Kassai István [1]

 

Zeneszerző Széchényiek

 

I.

 

Szinte alig ismert, hogy a Széchényieknek bensőséges kapcsolata volt a zenével. Az európai arisztokrata családok életéhez hozzátartozott a zene, alapvető követelmény volt a zenei ismeretek legalább alapfokú megszerzése, hiszen ez az általános műveltség része volt. Az újkor klasszikus értelemben vett zenei élete a királyi, az arisztokrata, valamint a főpapi rezidenciákon virágzott és teljesedett ki. A magyarországi udvartartások közül az Esterházyaké Európa-szerte ismert volt Joseph Haydn révén, aki II. Miklós alkalmazásában állt, Esterházy Pál Harmonia caelestis gyűjteménye pedig a magyar zenetörténet értékes darabja. Batthyány József érsek főpapi rezindenciájának fényét Anton Zimmermann zeneszerző és karmester, a váradi püspök Patachich Ádámét Michael Haydn, majd Carl Ditters von Dittersdorf, az Erdődy grófokét Ignaz Pleyel emelte.

 

A Széchényiek zenei életéről a legutóbbi időkig csak igen hiányos ismereteink voltak. Az 1965-ös Zenei Lexikon csupán két Széchényit említ, Imrét és Ödönt (az 1980-as évekbeli már őket sem). Széchenyi István ükunokaöccsének, Széchényi Kálmánnak közelmúltban megjelent könyve[2] tárta fel a család 28 tagjának zenei kapcsolatait a 18. század végétől napjainkig.  Jelen írásban annak a tizenegy családtagnak a műveit ismertetem e könyv alapján, akik zeneszerzéssel is foglalkoztak. A kötet rengeteg hivatkozást tartalmaz, ezek közlésétől eltekintek.

 

A Széchényi család zenével kapcsolatos, elsőként dokumentált tevékenysége Széchényi György (1592–1695) hercegprímás nevéhez fűződik, aki 1684-ben, még kalocsai érsekként Cassa musicorum néven alapítványt hozott létre, amely mintegy 150 évig lehetővé tette a győri, soproni és szombathelyi egyházi együttesek javadalmazását.

 

Széchényi Ferenc

 

A Széchényi család zenei tehetségekben, művészetpártolókban leggazdagabb ága a Nemzeti Könyvtár megalapítójától, Széchényi Ferenctől (1754–1820) ered. Élete, munkássága közismert, kapcsolata a zenével viszont alig. Zenetanára Joseph Bengraf bajor zeneszerző volt, aki 1784-től regens chori volt Pesten. Magyar stílusú táncdarabjai a verbunkos legelső nyomtatott emlékei közé tartoznak. Széchényi Ferenc kőszegi tartózkodása idején zenekart tartott fenn, Kiscenken foglalkoztatott zenekarának karmestere a fiatal Franz Anton Hoffmeister, a későbbi német zeneműkiadó-alapító volt, aki neki ajánlotta op. 11-es Hat vonósnégyesét. Ugyanott rövid ideig Luigi Tomasini, a hírneves hegedűs is alkalmazásban állt, esterházai tartózkodása után. Maximilian Stadler abbé (Haydn és Mozart ismeretségi köréből) Széchényinek ajánlotta az 50. zsoltár általa komponált megzenésítését. Széchényi Ferenc szerzeményeiről csak híradások maradtak fenn. Róla szóló könyvében Fraknói Vilmos arról ír, hogy dalai széles körben elterjedtek, és gyakran énekelték is azokat. Egyik levelében pedig Pálóczy Horváth Ádám arról számolt be, hogy egy farsangi ünnepségen két énekesnő egy általa komponált áriát énekelt.

 

Ferencnek öt gyermeke érte meg a felnőttkort, akik közül egyedül Pálnak nem volt különösebb kötődése a zenéhez (leszármazottainak viszont igen).

 

Széchényi István

 

Széchenyi István (1791–1860), Ferenc legkisebb gyermeke, a „legnagyobb magyar”, nem szerzett zenét, de jól játszott csákányon, ami egy magyar népi hangszerből fejlődött, asz hangolású, lágy tónusú egyenesfuvola (botfuvola). Magyar eredetét bizonyítja német neve is: Csakan. Döblingbe is magával vitte kedves hangszerét, és órákat töltött azzal, hogy rögtönzött rajta. Ernest Krähmer Variations brillantes című, csákányra írt művét (op. 18) neki ajánlotta. A téma Rossini Ermione operájából az „Ah! Come nascondere la fiamma vorace” szövegkezdetű cavatina, amit később a La donna del lago című operába is beillesztett: Rossini ugyanis Széchenyi kedvenc zeneszerzője volt. Ernest Krähmer (1795–1837) drezdai születésű muzsikus, aki mind a négy klasszikus fafúvós hangszeren játszott, 1822-ben Bécsbe házasodott. Intenzíven foglalkozott a csákánnyal, amelyre számos művet komponált. A virtuóz előadó és propagátor korai halálával a csákány divatja is elenyészett. Széchéenyi Istvánnak számos további zeneművet ajánlottak, halálára gyászzenék sokasága keletkezett, legismertebb közülük Mosonyi Mihály szimfonikus költeménye.

