ITTZÉS MIHÁLY

 

Kodály-Kölcsey: Búsan csörög a lomb*

 

 

Kodály Zoltán és Kölcsey Ferenc

Megkésett melódiák, Op. 6 No. 5. Búsan csörög a lomb (Kölcsey Ferenc verse) (4:04)

Szücs Loránt (zongora), Melis György (ének)

℗ 1975 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

Búsan csörög a lomb,
Mert fú szél;
Sűrűn dobog e szív,
Mert búm kél.
Kárpát kebeléből
A szél fú;
Tőled szerelem jön ez éjjeli bú.

Lyány sziklakemény, lyány
Csillagszép,
Nem látod-e kínom,
Melv dúl s tép?
Nem szánod-e kínom,
Mely tép s dúl,
S felforrva szememben ez arcra lehull?

Hajh rózsa, piroslik
Lángorcád,
Jer, könnye szememnek
Forrjon rád!
Hervadva hevétől,
Mely áltfut,
Majd adsz temetőmre halottkoszorút!

 

A Megkésett melódiák leginkább dalszerű, leginkább népdalszerű darabja. Nemcsak egyes kis részletek, sorok, motívumok mutatnak népdal-hatást, hanem a teljes strófa, a teljes dallam is. Talán az egyetlen olyan darab a ciklusban, amelynek dallama népdalszerűen elénekelhető kíséret nélkül. A legékesebb bizonyítékot néhány népdal-párhuzam adja (ld. az 1. sz. mellékleten). A példák azt mutatják, hogy Kodály a dal megírása előtt ismert, gyűjtött a saját melódiáját ihlető járású, formájú dalokat. A „táblázatba” foglalt példákon kívül még ld.: Asszony, asszony ki az ágyból (Kodály-Vargyas: A magyar népzene 65. sz., csíki gyűjtés, 1910, Kodály gyűjtése), Árva vagyok, árva (Kodály-Vargyas, 33. l. Bars, 1912. Ez is Kodály gyűjtése) A Semmit se vétettem kezdetű darab dallamát Bartók is felgyűjtötte Újszászon (Pest m.) 1918-ban. Egyik-másik népdalpélda megdöbbentően közeli rokona a Kodály-dallamnak. A Megrakják a tüzet teljes formája a Kölcsey-megzenésítés első két dallamsora A5Av szerkezetének felel meg. Kodály egy nagyobb dallamsorba fogja össze Kölcsey 6+3 összetételű sorpárjait.

     A teljes négysoros dallam-strófa finom belső rokonságokkal fejlődik tovább. A ritmus alapvetően azonos kiindulópontja az átkötések, a szöveghez alkalmazkodás ellenére felismerhető. A dallamvonal bizonyos hasonlósága is megfigyelhető:  – kettős hullámot vet. A 3. sor (Kárpát kebeléből a szél fú) a korábbi szext terjedelműre széthúzott dallamvonalat mindössze kvart szélességben hozza (legmélyebb hangja h, legmagasabb é – utóbbi egyben az egész dal csúcshangja!) Fontos „elhangolás”, „elrajzolás” a szél, a mardosó kín és a hervasztó hévség illusztrálására az alapdallam (!) egyetlen módosított hangja a hisz (kétszer is aláhajlik, elfedve az eredeti lezáródó sorvéget: lá-szó-lá helyett lehetne a záró jellegű lá-szi-lá, de még megtoldja – (a zenei-formai továbbvezetés érdekében) egy szi-vel: tehát lá-szí-lá-szí. Ráadásul az utolsó lehajló „szélfúvó”, ”síró” kis szekundra egy szótag jut (hajlítás az egyébként szigorúan szillabikus dalban!) – A 4. sor (Tőled szerelem) nagy hangterjedelmű. A középmagas helyzetű első és a mély járású második sor ambitusát és hangkészletét szintetizálja, tehát alkalmas lesz a zárásra, a magas, leginkább elütő 3. sor (!) kiegyensúlyozására. – Kvázi visszatérés? Mindenesetre a pentaton zárófordulat rímel egy kicsit az első, ill. a második soréra. (v.ö. dó-szó,-lá,: Az hol én elmegyek és más dalok vége!) – Ritmikailag e fordulatban a duola kiírt fékezést, lassítást, kiszélesítést is jelent valamelyest.

