ITTZÉS MIHÁLY

 

Kodály-Kölcsey: Elfojtódás*

 

 

Kodály Zoltán                           Kölcsey Ferenc

 

Megkésett melódiák, Op. 6, No. 6 Elfojtódás (Kölcsey Ferenc verse) (3:43)

Szücs Loránt (zongora), Gáti István (ének)

℗ 1975 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

 

KÖLCSEY FERENC: ELFOJTÓDÁS

Ó sírni, sírni, sírni,
Mint nem sírt senki még
Az elsűlyedt boldogság után,
Mint nem sírt senki még
Legfelső pontján fájdalmának,
Ki tud? ki tud?

Ah, fájdalom –
Lángoló, mint az enyém, csapongó, s mély,
Nincsen több, nincs sehol!

S mért nem forr könyű szememben?
S mért hogy szívem nem reped meg
Vérözönnel keblemen?

                                  Bényétől Pécelig, 1814. augusztus 16.

 

 

A szöveg szabadvers, bár pl. a kezdő két sor határozottan jambusra lejt, s a felütések,

 

­

 

Egyenlőtlen szótagszámú sorok vannak a versben. A legrövidebb 4 szótag („Ah, fájdalom” – 2. versszak 1. sor, és: „Ki tud? ki tud?” – 1. versszak 6. (utolsó) sor). A leghosszabb 11 szótagos (2. versszak 2. sor: „Lángoló, mint az enyém, csapongó a mély”.) Kodály az utolsó, eredetileg 7 szótagos sort 8-ra bővítette az utolsó szó „régiesítésével”: „keblemen” helyett: „kebelemben”. (zenei ok?) Még egy változtatás: az utolsó előtti sor „mért” kezdőszótagja kétszer van.

     Már a szabadvers adta sor-változatosság, tagolási változások is sugallhatták, hogy ne legyen a dallam népdalszerű, de persze a szöveg tartalma is. A melodikus-ariózus sorok (kezdés, befejezés pl.) és kifejezetten recitativikus részletek vannak a dalban: „Ki tud?” – „Lángoló, mint az enyém,” (s főként ezután:) „csapongó, s mély, Nincsen több, nincs, sehol”! (NB. a recitativoszerű részeket a kitartott harmóniák és a „Ki tud? Nincsen több” szövegrészeknél a „parlando” kiírás is jelzik!)

     A darab kezdete roppant modern, ugyanakkor romantikára visszatekintő is. Rögtön az első akkord mintha a Psalmus kezdetének előképe lenne! Magában rejti persze a lehajló félhangos síró motívumot (régi hagyomány, Bárdos figyelmeztet rá, hogy már a görögök is használták – vö. Ady-Kodály prozódiai előadása[1]) – Romantika: szenvedélyes akkord-torlasztás, „témafejként” a pl. César Franck-tól ismert szűk kvartos motívummal. Ugyanakkor benne van a tonalitást kijelölő d-moll hármas felbontása is. A többi ezt kívánja eltakarni, elmosni (amint a síró ember hangja, arca is eltorzul…)

 

Tehát szenvedés, fájdalom: disszonancia, lehajló félhangok, a metrum elmosása az állandó ütemelleni hangsúlyokkal; majd teljes kromatika, bő kvart, szűk kvint basszuslépések. A második sor közepén lévő c-moll akkordhoz fríges (Kodály-domináns) zárlattal érkezik meg a zene: c-moll! – hagyományosan tragikus tartalmú hangnem!

A dallam sem tesz mást, mint hagyományos újszerű módon a szöveget festi, fokozza fel.

Így szolmizálhatnánk –  

      1:2 modell

Tehát kromatika az elején, lokriszire színezett lehajló „népdal-zárlat” a végén (szűk kvint – Bárdos). A jambikus ritmus itt is ú.n. ciklikus formában (1:3) arányban érvényesül az első „sírni” szavaknál, de keveredik más arányú osztásokkal (ne legyen egyhangú!). A kezdés voltaképpen ariózus, a c-moll akkordhoz pedig recitativo-jelleg társul (kitartott akkord): „Az elsüllyedt boldogság után” – tökéletes zenei kép a felugró, majd skálaszerűen aláhajló dallammal. Csúcspontja a dór-szext: kevés fény, a hajdanvolt boldogság emléke a c-moll sötétjében   – (Érdemes mindjárt összevetni a 2. versszak megfelelő részletével: „Nincsen több, nincs sehol! Fél hanggal magasabbra transzponálva!, cisz-ben  – nem diatónikusan folytatódik, hanem kis terccel, alterált hangon, a bővített kvarton akad el – bizonyosság: az én fájdalmam a legnagyobb; reményvesztettség). Megjegyzendő, hogy a dór (nagy) szextes c-moll ütemek a Heptatónia secunda keretébe tartoznak!

A 2. verssor negyedikként megismétlődik, szorosabban kapcsolódva az ötödikhez. A szövegismétlés természetesen dallamismétlést is hoz, de egy terccel feljebb lép, a kezdőhangról (nem az egy -s rendszerben, hanem a négy kvinttel magasabb 3 keresztes rendszerben mozog! A fájdalom legfelső pontjára hág! A kísérő harmónia is elmozdul: c-ről h-mollra vált, s ezt a kis szekundos (kromatikus) ereszkedést a versszak végéig folytatja (a teljes processzust lásd a kottapéldán).

   

Előbb még a dallamról: A „fájdalom legfelső pontjáról” megint skálaszerűen hajlik le a dallam eddigi legmélyebb hangjáig; h. A skála azonban nem akármilyen! A Liszt-féle bő kvartos dór jelenik meg (d-t-l-si-f-m-r[2]), figyelem! – soha nem hagyományos dúr, vagy moll menetek! – kodályi polimodalitás? – A szívszakasztóan és lélegzet-elállítóan lezuhanó „ki tud” kérdések a recitativós, ugyanakkor népzenei tiszta kvarton szólalnak meg először a b- majd á-eolba illően.

