TARDY LÁSZLÓ [1]

 

LISZT FERENC EGYHÁZI MŰVEIRŐL

 

Az abbé öltözetet Liszt élete végéig hordta, kívánsága szerint ebben is temették el. 

Canzi and Heller portréja Lisztről (Wikipédia)

 

I.

 

Liszt-kórusok

 

Hosszú, majdnem tízéves szünet után vállalkozott újra a Szent István Társulat egyházi kórusművek kiadására (utoljára a Kórusok könyve c. gyűjteményt adta ki 1977-ben). A kettős jubileumi év alkalmából Bárdos Lajos összeállításában Liszt-kórusok címmel 11 könnyebb énekkari mű jelent meg a kiadónál 1986 tavaszán.

 

Az első két darab zenei anyaga azonos (AllelujaTu es Petrus, − illetve Sacerdos et Pontifex), az első Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepére és a pápakoronázás évfordulójára ad könnyű, de hatásos darabot (és egy általános használatra alkalmas magyar szöveget Kerényi Györgytől), a második mű ennek Bárdos Lajos által javasolt változata Sacerdos et Pontifex szöveggel, amely a püspöki misék ünnepélyes bevonulásának alkalmi darabja lehet. A Koronázási mise Credója, valamint a Via crucis oratórium bevezető tétele, a „Vexilla Regis prodeunt” himnusz Liszt által harmonizált, ritmizált formája jelzi, milyen erős szálak fűzték a romantika egyik legnagyobb művészét az egyház ősi énekéhez. A Credo nemesen egyszerű, majdnem végig egyszólamú megoldása hasznos segítséget adhat különböző stílusú misék (gregorián, polifon, modern) éneklésekor, ha az illető szerző nem írt Credot, vagy annak megtanulására nem volt mód. A gregorianumhoz kapcsolódó tételek közül való még az Ó ifjak, lányok (O filii et filiae) kezdetű középkor végi „Benedicamus” trópus többszólamú feldolgozása a Krisztus oratóriumból. A dallamot az új egyházi Népénektár is hozza magyar és latin (109 és 753 sz.) szöveggel. A Victimae pascali laudes szekvencia mellett ez is a húsvéti időszak vasárnapjainak állandó tétele lehet. A gyakorlat alapján javasolható egyneműkari előadásmód: a szöveges betoldást (tropust) csak a női kar énekelje, az ezt keretező Allelujákat pedig az egész kórus, sőt az egész nép is. (Ahol ez utóbbi két szólamra oszlik, ott a nők a felsőt, a férfiak az alsót, vagy S-T a felsőt, A-B az alsót énekelheti.)

 

Szentírási, liturgikus imáink közül több is található a füzetben, többnyire a klasszikus polifónia kiegyensúlyozott, harmonikus stílusában: a négyszólamú Pater noster, a Motetta-ívből jól ismert Ave Maria és az O salutaris hostia (ez utóbbi Bárdos Lajos magyar fordításában), valamint az iskolázottabb, igényesebb darabok előadására vállalkozó énekkarok számára az Ave maris Stella himnusz négyszólamú feldolgozása. (Míg az előbbiek a cappella, kíséret nélkül is előadhatók, ez utóbbiban a nehezebb romantikus modulációk miatt és az átvezető részeknél nem nélkülözhető az orgona közreműködése.) A fennmaradó két tétel közül az egyik a közismert Bach korái: „O Haupt voll Blut und Wunden” négyszólamú változata a Via crucisból (VI. állomás: Veronika-kendőjét nyújtja Jézusnak), szövege a Szent vagy, Uram! 61. sz. énekének Rosty Kálmán által készített általánosan elterjedt formája. Az egyszerű, négyszólamú népének feldolgozás a legegyszerűbb darabokhoz szokott énekesek számára sem jelenthet nehézséget. Az „Áldd meg Isten” („Dominus conservet”) tétel hálás és hatásos ,,jókívánságot tolmácsoló” ének lehet püspöki misék végén, papi jubileumok és más ünnepélyes alkalmak esetében. (Előadható a mű mind vegyeskari, mind egyneműkari formában.)

