VASS KRISZTINA[1]

 

Kötelező zongora tantárgy tantervi programja

Alapvetések, irányelvek, célok, feladatok

(2020)

 

Ez a tanterv elsősorban azon tehetséges, nem zongora főtárgyas növendékek számára íródott, akik saját hangszerükön emelt szinten tanulnak, vagy potenciális lehetőségük van erre, esetleg zenei pályára készülnek. Nekik a zongora tárgy harmadik évfolyamtól heti 1 X 30 percben kötelező tárgy. Ugyanakkor tökéletesen alkalmas arra is, hogy a zongorát 2. hangszerként választó tanuló, a tantárgyi kapcsolódást kihasználva eredményesebb lehessen a zenetanulásban.

A tanterv igyekszik figyelembe venni a saját hangszer követelményeit ott, ahol ez lehetséges, megerősítve a tanítvány eddigi tudását, s ezzel egy koordinátori feladatot lát el, kiegészítő anyag és összekötő kapocs a szolfézs és főtárgy tanulmányok között.

 

Irányelvek

 

Maga a „kötelező zongora” funkciója alapvetésként alkalmazza a központi tanterv zongora főtárgyra íródott követelményeit. Ezért részben tartalmazza ezeket a pontokat, azonban célját és feladatrendszerét tekintve kissé eltér attól. Ezt fontosnak tartom leszögezni, mert ez a tanterv egyfajta adaptáció, megtartja az MZMSz által elfogadott főtárgyi zongora tantervi programban megjelölt legfontosabb módszereket, fejlesztési feladatokat, technikai specifikumot, az újdonsága abban áll, hogy a célnak megfelelően módosít, átütemez, a hangsúlyt adott esetben más ismeretek erősítésére, kialakítására fekteti. Kijelöli a szolfézs elmélettel, mint fontos felvételi tárggyal való kapcsolódási pontokat, és a zongora gyakorlatával erősíti a növendékek elméleti tudását.

 

Míg a főtárgy zongora egyik legfontosabb célja, hogy a művészi önkifejezést szorgalmazza, a kötelező zongora tárgy inkább a koordinátori szerepet tölti be. A „művészi önkifejezésre” ott van a B tagozaton tanulók saját hangszere, amit ők adott esetben magasabb szinten művelnek, talán zenei pályára is készülnek vele. Ezért prioritást élvez ebben a tantervben az az ismeretanyag, amely megerősíti az elméleti tudást, illetve azokat a mentális - zenei képességeket fejleszti, amelyeket a saját hangszerükön nem, vagy csak kevéssé tudnak megoldani, azonban a zenei pályán való tovább tanulásukat a leginkább segíti. Ennek függvényében

 

A kötelező zongora tárgy funkciója

 

A zongora, mint alaphangszer, alkalmas azon készségek fejlesztésére is, amire sok más hangszer kevésbé, pl. harmóniai hallás fejlesztése, polifonikus játékmód kialakítása több szólam egyidejű megszólaltatásával, megosztott figyelem, koncentráció fejlesztése. Mivel a zenei pályára készülő növendékek egyik fontos, és néha kevésbé sikeres tárgya a szolfézs, ezért ennek a tantervnek kiemelten célja az elméleti tudásukhoz gyakorlatot kapcsolni, de egyénenként – fejlesztési tervbe beépítve – lehetőséget ad a saját hangszer művelésén belüli fejlődésre is. Azonban a kezdeti hangszerkezelési feladatok mennyisége miatt természetesen még nem tud minden elméleti ismeretet együtt fejleszteni a szolfézs órákon tanultakkal egyidőben, viszont megerősíti, illetve egyfajta ismétlési lehetőséget ad a gyakorlatba ültetés által.

 

A programom első szakaszában kutatómunkát folytattam, melyben alapfokon és középfokon tanulók és tanárok véleményét kérdeztem a témával kapcsolatban, azaz, hogy a szolfézs-zeneelmélet mely területei szorulnak leginkább fejlesztésre. Ezért a tantervben a prioritásokat azok az ismeretek, készségfejlesztő feladatok alkotják, amelyek elsősorban a szolfézs tantárgyhoz, ezen belül is azokhoz a feladatokhoz kapcsolódnak, melyek a kérdőívben felsorolt válaszok szerint a legtöbb problémát okozzák. Ezek a következők:

 

-       tempótartás, metrumérzék, ritmusok helyes kivitelezése

-       kottaolvasás (!)

