SZABADI MAGDOLNA[1]

 

A kreativitásról

Módszertani ötletek zeneterapeutaként és zenepedagógusként

 


Kiadás ideje: 2021
Kiadó: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
Kiadás helye: Budapest[2]Rendkívül nehéz kérdés, ha el akarjuk különíteni a pedagógia és terápia területeit. Mert közös jellemzőjük, hogy mindkettő zenei közegben, zenei eszközökkel végrehajtott alkotó folyamat. Legmeghatározóbb különbség mégis a tudományágak közötti besorolás.  Amíg a terápia leíró, descriptív ágak közé tartozónak vallja magát, addig a pedagógiát a normaképző, normát számonkérő tudományágak között találjuk. A határ a cél, keret és feltételrendszer hangsúlyában állítható fel. Az oktatás lényege, hogy meghatározott ideig kötelező a részvétel és meghatározott hosszúságú a folyamat, az időtartam. Ismeretek átadása, számokérése a cél, és hangsúlyos az adott anyagban való motiváció. A terápiában viszont általában önkéntes a részvétel, nem teljesítménycentrikus, az értékelés kritika nélküli. A hossz pedig egyénre szabottan változó. A motiváció más színezetű, áthatja az egész személyiséget, és cél elsősorban a gyógyulás. De legalább is az énkép, önismeret gazdagítása, nem pedig egy ismeretanyag vagy szakspecifikus készség fejlesztése. Ki kell emelni, hogy egy zenedarab alternatív gyakorlásával is fejlődik a kreatív önkifejezés, ami az önismeret gyarapodására ad alkalmat. Legtöbbször a kötelező oktatás csoportos, a terápia pedig egyéni és csoportos egyaránt (Buzasi, 2003, 2006; Szabadi, 2009, 2021).

 

Zenei hangok és hangzások kreatív módon való alkalmazása a nonverbális kommunikáció részeként, alapköve a zenetanításnak. Leginkább olyan módon, ha érzetek érzékletek alakításának, formálásnak fogjuk fel feladatunkat. A kreativitás latin eredetű szó, creare, ami annyit tesz, teremteni, alkotni. Egy olyan dinamikus folyamatról beszélhetünk, mely saját magát bontakoztatja ki. És egyszerre hordozza eredetét és célját.  Ez a gondolat hívja fel a figyelmünket kis kitérőként a konstruktivizmusra, mely jelen aspektus szerint egy helyzetet alakító cselekvési készenlét, és a kreativitás kibomlásának így az alapja. Fontos feltételek még a motiváció, ami az alkotási folyamat megerősítője, maga a kreatív tevékenység. Szükséges még ehhez a biztonságos légkör, amelyben a gyermek bízhat, hogy egyediségét elfogadják. Mer érthetetlennek is lenni! Továbbá a kíváncsiság és a nyitottság. Keltsük fel a feladat nyújtotta izgalmat (Buzasi, 2003, 2006; Szabadi, 2009, 2021).

 

[3]

 

Egy kreatív válasz akkor lesz jó, ha jelentős és új problémára vonatkozik, és bővíti tapasztalatainkat és tudásunkat. Fontos még, hogy a motiváció ne a kellemetlen feladatok elkerülése, hanem a kívánt cél megközelítése legyen. A pedagógus kimunkált improvizációs készségével személyes nyelvén tudja megszólítani a gyermeket. Mert minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen individuum, és így a feléjük irányuló út is individuális, tehát személyes. Ha biztonságos légkört tudunk kialakítani egy közösen végzett zenei történéssel, az a verbális kommunikációt is pozitívan képes terelni. Bruscia (1987) alapján a professzionális zenei improvizáció előre meghatározott zenei témával való kommunikációs játék. Ehhez szükséges a zenei szaktudás. Ezen kívül t zeneileg meghatározott a szerkezete és a formája. A zeneterápiás improvizáció viszont az aktuális indulatokkal, emlékekkel, érzésekkel való kommunikációs játék. Ehhez nincs szükség szaktudásra, mert nem zeneileg megszabott a szerkezete és a formája (Szabadi, 2021).

 

Ahogy egy gyermek játszik, alkot úgy képes tanulni. Fejlődéslélektanból is ismert, ha a gyermek egyedül, önállóan tud játszani, „gyógyul is”. Gyarapodik, pozitív irányba fejlődik személyisége. És könnyebben megtalálja az egyensúlyt önmaga és a világ között.  A játék relációt von szubjektum és objektum közé. Minthogy elmélet és gyakorlat szorosan összekapcsolódik, folyamatosan váltakozva követik egymást, verbális és nonverbális, gyakorlati kapcsolatunk a diákkal szükséges, hogy váltakozásba legyen.