     A 3. szakasz elején az 1. sor dallama terccel letranszponálva és variáltan jelentkezik, s ehhez viszonyítva nem lefelé kvintváltással folytatódik, hanem felső kvartváltással. (Túl mély lenne az énekesnek, vagy ha az 1. sor van 8-val feljebb, túl magas!) A 3. sor már eredeti helyére kerül (a megfelelő ritmikai változtatásokkal), majd eredeti helyén (a 3. sorhoz viszonyítva egy szekunddal feljebbi variánsként) indul a 4., záró frázis is, de Lento-ra lassítva, majd azt is parlandóvá oldva. S ez már a dallam-véget is variálja: recitativo-szerű befejezés (?) vagy hasonló tán az ú. n. jaj-nótákhoz, amelyekben a szöveg után a sorvégeken a „jajajaj” egy hangon recitál (v.ö. Kodály-Vargyas: A magyar népzene, példatár 308., ahol nem is jajgatás van, hanem a szöveget recitálja, akárcsak a 309. számban; de jajongás van a 310. példában).

     A ritmus-változatokat ld. a külön táblázaton (2. sz. melléklet). Nem népdal-ritmus! – ellentétben a dallam népdal-ihletésével. A ritmus: értelem, tagolás megszabta alapvető variáló-eszköz!

     A kíséret. Talán éppen a dalszerűséget hangsúlyozza az 1-2. vsz.-ot végigkísérő, összefogó lant- (?) vagy gitár (?)szerű akkordfelbontás-kíséret.

     1. vsz. Kezdet: „Búsan csörgő” üres kvart-kvint (l-m-l,-m,) hangzások – pentatóniát ígér (!?). A népdalszerű kezdő természeti kép és a reá „rímelő” szubjektív-lírai tartalmú második frázis összefogása. Először szubdom. (fisz) orgonapont, majd tonikai cisz basszus, majd hosszú időre a támasztóhang ismét a kezdő gisz (domináns) lesz. Olykor a figuráció hangjai keverik a domináns és a szubdomináns harmóniák hangjait (ld. 9. ütem: fisz-á-cisz szubdomináns hangok a domináns basszus felett). A 2. sor zárlata („mert búm kél”.) a cisz-eolban g basszust hoz – Bárdos Lajos elnevezése: szűk kvintes eol. Az átvezető ütem a -értelmű Á basszussal kimélyíti (elsötétíti) a hangzást, különösen, hogy Á7 (tehát g a szeptimhang a rendszerbeli gisz helyett. (Így viszont a Kodályra oly jellemző felhangrendszerbe illő hangzást kapjuk!)

     A 3. sor jelentőségét kiemeli a kíséret is: eddig nem volt mély fekvésben Á-(dúr) kvartszekszt figuráció, az első pillanatban (13. ü.) hyperdúr akkord (dúr hármas + nagy szeptim, Lendvai elnevezése), tehát itt már gisz a szeptimhang! Az Á szubdomináns karakterű orgonapont felett a jobbkéz és a dallam együttesen szextakkord-mixtúrát ad ki, mely a „síró” kisszekundok hatását a frázis végén kromatikával fokozza. A 4. sor indítása: „Tőled szerelem” – igen jellegzetes akkordot kap: ti (disz) basszus felett szűkített kvintes akkord – t-ri-f-l - nagy terccel (fisz-áisz), a cisz a dallamban szeptimhang értelmű. A disz basszushang az előbbi Á alaphanghoz viszonyítva poláris (tritónuszra lévő) hang!

     És jön a Kodály-kíséretekre jellemző kromatikus csúsztatás: disz-d-cisz-c-h-áisz-á gisz-g-fisz, azaz cisz-ben: ti-ta-lá-la-szó-fi-fá-mi-má-re. A jobbkézben folytatódik a nyolcad értékű párhuzamos tercek vándorlása, így a kíséret lényegében dúrhármas mixtúrát ad! Leszállás az „éjjeli bú” mélységeibe! Micsoda ellentmondás, azaz feszültség: diatónikus, sőt pentaton dallam + kromatikusan csúsztatott dúrhármasok (mint az atonalitás (?) képviselői!) Mindenesetre bizonytalan hangnemiség…A fisz pedál-basszus felett bontakozik ki a figuráció az átvezetésben.

