35 ÉVE HUNYT EL SOMOGYI LÁSZLÓ

 

A MAGAS SZÍNVONALÚ MAGYARORSZÁGI KARMESTERKÉPZÉS MEGTEREMTŐJE EMLÉKÉRE

 

I.

 

Somogyi László

(Budapest1907június 25. – Genf1988május 20.)

 

Concerto pour orchestre, Sz. 116: I. Introduzione. Andante non troppo (10:09()

 

Concerto pour orchestre, Sz. 116: II. Giuoco delle coppie. Allegro scherzando (6:29)

 

Concerto pour orchestre, Sz. 116: III. Elegia. Andante non troppo (8:04)

 

Concerto pour orchestre, Sz. 116: IV. Intermezzo interrotto. Allegretto (4:07)

 

Concerto pour orchestre, Sz. 116: V. Finale. Pesante (9:04)
Grosses Orchester des Südwestfunks Baden-Baden, vezényel: Somogyi László 

(Mono Version) ℗ 1959 - BNF Collection 2016)

 

II.

 

HOLLERUNG GÁBOR[1]

 

A TÉBOLYULT REND

Bartók Béla: Concerto

 

 

Jó napot kívánok, Hölgyeim és Uraim!

 

Mindenekelőtt egy vallomással tartozom Önöknek: azt hiszem, ez az a darab – és persze maga a Bartók-életmű –, ami miatt zenész lettem.

 

Gyermekkorom óta tanultam zenét, bár egy rendes, „civil”, matematika-fizika tagozatos középiskolába, a József Attila Gimnáziumba jártam. Mégis ennek az iskolának köszönhetem, hogy zenész lettem. Harmadikos gimnazista koromban volt az első Bartók Műveltségi Verseny a rádióban, és ez mérhetetlen hatást gyakorolt rám – annak ellenére, hogy viszonylag kevés zenei ismerettel rendelkeztem, különösen a zeneirodalomról tudtam keveset. Annál inkább meg voltam áldva viszont a zene szeretetével!

 

Különös módon a Bartók-életmű lett az, amivel először igazán barátságot kötöttem. Viszonylag fiatalon kezdtem ismerkedni a teljes életművel. Maga a Concerto olyan roppantul nagy élmény volt számomra, hogy akkor határoztam el: zenetörténész leszek! Szerencsére ez másként „sikerült” – utólag legalábbis így gondolom –, aktív muzsikus lettem. (Hogy Önök, vagy a színpadon ülő muzsikusok is így gondolják-e, az már persze más kérdés…) Egész pályámnak és gondolkodásmódomnak egyik meghatározó személye tehát Bartók, aki – sajnálatos módon – még mindig nem jelenti mindannyiunk számára a mindennapi kenyeret. Pedig biztosíthatom Önöket, hogy aki Bartók zenéjével kezdi a muzsikával való ismeretséget, annak olyan természetes, annyira kézzelfogható és magától értetődő lesz ez a nyelv, hogy adott esetben képes fiatal embereket egész életre szólóan a zene irányába mozdítani.

 

Mai hangversenyünket feledhetetlen tanárom, a karmesteri pályámban meghatározó jelentőségű Somogyi László[2] emlékének szeretném ajánlani, akihez történetesen épp egy szombathelyi kurzuson megélt Concerto-értelmezés élménye is köt.

 

Engedjék meg, hogy röviden bemutassam Önöknek Somogyi Lászlót, aki a fiatalabbak számára valószínűleg viszonylag kevéssé ismert. Akik azonban az ötvenes években éltek és figyelték a zenei életet, azok számára ismerős lehet. Somogyi László az idő tájt a magyar zenei életben – Ferencsik János mellett – minden bizonnyal az egyik meghatározó személyiség volt. Elsősorban azonban lenyűgöző tanár volt, aki karmesterek generációit nevelte fel, köztük olyan világhírű karmestert is, mint Kertész István.