 

A 11 kórusmű összességében ízelítőt ad az énekeseknek és a hallgatóságnak Liszt egyházzenéjének sajátos vonásairól: kötődéséről a gregorián hagyományhoz (Credo, Vexilla Regis, Ó ifjak, lányok), a liturgikus imádságok szeretetéről, mély átérzéséről, átelmélkedéséről (az előbbiek, valamint a Pater noster, Ave Maria, Ave maris Stella, O salutaris hostia, Tu es Petrus) és arról az ihletésről, ösztönzésről, melyet ízig-vérig romantikus alkata a klasszikus polifónia mestereitől kapott, amely megtanította őt, a nagy, romantikus oratóriumok, misék komponistáját egyszerű, sokak számára érthető-előadható kisebb motetták alkotására is.

 

Az összeállítást Bárdos Lajos az 1986. évi Szent István bazilikai közös éneklés számára készítette, nagyrészt a Magyar Kórus Kiadó által már korábban kiadott anyagból. Tudomásunk szerint a 3000 példányban megjelent kiadvány már elfogyott. Nagyon reméljük, hogy a Szent István Társulat hamarosan újra kiadja a Liszt-kórusokat, és hogy e hasznos és értékes füzet a jövőben folyamatosan kapható lesz a kiadónál.

 

(1987)

 

II.

Liszt Ferenc Esztergomi miséje 1856 – 1956 − 2006.

 

Ez év május végén tolmácsolta Imre atya Erdő Péter bíboros úr kérését: elvállalná-e a templom ének- és zenekara Liszt Esztergomi miséjének előadását a Bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából. Az együttes válasza természetesen igen volt, hiszen utoljára 1993-ban énekeltük Liszt remekművét, akkor a Liszt Ferenc Társaság megalakulásának 100. évfordulója alkalmából.

 

Úgy tűnik, jeles évfordulókon a templom együttese rendre találkozik a mű megszólaltatásának igényével: a Bazilika felszentelésének 100. évfordulóján, 1956. augusztus 31-én is a Mátyás-templom Ének- és Zenekara szólaltatta meg Esztergomban ünnepi szentmise keretében Liszt remekművét. A mű akkori felújítása, újra tanítása Bárdos Lajos karnagy úr irányításával történt, ám pont az esztergomi előadást le kellett mondania szívbántalmai miatt. Helyette Várhelyi Antal, a templom akkori másodkarnagya és orgonaművésze vezetésével szólalt meg a mű kiváló előadásban.

 

Nemrégiben előkerült az egy évvel korábbi, 1955. október 23-i előadás főpróbájának felvétele. A többszöri megállás, zenei javítások ellenére fantasztikus légköre van az amatőr, technikailag gyenge színvonalú felvételnek. Meghallgatása nyomán el tudjuk képzelni, milyen „fehér” izzása lehetett a koncertnek, ha már a főpróbán is ekkora zenei teljesítmény született. Hihetővé válik az ebből az időből származó anekdota: Bárdos tanár úr a Liszt mise próbája közben egyszer megkérdezte: „Mi a materializmus?” Amíg a kórustagok megdöbbenve a kérdésen azon gondolkodtak, mit lehet erre válaszolni, ő már folytatta is: „Az, hogy ezelőtt 100 évvel egy üres lapra valaki gombócokat, pöttyöket, vonalakat rajzolt, s attól 100 év múlva egy másik ember szívrohamot kap”.

 

A mű megszületésekor Liszt zeneszerzői eszköztára már a maga teljességében kiforrott volt: a nagy szimfonikus költemények – a Les Préludes, Mazeppa és Tasso a romantikus lélek e nagy vallomásai – már létrejöttek. Wagner dramaturgiájának központi elve – a vezérmotívum, mint egy-egy személy vagy gondolat zenei megjelenítése – már nála is jelentkezik. Magába szívta Berlioznak a zenekari hangzást megújító hangszerelési elveit. Mindezeket szintézisbe hozva lát neki az ünnepi mise, a Missa solemnis komponálásának.

 

Nemcsak technikailag, hanem lelkileg is felkészült volt az „Isten háza” és az ország első temploma felszentelésére készülő mű megalkotására: „Szerintem a művészetnek csak akkor van létjogosultsága a templomban, ha az imádságot a maga teljes alázatosságában, áhítatában és bensőségében magába veszi, és lelki-testiségét átszellemíti és megdicsőíti.” Egy levelében pedig azt írja: „A mű alkotásakor többet imádkoztam, mint komponáltam.”

