megalapozott főiskolai Liszt-emlékszobából szorgos gyűjtőmunka és megható lelkesedés árán valóságos Liszt-múzeumot létesít, olyan gyűjteményt, mely a Főiskola mai épületében is Liszt egykori, Sugár úti lakásának atmoszféráját sugallja, s amely méltán veszi fel a versenyt a gazdag weimari és bayreuthi Liszt-gyűjteményekkel.

 

Prahács Margitnak köszönhetjük, hogy Liszt Ferenc budapesti működése, a Zeneakadémia alapítása, és a Liszttanítványok szerepe ma már minden mozzanatában tisztán áll előttünk, neki köszönhetjük, hogy Liszt-múzeumunk — mai helyén is — nemzetközi hírnévnek örvend, neki köszönhetjük, hogy Liszt zenéjének kutatói és rajongói a világ minden tájáról bizalommal fordulnak hozzánk, magyar zenetudósokhoz, mint az örökség méltó sáfáraihoz.

 

Prahács Margit – fájdalom – nem érhette meg, hogy élete munkájának legfőbb és legféltettebb eredménye, a Liszt-múzeum a Zeneakadémia régi palotájában kapja meg méltó otthonát. Mi azonban, akik ezt a hagyatékot átvesszük tőle, teljes erővel azon fogunk munkálkodni —, mert ez egyben a magyar zenekultúra és társadalom közös ügye, és kötelessége, hogy Prahács Margit álma, az igazi Liszt-múzeum valóra váljék. Kárpáti János

 

 

        II.

         

        DR. PRAHÁCS MARGIT

           KODÁLY ÉS A ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÖNYVTÁRA[3]

            

          

            

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára (jelenkorikép) (lfze.hu)

            

Jó pár évtizede annak, hogy mint újdonsült főiskolai könyvtáros, június végén, már a tanév bezárása után, nagy buzgalommal láttam neki első feladatom teljesítéséhez, a könyvtár anyagának megismeréséhez. Akkor még – az ifjúkor könnyedségével – mit tudtam én, hogy hosszú évek tapasztalata, nagy és részletes tanulmányok kellenek ahhoz, hogy a könyvtárnok legalább némiképp tájékozott legyen birodalmában. Nemrég fejeztem be berlini tanulmányaimat, s ott, az Egyetemen, az egész német zenetudomány központjában óriási könyvanyag állt rendelkezésemre. Ilyen gazdagság után egyszerűnek láttam a főiskolai könyvtár vezetésének ellátását. Úgy gondoltam, hogy mint elsősorban iskolai gyakorlati könyvtár, a tanárok és a növendékek meghatározott könyv- és zeneműszükségletét kell, hogy kielégítse, és fejlesztésének irányelvei is eszerint igazodnak. Persze időnként fel kell frissíteni az agyonhasznált tananyagot, beszerezni a zenekari és énekkari hangversenyekhez
szükséges műveket, és kielégíteni a tanárok esetleges kívánalmait – véltem. Akkor még nem tudtam, mit jelent ez az utolsó pont azon a Főiskolán, ahol Kodály Zoltán tanítja a zeneszerzést.

Az év eleji nap délelőttjén, a vakációs csendben egyszerre nyílik a könyvtárajtó, s belép első látogatóm: Kodály Zoltán. Addig csak távolból ismertem és tiszteltem, így nagyon elfogódottan mutatkoztam be neki, mint új könyvtárnok. Egy könyv után érdeklődött, amit még elődöm rendelt meg az óhajára. Jól emlékszem a könyv címére: Johner P. Dominicus, a híres gregorián kutató ,,Der gregorianische Choral" c. műve volt. Persze a könyvről nem tudtam semmit, mire Kodály rögtön elköszönt, otthagyva engem tudatlanságomban lesújtva és ráébresztve arra, hogy nem lesz olyan könnyű a kapott feladat.

Egy ízben nagyobb tanulmányt írtam ,,A cigányzene és a magyar népzene" címen. Azt igyekeztem elemezni benne, hogy a cigány lélek milyen messze áll a magyar lélektől, s hogy milyen kis fajsúlyuk van a cigánytól művelt népies műdaloknak az igazi magyar népzenéhez képest. Lelkes kirohanásommal, amelyet a konzervatív középosztály olvasóinak nevelésére szántam, igen meg voltam elégedve.