 

Somogyi László elhíresült gyakran modortalanságnak és barátságtalannak tűnő hirtelen haragjáról. Lobbanékonysága azzal a különleges „képességgel” párosult, amivel az embereket legérzékenyebb és legsebezhetőbb pontjukon volt képes megragadni. Mindemellett az egyik legnagyobb zenepedagógus volt, akit valaha is megismerhettem. Kompromisszumot nem kötött, ellenmondást nem tűrt, alternatívák nem voltak. Egyszerűen kimondta, hogy „ezt így kell csinálni”, megmagyarázta, hogy miért, és utána nem volt pardon; ha valaki nem úgy csinálta, ahogy azt ő elvárta, szörnyű haragra gerjedt.

 

Ez itt a kezemben egy Bartók: Concerto kotta. Rekvizitumként őrzöm, mert életem egyik nagyon fontos pillanata fűződik hozzá. Amint látható, össze van ragasztva – azért, mert Somogyi László eltépte. Megragadta és úgy a fejemhez vágta, hogy a kotta kettészakadt. Azért tette, mert amit mondott, azt másodszor vagy harmadszor sem „csináltam úgy”, és ez számára egyszerűen nem volt elfogadható. Amiképp egyik feledhetetlen történelemtanárom is dogmaként sulykolta belénk az anyagot, és szóról-szóra követelte vissza a leckét a feleletben. És lássanak csodát: mind a mai napig emlékszem ezekre a mondatokra, amelyek életem során fokozatosan egyre mélyülő értelmet nyertek.

Később nap mint nap szembesültem azzal, hogy az ilyen dogmatikusnak tűnő igazságok mennyire mélységesen helytállóak lehetnek, mennyi mindenre konvertálhatók. Rám azok a tanárok tették a legmélyebb benyomást, akik ellentmondást nem tűrően tanítottak. Ma már bátran ki merem jelenteni, hogy – sajnos vagy nem sajnos – a dolgok nagy része csak egyetlen formában igaz.

 

Mi, zenészek – a saját mentségünkre – gyakran úgy cselekszünk, mintha egy mű előadásának sokféle megoldása lenne. (Aztán szépen elvitatkoznak a kritikusok, hogy kinek van igaza…) Valójában, ha egy művet nagyon jól ismerünk, annak egyetlen helyes megoldása van. Ennek persze van – egy másik szeretett tanárom, Pernye tanár úr[3] szavaival élve – egy bizonyos udvara. Például bizonyos tempó és dinamikai határok között a dolog azért azonos marad, ám eredendően csak egyetlen helyes megoldás létezik. Somogyi László volt az, aki ebben a témában mérhetetlen szigorral, helyenként tébolyult szangviniz-mussal követelte a rendet, ami meg is született, s ez az embert egész életén át el tudta kísérni. A „tébolyult” jelző tehát nem véletlenül került a mai előadás címébe.

 

Amint említettem, ez a mű számomra nagyon fontos, és ráadásul a bartóki életmű olyan összefoglalása, amely a zenében kevéssé jártasak számára is kaput nyithat Bartók megismeréséhez.

 

Bartókról elsőként azt szoktuk megfogalmazni, hogy ő a magyar folklór egyik felfedezője. A népzenét egészen különleges módon építi be saját zenei gondolkodásába. Ez azt jelenti, hogy a korai műveiben népdalokat is hallunk, később népdalszerű dallamokat, majd még később már úgy tűnik, egyáltalán nem hallunk sem népdalokat, sem népdalszerű elemeket. Ám ha odafigyelünk, döbbenetes, hogy Bartók minden egyes gesztusában fölfedezhetjük a népdalszerűséget! Mi, magyarok a magyar népzenei elemeket viszonylag könnyen megfejtjük. Tudnunk kell azonban azt is, hogy Bartók zenéjében nemcsak a magyar, hanem a környező országok népzenéi is fölismerhetők; főleg a román, a szlovák, a délvidéki, sőt egyes rutén elemek is. Ezek mind-mind meghatározó elemei a szerző egész életművének.