 

Ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy az ember nem csupán homo sapiens, hanem homo ludens is, játékos, játszó ember. Ezért rendkívül hangsúlyos a játékosság szerepe a zeneórán. Ami ősi, archaikus része mindannyiunk személyiségének, akár a mozgás vagy egyéb alapvető érzékelési folyamatok. Ez hozzájárul a tanár diák kapcsolatában a kötődés és az azt megalapozó biztonságérzet kialakításához. Kreativitás szükséges ahhoz is, hogy egy alkotófolyamatot megtervezzünk és értékelni tudjunk. Amihez pedig az önkontroll, önszabályozás képessége elengedhetetlen. Aminek a fejlesztése mindennemű zeneóra feladata is (Buzasi, 2003, 2006; Szabadi, 2009, 2021).

 

Amennyiben az intelligencia egy olyan adottság, hogy egy problémát egy kijelölt úton oldjunk meg, ehhez egyirányba ható, konvergens gondolkodás szükséges. Addig a kreativitás azon képességünk, hogy egy problémát váratlan, újszerű ötletekkel oldjunk meg. Ehhez pedig többirányba ható, azaz divergens gondolkodás szükséges. Az intelligencia lehetőséget ad a tanultak alkalmazására, ismeretek felhasználására. A kreativitás pedig egy aktualizálás, a lehetőségek aktuális helyzetnek megfelelő alakítása (Buzasi, 2003, 2006; Szabadi, 2009, 2021).

 

A kreatív személyiség aspektusai: 1. Szenzibilitás, egyfajta érzékenység, fogékonyság, ami a tanár hallóképességének, érzelmi skálájának széles voltát mutatja. A külső és belső ingerekre adott válaszok gyorsasága, reakcióképessége. 2. Flexibilitás, a gondolkodásunk rugalmassága, hajlékonysága. Az a képességünk, hogy különböző megoldásmódok végett szempontot váltsunk, asszociációink ne egyirányúak legyenek. 3. Originalitás. Ha ezt az aspektust a kreativitás meghatározásán belül a zeneterápiára akarjuk alkalmazni, akkor magát a személyiséget foglalja magába, egy egyszeri és egyedi individuumot, aki hangot képes adni eredetiségének. 4. A spontaneitás, ami különböző kommunikációs módok alkalmazása közben megnyilvánuló reakcióképességet, válaszolási hajlandóságot jelenti. 5. Elaboráció. Jelen értelmében, az a mechanizmus, amelyben a feszültségoldás egy alkotási folyamatban valósul meg (Barkóczi & Zétényi, 1981, Buzasi, 2003, 2006; Szabadi, 2009, 2021).

 

[4]

 

A kreativitás szintjei (Taylor, 2007) 1. Expresszív szint. Egyfajta spontaneitás, amelyben a gyermek alkotó fantáziáját nem gátolja, hogy bírálják, értékelik. 2. A produktív szint. Ez a technikai képzettség és az adottságok szinte. Itt találkozik a szubjektív produkció a realitással. 3. A felfedezői szint, ahol a saját képességeivel úgymond operál a gyermek. Új ismeretek alkot, régebbi szempontokat értékel át új ismérvek alapján. 4. Innovatív vagy felfedezői szint. Egy adott kérdés összefüggéseinek feltárása zajlik itt, amelynek segítségével eljuthatunk újításokhoz. 5. A legmagasabb, emergetive szinten általánosítások átstrukturálása folyik. Itt a szintetizálás képességei meghaladja az átlagot. Ez a zsenialitás szintje. (Ghiselin, 1985) szerint minden kreatív produktum értéknövekedéssel jár, általuk az esztétikai és intellektuális élettér növekszik. Menttől nagyobb és gazdagabb a szellemi erősorrások átstrukturálása, annál magasabb mértékű a kreatív produktum (Buzasi, 2003, 2006; Szabadi, 2009, 2021).