     2. vsz. A kezdő frázis végén a dallam a zongora balkéz-szólamában (oktávval mélyebben) megerősíti a súlyos helyen lévő hangokkal az ének-dallamot. Jellemző: a „kínom” szóra változik meg az eddigi kíséret-mozgás: komplementer mozgás adja ki a tizenhatod lüktetést. Itt ér tetőpontra (forte) a korábban kezdett crescendo is (énekben: cresc. lefelé forduló dallamban, mély fekvésben!) A basszus itt diatónikus fokokon száll alá, míg eléri a cisz (=lá) záróhang alatt a pedállal hosszan kitartott Ti (Disz) szeptimakkordot. [Érdemes megfigyelni, hogyan „készülnek” a formarész-végi-kezdeti „varratok”: 1. vsz. vége („éjjeli bú”) a cisz=lá hang a ré-fi-lá értelmű Fisz-dúr-hármas kvintje, tehát szubdomináns harmóniába illeszkedik. A 2. szakasz első fele végén („mely dúl, s tép?”) a cisz a disz-re épült hangzat szeptimje (klasszikus értelemben legérzékenyebb hangja lesz, tehát véletlenül sem hihetjük, hogy a dal végetért, vagy mechanikus strófikus ismétlés következne). Lendvai tengelyrendszerében persze ez a Ti-dúr szeptim is szubdomináns értelmű! – E hely párhuzamosánál (1.vszk. „mert búm kél”) a cisz=lá a g=ma bővített kvartja volt.

     Újabb fokozás: „Nem szánod-e kínom”… A korábbi mixtúra-szerkezet kibővül: párhuzamosan mozgó szeptimek felelnek meg a korábbi hármasoknak. (A kárpáti szél csak játszi hármashangzat a bennem tépő s dúló szeptim-disszonanciákhoz képest.) A „felforrva” szóra a zene ismét fortéra kapaszkodik és a bartóki alfa-akkord egyik változatát írja körül a kíséret (ha jól emlékszem az alfa-hangzást Lendvai is forrónak nevezi…) Utána ismét egész ütemig tartó hangzat, de ez az É=dó-ra épülő akusztikus színezetű undecim-akkord figurációja. Fontos: az alfa-akkordba illesztett jobbkéz-motívum pentatóniája itt a d=tá-val elszíneződik, elrajzolódik. Az á=fá szeptim-hangzat után a versszak vége – akárcsak az elsőé! – a Ré-(Fisz)-dúr hármassal nyugszik meg, majd kromatikus csúsztatással színt vált f-á-cisz bővített hármas lesz. És a felidézett kezdő figuráció („lombcsörgés”) nyolcadokra vált át tizenhatodról. S mindez hol? A teljes dal aranymetszés-pontjában!! Moduláció, átvezetés az á-moll kvartszexttel, felette pedig előkés és kromatikusan csúszó figuráció: v.ö. Az hol én elmegyek-feldolgozás levélhullás-illusztrációja a 3. vsz.-ban!