 

Egy másik kulcs Bartók mélyebb megértéséhez némileg hasonlít ahhoz, ahogy Mozarthoz érdemes közelíteni. Mindkét életműben bizonyos alapkarakterek fordulnak elő, amelyek mindegyike színpadi művekhez köthető. Ha a mozarti életmű szinte bármelyik zongoraversenyét, szimfóniáját vesszük – a nagy művekre ez végképp igaz –, bizonyosan tudunk hozzá társítani egy-egy operahőst, akinek az operabeli zenei megformálásához hasonló zenei karakterekkel találkozunk. Mintha csak valamely opera-jelenet egyik szereplője tűnne fel. Bartók művészetének értelmezésében kulcsszerepet játszik ez a néhány – esztétikai elnevezéssel élve – „intonáció”, amely jellegzetes módon rendre visszaköszön a karakterek ábrázolásában, és amelyet fontos ismerni ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk a bartóki életműben.

 

Az egyik karakter, amelyről Bartók a leginkább elhíresült, a barbár jelleg. Ez szokatlan volt a maga korában, és talán még ma is az. Ez a karakter legjellegzetesebben A csodálatos mandarin című műhöz köthető, de Bartók sok egyéb alkotásában is megjelenik a barbár gondolat; például az egyik legismertebb, legnépszerűbb művében, az Allegro barbaroban, ahol Bartók e karaktert nevén is nevezi.

A második, hasonló alapkarakter az éjszaka zenéje. Ezek az éjszakai természetképek mindig egy picit a magányról szólnak, s egyben a világtól elidegenedő létünk rideg, félelmetes megfogalmazódásai. Mindezek kulcsa A kékszakállú herceg várából olvasható ki; ott halljuk először – a Könnyek tava tételben – a magánynak, félelemnek és a fájdalomnak ezt a sajátos megfogalmazását. Ehhez is fűzhető egy, a karaktert nevén nevező alkotás: Az éjszaka zenéje című zongoradarab.

     A harmadik lényeges zenei karakter, a groteszk, a játékostól a démoniig jelen van az életműben. Ehhez Bartók harmadik színpadi műve, A fából faragott királyfi című táncjáték társítható, amelyben maga a fabábu léte és figurája az, ami e karakter végletes arcait megfogalmazza. Mindennek máig ható filozofikus üzenete is van: az ember saját maga szórakoztatására gyártott játékszerei akár ellene is fordulhatnak. A groteszket alkalmazó műve még Bartóknak a Kicsit ázottan című zongoradarab, amelyet meg is hangszerelt a Magyar képekben. Itt az italtól kótyagos ember kedves-aranyos figurájával találkozhatunk.


Végül az alapkarakterek közé soroljuk az ún. néptánc-finálét, amely egyrészt a népek testvériségét megfogalmazó bartóki hitvallás, másrészt az adott mű végső kicsengéséhez kapcsolódó dramaturgiai kérdés. Lehet mondani, hogy a Táncszvittől kezdve szinte minden Bartók műnél alapkérdés, hogy tartalmaz-e néptánc-finálét. Ha igen, viszonylagos örömmel és optimizmussal megyünk haza, ha nem, akkor elmarad, hiányzik az öröm és az optimizmus, az igazi katarzis.


Ezek hát azok az intonációk, karaktertípusok, amelyek át- és átszövik a bartóki életművet, és amelyek a kulcsot adják egy-egy darab megértéséhez, a zenei folyamat követéséhez. Sok zenemű megértésénél alapvető, hogy felismerjük, melyek a megjelenő karakterek, és azok milyen viszonyban vannak egymással, épp melyikük dominál.