Széchényi Zsófia

 

Ferenc harmadik gyermeke, Széchényi Zsófia (1788–1865), Zichy Ferdinánd (1783–1862) felesége, széphangú énekes volt, vallásos témájú dalokat szerzett bátyja, Lajos verseire, amelyek elvesztek.

Széchényi Franciska

 

Széchényi Franciska (1783–1861), Ferenc idősebb leánya, az egyik első magyar zeneszerzőnő volt. Batthyány Miklóshoz ment feleségül. Egyetlen gyermeke korán meghalt. Amint édesapja, úgy ő is Hofbauer Szent Kelemen (Bécs apostola) körének egyik motorja volt, felvette a vincés harmadrendet, és ezt a szellemiséget a gyakorlatban is megélte. Férje halála után a pinkafői birtokot példásan gondozta, gyümölcsösöket, halastavakat telepített, gyárakat alapított. Árvaházat, iskolát, kolostort létesített, ahol vezette a kórust, énekelt és orgonált. Kitűnően zongorázott, nyilvánosan is fellépett, és akvarelleket is festett. Élete alkonyán örökfogadalmat tett, életet a betegek és öregek gondozásának szentelte.

Művei:

 

Zongorára

                             6 Ländler. Kézirat [jelölése a továbbiakban: MS]

 

Dalok                              

                             Ave Maria. MS

                             Das geistliche Magd. (Anton Passy) in: Orgeltöne. 3te Heft.

                             Das Lied von kleinen Anna. MS (Friedrich Ritter)

                             Es war der Abend. MS basszushangra zongorakísérettel

                             Loblied des heiligen Franz von Assisi. MS

                             Vallásos dalok Anton Passy verseire. Elvesztek

                             Vallásos dalok Franz Joseph Weinzierl verseire. Feltételezett művek

Duettek               

                             Az emlény. MS (La pensée, fordítota Mátray Gábor)

                             Gottseliger Spruch (Zacharias Werner) in: Orgeltöne.

                             Rokonszenv. MS (Plaisir d'aimer, fordította Mátray Gábor)

Kórusművek orgonakísérettel

                             14 religiöse Chöre. MS

Misék                                          

                             Deutsche Messe. MS (SATB, vonósok, 2 kürt, orgona)

                             Latin mise. Elveszett, csak a címlapja ismert

                             Graduale. Elveszett

                             Offertorium. MS

Utolsó műve, „Die Mutter des Maccabeus” (Adolf Frankenburg) elveszett, nem tudjuk műfaját.

 

Széchényi Lajos

 

Széchényi Lajos, Ferenc elsőszülöttje (1781–1855), jelentős életpályát futott be. Jogászként a pesti táblánál szolgált, Kőszegen császári megbízott, majd Budán kamarás. Részt vett a győri csatában saját századával, meg is sebesült. Bécsben udvari titkos tanácsos, 1824–1849 közt Zsófia főhercegnő főudvarmestere, aki Ferenc József és Miksa, a későbbi két császár édesanyja volt. 1849-ben elvesztette pozícióját, mivel Dénes nevű fia a honvédekkel harcolt. Visszavonult birtokára, amit haláláig igazgatott. Sokoldalú, művelt férfi volt, amellett, hogy könyvet írt a vadászjogról, német és francia nyelven verseket is írt (kettőt közülük Schubert is megzenésített: Die abgeblühte Linde, Der Flug der Zeit). Magyar költeményeket ültetett át németre és megfordítva, jól zongorázott és énekelt. Szerzeményei közt találunk zongoraműveket, dalokat, kamaraműveket és zenekari darabokat, nagy részük sajnos elveszett. Magyar stílusú művei a korai verbunkos-irodalom értékes darabjai. Haydn-nal, az ifjú Liszttel és Schuberttel is kapcsolatban állt, utóbbi neki ajánlotta híres A halál és a leányka című dalát. Benedikt Randhartinger – Schubert barátja, maga is jelentős zeneszerző – hét évig volt Lajos magántitkára. Mátray Gábor (1797–1875), aki később a Széchényi család nevelője, majd a Nemzeti Múzeum könyvtárának őre lett, neki ajánlotta 15 éves korában írt Czernyi György című daljátékát, amelyet, mint az első magyar operák egyikét tart számon a zenetörténet.

 

Művei:

 

Zongorára

                             Czigeinerisch. MS cca. 1800 Vázlat, hegedűszólamhoz.

