Dr. Grabócz Márta

(mta.hu/köztestulati tagok)

 


https://www.youtube.com/watch?v=PBtNgyMRSJw&list=PLfs1ZvoZ3qYQlnqNWy_Dwjg4xvLcSUUfx (1:01:05)

Az előadás ideje: 2023. április 17.

Az előadás helye: MTA Székház, Díszterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)

 

 

A székfoglaló előadás összefoglalója

 

Az elmúlt negyven évben a zenetudomány nagy változáson ment át: a társadalom- és természettudományok fejlődését követve integrálta azok bizonyos kérdésfeltevéseit, módszereit (lásd pl. „cultural studies”, kognitív zenepszichológia, zoo-muzikológia, bio-muzikológia, neuroesztétika, toposzelmélet, zeneszemiotika, zenei narratológia, „performance studies”, feminista zenetudomány, digitális zenetudomány, vázlat- vagy keletkezéstörténet-tanulmányozás, zene és idegtudomány stb.)

 

E sokféleséget figyelembe véve az előadás címében felvetett kérdés polarizáló és kissé provokatív, de a fent felsorolt irányzatok két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik típusú megközelítés a zenei paramétereket, a mérhető és formai törvényszerűségeket tanulmányozza, míg a másik a történeti-társadalmi kontextust figyelembe véve, a zenei kifejezést is vizsgálva, kapcsolatot teremt a társadalom eszmevilágával, életével, valamint az antropológiai kutatások legutóbbi eredményeivel.

 

E sorok írója harminckét éve szembesül azzal, hogy a kifejezés és a jelentés mellett elkötelezett zenetudomány valóságos „harc”: az „esztétikai agnoszticizmus” (ld. Ujfalussy, 1962) ellen vívott mindennapos küzdelem. A legtöbb nyugat-európai országban és az Egyesült Államokban a szakmai műhelyek az említett két tendencia mentén válnak szét, néha a tanításban, kutatásban jelentkező vitákkal.

 

Az előadás első része a fenti alapkonfliktus jelenkori előtérbe kerülését, a dualizmus mai megnyilvánulási formáit mutatja be, illetve főként a második csoport, a „kontextuális és expresszív megközelítés” új elemző módszereire és eredményeire koncentrál. Ezen elemzések egy része az Arisztotelész óta ismert retorikai közhelyfogalmat mint típust tekinti egyik kiindulópontjának, azt amit Kelet-Európában „intonációnak”, Nyugat-Európában, Amerikában pedig „toposzelméletnek” neveznek. Az utóbbi két évtizedben ezek vizsgálata jelentősen kibővült: egyrészt a zoo-muzikológiai, etológiai „univerzáliák” kutatásával, másrészt a kortárs zene új kompozíciós folyamatainak feltárásával, amelyeket a komputeres hangelemzés, a természeti jelenségek hanganalízise inspirált (STU/Semiotic Temporal Units, archetipikus formálások, hangzó naturalizmus stb.).

 

Az előadás második része a kollektív emlékezet fogalmára építve egy új kutatási témát vázol fel. Az ezredforduló óta érdekes párhuzam figyelhető meg a zenei típusok vizsgálata (az emberi- és az állatvilágbeli invariáns zenei formák, zenei folyamatok feltérképezése) és a kognitív idegtudomány bizonyos, a mentális tárgyak és kulturális reprezentációk állandóságára koncentráló felismerései között. Stanislas Dehaene 2007-ben megjelent munkájában fejezetet szentel „A kulturális formák egyetemességének” illetve a kulturális invariánsok problémájának. J.-P. Changeux-t idézi, aki a neuroesztétikáról tartott előadásaiban az emberi kultúra dimenzióinak rendkívüli, de nem végtelen sokféleségét hangsúlyozza. Dehaene a „kulturális tárgyak” invariáns jellegéről szóló elméleteket tekinti át (Lévi-Strauss-tól, Chomsky-n, Dawkinson és Sperberen át egészen Brownig), és az alábbi következtetésre jut: „[…] Természet és kultúra szorosan összefonódik. Evolúciós történetünk a genetikai örökségünk révén egy részben ugyan módosítható, ám korlátokkal rendelkező agyi architektúrát határoz meg, amely behatárolja a megtanulható kulturális tárgyak terét […]”. (Les Neurones de la lecture, 2007, 198).

 

Ezekre a hipotézisekre építve indult 2022-ben a Strasbourgi Egyetem és a caen-i emlékezetkutatással foglalkozó neuropszichológiai laboratórium (NIMH) együttműködésével egy interdiszciplináris kutatás, amely főként a Szabolcsi-féle Musica Mundana zenepéldáit használja majd fel az „epizodikus” és „szemantikus” zenei emlékezet vizsgálatánál.

 

          AZ MTA KÖZTESTÜLETÉNEK TAGJAI LEXIKONBÓL:

Dr. GRABÓCZ MÁRTA

SZÜLETETT 1952.10.10.

KÜLSŐ TAG 2022

A ZENETUDOMÁNY KANDIDÁTUSA1989

PHD1985

 

SZAKTERÜLET

Zenetudomány (Zeneesztétika, Zeneszemiotika, Kortárs zene)
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

 

FOGLALKOZÁS

kutatóprofesszor, professzor emerita (ACCRA és CREAA kutatócsoportok)

 

KUTATÁSI TÉMA

      Kortárs zene, elektroakusztikus és komputerzene; magyar zeneszerzők

      Zenei jelentés, szemiotika a 19.-20. századi zeneművekben

      Zenei narratológia (elmélet és elemzés)

 

PUBLIKÁCIÓK

Grabócz Márta publikációs listája

 

SZERVEZETI TAGSÁGOK

      Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont (tanácsadó testület tag)

      Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság

      MTA Szemiotikai Munkabizottság (Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság)

      Association Française de Sémiotique

      Centre de recherche de d’expérimentation sur l’acte artistique (ITI CREAA Université de Strasbourg)

      European Narratology Network

      Institut Universitaire de France

      International Association for Semiotic Studies (IASS)

      International Congress International Project on Musical Signification (ICMS)

 

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉGEK

      Studia Musicologica

      Musique en acte

      Pensamiento, palabra y obra

      Editions Hermann, Paris, "Collections GREAM/ Sémiotique et Narratologie

      Editions des Archives Contemporaines, Paris (Music Studies)

 

DÍJAK

      MZZT Kroó György életműdíj: 2022

      Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur: 2018

      Chevalier dans l'Ordre des Palmes Academiques: 2011

      Szabolcsi Bence-díj: 2010

 

ADOMÁNYOZOTT CÍMEK

      habilitált doktor: 1993

 

ELÉRHETŐSÉGEK

      Université de Strasbourg
67084 Strasbourg Cedex, Strasbourg Cedex 14 rue Descartes/ACCRA
Franciaország