KÁDÁR GYÖRGY[1]

 

Van-e szükség rock-egyetemre?

Lehet-e egyetem egy rock egyetem?

 

A Rock Palota Fesztivál (2023.V. 12-13.) emblémája

 

Független ország legyünk-e a kultúránkban is?

Az 1990-es évek Magyarországának (kultur)történetében volt egy kivételes pillanat, melyben úgy látszott, hogy a magyarság végre önállóan dönthet és talán helyes választ fog adni a Kodály Zoltán (1882–1967) által felvetett problémára: "(Elvégre választanunk kell:) gyarmat maradjunk-e továbbra is, vagy független ország legyünk, nemcsak politikában; hanem kultúrában, saját egyéniségünk érvényesítésében is."

Az itt idézett mondatot Kodály Zoltán 1945-ben vetette papírra A magyar zenei nevelés című írásában. Ekkor, a második világháború végén, már tudni lehetett, hogy az addigi német kulturális gyarmatosítást hamarosan egy szovjet típusú megszállás és az ezzel járó kulturális gyarmatosítás fogja felváltani. Kodály tehát e mondatban mintha (a szovjettel együtt) az addigi német gyarmatosítástól akarná megszabadítani a magyarságot (”maradjunk-e továbbra is”), de közben az ország szellemi elitjét az elkövetkező időkre gondolva – amikor tehát a katonai és politikai függetlenségért már nem lesz lehetséges harcolni – a kulturális függetlenség és önazonosság megőrzésére szólítja fel. Kodály tehát 1945-ben ebben az írásában (is) a kultúrharcot mint az egyedül lehetséges cselekvést hírdeti meg. Felismeri és kimondja, hogy – mint annyiszor a közép-európai népek életében – az életben maradás egyetlen lehetősége most is a szellemi és kulturális függetlenség megőrzésén illetve ”az egyéniség érvényesítésének” sikerességén múlik.

 

… lefénylett
Jós és jó magyarságom,
Hívni fog az Élet
S föltámadások örök Rendje.

Most tél van s szegény mag-magam
Megnémítva és behavazva
Rendeltetés hitével
Őrzöm meg tavaszra,
Igazimnak sarjadásáig.

 

(Ady Endre: Mag hó alatt)

 

A munkás-paraszt hatalomnak a magyar parasztírók és a parasztzene nem kellenek

 

Kodály bízott benne, hogy egy ”német ellenes” kulturharc, amit egyébként is szükségesnek látott a magyar szellemi közélet megújulása szempontjából, nem lesz a szovjet kulturpolitika ellen. Elvileg ugyanígy bízhatott volna abban is, hogy a paraszti zenéből kiinduló zenei megújhodás sem lesz a leendő munkás-paraszt kormány kultúrpolitikájának az ellenére. 

Különös módon éppen erre az időre esett a nyugat-európai zenei világ ”kifáradása”. Bartók Béla (1881–1945) és Kodály éppen ekkor, a 20-40-es években ismerték fel, hogy az európai zenei életet éppen a közép-európai parasztzenének a nyugat-európai zenétől eltérő ”egyéniségei”, azaz e népek zenei nyelveinek ”csodálatos sokfélesége” (Bartók) újíthatják meg. Elvileg tehát ezek a zenetörténetben éppen akkor aktuálissá vált törekvések egybevághattak volna a szovjet diktatúra ”munkás-paraszt-”nak mondott kormányainak kulturpolitikájával.

Csakhamar kiderült azonban, hogy a parasztköltők (pl. Sinka István /1897–1969/, Féja Géza /1900–1978/, Gellért Sándor /1911–1988/) vagy éppen a földesi parasztgimnáziumot (1919–1920) megalapító pedagógus-nyelvész-filozófus Karácsony Sándor (1891–1951) akárcsak tanítványa, a magyarságkutató Lükő Gábor (1909-2001) – a neveket hosszasan lehetne sorolni – tiltó listára kerültek.