                             3 magyar tántzok. MS ante 1805

                             Deutscher mit Coda. MS cca. 1800

                             10 Ländler und 1 Mazurka. MS 1812

                             Keringők. Ante 1810. Elvesztek

Dalok      

                             Die Rose und die Liebe. MS (Széchényi Lajos)

                             Gebet, Ergebung, Seelenmesse (szintén saját verseire) elvesztek

                             Das Grab. MS (Johann Gaudenz von Salis-Seewis)

                             Der Vergnügsame. MS (Johann Nikolaus Götz)

                             Die Bitte. MS (ism)

                             Ich denke dein. MS (Friedrich von Mathisson)

                             Der Käfig, MS (Georg Friedrich Treitschke)

                             Lebenspflichten ((Heinrich Christoph Ludwig Hölty)

                             Humoros dalok. 1847 előtt. Elvesztek

                             Templomi énekek. Elvesztek[3]

Kamarazene                  

                             Induló fúvós oktettre. MS (2Ob, 2Kl, 2Cor, 2 Fg)

Zenekari művek

                             6 Ländler. MS (Picc, 2Ob, 2Cl, 2Cor, 2Clarino, 2Fg, Timp, 3Vl, Cb)

                             14 Ländler. MS (2Fl, 2Cl, 2Cor, Fg, 3Vl, Cb vagy Kfg) (sajnos hegedű 1,2 nélkül)

 

Széchényi Imre

 

Széchényi Imre (1825–1898) – aki Lajos második házasságából született – volt a család egyik legtehetségesebb zenésze. Húszéves korától diplomáciai szolgálatban állt Rómában, majd Stockholmban, Berlinben, Szentpétervárott és Nápolyban, ahol megélte Garibaldi seregeinek ostromát és a kapitulációt,[4] végül ismét Rómában. 1864-ben nem fogadta el a szentpétervári és a koppenhágai akkreditációt, visszavonult birtokára és a helyi politikában vállalt szerepet. 1879-ben III. Napóleon veresége után ismét aktivizálták, berlini nagykövet lett, ahol a birodalom részéről ő írta alá a Három császár szövetségét, amely hosszú időre meghatározta az európai egyensúlyt. A Kongókonferenciát lezáró berlini egyezményt is ő szignálta. Bismarck (a „Vaskancellár”) barátja volt. II. Vilmos császár 1893. szeptember 10-én meglátogatta Imrét családi birtokán, Horpácson. Szenvedélye a zene volt, kitűnően zongorázott, és sokat komponált. A látszat szerint magát műkedvelő zeneszerzőnek értékelte, és nem törekedett művei kinyomtatására, így éppen azok a darabjai vesztek el, amelyek zeneszerzői szempontból a legérdekesebbek lennének számunkra, például két vonósnégyese. Széchényi Kálmán összeállította a műjegyzéket, amelyben már több, mint száz darab szerepel, túlnyomórészt tánczene, amely viszont minden szempontból kiemelkedik a kor átlagterméséből. Színes, ötletes karakterdarabok, amelyek a mélységet és a sötét árnyalatokat sem nélkülözik; ez utóbbi a bécsi mintájú táncmuzsikának nem éppen sajátja. Szentpétervári diplomáciai szolgálata alatt (1854–60) jelent meg a legtöbb, zongorára írt táncdarabja, amelyek közül tizennyolcat meg is hangszerelt. Ifjabb Johann Strauss – akivel itt kötött életre szóló barátságot –, szívesen tűzte műsorra saját zenekarával ezeket a darabokat, amelyek nagyobb részét a mainzi Schott kiadó nyomtatásban is megjelentette. Különösen értékesek számunkra ezek a művek, mert mintegy két évtizeddel korábbiak, mint a közismert magyar operettiskola mestereinek azonos stílusú darabjai. Széchényi Imre zeneszerzői életművének ma ismert legjelentősebb műfaja a dal. Alapvetően lírai alkata itt bontakozhatott ki a legszeretetreméltóbb formában: a kor dalirodalmának valódi gyöngyszemei kerültek ki kezei alól. Zongoristaként rendszeresen fellépett nyilvánosan, nagy sikerrel. A Széchényi családdal baráti kapcsolatban levő Liszt Ferenc kétszer is ellátogatott Imre birtokára, Horpácsra, ahol a zenetörténeti kutatások szerint összesen 72 napot töltött, muzsikált a családtagokkal, és komponált itt egy melodrámát is Jókai Mór szövegére (Holt költő szerelme).   Széchényi Imre egyik négykezes darabját, a Bevezetés és magyar induló címűt, Liszt átírta zongorára, két kézre és négy kézre is.

 

Művei:

Zongorára két kézre

 

     Polkák

                             Bliktri Polka. Schott 1856

                             Caprice Polka. Leibrock 1858

                             Datscha Polka. Leibrock 1856

                             Edelweiss Polka. Haslinger 1854

                             Erwartungspolka. Leibrock 1858

                             Felicetta Polka. Schott 1857

                             Georginen Polka. Schott 1853

                             Herbst Polka. Leibrock 1858 

                             Hetz Polka. Leibrock 1858

                             Leopoldinen Polka. Leibrock 1852

                             Nymphen Polka. Haslinger (1854?) elveszett

                             Polka Hongroise. Leibrock 1858

                             Pretschistinka Polka op. 27. Leibrock 1856

                             Schnee Polka. Schott 1854

                             Tommy Polka. Schott 1852

                             Une polka prétentieuse op. 20. Schott 1857

                             Velloni Polka. Schott 1854

                             Wiesbaden Polka. Schott 1853

                             Zither Polka. Leibrock 1854

     Mazurkák

                             Le Marguerite Mazurka, Schott 1854

                             La Tulipe Mazurka, Schott 1855

     Polka-mazurkák

                             La Brigantine Polka-Mazurka. Leibrock 1856

                             Les Vagues Polka-Mazurka. Schott 1854      

                             L'Éventail Polka-Mazurka op. 21. Schott 1857

                             Polka-Mazurka op. 9. Leibrock 1853

                             Polka-Mazurka Fantasie op. 25. Leibrock 1857

                             Valdine op. 16. Leibrock 1856

     Galopp

                             Palais Galopp. André 1853

     Keringők

                             Le Châteuau de Celles. Schott 1854

                             Wintermärchen Walzer op. 28. Leibrock 1858

    