-       szolmizáció

-       előjegyzések alkalmazása, kvintkörben való tájékozódás

-       harmóniai hallás

-       tiszta intonáció

-       hangközök, hangzatok hiányos ismerete

 

A fent felsorolt ismereteket megerősítő célokat és feladatokat is tartalmazza a tanterv.

 

Azokat a szolfézs elméleti ismereteket, amelyeket a főtárgy órán is megtanulhatják és alkalmazhatják a növendékek – pl. formatan, elemzések, memorizálás – a kötelező zongora tanterv csak minimális mértékben érinti, annál is inkább, mert ebben a tárgyban kevesebb a foglalkozási idő és a gyakorlás sem mindig megoldott. Következésképpen a programban nem az anyagvégzés mennyisége a fontos szempont, hanem inkább képességek és készségek fejlesztése.

 

A tanterv évfolyamokra bontva modulokat fogalmaz meg, melyek segítenek rendszerezni az ismereteket, elméleti, hangszerkezelési, technikai, illetve képességfejlesztési szinteken. Azért volt szükséges modulokban kezelni ezeket, mert különböző korú, osztályú, hangszerű növendéknek különböző a tudásszintje illetve a fejlesztendő területe, ezért a szaktanár belátására és tapasztalatára is van bízva, hogyan ütemezi a tantervben szereplő ismeretanyagot. Ezek a modulok részint egymásra épülnek, ezeket az „előzetes tudásszint” tükrözi. Azonban a tanár dönti el, hogy egy foglalkozáson belül ezt milyen arányban alkalmazza. A foglalkozások ajánlott száma egy tematikai egységen belül csak iránymutató, ettől eltérni lehetséges, sőt kell is, ha a szaktanár ezt indokoltnak látja. Minden növendéket azokban a modulokban kell a legjobban megerősíteni, ami fejlesztésre szorul. Természetesen ütemterv is készült, azonban a fent említett okok miatt egyelőre a 2021. 09. 01-től a modulszintű tanmenet került kísérleti bevezetésre. Az ütemterven még módosítani szükséges a tapasztalatok figyelembevételével.  

 

  A modulok

 

-       hangszerismeret

-       játszóapparátus

-       hangszerkezelés, billentéstechnika

-       képességfejlesztés

-       elméleti ismeretek

 

A tematikai egységek nem válnak élesen külön, egy foglalkozáson belül több tematika is napirendre kerül, és ezeket a tematikákat egész évben /avagy több éven át/ ismételtetjük, gyakoroltatjuk, amíg készség szintre nem fejlődik. Ezért az ajánlott foglalkozásszám azt jelöli, hogy magát az ismeretet mennyi idő alatt tudja a pedagógus átadni a növendéknek, és mennyi időbe telik annak felfogása, megértése.

 

A tanterv célja, hogy:

 

·       a saját hangszer és a szolfézs tantárgy közötti kapcsolódásra építve a növendék az elméleti ismereteket gyakorlatban tudatosítsa egy olyan hangszeren, mely technikai specifikumából adódóan más aspektusból alkalmas azok megértéséhez.

·       az elméleti ismeretek megerősítése, azok gyakorlatba ültetése által segítse a növendékek logikus, értelmező tanulását, a tananyag feldolgozását, a tudatos memorizálást, egyszóval a mentális fejlődését.

·       fejlessze és erősítse azokat a képességeket, készségeket, melyet a saját hangszere specifikumából adódóan kevésbé tud megtanítani /pl. a harmóniai hallást, több szólamban való gondolkodás, polifonikus dallamvezetés/


A „kötelező” zongoratanítás feladatai

 

-     Ismerje meg a tanuló a zongora vázlatos felépítését, a hangok megszólaltatásának mechanizmusát.

-     Alakítsa ki a tájékozódását a billentyűzeten.

-     A hangszerkezelés alapjait elsajátítsa.

-     Kialakítsa a megfelelő kéztartást, független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával.

