MALINA JÁNOS

 

TISZTELET BARTHA DÉNESNEK[1]

 

 

Bartha Dénes

(MTI Fotó: Szamosi János, 1988.X. 1.)

 

Bartha Dénes 1983. október 2-án töltötte be 75. évét. Ebből az alkalomból a Magyar Zeneművészek Szövetségének Zenetudományi és Kritikai Szakosztálya ez év január 18-án és 19-én tudományos ülésszakot rendezett tiszteletére a Szövetségnek is otthont adó Vörösmarty téri épületben.

 

Azt hiszem, Bartha Dénest mindenki őszintén, szívből tiszteli. Bartha Dénes, a zenetörténész, a tudományszervező, a pedagógus kiemelkedő kvalitásait, Bartha Dénesnek, a kollégának, a tanárnak, az embernek az erényeit, vagy legyünk egyszerűbbek: a szeretetreméltóságát, a belőle áradó melegséget és szerénységet – nos, mindezt nemcsak hogy nem vonja kétségbe senki, hanem úgy érzem, nagyon is örömmel és őszintén – őszintén! – elismeri, bármilyen iskolához, irányzathoz vagy érdekszövetséghez tartozzék is. Jó dolog, hogy vannak még ilyen általánosan elismert értékek a világon. Ezek védik a széteséstől – egyelőre legalábbis.

 

Huszonnégy előadás hangzott el a tudományos ülésszak két napján. Az előadások színvonala semmiképp sem rontotta a – mondom – őszintén ünnepi hangulatot: mindegyik – talán kettő kivételével – az alkalomhoz méltó színvonalat képviselt, és legalább egy részletprobléma alapos és avatott kézzel végzett feldolgozását nyújtotta.

 

Képtelenség volna persze ezen a helyen az összes előadásra – akár csak vázlatosan is – kitérni. Ehelyett három, alkalmilag választott szempont alapján sorolom fel néhányukat.

 

Négy olyan előadást hallgattunk, amely egészében vagy legalább jelentős részben magának Bartha Dénesnek a munkásságát, pontosabban e munkásság valamely aspektusát vizsgálta. Berlász Melinda a folyóirat-szerkesztőnek, Ujfalussy József a magyar zenetörténet kutatójának eredményeit tekintette át és értékelte. Eckhardt Mária a Bartha Dénes által rendezett 1936-os Liszt Ferenc emlékkiállítás egyedülállóan gazdag anyagáról és az anyag időközbeni sorsáról adott ismertetést; Legán˙ Dezső pedig, Budapest újabb zenei múltjáról tartott előadásában, akarva sem kerülhette volna meg Bartha Dénes szervezői és szerkesztői – szóval mozgató, inspiráló – tevékenységét.

 

A Bartha Dénes által szerkesztett két folyóirat, a Magyar Zenei Szemle (1941–1944) és a Zenei Szemle (1947–1949) Berlász jellemzése szerint „a tudományos folyóirat típusához közelítő szaklap" volt. Különösen az előbbi esetében volt a főszerkesztőnek módja és ideje érvényesíteni azt a sziporkázó sokszínűséget, ami tudományos és tanári egyéniségének olyannyira sajátja. Tanulmányokat közölt a lap a magyar zenetörténet kérdéseiről, általános zenetudományi témákról, a zenepedagógia reformjáról; magas színvonalú és gazdag szemlerovattal rendelkezett; teret biztosított olyan határterületeknek, mint a zeneesztétika és a zenepszichológia, tartalma rugalmasan alkalmazkodott az aktualitásokhoz. Bartók-, Kodály-emlékszáma jelent meg, Mozart halálának évfordulójához cikksorozattal kapcsolódott, külön figyelmet szentelt az erdélyi magyar zenetörténetnek, közreadta az új (1920 utáni) magyar zene bibliográfiáját, bátran tért vissza újra meg újra a francia - többek között a kortárs francia — zene kérdéseihez. Berlász külön hangsúlyozta: amellett, hogy Bartha Dénes sokat írt a lapba – egyebek közt a szemlerovat szürke eminenciásaként –, lépten-nyomon felbukkanó apróbetűs szerkesztői megjegyzéseivel is módját lelte annak, hogy kiegészítse, kontrollálja, összefüggéseiben láttassa az amúgy is gondosan szerkesztett, értékes anyagot.