 

Valóban, az Isten színe előtt álló bűnbánó ember mélyből feltörő imája zeng a Kyrie-kezdés üres kvintjeiben, esdeklése a szólisták „eleison”-jában. A Gloria kezdete mintha egyszerre idézné a teremtés hajnalát („legyen világosság”), a feltámadás hajnalát (a „világ világossága” legyőzte a halál sötétségét) és az égi karok szüntelen hozsanna énekét: ugyanaz a zenei anyag csendül fel a Gloria „in excelsis” szavaknál, a CredoEt resurrexit” mondatánál és a Sanctus-ban a „gloria tua” szavak után a „Hosanna” szó megjelenésekor. A Credo fájdalmas „et homo factus est”-je és az Agnus Dei azonos dallammal történő indítása már teológiai megfontolásokat is takar: amikor a második Isteni Személy vállalja az emberi létet, hogy Atyjával kiengeszteljen minket, azt is vállalja, hogy ő lesz az áldozati Bárány, aki életét adja övéiért. A mű szinte valamennyi tételét átszövő Christe eleison dallam (a Gloriában a „Qui tollis peccata mundi” szövegre, a Credoban a megtestesülés, az „Et incarnatusszavaira, a teljes Benedictus, valamint a „Dona nobis pacem” motívumai) azt bizonyítja: Liszt tudta és hittel vallotta, hogy a megváltás, az üdvtörténet egésze mögött az Atya üdvözítő tervét megvalósító Jézus Krisztus áll, nincs másban üdvösségünk és békénk, csak Őbenne.

 

Amennyire emelkedett lélekkel komponálta és fejezte be Liszt remekművét, annyira küzdelmes, göröngyös lett számára a mű bemutatójához vezető út. Az esztergomi bazilika akkori együttese kevés volt a mű megszólaltatásához. Liszt támogatói és barátai – báró Augusz Antal, Erkel Ferenc, Mosonyi Mihály – több pesti énekkart, a Nemzeti Színház zenekarát és az Operaház szólistáit nyerték meg az előadáshoz. Liszt külföldi zenész barátait hozta magával a bemutatóra. Viszont Gróf Festetics Leó, az Operaház intendánsa, a zongoraművész Liszt korábbi barátja és támogatója, aki zenei ízlésében már nem tudta követni Liszt zeneszerzői fantáziájának szárnyalását, minden erejével azon volt, hogy meggyőzze Scitovszky János hercegprímást: korábbi ígérete ellenére ne Liszt műve hangozzék el a Bazilika szentelésekor, hanem a Bazilika akkori karnagya, Seyler Károly egy miséje. Az indok: a zene élvezhetetlen, a mű túlságosan hosszú, igen nagy együttes kell az előadáshoz. Báró Augusz Antalnak végül is a pesti sajtó támogatását megnyerve sikerült rábírnia a prímást, hogy tartson ki Liszt és műve mellett: „kötelességemnek tartom… Eminenciád magas figyelmét a hazában nyiladozó közvéleményre és sajtóra felhívni. Nem más a célom, mint Eminenciád dicsőségét részemről hálaadatosan nevelni [háládatosan növelni] és Eminenciád legszebb ünnepének népszerűségét lehetőleg nagyobbítani”.

 

Az előadás érdekében Liszt is hajlott a kompromisszumra: rövidítéseket hajtott végre a Kyrie, a Gloria, a Sanctus és Benedictus tételeknél, hogy a szertartás ne legyen túl hosszú, és kijelentette: kevesebb énekessel és zenésszel is meg tudja oldani a mű maradéktalanul művészi előadását. Ez valóban így is lett. A Nemzeti Múzeumban tartott nyilvános főpróba, majd az esztergomi előadás másnapján a Budapest Belvárosi templomban tartott hangverseny már „a kompozíció minden szépségét érvényesítette… a többszöri előadás keretében az ének- és zenekar megszokta és magáévá tette Lisztnek nálunk akkortájban még szokatlan muzsikáját. Ennek az előadásnak a közönségre is óriási hatása volt, és Liszt zenéjének sok barátot szerzett.” (Harmat Artúr)

 

A felszentelés idei, 150. évfordulójára megjelent írásokat olvasva megérthetjük a terjedelemre vonatkozó aggodalmakat: a röviddel reggel 8 óra után kezdődő „felszentelési szertartás 10 óráig tartott, ezután helyezték el az ereklyéket a főoltárban. Scitovszky bíboros … a szentbeszéd után, amikor már elmúlt 1 óra, kezdett a miseáldozat bemutatásához, ami délután 3 óráig tartott.” A templomszentelés Liszt rövidített miséjével is több, mint hét órát vett igénybe!

