UNGÁR ISTVÁN [1]

 

Koldusok

 

Kukán Géza (Érsekújvár, 1890 - Budapest, 1936): Koldus

 

Arcukat mélyen a földre szegezve, térdre borulva kéregetnek koldusok Prágában a Károly hídon és környékén. Nem akarják, hogy lássák arcukat, mert szégyellik nyomorukat. Mellettük a tányér az adakozásra és várják a pénzérmék csörrenését. Nem látják – úgy gondolom, nem is akarják látni –, a közönyösöket, a másik nincstelent, de azokat sem, akik szánalomból vagy együttérzésből adakoznak. Kizárják magukból a külvilágot. Rejtőzködésük zavarba ejtő, ugyanakkor tiszteletre méltó. Sokat gondolkodtam, hogyan viselik fizikailag és lelkileg a megalázkodást. Beletörődtek sorsukba, vagy reménykedve keresnek kiutat abból? A választ nem tudhatom, de abban biztos vagyok, hogy minden jóérzésű ember feszeng, miközben pénzt dob vagy csúsztat a tányérba. Nem normális, méltatlan állapot ez a kapcsolat egy embertársukkal, amelyben ő mozdulatlan, láthatatlan és szótlan. Felkavaró érzés.

 

Koldusbotra jutott, megviselt, öreg parasztemberként jelenik meg Tiborc Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának II. felvonásában. Bánkhoz intézett panasza az opera alapjául szolgáló Katona József drámában a XIII. századi magyarság nyomorba taszított kisemmizettjeinek a későbbi évszázadokra is érvényes segélykiáltása. A magyar irodalom meghatározó vádirata.

 

A XIX. század Erkel Ference és a zenedráma szövegkönyvírója: Egressy Béni fogékonyak voltak hazájuk évszázados sorstragédiájának Katona József leleplező írásán keresztül megfogalmazott, szeretetteljes aggodalmára, hiszen Tiborc panasza elhallatszott saját korukig. Csak aki nem akarta, az nem látta, hogy érvényességéből mit sem veszített az idő múlásával. Katona József is a XIX. században írta a Bánk bánt (1814). Az opera 1861-ben készült el. Nemzeti operánkként tiszteljük.

 

Cselekménye II. Endre uralkodásának idején játszódik. A király távol csatában harcol hősiesen, míg hitvese, Gertrudis és meráni talpnyalói gyalázatosan fényűző életet élnek az éhhalál szélére sodorva a magyar parasztságot. Egymást követik a pompában úszó bálok, végeláthatatlan dőzsölések, mulatozások. Tiborc erre akarja felhívni Bánk bán figyelmét, aki eleinte kétkedik – nagyon szereti királyát –, ám aztán őszinte megértéssel és barátsággal fogadja a kétségbeesett paraszt szavait. A nagyúr Bánk és a koldulásra kényszerült Tiborc találkozása Erkel operájának egyik egyszerre drámai és lírai jelenete. Dramaturgiai telitalálat, ahogyan a magyar hazáért érzett felelősségről, annak hazafiúi szeretetéről és csodálatáról énekelt óda („Hazám, hazám…”) magasztos hangvétele után botlik Bánk bán a szerencsétlen, megkeseredett Tiborcba. Az ízig-vérig romantikus zenei nyelvezetbe belelopja magát a magyar öntudat. Szívhez szóló dialógus veszi kezdetét. A becsületben, tisztességben megőszült Tiborc bevallja az ország bánjának, hogy beteg asszonya és éhező gyermeke egy alkalommal a lopás bűnös kísértésébe juttatta. Beosont a palotába, tele volt az minden földi jóval, ám amikor az egyik tálra rátette a kezét, elfogta a szégyenérzet: „De isten látja fenn az égben szívemet,/ A lelkiismeret nem vitt rá engemet.” Széles bel canto dallamát Bánkkal együtt ismétli meg, aki meghatottan fölé tercelve azonosul a paraszt fájdalmával: „De isten látja fenn az égben szívedet,/ A lelkiismeret nem vitt rá tégedet.” A dialógusból rövid időre duett lesz. Egymásra talál úr és jobbágy. Bánk ezután mégis elfordul az öreg paraszttól. Vívódik önmagával, nem bízik senkiben. Tiborc látja és érti ezt és egy újabb költői szépségű dallammal tépelődik: „Édes, teremtő istenem,/ Hozzám beszél, én azt hiszem…” Bánk továbbra is elbizonytalanodva, de megrendülten néhány hangnyi eltéréssel megismétli Tiborc dallamát: „Oly vádoló e bús panasz,/ Ne hidd, hogy Bánk nem hallja azt!” Az öreg paraszt ezután kezd bele a Katona József által írt panasz Egressy Béni készítette megrövidített változatába. Erkel muzsikája szinte körülöleli szívszorító szavait. Bánk bán immár belátja, hogy népéért, hazájáért cselekednie kell. Egy sebhelyről felismeri Tiborcban egykori megmentőjét. Ettől kezdve harcos szövetségesekké, társakká, barátokká válnak. Ismét kettős következik, most már harcias hangulatban szinkópás indító lendülettel: „De szép is volt a hősi harc,/ Be jó, hogy rá emlékezem…” A koldus bölcsessége gyújt világosságot a Bánkban összegyűlt sötét gondolatokban. Szép.