         Csárdás

                             Csárdás Hongrois pour le piano. Leibrock 1858

     Indulók

                             Bevezetés és magyar induló. (Liszt Ferenc átirata) 1873 – Rózsavölgyi 1878

Ungarischer Marsch. Bachó István átirata a Lovasjáték c. kiadványban. Rózsavölgyi 1902. A négykezes darab rövidített formája, szerintem ez a posztumusz átirat nem Széchényi Imre munkája.

Ungarischer Festmarsch. Joseph Weiß átdolgozása (?). Elhangzott Berlinben 1891 áprilisában. Ismeretlen mű.

 

Zongorára négy kézre

 

     Keringők

                             Drei Walzer für das Pianoforte zu vier Händen. Paez 1889

                                         a. C-dúr;

                                         b. F-dúr;

                                         c. G-dúr.

                             Geburtstag Walzer. MS 1888

                             Unser letzter Walzer in Sommer 1894 MS

                             Walzer Suite. (elveszett)

                             Walzer vierhändig I. (elveszett)

                             Walzer vierhändig II. MS ante 1873

                            

     Indulók          

Bevezetés és magyar induló. (Liszt Ferenc átirata, Gobbi Henrik négykezes átdolgozásában, feltételezésem szerint Liszt által javítva) Rózsavölgyi 1878

Ungarischer Marsch vierhändig. MS. A Lovasjáték kiadványban megjelent darab eredeti, négykezes változata.

Ungarischer Marsch für Pianoforte zu vier Händen. MS ante 1873. Liszt átiratainak alapja

     Egyéb zongoradarabok négy kézre

An Mariette. MS 1874 (szimfóniatétel zongorakivonatának tűnik, Mihalovich Ödön stílusával rokon)

                             Drei Stücke für Pianoforte zu vier Händen. Paez 1889

                                         a. Ungarischer Marsch;

                                         b. Ungarischer Fantasie;

                                         c. Ungarischer Tanz. (Csárdás)                     

                             Művek zongorára nyolc kézre. 1876 (elvesztek)        

Serenade für Klavier zu vier Händen. MS. A Serenade für Violine, Violoncello und Pianoforte című darab négykezes kivonata, lásd a kamaraműveknél.

 

Dalok zongorakísérettel

                             Acht Lieder. MS

a. Seit ich ihn gesehen (aus Frauenliebe und Leben) (Adalbert Chamisso);

                                         b. Nachtgruss (Franz Theodor Kugler);

                                         c. Wehmut ((Joseph von Eichendorff);

                                         d. Komm, o Nacht ( (Julius Sturm);

                                         e. Vorbei (Joseph von Eichendorff);

                                         f. Schilflied (Nikolaus Lenau);

                                         g. Der schwere Abend (Nikolaus Lenau);

                                         h. Das Mädchens Frage ((Robert Eduard Prutz).

                             Der träumende See ((Julius Mosen). MS

                             Bölcsődal (Eőry Béla). Walzel 1845

                             Drei Lieder. MS

                                         a. Erster Schnee, erstes Weh! (Moritz Hartmann);

b. Das Blatt im Buche (Anastasius Grün = Anton Alexander Graf von Auersperg);

                                         c. Je ne veux pas (Quand tu me parles du gloire) (V.ictor Hugo).

                             Der Gefangene (Christian Friedrich Daniel Schubart). MS post 1849

                             Die Lerchen  (Ludwig Uhland). MS

                             Il ritrovo in mare (ism). Mechetti 1845

                             Ja, Winter war's (ism). Paez 1889

                             Là bas (Victor Cherbuliez). Apollo 1872

                             Liebesglück (ism).MS (elveszett)

                             O komm' in mein Schifflein (August Kopisch). MS

                             Sechs Lieder. Breitkopf 1892

                                         a. Das Mädchens Frage (Robert Eduard Prutz); vö. Acht Lieder no. 8

                                         b. Sprache der Liebe (Kitzer)

                                         c. Wehmut (Joseph von Eichendorff); vö, Acht Lieder no. 3.

                                         d. O du, vor dem die Stürme schweigen (Emanuel Geibel)

                                         e. Heitere Liebe (Széchényi Imre); dalkeringő

                                         f. Die drei Zigeuner (Nikolaus Lenau).

                             Six Romances. Kugler 1865

                                         a. La cendrillon (Etienne);

     b. Si j'étais petit oiseau ((Pierre Jean de Béranger);

c. Aubade (Vladimir Sollogub);

     d. S'il avait su! (Marcelin Desbordes Valmore);

     e. Maudit printemps (Pierre Jean de Béranger);

     f. À une femme (Si j'étais roi) (Victor Hugo).