-     Ismerje meg a zongorajáték főbb billentéstechnikáit /legato, staccato, tenuto, portato/, valamint

-     A fontosabb alapelemeket és játékformákat olyan szinten, ami a fentebb említett célok eléréséhez megfelelő.

-     Fejlessze a növendékek zenei adottságait, képességeit, úgy, mint zenei hallás /kiemelve a harmóniai hallást/, metrum-és ritmusérzék, tiszta intonáció stb.

-     Bővítse a növendék ismereteit, megerősítve, illetve kiegészítve a főtárgy és szolfézs órán tanultakat /kottaolvasás, hangközök és hangzatok, akkordok felismerését, kvintkörben való tájékozódást/.

-     Fejlessze a növendék koncentrációs és manuális készségét egyaránt, elsősorban a polifon játékmód, a kézfüggetlenítés és a tudatos, értelmező memorizálás ismereteit elsajátítva.

 

A „kötelező” zongoratanítás egyéb feladatai:

 

-     A tanuló lehetőségeihez mérten sajátítsa el azt a billentéstechnikát, és használja a hangszer adottságait, amivel a művek értelmes, muzikális előadását meg tudja valósítani.

-     A növendék képes legyen a későbbiekben főtárgy hangszerén tanult művek egyes részleteinek /adott esetben/ zongorán való megszólaltatására, egyszerűbb zongorakíséretek áttekintésére, azon részletek /egy vagy két szólamban/ való játékára, mely az ő saját hangszeres darabjának megtanulását, értelmezését, előadását segíti.

 

A tanterv tartalmi elemei

Alapvető hangszeres ismeretek, fejlesztési feladatok:


a., a hangszer felépítésének vázlatos ismerete: billentyűk, húrok, kalapács, pedálok, valamint ezek működésének elve, a hangszer sajátosságainak megértése;


b., helyes ülés, játszó apparátus megismertetése, működésének szerepe a
zongorajátékban, két kéz ujjrendjének logikája;


c., a hangszeren való tájékozódás kialakítása;


d., hangszerkezelés, technika: 

·       alapvető zenei mozgások kialakítása

·       billentési módok megismerése: legato, non legato, staccato, tenuto, portato 

·       ujjvégérzet, ujjrend kialakítása, kézpozíció megéreztetése, laza, folyamatos zongorajáték elsajátítása

·       ujjak alá-és fölétevése; skálajáték megismertetése, alkalmazása, elsősorban a kvintkörben és a hangszeren való tájékozódás céljával

·       kettősfogás, kis – és nagyakkordok és bontásai, megfordításai, figurációk,

·       kétkezes játék: tükörkép, unisono, dudabasszus, dallam játék egyszerű kísérettel /pl. tá-szün/, változatos kísérettel; a dallam – kíséret viszonyának hangszeren való megvalósítás

·       kézfüggetlenítés kialakítása / ritmus, kötésmód, hangerő-hangszín/

·       polifonikus játékmód kialakítása

·       dinamikus játék: a differenciált hangerő, hangszínek billentésbeli különbségeinek elsajátítása

·       különböző zenei stílusok jellemző jegyeinek elsajátítása

·       pedáltechnika: együtt -, után- és előrenyomott pedálhasználat

i., lapról játék egy szólamban (könnyű dallamok pentachordban), transzponálás más hangnembe.

                                               

1.    Elméleti ismeretek, fejlesztési feladatok

 

a., kottaolvasási ismeretek ismétlése, megerősítése, violin és basszuskulcs   /ajánlott a hiányos ismeretek pótlására, pl. azon hangszeresek, akik violinkulcsban játszanak, a basszuskulcsban való gyakorlás és zongorajáték preferált /


b., tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben, elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül / dúr hangsor, moll hangsorok felépítése /


c., metrumérzék fejlesztése, egyenletes tempótartás kialakítása, /Kovács-módszerrel, tapsolással, mozgásos, edukinesztetikai gyakorlatokkal/