 

További lényeges, a Bartók-művekben a tájékozódást segítő elem a szerkesztés. Az európai zenei kultúrából a négytételes szerkezetet örököltük, amely egészen a századfordulóig valamennyi klasszikus ciklikus formára, köztük például a szimfóniára jellemző. Ezt Bartók több művében alkalmazza is, ám létrehoz egy jellegzetesen sajátos, bartóki formát is, az úgynevezett hídformát, amely öt tételből áll. Ennek jellemzője, hogy a dramaturgiai folyamatot, a zenei történést, a zeneszerző mondanivalójának lényegét az első, a harmadik és az ötödik tétel hordozza, míg a közbülső tételek – a második és a negyedik – ellenpontoznak, pihentetnek, olykor megállítják a folyamatot, játékossággal fűszerezetten, közjátékként illeszkednek be a súlyos mondanivalót hordozó elemek közé.

 

Ilyen a Concerto is: hídformában felépített öt tételes mű. A darab legfontosabb része, centruma a harmadik tétel – amely maga is hídformában íródott. A bartóki hídformák centruma dramaturgiai szempontból egyaránt lehet a folyamat érzelmi mély- illetve tetőpontja. A szélső tételek pedig rímelhetnek is egymásra azonos lelkiállapotot, zenei gondolatot jelenítve meg, vagy – ahogy a néptánc-fináléval kapcsolatban említettem – a zárótétel jelentheti a küzdelmes indulás felmagasztosult betetőzését.

 

Bartóknak, mint lelkében romantikus zeneszerzőnek, sok elődjéhez hasonlóan sajátossága, hogy a zene megszületésének folyamatát is beemeli a zenedarabba. Többször beszéltem arról más zeneszerzők kompozícióinak magyarázatakor – például Haydn, Beethoven és sok romantikus zeneszerző esetében –, hogy milyen módon bontják ki egy-egy téma, zenei gondolat létrejöttének előzményeit. Bartók még továbbmegy. Nála megjelenik a zenei folyamatnak a születésig terjedő fázisa is; az a fajta küzdelem, hogy mi és hogyan alakul ki, sokszor a semmiből. Bartók fejlesztéstechnikája – tehát mindaz, ami a zenei gondolatokkal a zenei folyamatokban történik – már sajátosan huszadik századi és Bartókra ráismerhetően egyedi. Például az, ahogyan kihasználja egy dallamív megváltoztatásának technikáját; ha egy dallam fölfelé tör, Bartók megmutatja annak az ellenkezőjét is. Ezt nevezzük tükrözésnek. Ám olyan is előfordul, hogy visszafordít dallamokat. Ezek az eszközök nagyban segítik a mi tájékozódási lehetőségeinket is a darabban.

 

Hollerung Gábor előadásának folytatása – zenei illusztrációkkal – az alábbi linken ismerhető meg: A TÉBOLYULT REND - Hollerung Gábor karmester

 [1]              Hollerung Gábor karmesteri koncertmagyarázata 2009. november 29.-án, a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén az Olasz Kultúrintézetben hangzott el. Az előadás szerkesztett változata megjelent az Egy megérthető zenész c.  beszélgetésekkel és „hollerizmusokkal” gazdag könyvben. (Interkultur Hungaria Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft gondozásában (2014). Az előadás közreadásával a 35 éve elhunyt Somogyi Lászlóra is emlékezünk.  (A Szerk. megj.)

 

 

[2]              Somogyi László (1907 – 1988) karmester, Kodálynál és Weiner Leónál tanult, majd a karmesterképző vezetője lett. Az 50-es években a Magyar Rádió Zenekarát irányította. 1956-ban emigrált. 1964–1968 között a Rochester Symphony vezető karmestere. Az 1980-as évektől több mesterkurzust tartott Szombathelyen, a Bartók-szemináriumon.

 

[3]           Pernye András: (1928 – 1980) Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, szakíró, egyetemi tanár. A „Ki mit tud?” zsűritagjaként is vált ismertté a 60-as években. Az első szakírók egyike, aki máig is érvényes tanulmányaiban felkarolta a dzsesszt és a populáris zenét.