 

Az idei ünnepségre készülve kutatásba fogtam, hol lehetnek Seyler Károly kompozíciói, amelyek a szertartás folyamán felhangzottak. Ő komponálta meg a mise változó részeit és a szentelési szertartás több antifónáját. Úgy gondoltam, hogy bár szerényebb képességű muzsikus volt, mint Liszt, azok a kompozíciói, amelyek a Bazilika felszentelésére 150 éve születtek meg, talán érdemesek az ünnepi alkalmon történő megszólaltatásra. Nyomukra sem a bazilika kottatárában, sem az Országos Széchenyi Könyvtár arhív anyagában, sem a Zeneakadémia könyvtárában nem bukkantam. Mígnem saját házunk táján néztem körül, azért is, mert édesapja, Seyler József előbb templomunk, majd az esztergomi bazilika karnagya volt a 19. század első felében. Meglepetésemre a kottatár régebbi, „B” jelzetű anyagában találtam egy dossziét ezzel a felirattal: „Antiphonae ad consecr. basil. Comp. C. Seyler” vagyis Antifónák a bazilika felszentelésére, komponista Carl Seyler. A kotta valószínűleg a Nagyboldogasszony templom 19. századi rekonstrukcióját követő felszentelésére kerülhetett hozzánk, és valószínűleg el is hangzott a szertartás alatt.

 

2006. augusztus 31-én este ünnepi hangversenyen a zsúfolásig megtelt, gyönyörűen helyreállított és kivilágított Főszékesegyházban dr. Erdő Péter bíboros úr megnyitó szavai és imája után csendült fel Liszt Esztergomi miséje rövidítés nélkül, három énekkar (az Esztergomi Bazilika Kórusa, Esztergom Város Vegyeskara és templomunk kórusa), valamint templomunk zenekara előadásában, Baróti István vezényletével. A szólókat Dunai Éva, Heim Mercedesz, Honninger László és Kálmándy Mihály szólaltatták meg, orgonált Hock Bertalan. Az előadást szűnni nem akaró taps, a Bíboros úr köszönete, imája és áldása követte.

 

Seyler Károly megtalált antifónáiból kettő a szeptember 2-i ünnepi szentmise alatt hangzott el, amelyen a fenti énekkarok énekeltek Baróti István orgonakíséretével és e sorok írójának vezényletével.

 

Liszt miséjének másik előadása 2006. szeptember 3-án délelőtt volt templomunkban, amelynek ünnepélyességét nemcsak a két gyönyörű kandeláber látványa és a nagyszámú érdeklődő fokozta, hanem az is, hogy az Ének- és Zenekar szeptember 2-án, Buda visszavételének 320. évfordulóján kapta meg az Önkormányzattól a Budavárért Emlékérmet és Díszoklevelet.

 

(2006)

 

III.

Liszt Ferenc Krisztus-oratóriuma

 

A 2011-es év kettős Liszt jubileumi esztendő: 200 éve született és 125 éve halt meg a magát mindig magyarnak valló és nemzetének mindig önzetlen segítséget adó művész, akit Vörösmarty Mihály a róla írt versében „mindig hű rokon”-ként tisztel. Mit jelentett és mit jelent Liszt és zenéje nekünk, magyaroknak, és mit adott a világnak? Vörösmarty a kortárs szemével, szívével boncolgatja versében ezt a kérdést: „Hírhedett zenésze a világnak” – indítja versét a költő, majd később így nevezi: „Nagy tanítvány a vészek honából.” Tudjuk, hogy a kor nagy magyarjai – Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Arany – egyenrangúak koruk számos európai hírű gondolkodójával, írójával, költőjével, de tevékenységük köre – és ismertségük is – a nemzet és a nemzet nyelvének határain belül marad. Munkácsy Mihály még az, akinek művészete, munkája – a festészet egyetemes nyelve miatt – az akkori világ számára ismertté válik.