     3. vsz. A 3. szakasz kezdetén a dallam „feje” a-mollban van, de a kíséret, s majd a dallam maga is fisszel színeződik (dór szext) – a kodályi második hétfokúságba (heptatónia secunda) illő hangzáskép. A rész jelentőségét a zongorában hozott dallam-imitáció fokozza. Az á tonalitás voltaképpen szubdomináns értelmű. A „rózsa” ütemben rejtőzködő akkord Lendvai elnevezésével élve: szubmoll: fi-lá-dó-mi (azaz fisz-á-c-é) – „Könny”: D7, ami az eredeti hangnem szerint Ta, azaz nápolyi hang (leszállított 2. lépcső). „forrjon”: nagy terces szűk hármas + szeptim, vagy: dominánsszeptim-szerű hangzat szűkített kvinttel a Re=Fisz basszus felett. „Rád” – a g=ma basszushoz először nagy szeptimes bővített hármas járul, majd az új (3.) dallamsor kezdetén akusztikus undecim-akkord (persze, ugye, a dallamhang a bő kvart!) Ez a g=ma leszállított V. fok Bárdos megállapítása szerint lokrikus színezetet ad a cisz-eolnak. Hosszan, orgonapontként kitartva hangzik, a jellegzetes Kodályos akkordrepetíciókban a jobbkéz szólamában a dallammal párhuzamosan mozgó váltások vannak (visszautal a megfelelő helyek korábbi mixtúráira!) de – ismét fokozás! mostmár nónák és undecimakkordok írják körül, támasztják meg a „hervasztó hév átfutó” (vagy inkább: átható!) dallamát. Az epilógus indítása érdekes enharmóniákkal él a dallam-kíséret között. (cisz-disz fent, desz-esz lent!) Eddig-nem-volt leálló akkordok (eddig, ha hosszú ideig ugyanaz az akkord volt is, a ritmikus figuráció feloldotta.) – temetői hangulat, melyet fokoz a leszállított dó=esz-re épülő nónakkord, majd tá=d-vel megtámasztott mi-dó (=gisz-é= „-tőmre”) fordulat. (micsoda más értelme, színe, hangulata van így, mint ha hagyományos szerkezetbe épülne bele!) A gisz bő kvartja a basszusnak, így az egész képlet (c-d-e-fisz-gisz) az egészhangúságba és persze a „dúr leszállított szeptimmel és szexttel”-típusú heptatónia secunda móduszba illik!. Ez a d=ta viszont a záró cisz=lá-ra vezet. Fríges színezetet kap a zárlat ezáltal. (v.ö.: Bárdos csángó szekund elnevezésével, a moldvai népdalokban gyakori dó-tá-lá fordulattal a ti-lá helyett. (Lendvai pedig az ilyen akkord-kapcsolatot Kodály-dominánsnak nevezte el.)

     Utójáték: az 1. vsz. végére rímelve még egy kis kromatika moll-hármas(!) mixtúrával: Di-moll, Dó-moll, Ti-moll=Eisz-É-Disz a kitartott cisszel együtt: la=cisz hyperdúr (la=cisz-szubmoll, ti=disz moll7) Záró dallam-motívum a basszusban fi-szó-re-lá, =cisz a legmélyebb hang a darabban! (kvartok!)  majd egy kis reminiszcencia a kezdésre: ismét a természet –emlékezés és megbékélés?!

 

MELLÉKLETEK

(kottapapíron kézzel, tintával írt-kottázott melléklet)                 

I. melléklet

(Kézzel, tintával írt megjegyzések)

AJ. nd. gyűjteménye

II. Társas dalok 28. szám C-dúr és verbunkos a-moll dallama

8. sor!

Közzéteszi KZ és Gyulai Ágost

Akadémiai Kiadó Bp. 1952.

- - - - - -

621/42

BÖI, I. Szerk. Szőllőssy András

749. l.

A magyarországi modern zenéről

Zeneműkiadó 1966.

 

 

2.sz. melléklet (tollal kottázva piros megjegyzésekkel, javításokkal; szöveg írógéppel)

 

 

 

(Kézzel folytatva, tollal írva)

 

A 4. eltér az előző soroktól: nem 6+3-as sorpár, hanem egy hosszú sor, spondeus kezdésű anapesztus sor:

Bármelyik dallamhang lehet hosszú, vagy rövid, kerülhet súlyos helyre, vagy súlytalanra, az 1-3. sorban. Jellemző azonban, hogy hosszú értékekkel kezdődnek a sorok, azután „sűrűsödik” a ritmus, majd újra kiszélesedik, lefékez. Érdekes próba lehet: teljesen strófikus dalként elénekelni a három versszakot az első szakasz dallamára. A metrikai-ritmikai átosztások a fontos szavak, ill. szótagok kiemelését szolgálják. Ezért lesz pl. felütéses kezdésű a 2. és 3. versszak. A 3 szótagnyi pici szövegsorok zenei ritmusa alig változik. Jellemző, hogy a kötött versritmusú 4. sor zenei ritmusa a leginkább hasonló, sőt lényegileg azonos a három versszakban. Persze itt is alkalmazkodik a szavak szerinti metszethez (ld. 2. ütem a m-d-r dallamfordulattal) – a szünet értelmező szerepe!

 * Megkésett melódiák 5. – kiadatlan elemzés (1978).

Kölcsey Ferenc költeményének keletkezési éve: 1831

Közreadta: Ittzés Kata