 

Ujfalussy József előadásából megtudtuk, hogy a berlini egyetemről frissen szerzett zenetudományi doktorátussal hazatérő Bartha hamarosan magyar téma felé fordult. Német reneszánsz tárgyú disszertációja után, a Magyar Nemzeti Múzeumhoz kerülve, éles fordulattal egy hazai vonatkozású, és talán periférikusnak tetsző feladatnak vág neki: a jánoshidai avarkori kettőssíp sokoldalú vizsgálatának. Az 1934-ben megjelent közleményt (Archeologia Hungarica) – így Ujfalussy – ma is tanítani kellene: a feldolgozás komplexitása és módszertani alapossága, a szűken vett zenetudomány és organológia mellett az orientalisztika, a régészet, a kultúrtörténet, a néprajz szempontjainak szerves, leleményes alkalmazása a fiatal tudós bámulatos érettségéről és gondolkodásának eredetiségéről tanúskodik. 1936-ban megírja Erdély zenetörténetét; 1943-ban magyar zenetörténete jelenik meg németül. Tanít a Zeneakadémián és a budapesti egyetemen. Magyarországot az európai fejleményekről, Európát a hazai zenéről tájékoztatja. S közben megint mindenütt ott találjuk, ahol áldozatos aprómunkára van szükség. Mint a Nemzeti Múzeum tisztviselője, ő kezdeményezi a híres, időközben felbecsülhetetlen értékűvé vált népzenei felvételgyűjtemény, a Pátria-lemezsorozat elkészítését. S három mintaszerű forrásközreadást is elkészít az évtizedek során: Szalkai érsek zenei tárgyú iskolai jegyzeteit (1934), a 18. század magyar dallamainak gyűjteményét (1935), továbbá Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekét (1953) adja ki. Mindehhez hozzátehetjük: élete egyik központi témáján dolgozva, Haydn-kutatóként is elsősorban a sajátosan magyarországi vonatkozások vizsgálata kötötte le.

 

Eckhardt Mária előadása ezt a képet annyiban gazdagította, hogy kiderült belőle: Bartha Dénesnek a rendkívül zsúfolt 30-as években még Liszt munkásságában is milyen mélyreható alapossággal el kellett mélyednie ahhoz, hogy a nagyjából 500 (egyébként 900 közül kiválasztott), többségében egyedi dokumentumot összegyűjthesse, a kiállítást ismét csak példamutatóan megrendezze, s a bevezető tanulmánnyal megfejelt leíró katalógust megszerkeszthesse – s akkor még nem is esett szó az ilyenfajta munkával járó rengeteg adminisztratív, gyakorlati teendőről.

 

Ismét egy határterület: a régészi munkával is ismerős, a bibliográfus, a zenei újságíró-kritikus-szerkesztő, az organológus, a folklorista Bartha Dénes mellett a muzeológus is bemutatkozik. Ha erre gondolunk, akkor az ülésszak szerencsés vonása volt, hogy néhány előadó, ha nem Bartha Dénesről beszélt is közvetlenül, hanem az ő valamelyik témájával kapcsolatban mondott is el valami újat (mert ilyen is volt: Szendrei Janka a Szalkai-kódex kottaírásából kiindulva jutott el fontos következtetésekhez a korabeli városi iskolai zenei oktatás viszonylag magas színvonaláról, Tari Lujza pedig Bartha Dénes egyik „vesszőparipáját", a strófaelvű témaépítkezés kérdését vizsgálta a hangszeres népzene területén), tehát hogy nem is egy előadó – a barthai példa nyomán – olyan témát és megközelítést választott, amely a tárgy természetéhez alkalmazkodva igénybe veszi valamely –  esetleg nem is olyan közeli – határtudomány(ok) segítségét. Ezek alkotják a második olyan csoportot, amelyről említést kell tennem.

 

Eckhardt Mária előadásáról már volt szó. Szendrei Janka ugyancsak említett dolgozata – izgalmas módon – egy tisztán művelődéstörténeti kérdésre keresi a választ tisztán zenetudományi – paleográfiai – eszközök segítségével. Maróthy János előadása (a zenei végtelen természetéről) a legtisztább esztétikai kategóriák magasába ragadta a hallgatót. Tematikáját tekintve a legprovokatívabb Szemere Anna felolvasása volt, aki a modern populáris zene kutatása nyomán felmerülő, nagy horderejű – elsősorban szociológiai természetű – kérdésekről beszélt érdekesen.