 

 

Erkel Ferenc Bánk bán operafilm magyar felirattal(1:56:08)

Az idézett jelent kezdete: 49:49

 

A bölcsesség ilyen helyzetekben, akár csak Muszorgszkij Puskin nyomán komponált Borisz Godunov c. operájának szent Bolondjánál, a koldus kiváltsága, mert ő éli meg teljes mélységében korának ellentmondásait és a megnyomorítottak szörnyű szenvedéseit. Egy velejéig romlott, hazug korszakban, amely a XVI-XVII. századi Oroszország népét sújtja, egyedül a Bolond láthat tisztán. Ebben az orosz népzenét is megszólaltató monumentális alkotásban Muszorgszkij a Bolond lelkébe lát. A szent bolondot (Jurogyivij) az orosz nép körében tisztelet övezi. Csak a gyerekek csúfolódnak és mókából elcsenik egyetlen kopejkáját, de őt nem ez zavarja. Borisz cár személyes tragédiája ebben a kopejkás jelenetben találkozik a bolond szívbemarkoló, bugyuta nótáján keresztül az elviselhetetlen bűntudat rémével. A Bolond leleplezi, de nem oldozza fel az uralkodót. A síró, jajgató kisszekundok – amelyek énekének állandó kísérői – beleolvadnak a cár komorságát és elesettségét mindannyiszor megjelenítő 6 hangnyi motívumba a zenekarban. Az utolsó 2 hang, amely egy felfelé ugró kisszext, kíméletlen felkiáltójel, könyörtelen állandó figyelmeztetés, amelyben ott kísért a gyermek cárevics,Dimitrij álnok legyilkoltatásának fojtogató emléke. Ebből nincs menekvés Borisz számára. A Bolond pontosan tudja ezt és síró kisszekundjaival a cár közelébe férkőzik. Miután bepanaszolja a gyerekek csínytevését, szembesíti őt a szörnyű magában hordozott teherrel, amelyet nem oszthat meg senkivel. (A síró kisszekundok, amelyek egy kiszolgáltatott népet siratnak, visszaköszönnek majd Kodály: 55. zsoltár –a Psalmus Hungaricus – könyörgésében. A sírás jogossága egy leigázott népért áttöri az évszázadok határát.) Borisz számára bizonyos értelemben megváltást jelent, hogy kimondatott a kimondhatatlan. A koldus ítéletet mondott a cár atyuska felett. Az uralkodó hiába kéri, hogy a szent ember mondjon imát érte, a Bolond ezt keményen megtagadja: „Nem mondhatok imát Heródes királyért.” Lélegzetelállító percei az operának. A megtört Borisz elengedi a bolondot. Palotájában gyász van: esküvőre készülő lányának vőlegényét megölték. Megszakíthatatlan bűnhődése mögött egy érzékeny lélek rejtőzik. A hatalom esztelen megszerzéséért kivetkőzött magából, ám soha véget nem érő, öntisztító bűnbánata Muszorgszkij muzsikája által igenis szerethetővé válik. Majdani halála családja és hívei körében a zenedráma emelkedett és mélységesen szomorú részlete. A szent Bolond azonban azt is tisztán látja, hogy cárok jönnek, cárok mennek, de az orosz nép kifosztottsága, nyomora marad. Nincs jövőjük, mert tudatlanok, és beletörődtek sorsukba.