 

 

A magyar zenei anyanyelv felfedezéséről nem kell tudnunk

A zenét illetően, Bartókkal és Kodállyal illetve az ő tanítványaikkal a kommunista kultúrpolitikusok kissé elnézőbbek voltak. Megengedték, hogy Bartók és Kodály műveit illetve munkáit (eltekintve Kodály és tanítványai vallásos műveinek egy részétől) előadhassák, sőt azt is, hogy az iskolák tanterveit, legalábbis az ének-tagozatosakat, Kodály útmutatásai alapján készítsék. A siker világraszóló lett. Az ezeken a látványos eredményeken felbuzdult külföldi érdeklődők előtt azonban a lényegről hallgattak: a nagy újítás a magyar (valamint a rokon és szomszédos népek) zenei nyelv(einek) felfedezése volt, az, hogy az énekoktatás úgy lesz eredményes, ha minden gyermekhez a maga zenei anyanyelvén szólnak (vö. Karácsony Sándor földesi kísérlete). Ehelyett a szolmizálásra és a szolfézsra helyezték a hangsúlyt (ls. a kecskeméti Kodály Intézet kurzusait), mintha a ”szolmizálás” lett volna/lenne (ahogyan mondani szerették) a ”Kodály-koncepció” lényege. Kodály zenepedagógiai elveinek alapkövéről a zenei anyanyelv fontosságáról nemigen hallha(t)tunk. Pedig ennek volt köszönhető a magyar zenei élet megújulása az iskoláktól a koncerttermeken keresztül az operáig. A sikereket azonban elhallgatni már nem lehetett. Ehhez már finomabb és ”láthatatlanabb” eszközök kellettek.

 

Akcióban a kommunista kultúrpolitika harcosai

Ilyen volt például a Magyar Rádió és valamivel később a Magyar Televízió műsorpolitikája. A zenei átnevelés egyik legfőbb helye a minden munkanap reggelén felhangzó Hajnaltól reggelig című műsor volt, melyben a munkásosztály dalait lehetett munkába indulás előtt hallgatni. Ha a műsorpolitikusok úgy érezték, hogy a hallgatók a rádiótól magyar népzenét is várnak, akkor az igazi parasztzene helyett – Bartók és Kodály tudományos megállapításai ellenére is – ezeket az igényeket magyaros nótákkal elégítették ki. Az egyik ilyen, nagy hallgatóságnak örvendő műsor volt a vasárnaponként délben megszólaló Jó ebédhez szól a nóta. Aztán a 60-as évek második felében, amikor a könnyűzenére is igény mutatkozott, illetve amikor már látható volt, hogy a könnyűzenét nem lehet megállítani, beindították az Ötórai tea és a Táskarádió című műsorokat, melyek mivel nem egyeztek a hivatalos ideológia kultúrpolitikájával, kissé tilos almának tűnhettek, s az emberek már csak ezért is szivesen hallgatták. Ezek a műsorok kiválóan alkalmasak voltak a zenei ízlés elferdítésére. Ez volt az az időszak, amikor valaféle magyar stílusú könnyűzenei irányzatok is kialakulhattak volna, mint pl. Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban (Syrtaki), Írországban, Szerbiában (Marko Markovic) vagy Portugáliában, de ezt az igényt magyaros nótákkal illetve angolszász zenével fojtották el.       

Úton a kommunista kultúrpolitikától a globalista kultúrpolitika felé

A következő nagy lehetőséget a beat- és rock-időszak hozta el, amivel a magyar zenei közízlést meg lehessen semmisíteni. A kívánatos tiltott gyümölcs szerepére (a 70-es években) az Omega, Metro, az Illés, Kovács Kati, Koncz Zsuzsa választatott ki. Ezt követően a magyar hallgatókra rázúdították az angolszász könnyűzenét, s ettől kezdve - nem úgy mint pl. Szerbiában, Írországban, Olaszországban vagy akár Romániában - már semmi akadálya nem volt a masszakultúra, az eredetileg angolszász, de későbbre attól is elszakadó. teljesen nemzetietlenné váló tömegzene beáramlásának.