Sajnos a hatás egészen más volt, mint amit vártam. Először is a népies magyar műdalok szerzői hördültek fel a cikkre, s nemcsak nem tartották helyesnek megállapításaimat, hanem egyenesen becsületsértőeknek minősítették. Az egyik nótaszerző vérszemet kapott, és a magyar nóta védelmében, „amelyhez csak imádatos kézzel lehet hozzányúlni"*, nemcsak egy ellencikkben rántotta le a tanulmányomat, hanem perbe fogott, és becsületsértés címen a bíróság elé állított. Töreky, a tárgyalás elnöke alig tudta megőrizni komolyságát az ügyvédek vitájában, s végül is a legrövidebb megoldást ajánlotta. Írásban kellett kijelentenem, hogy „becsületsértő" megállapításaim csak a sátoros cigányokra vonatkoztak, a városi cigányzenészeket, mint kitűnő gentlemaneket, sohasem akartam megbántani.

Így végződött az én cigánykalandom. A nótaszerző elérte a célját, a per reklám volt neki is meg a nótáinak is. Bartók jót mulatott az eseten, és azt hiszem, egy kicsit engem is gyanúba vett, nem feltűnéskeltés céljából írtam-e a cikket. De érdemesnek tartotta, hogy külön lejöjjön a könyvtárba, elkérje a cikket, majd gondos széljegyzeteivel ellátva visszaadja.

És Kodály? Figyelemmel kísérte az egész polémia lefolyását, ellátott tanácsaival és segítségével, de láttam, hogy nem tetszik neki az ügy. Hiszen így tűnt ki, hogy az intelligens magyar középosztály még akkor, 1930-ban milyen messze volt az igazi magyar népzene ismeretétől, s milyen feltétel nélkül hódolt a cigány zenének. Kodály véleménye szerint ezt a közönséget ilyen eszközökkel nem lehet nevelni, csak még jobban elvadítani.

Ez az eset megmutatta, hogy Kodály távol minden erőszakos módszertől, minden magyar élethez tartozó hagyományt megbecsült, ha valódi és nem hamis próféták csinálmánya. És az már valóban az ő stílusa volt, hogy ezt a problémát nem üres polémiákkal, hanem tettekkel akarta megoldani. Hát lássuk csak, milyen is az a cigányzene, hogy lehetne ezt is olyan módszerességgel vizsgálni, mint ahogy Kodály és Bartók a magyar népzenét vizsgálták. S mivel a cigányzene nagy rajongói közül erre senki sem vállalkozott, Kodály biztatására én vállaltam e feladat előkészítését.

Nagyobbrészt könyvtári munka volt összegyűjteni és címjegyzékbe foglalni külföldi mesterek olyan műveit, amelyek témáját a szerző a magyar cigányzenéből merítette. Így született meg a „Magyar témák a külföldi zenében" c. bibliográfiám cigányzene ihletésű csoportja. Kodály előszavával tüntette ki munkámat, s még halála előtt szándéka volt bővítve, új kiadásban megjelentetni. Az alap már mindenesetre megvan ahhoz, hogy ebből az anyagból meg lehessen állapítani a cigányos magyar műzene valódi értékét és sajátságait, így tudott Kodály egy meddő és céltalan polémiát olyan útra terelni, amely a lényeg felismeréséhez visz közelebb.

Ezután a kis intermezzo után térjünk vissza a könyvtárhoz. Hogy a kritikus pont: „a tanárok kívánalmainak kielégítése" mennyire túlnőhet a szokványos kereteken, s mennyire megváltoztathatja egy egész könyvtár képét, arra Kodály könyvtári munkássága adja a legjellemzőbb példát. De ennek a munkásságnak páratlan alaposságát és sokoldalúságát nem adták ingyen. Kodály már zeneakadémiai növendék korában szoros kapcsolatban volt a könyvtárral, mert zsenialitása mellett csak így lehet megmagyarázni a könyvtári anyagnak azt a bámulatraméltó ismeretét, amellyel 40 év előtt használt művekre emlékezett vissza, és a legrészletesebb zeneelméleti problémák elemzéséhez biztos kézzel emelte ki a megfelelő segédeszközöket. A könyvtári állomány legértékesebb részének katalógusát pontosan össze lehetne állítani azokból a művekből, amelyeket Ő tanulmányozott. A nagy népdalkutató itt sem tagadta meg magát: mindent első kézből, „Urtext" kiadásokból akart megismerni, beszerzésüket szorgalmazta.

A Kodály megindította nagy Palestrina-renaissance ugyancsak a könyvtárhoz fűződött. A Palestrína-összkiadás 32 kötete kis kézi könyvtárként szerepelt, amelyet a Kodály-növendékek, mint a klasszikus ellenpont bibliáját állandóan tanulmányoztak, másoltak. A kiváló dán Palestrina-kutató, JeppesenContrapunkt” c. műve még meg sem jelent német fordításban, s már eredeti dán nyelven a zeneszerző-növendékek Palestrina-tanulmányainak legfőbb segédeszközeként szerepelt. (Ilyen esetben mesterük nem ismert nyelvi nehézségeket.)