                             Waldeinsamkeit ((Wolfgang Müller von Königswinter). Paez 1889

 

Dalok két hangszer kíséretével, duettek

 

                             Dalok cselló- és zongorakísérettel. 1886, elvesztek

                             Le rosier (de Leyre). MS dal csákány és zongorakísérettel

                             Es fällt ein Stern herunter. MS (Heinrich Heine) Duett

 

Kamarazene

                             Andantino für violoncello und Fortepiano. – töredék 1869

                             Berceuse  für Violoncello und Pianoforte. Paez 1887

                             Duette für Cello und Horn. 1877 elvesztek

Serenade für Violine, Violoncello und Pianoforte. Elveszett. Négykezes zongorakivonatban, lásd feljebb

                             Vonósnégyes no. 1. Elveszett. 1871

                             Vonósnégyes no. 2. Elveszett. 1871

Walzerzyklus zu vier Händen mit obligaten Flöten und Streichquartettenbegleitung. Elveszett. 1870

                             Walzer für Flöte mit Klavierbegleitung. Elveszett. 1877       

 

Zenekari művek

                             Air. Elveszett. 1879

                             Csárdás MS (a zongoramű hangszerelése)

                             Drei Tänze. Schott 1853 (szólamanyag)

                                         a. Leopoldinen Polka;

                                         b. Tommy Polka;

                                         c. Polka Mazurka.

                             Drei Tänze. Schott 1854 (szólamanyag)

                                         a. Zither Polka;

                                         b. Veloni Polka;

                                         c. La Marguerite Mazurka.

                             Drei Tänze. Schott 1855 (szólamanyag)

                                         a. Die Tulipe Mazurka;

                                         b. Schnee Polka;

                                         c. Die Wellen Polka-Mazurka.

                             Drei Tänze. Schott 1856 (szólamanyag)

                                         a. Bliktri Polka;

                                         b. Datscha Polka;

                                         c. Waldine Polka-Mazurka.                

                             Drei Tänze. Schott 1857 (szólamanyag)

                                         a. Polka prétentieuse;

                                         b. Felicetta Polka;

                                         c. L'Éventail Polka-Mazurka.

                             Drei Tänze. MS csak partitúra

                                         a. Pretschistinka Polka. 1856

                                         b. Polka Hongroise. 1857

                                         c. Polka-Mazurka Fantasie. 1859

                             Grösseres Opus mit Orchesterbegleitung. Elveszett. 1867

                             Marche hongroise. Elveszett. 1872

                             Reishymne für Singstimme und verschiedene Instrumente. Elveszett. 1863

                             Walzer mit Orchesterbegleitung. Elveszett. 1876

                             Walzer mit Orchesterbegleitung (mehrere). Elveszett. 1878

                             Walzer Suite. Elveszett. 1886

 

Széchényi Felícia

 

Széchényi Felícia, szül. Szentgyörgyi Horváth Félicie (1838–1920) Ferenc unokájának, Gábornak (1828–1921) a felesége volt. Leánya csak 35 éves korában, házasságkötése után 14 évvel született meg, valószínűleg ekkor keletkezett négy szellemes, zongorára írt táncdarabja.

                             Herzblatt Polka-Mazur Op. 1. Eberle, Wien

                             7 Uhr früh Polka schnell Op. 3. Eberle, Wien

                             Dorette Polka française Op. 4. Eberle, Wien

Immer lustig Polka française. Aichwalder Wien 1914.

 

Széchényi Ödön

 

Széchényi Ödön (1839–1922), István ifjabbik fia sokoldalú közéleti tevékenységet folytatott. Londoni tanulmányai után megalapította – harmadikként Európában – a pesti hivatásos tűzoltóságot, majd Erkellel a Pesti Sakk-kört. Részt vett a magyarországi hajósélet fellendítésében, többek közt 1867-ben az erre a célra kifejlesztett folyami járművén Pestről Párizsba hajózott, ahol a Világkiállításon aranyérmet nyert, ennek emlékét őrzi a Hableány polka. Ferenc József kívánságára Abdul Aziz szultán uralkodása alatt Isztambulban is megszervezte a hivatásos tűzoltóságot, a katonai egység vezetőjeként pedig megkapta a pasa rangot. Több kitűnő táncdarabot komponált zongorára, egy dala is fennmaradt. Tűzoltózenekarra írt művei sajnos elvesztek. Ez az élet gyöngyélet csárdásának stílusa és minősége alapján feltételezem, hogy zeneszerzés leckéket vett Mosonyi Mihálytól, aki a magyar műzenei stílus megújításának vezéregyénisége volt abban az időben.