Ebben a folyamatban tehát nagyon nagy ”érdeme” volt a rádiók és televíziók zenei szerkesztőinek, akik a 90-es évek rendszerváltozása ellenére is a helyükön maradhattak, s akik szinte mind a mai napig lélekre és személyükre nézve is szinte ugyanazok. Erről a 90-es éveket követő szellemiségről és lelkiségról mindent elmond, hogy míg a szocializmusban az ”Éljen a magyar szabadság, éljen a haza”-szignál még megtűrt lehetett, addig mára már az is elhallgattatott. De a zenei ízlés eltorzítása tekintetében ennél is sokkal nagyobb hatékonyságúnak bizonyultak az egyes rádió- és tv-műsorok zenei felvezetői és kísérőzenéi, melyek szinte teljesen észrevétlenül fejtették ki és fejtik ki mind a mai napig romboló tevékenységüket. Ezek a kísérő zenék teljesen idegenek a magyar életérzéstől, de állandó ismételgetésük odavezetett, hogy ma már szóljon ez a típusú zene a rádióban vagy a televízióban, egy áruházban vagy egy étteremben, senkinek nem tűnik fel életidegenségük. Pedig ha odafigyelünk, rákérdezhetnénk, hogy mi közünk ehhez a zenéhez. Visszatérve a zenei szerkesztőkre, s az általuk szerkesztett műsorok zenéire, úgy tűnik, tisztelet a kivételnek, mintha ezek a zenei szerkesztők nem ismernék a magyar életet, mintha soha nem jártak volna Pest belvárosán kívül.    

 

A 90-es évek zenei önállósodásának lehetősége lassan véget ér – minden marad a régiben  

S ezzel tulajdonképpen véget is ért a 90-es évek zenei élete rendszerváltásának az a bizonyos kivételes pillanata, amikor az ország eufórikus hangulatban még úgy érezte, hogy most megszabadulhatunk a kommunista kultúrpolitikától, s megvalósíthatjuk önmagunkat a zenében is, amikor jöttek a magyar történelmi múltat magyar zenei aláfestéssel és felvezetésekkel bemutató hiradó-”felvezetők”, újra fellendültek a táncház-mozgalmak, fellendült a kórusmozgalom és szinte mindenki egészséges zenei levegőre vágyott. Mindennek lassan, de vége lett. Kiderült, hogy semmi sem változott, nagyjából mindenki maradt a helyén és minden maradt a régiben, még ha a népeket  szintén egységbe forralni hivatott kommunista munkásindulókat most már nem is hallhatjuk.

Jó példa volt erre a Magyar Rádióban akkoriban újonnan zenei főszerkesztőnek kinevezett Erkel Tibor esete is. Amikor az egyik zenei szerkesztő-beosztottjának javasolta, hogy könnyűzenei válogatása legyen kicsit szinesebb, hogy ne csak angolnyelvű rockból válogasson, mert van görög, portugál, szerb meg másféle könnyűzene is, akkor felettesei behivatták, s eligazították őt, hogy a zenei szerkesztők tudják a dolgukat, Tibornak abba nem kell beleártania magát. Erkel Tibor pedig eldönthette, hogy ezt tudomásul veszi-e vagy még ideje korán odább áll. A zenei ízlés alakításának fellegváraiban, tehát a Magyar Rádióban és a Televízióban a személyi állomány maradt a régi. Ez volt a legfőbb garancia arra nézve, hogy Kodály álma teljes egészében biztosan nem fog megvalósulni.    

 

A történet megkoronázása – rock-egyetem

Most pedig, mintha erre még mindig szükség volna, felvetődött, hogy rock-egyetemet kellene alapítani. Különös ötlet.  

 

Kell-e a rockot tanítani?

Szakmai szempontból, tehát a kultúrpolitikától eltekintve, ez az ötlet már csak azért is meglepő, mert a műfaj létéhez nem szükséges sem oktatás, sem szakképzés, s még kevésbé felső fokú oktatás. Köztudott, hogy a legtöbb könnyűzenei (beat- vagy rock) együttes autodidakta módon születik. Ez pedig azért lehetséges, mert a műfaj által ismételgetett klisék és sémák – mind ritmusukban, mind dallam – (ha még van nekik) és hangzatvilágukban – olyannyira egyszerűek és közérthetőek, hogy azoknak se a létrehozása se a megértése  nem igényel magasabb zenei műveltséget vagy technikai tudást. Ha valaki a komoly zene világából ”téved” a könnyűzene világába, s magával hozza ott szerzett tudását, akkor ott hamar ki és el fog tűnni. Jó példa erre a Bartókon nevelkedett Emerson, Lake és Palmer együttese. Zenéjük elütött a többi rock-zenekarétól, s ezzel feltűnő volt, a hallgatottsága viszont a többi együtteséhez képest meglehetősen alacsony maradt. Ennek magyarázata egyszerű: a közönségnek nincsen igénye, nem szokott hozzá, hogy új zenei gondolatokat várjon. Ha újat vár, az leginkább vagy legfeljebb csak valami új effektus. Ha valaki túl sok újat mond, azt hamar ”kikapcsolják”.