Természetesen a legszorgalmasabb könyvtárlátogatók az ő tanítványai voltak. Mesterük megérttette velük, hogy a kötelező iskolai tanulmányok csak az alapot nyújtják, de a módszeres, a növendék egyéniségéhez szabott továbbképzéshez szükséges eszközöket a könyvtári tanulmányok nyújtják, s így a Könyvtár látogatottsága és megbecsülése a Főiskola szellemi színvonalának igazi mértéke.

Kodály érdeklődésének előterében állottak a gregorián stílustól és a legrégebbi többszólamúságtól kezdve a régi mesterek és mindazok az alkotók, akik a népzenéhez közel állottak, de éppen ő mutatta meg azt is, hogy a zeneirodalomnak nincsen olyan jelentős műve, amelyből nem lehetne tanulni. Ebből a szempontból nem tett különbséget a korok stílusa között. Számára csak kétféle zene létezett: jó vagy rossz. Tehát éppen úgy tanulhatunk Glareanus Dodechachordonjából, a trienti kódexekből, Reicha fúvósötöseiből, a Puccini-operák hangszereléséből, Honegger, Stanford, Delius, Grieg, Sibelius zenéjéből.

A könyvtár magyar anyagát Kodály kitűnően ismerte, és a múlt század népies műdalirodalmát olyan lelkiismeretesen tanulmányozta, mintha a népi zene gyöngyei lettek volna. A magyar zeneszerzők műveinek külön katalógusa ugyancsak az ő szorgalmazására készült el, hogy lehetővé tegye a magyar anyag áttekintését. A magyar népzenei gramofonlemezek gyűjteménye, mint Kodály népzenei kollégiumának szemléltető eszközei kerültek birtokunkba.

S ha végül csak megemlítjük, hogy hányszor hívta fel figyelmünket új külföldi kiadványokra, hányszor sikerült az ő útmutatása alapján nehezen hozzáférhető, fontos műveket közvetlen forrásokból megszerezni, hogy milyen megértést tanúsított a könyvtár sok ügyes-bajos dolga iránt, hány üdvös tanácsot adott még könyvtárkezelési, gyakorlati ügyekben is, csak vázlatosan, nagy vonásokban jellemeztük Kodály könyvtári kapcsolatainak felmérhetetlen áldásait. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy kedd-szerda-pénteki zeneszerzési órái, mikor egy nagy egyéniség hozta mozgásba és sarkallta szellemi erőfeszítésre a zenészelméket, a könyvtár szellemi hivatásának magaslatán állva valóban aranykorát élte. Ez ma már a múlté, de emlékét hálás szívvel őrzik azok, akik ennek a páratlan egyetemes magyar lángelmének legalább egy kis területen némi személyes szolgálattal segítségére lehettek.

 

III.

PRAHÁCS MARGIT

KODÁLY ZOLTÁN VALLÁSOS MŰVÉSZETE[4]

           KODÁLY ZOLTÁN VALLÁSOS MŰVÉSZETE

 

IV.

DALOS ANNA

PRAHÁCS MARGIT MŰVEINEK ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIÁJA

Dalos Anna: Prahács Margit műveinek annotált bibliográfiája

 Megjelenés helye, ideje: BTK ZTI 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum, 2021 DOI-azonosító:
 
 https://doi.org/10.23714/mza.10016_NKFIH_123819

 

V.

Miként érvényesülhetett a Horthy-korszakban a tudományos pályán egy nő? Milyen ideológiai-politikai megfontolások határozták meg gondolkodását? Milyen kapcsolati hálót épített és ez mennyiben befolyásolta publikációs stratégiáját? Dalos Anna kismonográfiája a zenetudomány-történet, a politika-, a társadalom- és nőtörténet sokszögében elhelyezve mutatja be a Zeneakadémia könyvtárvezetőjének, a neves Liszt-kutatónak és bibliográfusnak, Bartók és Kodály feltétlen hívének, Prahács Margitnak (1893–1974) kivételes életpályáját.

Dalos, Anna (2021) Tudós nő a Horthy-korszakban. Prahács Margit (1893-1974). Musicologia Hungarica, 1. ELKH BTK ZTI, Budapest. ISBN 978-615-5167-40-9[1]           Dr. Kárpáti János Széchenyi-díjas zenetörténész, nemzetközi hírű Bartók-kutató követte dr. Prahács Margitot az LFZE Könyvtár igazgatói posztján (1961–2005)

[2]           Elhangzott dr. Prahács Margit temetésén, 1974. július 17-én. A búcsúztató megjelent a Muzsika 1974/9. számában.

[3]           Első megjelenés: Muzsika 1972/11. szám 29. oldal

[4]           VIGILIA 1947. év, 12. évfolyam, 5. szám

              Cikk azonosító: 1947/05/305

              Megtalálható a VIGILIA c. folyóirat 305- 310. oldalán