 

Számomra mégis Sárosi Bálint előadása volt a legizgalmasabb „interdiszciplináris” szempontból. Egy „többnyelvű" cigányzenekar Erdélyben – ez volt a címe. A „többnyelvű” szó azért áll idézőjelben, mert itt nem a beszélt, hanem a zenei nyelv szempontjából vett többnyelvűségről van szó. Sárosi egy románoknak és magyaroknak egyaránt játszó kolozsi cigányzenekar példáján azt mutatta be, hogy egyrészt a zenei többnyelvűség puszta fogalma, meghatározása milyen váratlan nehézségeket rejt magában, másrészt ez a zenei többnyelvűség milyen messzemenően nem analóg a nyelvi többnyelvűség jelenségével. Igazi nyelvészek, szemiotikusok számára is érdekes, meggondolkodtató leckét kaptunk. 

 

Végül egy harmadik szempont, aminek nehéz ellenállni: hadd említsem meg befejezésül azt a néhány előadást, amit, minden tematikus szemponttól függetlenül, a legnagyobb élvezettel hallgattam. (Itt persze le kell mondanom az objektivitás igényéről.)

 

Olsvai Imre arról tartott frappáns kis előadást, hogy az ismert Jakob Paix-féle ungaresca-dallamra Bárdos Lajostól alkalmazott szöveg amolyan értelmetlen táncszóknak vélhető „tambur, andandóri” fordulata milyen érdekes népzenei forrásra, s azon keresztül milyen régi európai tradíciókra vezethető vissza.

 

Sólyom György Liszt kései zenéjének egy sajátos harmóniai jelenségéről, az „álkonszonanciák”-ról beszélt, iskolapéldáját adva annak, hogy az igazi előadó még egy apró szakmai részletkérdésnek vélhető témáról is tud úgy beszélni, hogy a hallgató azt érezze: nagyon is fontos összefüggések világosodtak meg előtte.

 

Az ülésszakot Wilheim András Tételsorrendek Bartók műveiben című előadása zárta – a lehető legméltóbban. Wilhelm fontos és sokszor felvetett kérdéshez mert egy rövid felszólalásban hozzászólni – joggal, mert következtetései újak és jelentősek. Dokumentumokat bőven felsorakoztató eszmefuttatásának lényege: bármennyit írtak is róla, még mindig nagyon keveset tudunk arról, mikor mennyire tekinthetők definitíveknek Bartók ciklusai, tételsorrendjei. A legfontosabb (egymást részben átfedő) észrevételek: a) jobban figyelembe kell venni a Bartók koncertjeiről fennmaradt dokumentumokat, b) a népdalfeldolgozás-ciklusokat és a pedagógiai műveket is be kell vonni a vizsgálódásba, c) Bartók esetében meg kell kérdőjelezni a zárt mű romantikus ideáljának az érvényességét, és d) meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy néhány Bartók-utalás –  tipikusan romantika előtti szemlélettel –  az előadó hatáskörébe utal át bizonyos utólagos kompozíciós feladatokat (ciklusok összeválogatása és sorrendjének megállapítása, hangszerelés, bizonyos fokú átdolgozás).

 

Wilheim előadásában a megszokott módon kapcsolódott össze a virtuozitás a tudományos felelősségnek szinte kézzel fogható jelenlétével. Mindezek után szerényen szót kért az ünnepelt is, akiről az elhangzottak alapján végérvényesen leszögezhetjük, hogy néhány évvel idősebb, nagy nemzedéktársainak, Szabolcsi Bencének és Gombosi Ottónak egyéni arcú, azonos szellemi rangú társa. Kiegészítette az életéről elhangzott adatokat, amolyan rövid önéletrajzzal kedveskedett nekünk. Aztán már át is tért arra, hogy jelenleg mi foglalkoztatja leginkább. Derűs volt, lelkes és energikus – akik ismerjük, tudjuk: nem is lesz soha másmilyen. Olyan ember Bartha Dénes, aki – akaratlanul is – el tudja érni, hogy mindenki őszintén, szívből tisztelje. Sőt: szeresse is.

 

Bartha Dénes emléktáblája, Dinyés László alkotás (Budapest, I.  Attila út 87.)

 

 

 [1]    Malina János beszámolójának újraközlését (Első megjelenés: Muzsika 1984/4.) nemcsak Bartha Dénes (Budapest1908október 2. – Budapest, 1993szeptember 7.) zenetörténész, zeneakadémiai professzor, a magyar nyelvű Zenei lexikon második kiadásának főszerkesztője kettős évfordulója indokolja, hanem az a szeretetteljes tisztelet is, ahogy a szerző a kiváló Mester életútján kívül pályatársainak beszámolóit is bemutatta. (A Szerk. megj.)