Művei:

 

Zongorára

                             Ez az élet gyöngyélet – csilli csárdás. Rózsavölgyi 1863 (Mosonyi magyaros hatása igencsak érződik rajta)

                             Hajós egyleti polka. Rózsavölgyi 1866

                             Hableány polka. Rózsavölgyi 1867

                             Marien Polka. MS

                             Pull-on Galopp. Rózsavölgyi 1868

                             Viszontlátási öröm hangok. Keringő (Felsővidéki Ödön álnéven). Rózsavölgyi 1863

                             Regatta négyes. Rózsavölgyi 1867

Dal          

                             Canzone Barcarola (Conte Nigra). MS

 

Széchényi Andor

 

Széchényi Andor (1865–1907), Ödön fia, a család fenegyereke, forróvérű fiatalember volt. Egy katasztrofálisan sikerült házasságot, négy pisztoly- és hét kardpárbajt élt túl, érettebb fejjel azonban részt vállalt egy párbajellenes mozgalomban és nem nősült másodszor. Világutazóként írta tudósításait, amelyek nyomtatásban is megjelentek az Osztrák Földrajzi Társaság közleményeiben. Kísérletezett a kormányozható léghajóval: 1904-ben Párizsból Frankfurtba repült salzburgi megszakítással és egy felhőszakadás miatti kényszerleszállással a Cseh-erdőben. Négy zeneművéről tudunk, két sajátos humorú és egy bensőséges-lírai táncdarabról.

Művei zongorára: Gedanken Walzer. Engelmann 1889

                           Lebensmüde Walzer. Wetzler 1889 (elveszett)

                           Ein Marsch mehr! Engelmann 1889  

                           Tritsch-Tratsch Polka. Engelmann 1889

 

Gisa Széchényi

 

Gisa Széchényi, azaz Gisella Haas von Teichen bárónő (1890–1945) a tengerésztiszt Széchényi Gyula (1878–1956)[5] felesége volt. Férjének több műszaki szabadalma volt a motorok fejlesztése terén. Gisa zenét írt édesapja, Philipp Haas Abendsonne című drámájához, amit 1917-ben megfilmesítettek, s amelynek egy része meg is tekinthető az osztrák elektronikus filmarchívumban. A némafilm előadásain Gisa öt évvel korábban nyomtatásban megjelent melodráma-zenéjét játszották, így valószínűleg ő volt az első női filmzeneszerző.

Műve (zongorakivonatban):

Abendsonne – melodráma két felvonásban (részben hegedűszólóval). Magánkiadás

 

Széchényi Dénes (1917–1945) a Zeneakadémián tanult zeneszerzést, karmesterséget és zongorát. Zenei tanulmányaival párhuzamosan öt szemeszteren keresztül bölcsészhallgató is volt a Pázmány Egyetemen. 23 éves korától a Magyar Királyi Operaház tagja volt korrepetitorként és karmesterként, koncertezett, mint zongorista, és a Rádióban is fellépett. Felvételeit a Rádió műsorra tűzte ugyan a 80-as években, de azóta nem tudunk hollétükről. 1945 tavaszán, 28 évesen, egy kidőlt fa alatt megbúvó akna vetett véget életének a budavári romeltakarításkor. Egyetlen művéről maradt fenn híradás: Zongoranégyesét a szerző játszotta zongorán, Albert Ferenc, Lukács Pál és Magyar Gábor társaságában a Zeneakadémián.

 

Széchényi Dénesné Sallay Stefánia (1913–2002) a Zeneakadémián éneket, zongorát és zeneszerzést tanult, utóbbit Siklós Albertnél. Kodálynál népzenét hallgatott. Férjével a Zeneakadémián ismerkedett meg, egymás műveit kölcsönösen játszották, ott voltak majdnem minden operaelőadáson a kakasülőn. Miután férje meghalt, többé nem lépett be az Operaházba. Kivételes zenei memóriája volt, így a zeneirodalomban impozáns tudásanyagra tett szert, amit a Rádióban hasznosított, ahol zenetörténeti előadások sorát vezette. A fordulat éve után elbocsátották, később kitelepítették; 1954-től Pest megyében népdalokat gyűjtött, majd szolfézstanításból élt. Egyetlen művéről maradt fenn híradás, egy Zongorástrióról, amit férje, Széchényi Dénes, , Bálint Dezső és Magyar Gábor mutatott be.

 

A Széchenyiek által komponált – jelenleg még kéziratos formában levő – művek kiadását megkezdte a Marktoberdorf-i Schlossberg kiadó, eleddig zömmel Széchényi Imre és Franciska műveivel foglalkoztak. (https://www.seubert-verlag.de/)

 

II.

SZÉCHÉNYI IMRE MŰVEI HANGHORDOZÓKON

 

     

 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (18 felvétel)

 

 

Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Imre 1825-ben született Bécsben. Édesapja, Lajos, Zsófia főhercegnő főudvarmestere volt. Apja hivatásából kifolyólag Széchényi Imre a bécsi udvarban együtt nőtt fel Ferenc Józseffel és Maximiliannal, a későbbi osztrák és mexikói császárokkal. Magántanárok oktatták, öt nyelven beszélt, zongorázott és komponált.