 

Carl Roger (1961)

A kreatív magatartás feltétleit Carl Roger (1961) a külvilággal szembeni nyitottságban és a szubjektív értékrendben határozta meg. Valamint azon képességben, hogy képesek vagyunk folyamatokkal, gondolatokkal és elemekkel mentálisan játszani. Azaz asszociációs képességünk. A nyitottságot a védekezés ellentétében látta. Információk összegyűjtése korlátok felállítása nélkül. A szubjektív értékrend egy belső fundamentum, belső értékmérő, mely azonban a külvilág kritikáját sem hagyja figyelmen kívül.

 

Az eddigiekhez példának vehethetjük Kurtág György: Gyengéd ökölvívó című zongorabarját (Lásd. 1.ábra).

 

1. ábra

Kurtág György: Gyengéd ökölvívó. in: Teöke Marianne szerk. Tarka-Barka Zongoradarabok 36.o. [5]

 

Már a címben is egy feszülő ellentétet fejez ki a darab. A klasszikus kottaírástól és metodikától eltérő mű – minthogy ököllel, nem pontosan meghatározott hangmagasságon játsszuk – megfelelő a kreativitás kiteljesítéséhez.

 

     Gyakorlási formái lehetnek:

1.     A ritmus megszólaltatása combon, fedélen, kopogással vagy tapssal.

2.     Dinamikai elemek hanggal kifejezése, például suttogástól kiáltásig, mozdulattal kifejezve guggolástól felnyújtózásig, vagy a billentyűkön kontra oktávtól négy vonalasig megszólaltatva tenyérrel.

3.     Karhasználat kialakítása álló helyzetben, széken ülve hullámmozgásokkal, befelé vitt kar és vállmozgással.

     Eredmények lehetnek:

1.     A ritmus begyakorlásával helyére kerülnek a hangsúlyok és kidomborodik a darab karaktere.

2.     A dinamikai jelzések alternatív gyakorlásával széles akusztikai hangzás érhető el. 

3.     A kar, csukló és váll kimozgatása oldja a felső test merevségét, és a karsúly megfelelő használatának enged teret.

4.     Végezetül a lazító és sokoldalú gyakorlatokkal a lélek is oldottabb lehet. A biztonságérzet is megszülethet a sikerélményátélésével. Megtapasztalhatóvá válnak az önbecsülés, önértékelés és a kreatív önkifejezés érzelmi tartalmai (Szabadi, 2009).

 

 

Irodalomjegyzék

 

Barkóczi, I. & Zétényi, T. (1981). A kreativitás vizsgálata. Budapest: OPI Kiadó.

Bruscia, K. E. (1987). Improvisational Models of Music Therapy. London: Charles C. Thomas Publisher

Bruscia, K. E. (2014). Defining Music Therapy. Barcelona: Barcelona Publishers.

Buzasi, N. (2003). Írások a zeneterápiáról: jegyzetek, előadások. Pécs: PTE Művészeti Kar Kiadványa, Bornus Kft.

Buzasi, N. (2006). Gondolatok a metodikáról. I-II. [PDF document]. Retrieved from http://www.art.pte.hu/menu/105/88

Ghiselin, B. (szerk. 1985). The Creative Process. Reflections on the Invention in the Arts and Sciences. California: University of California Press.

Rogers, C. (1961). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. London: Constable.

Szabadi, M. (2009). zeneterápiás attitűd bevezetése zongoratanári munkámba. Módszertani Közlemények, 49, (1). 35–37.

Szabadi, M. (2021). A szociális kompetencia fejlesztésének lehetősége zeneterápiás eszközökkel a tanító- és tanárképzésben. Budapest: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Taylor, I.A., & Getzels, J.W. (2007). Perspectives in Creativity. London: Routledge.

 

 [1] Szabadi Magdolna Anna | ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

 

[2] A Szerző témában megjelent könyve. A Nemzeti Kulturális Alap könyvkiadási tevékenység 2020. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására című pályázat támogatásával.

            [3] Bruscia, K. E. (1987). Improvisational Models of Music Therapy. London: Charles C. Thomas Publisher.

            https://www.amazon.co.uk/Improvisational-Models-Therapy-Kenneth-Bruscia/dp/0398060401

 

            [4] Barkóczi, I. & Zétényi, T. (1981). A kreativitás vizsgálata. Budapest: OPI Kiadó. https://www.antikvarium.hu/konyv/dr-barkoczi-ilona-dr-zetenyi-tamas-a-kreativitas-vizsgalata-101168-0

 

[5] Teöke Marianne (szerk.) (1977). Tarka-Barka Zongoradarabok. Budapest: Editio Musica. 36.o.