d., az eddig tanult ritmusok, ritmusképletek /negyed, nyolcad, fél, egész, tizenhatod, pontozott, szinkópa, éles, nyújtott, kis éles, kis nyújtott, triola/; ütemmutatók /2/4, ľ, 4/4, ⅜, 6/8, 5/8 /és a hozzá tartozó súlyozások megerősítése, tudatosítása; felütés -csonka ütem/


e., hallásfejlesztés a tanult művek egy részének szolmizált, illetve abc-s névvel való éneklése /órai munka vagy házi feladat/; hangmagasságok felismerése /magasabb, mélyebb, hangközök különbségeinek felismerése hallás után


f., szolmizáció /a tanulandó gyakorlatok egy részének szolmizált változata/


g., hangközök, hangzatok felépítése, felismerése és az abszolút rendszerben való elhelyezése


h., kvintkör-kvintoszlop logikájának megismerése, gyakorlása, előjegyzések 7 # és 7 b-ig.

 

 

 

2. Saját hangszeres követelmények kiegészítő anyaga, igény szerint, motivációs gyakorlat

 

a., a tanuló saját hangszerén tanult dallamrészlet blattolása zongorán

b., felsőbb osztályokban a tanuló saját hangszeres darabjának éneklése, a zongorakíséret alsó szólamával

 

3. Ajánlott tananyag


A tanterv tematikai egységeinél az utolsó cellában szerepel, csak néhány   példával, mivel a főtárgy zongora tantervi programjában részletesebben található. Ebből a tanárok a hasonló nehézségű, vagy témakörrel kapcsolatos alternatívákat   megtalálhatják. Ezenkívül egyéb módszerek és eszközök is szerepelnek az ajánlásomnál, ami az adott tematikát segíti. Ezek között sok mozgásanyag szerepel, amiket az általam elsajátított Kovács-módszerből adaptáltam, kis változtatással és kiegészítésekkel építettem be saját pedagógiámba.  /Ebben a mesterprogramban nem szerepel, de tervben van a későbbiekben egy pedagógiai módszer-füzet, amelyben részletesebben összegyűjtöm az adaptált gyakorlataimat, amelyet a Kovács-módszerből, valamint az általam megismert és használt edukinesztetikai /mozgással tanulás / gyakorlatokból    állítok össze./

 

Az ajánlott ismeretanyagban vannak a tematikai egységek között átfedések, pl. a kezdő   évfolyamban   az ejtegetést   lehet /sőt kell   is/ váltott kézzel   gyakoroltatni, ugyanakkor egy   külön   tematikai egységet alkot a kétkezes játékban a váltott kezes népdal. Az előző tematika előkészíti, a másik pedig erősíti, fejleszti az adott ismeretet.

 

4. Bevált jó gyakorlatok, kéztornák


Az „Oktatási-nevelési feladatok, követelmények, ismeretek” cellában gyakran szerepelnek általam bevált gyakorlatok, amit itt megosztottam. Nem a teljesség igényével készültek, inkább irányadók, ötletindítók. Ezeket nem kötelező alkalmazni, a tanár a saját jó gyakorlataival kiegészítheti.

 

5. Az évvégi követelmények, kompetenciák

/az adott évfolyam követelményeinek megfelelő modulok szerint/

-       Helyes ülésmód, laza, rugalmas testtartás, ujjvégérzet

-       Tájékozódás a zongorán

-       Tempótartás, ritmikus játék

-       Alapvető billentésmódok alkalmazása

-       Dúr és moll hangsor ismerete

-       Kvintkör ismerete, alkalmazása 4-7#, 4-7 b-ig

-       Alapszintű skálajáték, hangközök és hangzatok felépítése és felismerése, zongorán való megszólaltatása

-       Tiszta intonáció

-       Folyamatos, értelmes, stílusos zongorajáték

 

Évvégi vizsga követelmény

·       1 előadási darab a növendék korosztályához, évfolyamához, képességéhez alkalmazkodva

·       3 hangköz felépítése elméletben és megszólaltatása a zongorán

·       1 hangsor a 4 - 7#, 4 – 7b, /1-2 oktávon belül/, és a hozzátartozó kisakkordok előadása egyben és bontva

 

/Forrásmunka: Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja, zongora tantárgy, szolfézs tantárgy/

 

 

 

 

 [1] Vass Krisztina zongoratanár (Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei AMI)