     Mégegyszer a „recitativo” akkordjairól: a c-mollt úgy követi a h-moll, hogy nem közvetlen a kromatikus csúsztatás az akkord mindhárom hangjával, hanem a basszus előbb fellép az esz-re, így egy negyed időtartamára Esz-dúr jön létre. Innen már nem is a kromatikus csúsztatás adta + 5 kvint emelkedésnek halljuk az akkordváltást, hanem nagy terccel lelépve dúrról mollra (Esz-dúrról cesz-mollra, de enharmonikusan h-mollnak írva!) úgynevezett ultra-tercrokon (Bárdos kifejezése) fordulattal -7 kvintet zuhanunk! Ezzel az úttal jut el a főhangnem dominánsára, a-mollba, ahonnan a 2. versszak – látszólag – elindul.

2. versszak – Újdonság a zongora-bevezetésben: tiszta kvartok láncolatára van szét- és felfeszítve a kezdő „sírás”-motívum (jobbkéz és balkéz egyaránt t4-ból építi a „torlódó fájdalom tornyát”, hogy az énekszólam belépése kis, illetve nagy szekunddal magasabban idézze fel az 1. versszak kezdő dallamát (milyen finoman alkalmazkodik a változó szótagszámú sorokhoz! Kihagy egy kromatikus lépést – ezzel kerül kis szekund helyett naggyal magasabbra).

     Az egymásba torlódó, késleltetésszerűen, de szinte soha, csak a cisz-moll leállásnál feloldódó disszonanciák lényegében az első szakaszhoz hasonlóan alakulnak. (Itt is fríges zárlat!) A szekvenciás-csúsztatott folytatás csak elindul: 2. oldal utolsó sor eleje, a marcato-nál c-moll akkord, de a sóhajszerű motívum (a-fisz kisterc) a bőkvartos népzenei-liszti dórt hozza be!

A „csapongó” szaggatott szófestő ritmusról nem kell talán külön szólni.

     Az újabb Lento rész kísérete az akkord-repetálással emlékeztet távolról a Magányosság középső részére („Mint az elfáradt utazó”). A harmóniák és a dallam a harmonikus fisz-mollból adódnak; a doloroso dallam trochaikus ritmussal az egészhangúságba illő menetet hoz: m - r - d - r - ta, - d - si, (vége: lehajló szűk kvart!), ta: nápolyi (fríg) szekund!

     A kíséret alsó szólama előlegezi a fokozatosan belépő hangokkal az énekszólamot, hogy együttesen (balkéz és jobbkéz) a l, - d - m - f - si, azaz a f, - l, - d - m - si ötöshangzatot adják ki. (ld. a kottapéldát a köv. oldalon)

     Nagy szeptim, ill. kis szekund feszültségek, majd a basszus leugró bő kvartja (mi-ta = cisz-g) festik a forró könnyeket. A kíséret motívuma lényegében megismétlődik az átvezető ütemekben, de á-mollban, majd újabb kisterc emelkedés (valójában süllyedés megint három kvinttel!), de ehhez már nagy terccel (é) kapcsolódik a dallam-csúcspontos kezdés. „Mért hogy szívem nem reped meg” – egyetlen fortissimo a dinamikában, egyetlen egészében pentatóniába illő dallam, táguló hangközök: m-r és r-d=n2; d-l,=k3, l-r=t5. Megint recitatívószerű dallam-fordulat (d’- l - l - r) alatta a t,- r - f - l - d szubmoll nónakkord, majd még kimélyül az alsó szólamok ta és ra (b és desz) hangjaival. A lefelé hajló záró skáladallam a megelőző verssor tiszta „fehérbillentyűs” dallamával szemben szinte teljesen „fekete” (a d főtonalitáshoz viszonyítva a b-moll -moll – azaz – 4 kvinttel mélyebb! A két verssor-dallam csúcspontja és mélypontja (kezdés és zárás) között oktáv + bővített kvart feszül! A basszus tercenként lefelé haladva (nagy tercenként) a Heptatónia secundába illő nónát és undecimet ad, majd a harmadik hétfokúságba illő heteshangzatot (az eszesz harmóniája a záró Lento előtt.) (Bárdos megállapítása).

Az epilógus: fisz-moll – e-moll – d-moll voltaképpen hagyományos plagális kadencia, csak a tengelyrendszer szerint az V-IV-I fokokat azok párhuzamosai, a kis terccel mélyebb III-II-I helyettesítik. (ld. a következő lapon piros keretben). Mondhatnánk: mi moll, re-moll (A mi- és a -moll persze nem hagyományos – liszti-kodályi – önálló kvartszext-akkordként írva!), dó-moll – vagy: di-moll, ti-moll, -moll (neomodális kétkvintes fordulatok!) – A zárás is különös: d-moll, de bő kvarttal és nagy szekunddal (gisz ill. é) színezve (megint a liszti fájdalmas magyar hangsor – bő kvartos eol.* Megkésett melódiák 6. – kiadatlan elemzés (1978). Közreadta: Ittzés Kata

[1] Bárdos Lajos: Kodály Ady-darabjainak prozódiája. In: Ady-Kodály emléknapok Kecskemét 1977. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, 1979. 47-60.o.

[2] Jellemző: a „fájdalom” szóra kerül persze a bővített szekund! Liszt, sőt már Bach is szívesen használta az ilyen meneteket a szomorúság kifejezésére, akárcsak a f-m-t, lokriszi dallamzárlatot – vö.: „senki még”