MAGYAR ÖRÖKSÉG 104. DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

 

 

PROF. DR. KLINGHAMMER ISTVÁN A MÖD BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK KÖSZÖNTŐJE

A jó tanár feladata… a változó iskola

 

Prof. Dr. Klinghammer István[1]

 

     A jövőnk olyan lesz, amilyent a ma iskolájából kikerülő fiatalok teremtenek. Ezért fontos a tanítás és a tanulás. A nemzet jövője az iskolákban dől el.

     Az elmúlt évszázadokban kialakult oktatási rendszer lassan változott, hosszú ideig időt álló volt. A 20. század második fele azonban gyors és óriási változást hozott az ismeretekben. A természettudományok – a fizika, kémia, biológia – robbanásszerű fejlődése, a mikroelektronika forradalma a digitális technológiával és eszközeivel, szétfeszítette a korábbi tanterveket, hiszen az új ismereteket be kellet építeni a humán tudományok uralta oktatásba.

     A gyerekek terhelhetősége azonban véges, ezért át kell szerkeszteni a korábbi tanterveket, hogy helyet kapjanak benne a mindennapi életben fontos új ismeretek. Az új tudás módszertani átadásánál pedig figyelembe kell venni a tanulók életkorától függő absztraháló képességet is. Megváltozott az oktatás, és így az iskolák szerkezete is. Ez történik a világban.

     Az új tudás – használva az információátadás, az internet, a képernyős vizualizáció módszereit – folyamatosan épül be az iskolai oktatásba. Ezt a folyamatot a változó tanárképzés, a tanár-továbbképzés és az önképzés biztosítja.

*

     A tanárság a latin ars értelmében nevezhető mesterségnek. A szó teljes jelentéstartományában ugyanis egyszerre jelent képességet, tehetséget, művészetet, mesterséget, tudományt, eljárást, de még furfangot is. … A tanár kulturális dominanciával rendelkezik, – az a kultúrakincs, amelyet a pedagógus visz egy közösségbe, igen fontos tényező. A pedagógusi állás társadalmi státusz. Ahol a legjobbak választják a társadalmi megbecsülésnek örvendő pedagógusi hivatást, ott – de csak ott – térül meg, szinte azonnal és kamatosan, az oktatás fejlesztésére szánt összeg.

     Úgy kell tanítani, ahogy a jeles magyar pedagógus, Karácsony Sándor ajánlotta: minden tanítvány homlokán megkeresni a titkos bélyeget, amellyel az illető a Széppel van eljegyezve, megkeresni eszüket-szívüket kinyitó kulcsot, és kitárni a tudás, a fejlődés és önfejlesztés kapuját. Nemzetközi vizsgálat bizonyítja, hogy a sikeres és sikertelen oktatási rendszerek között a döntő különbség a tanári kar minőségében rejlik.

*

     A nagy kérdés: hogyan lehet segíteni a köz érdekét szolgáló, nagy szellemi vagyont birtokló oktatási intézményeket, és hogyan lehet bennük megerősíteni a minőséget, az értékes emberi erényeket képviselő pedagógusközösségeket. 4 Trefort Ágoston miniszter az 1883. évi parlamenti vitában, az akkor éppen bevezetendő oktatási reformról tartott expozéjában máig ható érvénnyel jelentette ki, ezen „tisztán a helyes módszer és a tanárok okossága és helyes eljárása által lehet segíteni”.

     Ezzel kapcsolatban négy gondolatot ajánlunk a jó tanárok figyelmébe: Az első gondolat a korszerűség. Az alapvető cél széles szakképzési profiljaik szilárd elméleti megalapozása, korszerű ismeretek és szemlélet elsajátítása. Követelmény a választott szakterület alkotó művelésére való folyamatos felkészülés. Ez folyamatos önképzést igényel.

     A második gondolat a nyitottság. Ez két részből áll. A szakmai nyitottság a tanároktól választott tudományterületük nemzetközi fejlődésével való cselekvő együttműködést igényli. A társadalmi nyitottság pedig hivatástudatot, társadalmi problémáink iránti érdeklődést, a jelentős célkitűzések ismeretét és megoldásukban való szerepvállalást igényli.

     A harmadik gondolat az értékőrzés. A tudomány eredményeit nem kell minden generációnak újra és újra felfedezni. Ez a kapott örökségünk, úgy, mint a nemzeti kultúránk. Így kapcsolódik egymásba múlt és jelen, és ezek ismeretére, mint szilárd alapra épül jövőt alapozó oktató tevékenységül. Az iskolában a jobbításra kell törekedni.

     A negyedik gondolat a minőség követelménye. Ez mondhatni korparancs. Tanáraink számára az egyik fő megoldandó kérdés a mindenáron való színvonalemelés. Most kötelesek vagyunk mintegy vizsgázni abból, hogy az iskolában meg tudjuk-e válaszolni a minőség új kérdéseit is. A jó tanártól a diákok az önzetlenségre és a szolgálatetika szépségére is példát kapnak. „Azt a tanítót böcsüli nagyra Isten, aki cselekszi, amit tanít, és mind nyelvét, mind pennáját szíve gyökerének téntájába mártván, úgy szól, mint szíve járása vagyon” – írja az egyetemalapító Pázmány Péter.

*

És még valami a jó tanár figyelmébe! Platón az „Állam” című könyvében – Szókratészt megidézve – az emberi lélek három részéről ír. A vágyak és az értelem mellett van egy harmadik, a thymosz, amely a tanítványok általi elismerést, a megbecsülést és az önbecsülést foglalja magában. Valójában vágyunk mások megbecsülésére, ez a forrása önbecsülésünknek, de „vannak helyzetek, amelyekben fáradságunk jutalma azon meggyőződésünk, hogy kötelességünket teljesítettük” – szól Eötvös Loránd rektori szava.

 

A Magyar Örökség 104. díjátadó ünnepségének résztvevői

 

 [1]           Klinghammer István térképész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A geoinformatika és a tematikus kartográfia jelentős tudósa. 1989 és 1991 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar dékánja, 2000 és 2006 között az ELTE rektora. 2013 és 2014 között a második Orbán-kormány felsőoktatásért felelős államtitkára.