 

Verecke híres útján jöttem én,

Fülembe még ősmagyar dal rivall,

Szabad-e Dévénynél betörnöm

Új időknek új dalaival?

                                              Ady Endre: Góg és Magóg fia

 

Nos, nem szabad, és ezt a menedzserek nagyon pontosan tudják. Ha meg előfordulna, hogy az együttes nem tudja még, akkor majd meg fogja tapasztalni.

 

Mit mond a számítógép?

Az itt elmondottakat alátámasztandó most csak az erre vonatkozó legismertebb számítógéppel végzett kutatás eredményének összefoglalójából idézünk néhány részletet: ”A mai pop-zene hangos, és a számok egymásra emlékeztetők. Legalábbis ebbe az irányba haladunk.”, ”A mai számokban használt akkordok és dallamok manapság sokkalta jobban emlékeztetnek egymásra, mint emlékeztettek az 1950-es években.”, ”Az utóbbi 50 évben kivált az akkordok és a dallamok egyfolytában csak egyszerűsödtek.” (Joan Serrŕ /sz. 1980/ és tsai, 2012) A szóban forgó kutatás eredményei több tízezer 1950 és 2010 között keletkezett pop-rock szám komputeres átvizsgálásával születettek meg, így aligha lehet okunk kételkedni benne.

 

Az emberiség zeneileg egynyelvű lesz?

A fenti állításokra indirekt bizonyíték a műfajnak a majd az egész világot behálózó elterjedtsége. Ez ugyanis csak az általános közérthetőségig történő leegyszerűsítésével (N. Harnoncourt kifejezése) lehetséges. A műfajnak tehát olyan egyszerűnek kell lennie, hogy az mindenhol, a legkülönbözőbb zenekulturákban, Kínától Nigériáig és Alaszkáig is felfogható (pl. a rock ritmusa) legyen. S amikor ez megtörtént, akkor egyúttal meg is kezdődik a szóban forgó helyi zenekultúra megszűnése, s talán az földkerekségen létrejön egy olyan – egyébként a szovjet kulturpolitika által hőn áhított – globális zenei világ, ahol nincsenek többé – Bartók és Kodály által remélt – különböző zenei nyelvek, ”egyéniségek”.  Lesz-e a jövőben egy szovjet vagy globális/globalista, mindenhol érvényes (zenei) nyelv? (Az már egy másik kérdés, hogy a nyelvészek szerint amikor ez megtörténik, akkor azonnal új nyelvjárások fognak keletkezni, melyek ha tovább fejlődnek, akkor új önálló nyelvekké változhatnak. Ls. Kalevi Wiik: Az európai népek eredete. Bevezető.)     

Azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a beat- és rock-együttesek világa már lejárt, most a Tik-tok és a számítógépek zenéjének világát éljük.

 

Mire lehet képes egy lehetséges globalista zene?

A kérdés ezután még az, hogy milyen művészi teljesítményre képes egy ilyen, a közérthetőségig leegyszerűsített zenei nyelv/zenekultúra? Az emberi érzelmek milyen mélységeiig, az ”emberi  lélek milyen kis rezdüléseiig” (Kodály) képes lehatolni egy ilyen globális zene (például az édesanya, a szerelme, a haza, a gyermeke, a táj vagy az emberi nagyság és kicsinység, az elvágyódás, a sikerek, a sikertelenség, az elmúlás iránt érzett érzelmek, a halállal, a rúttal szembeni félelem, a születés felett érzett öröm tekintetében, a sort a végtelenségig lehet folytatnunk).