Húsz éves korában diplomáciai szolgálatba lépett, először Rómában, 1848-ban Stockholmban, 1850-51 között Frankfurtban (itt kötött barátságot Bismarckkal, a későbbi német kancellárral), 1852-ben Brüsszelben és Párizsban. 1854 közepétől Szentpétervárra helyezték, ahol Johann Strauß-szal ismerkedett meg, akivel élete végéig barátságban állt. 1860-ban nápolyi követté nevezték ki, 1878-ban az Osztrák-Magyar-Monarchia berlini nagykövete lett. Széchényi Imre rendkívül kényes politikai helyzetben képviselte a Monarchiát. Osztrák részről ő vezette azokat a tárgyalásokat, amelyek 1881-ben a három európai császár közötti egyezményhez vezettek („Dreikaiservertrag”), ő írta alá Ferenc József nevében 1885-ben a Berlini Egyezményt („Kongo-Konferenz”) és a Monarchia csatlakozását a Földközitengeri Szerződéshez („Mittelmeerabkommen”). Érdemei elismeréseképpen Ferenc József császár Széchényi Imrét aranygyapjas renddel, II. Vilmos császár pedig a legmagasabb porosz renddel, a „Fekete Sas”-sal tüntette ki.

 

A diplomáciai szolgálattal párhozamosan futott zeneszerzői pályája. Már 1845-ben megjelent nyomtatásban a „Bölcsődal”, Eőry Béla versére és egy olasz dal (Il Ritrovo). Az 50-es években 34 zongorára írt indulót és táncot (polkákat, mazurkákat, keringőket, galoppot, csárdást) adott közre, tizennyolcat meg is hangszerelt nagyzenekarra. Széchényi táncai ebben az időben már elterjedtek és kedveltek voltak. Példaképpen említem, hogy 1856-ban, Bad Kreuznachban a fürdőhelyi zenekar meglepte Imre öccsét, Dénest, Széchényi-polkák előadásával. Erről az eseményről maga Dénes így számol be: „1856 június 17. Bad Kreuznach, Hotel Oranienhof. Az első nap, reggeli előtt a zenekar polkákat játszott Imrétől. Mindjárt a második napon egy szerenádot kaptam. Kiderült, hogy a karmester azt hitte, én vagyok a polkák szerzője. Amikor felvilágosítottam őt, hogy én csak a zeneszerző öccse vagyok, csalódott lett és megsértődött.”

 

Barátja, ifjabb Johann Strauß, akivel gondtalan agglegényéveket töltött el Szentpétervárott, többször adott elő koncertjein Széchényi-műveket, egy kompozícióját pedig neki ajánlotta (Op. 215 „Gedankenflug-Walzer”. Strauß, mint ahogy később maga elmesélte, egy szerelmi kalandja után Széchényi segítségével menekült Szentpétervárról.

 

1864 tavaszán Rómában barátkozott meg Liszt Ferenccel. 1872-ben és 1874-ben Liszt hosszabb ideig vendégeskedett Horpácson, Széchényi kastélyában. Liszt feldolgozta Széchényi egyik kompozícióját, amely művet neki ajánlott és 1873-ban Budapesten „Bevezetés és magyar induló” címmel bemutatott.

 

Széchényi Imre kitűnően zongorázott, ennek híre a bécsi udvarig is eljutott. Amikor Erzsébet királyné 1869. április 3.-án Pesten tartózkodott, meghívta Széchényit ebédre, és utána virtuóz zongorázását élvezte.

Széchényi saját műveiből szalonokban rendezett hangversenyeket meghívott vendégek számára. 

 

Széchényi művei a következő kiadóknál jelentek meg: Musée Musical Szent Pétervárott, Schott Mainzban, Kugler Pesten, Mechetti és Lewy Bécsben, Carl Paez Berlinben és Breitkopf & Härtel Lipcsében. Sok műve nem jelent meg nyomtatásban, ezek vagy kéziratban maradtak ránk, vagy elvesztek.

Széchényi Imre 1898-ban halt meg Budapesten.

 

1852-ben jelent meg a Leopoldinen Polka, Tommy Polka és a Polka-Mazurka zongorára, egy évvel később ezek nagyzenekari változata a Schott kiadónál. 1854 februárjában publikálta ugyanott a Margaurite Mazurkát, Velloni Polkát und Zither Polkát decemberben pedig a Hó polkát, a Hullámpolkát és a Tulipán polkát. Ezeket tehát egész biztosan szentpétervári ideje előtt komponálta, tehát még mielőtt Strauß-t személyesen megismerte. Minden további polkát és zenekari változatait 1855 és 1859 között jelentette meg a szentpétervári Musée Musical és a mainzi Schott és a bécsi Lewy kiadóknál. Csupán a Pretschistinka Polka, a Magyar polka és a Polka-Mazurka-Fantázia hangszerelt változata maradt kiadatlanul. Néhány polka zongoraváltozatát ajánlással is ellátta. A Leopoldine-polkát Széchényi Imre Leopoldine von Thun-Hohenstein-nek ajánlotta, akinek fia, Franz Anton von Thun-Hohenstein, később osztrák miniszterelnök lett. A Pretschistinka polka Helene Kotschoubey hercegnőnek lett ajánlva, aki cári udvarhölgy és főudvarmester volt, és az akkori időkben híres orosz szépségek számított. 1856-ban az Osztrák követség nagy bált adott Moszkvában 2. Sándor cár koronázása alkalmával, ahol Széchényi Pretschistinka polkája is elhangzott. II. Sándor cár ugyan már 1855 márciusától kezdve uralkodott, de a krimi háború miatt csak 1856 augusztusban koronázták meg. A Hó polkát Metzler-Lutterot úrasszonynak, die Polka-Mazurkát pedig diplomatakollégájának báró Adolf von Brenner-nek ajánlotta. A L’Eventail Polka-Mazurkát komponista barátjának Charles Lévy-nek ajánlotta. Lévy, akit Széchényi Szentpéterváron ismert meg, gyakran meglátogatta Széchényit Horpácson, ahol vele és sógornőjével, Mariette Hoyos grófnővel sokat muzsikált. A polkák és Mazurkák zenekari változatai az első három kivételével mind Szentpéterváron készültek.