 

A reformkor hevében, lendületében élő költő – és kortársai – a nemzet felemelkedésén fáradoznak, és ehhez várnak támogatást a zeneköltőtől:

 

Van-e hangod a beteg hazának

A velőket rázó húrokon?

 

Liszt zongorajátékában és darabjaiban olyan mágikus erőt éreztek, amely hathatósan támogathatja küzdelmüket:

 

Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban

Őseink is megmozdúljanak.     […]

Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal,

Hogy szivekbe menjen által a dal;

S a felébredt tiszta szenvedélyen

Nagy fiakban tettek érjenek,

És a gyenge és erős serényen

Tenni tűrni egyesüljenek;

És a nemzet, mint egy férfi, álljon

Érc karokkal győzni a Viszályon.[2]

 

A vers írásakor már 40 éves költő szinte a lehetetlent kívánja az akkor 29 éves, de már a világ „hírhedett zenészeként” számon tartott művésztől. Talán megérezte benne azt, hogy Lisztnek hajlandósága volt a kortársak által megoldhatatlannak tartott feladatok felvállalására. Zongorajátékában, darabjaiban sorra jelennek meg új és mások számára elképzelhetetlennek tűnő megoldások, amelyek átalakítják a hangszerről és a zongorázásról alkotott korábbi képet. Orgonaművei a hangszert – amely 1750 után „tetszhalottként” aludta Csipkerózsika álmát − újra a barokk kor és Bach által megteremtett magasságba emelik. Legnagyobb vágya, álma az egyházi zene reformja, amelyre fiatal kora óta készül. A régi mesterek műveit tanulmányozza, Palestrinát és kortársait; lelkesedésében tollat ragad a gregorián ének érdekében, amelyet az előző évszázadok száműztek a templomok falai közül. Mindkettőt beépíti saját egyházi műveibe, egybeszőve a romantika emlőin kialakult saját stílusával. Ez a törekvése sokak számára nemcsak értelmetlennek tűnt, de ellenszenves is volt: „Mindenki ellenem van. A katolikusok, mert egyházi zenémet profánnak tartják; a protestánsok, mert nekik a zeném katolikus; a szabadkőművesek, mert a zenémet klerikálisnak érzik…” – fakad ki egyik levelében.

 

A Krisztus oratórium több mint 10 évig készül. A három részből álló hatalmas kompozíció méltó párja Munkácsy Mihály triptichonjának. Az I. rész, a Karácsonyi oratórium öt tételt foglal magában:

 

1. Bevezetés – a „Rorate coeli” adventi gregorián dallammal indul.

2. Pastorale – az angyalok hírül adják a betlehemi pusztában tanyázó pásztoroknak a Messiás születését.

3. Stabat Mater speciosa – a gyermekét boldogan „birtokló” anya zenei képe.

4. A pásztorok imádása a jászolnál.

5. A három király hódolata.

 

Az öt részt összefoglalóan így jellemezhetnénk: az Üdvözítő megjelenése, „epifániája”: a prófétai jövendölésben, az angyalok énekében, Mária „Istenanyaságában”, a pogány nemzeteket képviselő Háromkirályok hódolatában. A II. rész, amely ugyancsak öt tételből áll, Jézus működését állítja középpontba:

 

6. a tanító: A nyolc boldogság;

7. az imádkozó: Pater noster - Miatyánk

8. az építő: „Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházam…”

9. a csodatevő: A háborgó tenger lecsendesítése.

10. az uralkodó: A jeruzsálemi bevonulás – „Áldott, aki az Úr nevében királyként érkezik...”

 

A záró III. rész a Megváltót álltja elénk, aki szenvedése, halála és feltámadása által kimenti a bukott emberiséget a bűn szolgaságából:

 

11. a szenvedő Megváltó: „Szomorú az én lelkem mindhalálig…De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit Te.”

12. a vele együtt szenvedő Anya: Stabat Mater dolorosa – A Fájdalmas Anya lelkének tükrében látjuk a „Megfeszítettet”.