S itt érdemes az angliai slummok nyelvét kutató Basil Bernsteinnek (1924–2000) a ”korlátozott kódról” szóló munkáira gondolnunk. A nyomornegyedekben élő gyermekek tanulási és nyelvi képességeit vizsgálva Bernstein azt állapította meg, hogy ezek a gyermekek azért nem juthatnak az iskolázottság tekintetében előbbre, mert szüleiktől egy nagyon ”korlátozott nyelvi kódot” (= kifejezésekben és árnyaltságban nagyon szegényes nyelvet) hallanak, mely nem elégséges a szellemi előbbre lépéshez.

******

Párt- illetve kultúrpolitikai megfontolások

Mint a fentiekből kitűnhet, az elmúlt 30 év után mára már semmilyen pártpolitika vagy kultúrpolitikai tervezés nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a mai magyar szórakoztató zenei közízlést nagy részben a nyugatról jött, s mára nemzetietlenné vált – kinek hogy tetszik: silányodott – masszakultúra határozza meg. Annak a pártpolitikának tehát, mely elérendő célnak tekinti a kulturális önállósodást, de szavazatokat sem akar veszteni, alaposan meg kell gondolnia, hogyan viszonyul ahhoz a problémához, hogy a választók egy jelentős része nem tudott vagy nem is akart zeneileg ”önállósodni”, s az ő igényeinek megfelel a masszakultúra, annak színvonalasabb vagy kevésbé színvonalasabb változata is. Ez kivált így van, ha a szóban forgó pártnak egy olyan médiakörnyezetben kell boldogulnia, ahol a masszakultúra anyagi lehetőségeit a kereskedelmi média képviselői gátlástalanul kihasználják, sőt annak egyes vonásait szándékosan felerősítik. E tekintetben teljesen érthető, ha egy párt nem fordul szembe a közízléssel, hanem megpróbál különbséget tenni a színvonal vagy a szövegi tartalmak tekintetében, de rock-egyetem létrehozása ennek ellenére sem feltétlen indokolt.

Egy kis kitérő: az önirányító oktatás

A nyugati liberális oktatáspolitikában új divat lett az ún. önirányító oktatás. Ez azt jelenti, hogy minden egyes diák maga határozza meg, mit és hogyan akar tanulni. Finnországban ez épp a napjainkban vezetett oktatásügyi katasztrófához: az iskolákban a diákok döntik el (szüleik megkérdezése nélkül), hogy golf-, smink- vagy milyen órát választanak, majd minden diák számára egyéni tantervet kell készíteni, a diákok átveszik tanáraik fölött a hatalmat, a tanárok kimerültek, s a tanárképzőkre jelentkezők száma a negyedére csökkent (s zárójelben jegyezzük meg, de témánkhoz kapcsolódóan: mindennek eredményeképpen a finn iskolákban teljesen megszűnt a művészetre épülő irodalom és ének-oktatás is). Ami az általános iskolában tehát szemmel láthatóan nem működik, de legalábbis figyelmen kívül hagyja a szükséges tudás és a fejlődéslélektan szempontjait, az a rock esetében – a fentiek alapján talán már érthetően – remekül működik, hiszen a rock-zenészek döntö többsége mind autodidakta módon lett zenész.

Miért kellene ebbe beleavatkoznunk, s ezzel egyúttal az egyetem szó értékét devalválnunk?

 

Irodalom:

Bernstein, Basil 1962. Social class, linguistic codes and grammatical elements. Language and speech (Teddington, UK), vol. 5, no. 4, p. 221–40.

 

Bernstein, Basil 1970. Education cannot compensate for society. New society (London), vol. 15, no. 387, p. 344–47.

 

Harnoncourt, Nicolaus 1982. A beszédszerű zene. Budapest.

Serrŕ, J., Corral, Á., Boguńá, M., Haro, M. & Arcos J. LI. 2012. Measuring the Evolution of    Contemporary Western Popular Music. Scientific Reports 2, 521. http://www.nature.com/srep/2012/120726/srep00521/full/srep00521.html

Wiik, Kalevi 2008. Az európai népek eredete. Budapest.

 

 

 

 

 

 [1] Dr. Kádár György Finnországban élő karnagy, ének-zenetanár, a Magyar Rádió korábbi munkatársa.