 

Széchényi Kálmán[6]

 

 

A felvett 18 táncból 15 szólamanyagként nyomtatásban is megjelent a mainzi Schott cégnél hármas ciklusokba rendezve, abban a sorrendben, ahogy azok a CD műsorán szerepelnek. A ciklusok két karaktertáncot és fináléként egy-egy koncertdarabot tartalmaznak. A CD-t záró három darab szintén ciklust alkot, de e partitúrák tudomásunk szerint nem jelentek meg nyomtatásban.

 

A táncok a korban szokásos zenei formákban íródtak, lejegyzésük a játszóanyagban nem mindig egyértelmű. Szerencsére mindegyik darab zongorára írt műalakjának a kottája rendelkezésre állt, így a darabok előadása az ismétlések és visszatérések rendjének tekintetében is megfelel a szerző szándékának.

 

A táncok hangszerelése a fúvósok használatát illetően ciklusoként más és más. Teljes fúvóskart csak a 6. ciklusban használ a szerző. Oboát szinte sosem hallunk dallamhangszerként, a legtöbb darabban csak egy szerepel, sőt némelyikben egy sem. Meglepőnek tűnhet, hogy Széchényi zenekarában nincs cintányér (piatti), de ezt azokban az években Strauss sem használta mindig. Kiadói bejegyzés szerint az első és a harmadik ciklust (1-3 és 7-9. track) nyolc szólamban, azaz oktett formában is elő lehet adni. A világelső felvétel a szerző összes zenekari polka-mazurkáit tartalmazza.

 

Kassai István

 

 

Mint Karl Österreicher tanítványa, életem során sokat foglalkoztam bécsi tánczenével. Ezért különösképpen örülök, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekarral bemutathatom az arisztokrata diplomata Széchényi Imre Szentpéterváron komponált remek táncdarabjait, amelyek minősége messze meghaladja a kor átlagát. A finom, kisebb karaktermazurkák, polkák, és a nagyívű, széles, romantikus dallamvilággal megrajzolt Polka Mazurkák sok humort és mély érzelmeket tükröznek, hangszerelésük szellemes és színes. Orosz hatásra utalhatnak a bécsi tánczenében ritkán megjelenő sötétebb tónusok és karakterek. Tapasztalatom szerint Széchényi táncmuzsikáját Johann Strauss legjobb műveivel együtt is sikerrel műsorra tűzhetjük, ahogy ezt maga Strauss is megtette. Hálás darabjai lehetnek hivatásos és műkedvelő együtteseknek egyaránt.

 

Csányi Valéria

 

 

III.

 

SZÉCHÉNYI IMRE MŰVEI TOVÁBBI HANGHORDÓZÓKON

 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (22 felvétel)

 

 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (22 felvétel)

 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (13 felvétel)

 

.

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (19 felvétel)

 

 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (22 dal)[1]Kassai István Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész, az MMA rendes tagja. Írásához Széchényi Kálmán 2. lábjegyzetben jelzett könyvének elolvasása adta az ihletet és a forrást. 

[2] Kálmán Széchényi – Roswitha Széchényi-Marko: In eine bessre Welt entrückt. Die Grafen Széchényi von Sárvár-Felsővidék und die holde Kunst. 250 Jahre Musikgeschichte. Seubert Verlag, Marktoberdorf 2018.

[3] Négy évvel Lajos halála után felesége kérte kisebbik fiát, Dénest, hogy gyűjtse össze édesapja templomi énekeit, mert azokat Randhartinger ki szeretné adni. Nem tudjuk, hogy Randhartingernek valaha birtokában volt-e ez a gyűjtemény, de Széchényi Lajostól eddig nem ismerünk korabeli kiadott kottát.

[4] Sissy testvére, a 19 éves Mária Zsófia királyné vezette hősiesen az ellenállást.

[5] Pál unokája.

[6] Széchényi Imre dédunokaöccse, a németországban élő Széchényi Kálmán gondos kutatásának eredményeképpen mintegy 100 művének kottáját találta meg könyvtárakban, levéltárakban, gyűjteményekben. Főleg táncok, indulók, romantikus versekre írott dalok fűződnek nevéhez, továbbá 34 kétkezes és 13 négykezes zongoradarab, 3 kamarazenekari és 19 zenekari mű, melyek eddig 4 6 CD-n jelentek meg 2014 óta. A zeneműveket rendszeresen közvetítik az európai rádióadók (német, osztrák, angol stb. és a Bartók rádió is.) Európa több országában rendeztek Széchényi Imre műveiből hangversenyt, Budapesten a Széchenyi emlékév kapcsán 2016-ban.