13. a még „rejtőzködő” Megváltó: 13. Ó filii et filiae – a vasárnap hajnalban a sírhoz siető asszonyok éneke.

14. a megdicsőült Krisztus: 14. „Harmadnapra feltámadott… Christus vincit Christus regnat, Christus imperat.” – aki előtt a hívek serege Alleluját és Hozsannát zengve hódol.

 

Az oratórium „funkciója”, szerepe kialakulásának idejétől (1600 körül) jelentősen megváltozott. A műfaj a liturgián kívüli vallásos művek megszólaltatási helyéről, az imádkozó kápolnáról (teremről) kapta nevét. A művek terjedelme és előadói apparátusa a következő századokban jelentősen túlnövi az intim hangulatú imahelyek zárt terét. G. F. Händel oratóriumai már a templomok zengő akusztikájú hatalmas térségét igénylik, hogy elmondhassák a választott nép életének egy-egy nagy eseményét. Haydn: Teremtés oratóriuma pedig a hangversenytermek közönsége számára közvetíti a világ és az ember teremtésének „eseményét”. 

 

Liszt művének írásakor korának vallási állapotából indul ki:

Manapság, amikor az oltár remeg és inog, amikor a szószék és a vallási ceremónia a gúnyolódás és a szkeptikusok céltáblája, a művészetnek el kell hagynia a szentek szentjét … meg kell keresnie azt a színteret, ahol teljes pompájában megjelenhet a külvilág számára. Nagyon gyakran – igazából még a gyakorinál is többször – kell, hogy a zene elismerje az Istent és az embert, mint léte mozgatórugóit! Sietnie kell egyiktől a másikig, megnemesíteni, megnyugtatni és megszelídíteni az embert, áldani és dicsérni az Istent.

 

Liszt sorai a zene „közvetítő” szerepéről szólnak, amelynek „sietnie kell egyiktől (Isten) a másikig (ember). A „lehetetlent” fogalmazza meg szavakban: Isten és ember között Krisztus az egyetlen közvetítő, ezért a zene is, amely felismeri igazi mozgatórugóit és szerepét, „krisztusi” kell, hogy legyen. Úgy gondolom, ez az az üzenet, amely a mának és nekünk is szól: tennünk kell azért, hogy az evangélium örömhíre akár a zene, akár a szó és a tettek útján eljusson az emberekhez, hogy lázasan rohanó és egyre jobban eldurvuló korunkban megnyugodva, megszelídítve és megnemesedve képesek legyenek „áldani és dicsérni az Istent.”

 

A jubileumi évben a Krisztus oratóriumot választották a világ számára az „Év zeneművének”. Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján, október 22-én a világ számos pontján ez a mű fog felcsendülni koncerttermekben, templomokban, rádióban, televízióban. A mintegy négy óra időtartamú zene igen nehéz feladat elé állítja mind az élőadókat, mind a hallgatókat. Talán jobb lenne három estén előadni egy-egy részt. Így kevésbé fáradna el előadó és hallgató, mindkettő jobban el tudna mélyedni a részletekben. A mű gazdagsága és szépsége azonban mindenkit kárpótol a fáradozásáért, a hívő ember számára pedig feltárja az Üdvözítő küldetésének, megváltói művének mélységeit.

 

Húsvétvasárnap a 10 órai ünnepi nagymisén az oratórium zárótétele, a Resurrexit hangzik el templomunk Ének- és Zenekarának előadásában. Az egész művet keretbe foglaló két gregorián dallam, a „Rorate coeli” és az „Ite missa est – Deo gratias” dallam itt újra felcsendül. Az előbbi sejtelmesen kapcsolja egybe az üdvösség hajnalát a feltámadás hajnalával, az utóbbi – amely a jeruzsálemi bevonulás tétel fő motívuma – a Krisztus örök királyságát hirdető „Christus vincit” fúgát vezeti be, amely a szólisták és a kórus énekében „allelujázó, hozsannázó” hálaénekként zengi a feltámadt Üdvözítő dicséretét. 

 

(2011)[1] Megjelentek az ÖSSZHANG c. kötetben, amely válogatást tartalmaz Tardy László egyházzenei írásaiból. Szerkesztette: Szalay Olga, Budapest, 2018.

[2] Vörösmarty: Liszt Ferenchez (1840)