 

 

1:59:19 -The Scene in the Forest (Varlaam, Misail, Grigory, chorus - Сцена в лесу)

 

A forradalmi jelenetben a határszélen primitív és agresszív csürhévé züllenek párszázan vagy pár ezren is talán. Felkoncolnak egy bojárt lázadás gyanánt a gyermekgyilkos Borisz ellen. Ráadásul élvezettel teszik, mert ez által csillapul a bennük felgyülemlett keserves düh. A szedett-vedett csődület gúnyos zenéléssel tetézi a csúfos vérengzést. Kegyetlen cirkuszt rendeznek. Erősnek érzik magukat. Ebből izmosodik ki az ún. forradalmi kórus: „Mozdul már a nép, az óriás.” Valójában, azon kívül, hogy elvakultan, értelmetlenül legyilkoltak egy embert, nem változik semmi. Ujjongással, éljenzéssel fogadják újabb elnyomójukat, a büszkén belovagoló ál Dimitrijt. Kiadták a mérgüket és máris bégető birkákká szelídülnek. Menthetetlenek. Hajlongva hódolnak az új cár atyuska előtt, akiről pedig tudhatják, hogy nem lehet az igazi cárevics. A korábban erejét fitogtató csorda meghunyászkodva kíséri Moszkváig az újabb ünnepi koronázásra. A Bolond nem a cárért, hanem őértük mond imát. Ő nem ünnepel, a többiek ünnepléséből bújik elő megállíthatatlan, keserves sírása: „Beborul az ég, jön a sűrű éj. Te csak sírj orosz nép!”Népéért aggódó, kisszekundokkal alátámasztott dallama időtlen. A mai napig könnyeket csal a szemekbe. Ez a művészet.

 

A végső letisztultság, az egyszerűségében félelmetes hangvétel jellemzi Schubert Winterreise (Téli utazás) c. dalciklusának záró, 24. dalát: DerLeiermann (A kíntornás). A 20. dal: DerWegweiser (Az útjelző) egy zaklatott, csalódottsággal teli vándorlás után átlépi a halál felé vezető út küszöbét. A végállomáson egy megroppant öreg koldus tekeri az elnyűtt kíntornát. A zongorakíséret monotonsága maga a rozzant verkli. Az elcsüggedt nóta ugyancsak eszköztelen. A nyomasztó, sötét hangulathoz a moll hangnem is hozzájárul. A céltalanság költészete ez a dal. Rossz belegondolni, de mintha a mindössze 31 évet élt zeneköltő lélekben már át is költözött volna a túlvilági koldus falujába. Odaát a szótlan verklis bizonyára tud valamit, amit a halandóságból érkezett vándor nem. A zongora basszus szólamának csendes, kongó, üres kvintjei misztikus légkört teremtenek. Alamizsnát kéregetnek egy másvilági faluban? Ott is? Talán Schubert látomásszerű szellemképe a kopott masináját forgató koldus. Egy reményvesztett, szomorú szellemkép. A zeneszerző társulni szeretne a vizionált kíntornással. Együtt küldenék dalukat az örökkévalóságnak. Az énekszólam nem az alaphangra, hanem annak kvintjére érkezik. Csak a zenedoboz talál vissza a valódi záróhangra, a zongorán megszólaló moll tonikára. Maga a dal befejezve befejezetlen. A Wilhelm Müller verseire készült dalciklus lehangoló szövege ellenére, Schubert varázslatának hála, a fájdalomban is gyönyörűséges. A Winterreise legfőbb tanulsága, hogy milyen felemelő lehet a szomorúság. A megálmodott koldus nem beszél, hanem zenél. A túlpartonigazi partnere a muzsikában élt Schubertnek.

 

 

Thomas Quasthoff& Daniel Barenboim – Schubert: Winterreise, D. 911: 24. DerLeiermann (excerpt)(3:07)

Tiborc, a szent Bolond és az odaát verklijét forgató koldus bizonyítékok arra, hogy mennyire keveset tudunk életről-halálról. Ahogyana CatfishRow néger közösségében élő, lebénult, tisztaszívű, életvidám Porgy himnikus, méltán népszerű songjának szívmelengető bölcselete is zavarba ejtő a XX. századi Gershwin-operában.

 

És a prágai koldusok? Megfejthetetlen titkot hordoznak, akárcsak a művészet. De azért legyünk rá kíváncsiak, jót tesz az egészségnek. A mondás szerint a kíváncsi ember hamar megöregszik. Úgy érzem, hogyha igényes és nem felszínes, akkor éppen fordítva igaz: fiatalon tart. Az érdektelenség, a fásult elidegenedés tesz koravénné. Inkább legyünk őszintén nyitott, kíváncsi fiatalok! A megöregedés ráér.   

 

 

 [1]Ungár István ének-zenetanár, karnagy (budapesti Kölcsey Ferenc és Fazekas Mihály Gimnázium), szaktanácsadó, a Parlando állandó munkatársa.