MALINA JÁNOS[1]

 

EGY KONZERVATÍV FORRADALMÁR, CLAUDIO MONTEVERDI[2]

 

Claudio Monteverdi aláírása

Claudio Monteverdi aláírása

és a zeneszerzőről Bernardo Strozzi portréja (1630 körül)

 

Claudio Monteverdi zavarba ejtő zenei géniusz. Pedig a tankönyvek és a hangversenykalauzok akkurátusan besorolják: a kései reneszánsz utolsó, már a felbomlás felé haladó szakaszában érett zeneszerzővé – szinte csodagyerekként. Majd pályája során – s nem kis mértékben éppen általa – érte el a barokk zene első nagy tetőpontját. Mint az olasz vokális polifónia első számú örököse, csupa énekelt művet komponált, s ebben az értelemben életműve alapjában archaikus fogantatású; másfelől, mint a melódia lehetőségeinek első zseniális kiteljesítője, számos harmóniai, retorikai és hangszeres újítás bevezetője, mégis inkább stílusteremtőnek, a jövő emberének számít. Az elsők egyike, aki operát komponál, ám első operája, az Orfeo, mindjárt halhatatlan remekmű. Mintha a róla alkotott, már az elfogadott közhelyekből összerakható kép sem volna egyértelmű. Vagyis: egy új korszak úttörőjével, netán forradalmárral állunk szemben, vagy pedig betetőzővel, korszakzáró remekművek alkotójával, akinek életművén majd csak újabb úttörők és forradalmárok tudnak túllépni?

 

Az igazi válasz persze az, hogy a felsorolt elemzők mindegyike tartalmaz reális elemeket, ugyanakkor mindegyik felületes kissé, s így nem azonosítható fenntartás nélkül a valósággal. Kétségtelen, hogy az ifjú Monteverdi még bőven Palestrina és Lassus életében kezdett el publikálni. Ám ez nem változtat azon, hogy a tiszta polifon stílus az életműben már csak szárnypróbálgatásképpen, illetve tudatos archaizálás eredményeként jelenik meg. És persze hogy tisztán vokális oeuvre az övé, de hát mit kezdjünk azzal a ténnyel, hogy Mantovába mégiscsak violajátékosként került; mit kezdjünk a Possente spirto kifejezetten buja hangszerelésével, a lélegzetelállító hangszerszólóival, az Il combattimento di Tancredi e Clorinda úgyszólván gyermeki örömmel alkalmazott – vagy éppen felfedezett – hangszeres effektusaival? Monteverdi, mint a konzervatív iskolamester lenne Artusi támadásainak magától értetődő célpontja, a harmónia és a szólamvezetés szabályainak megkötést nem ismerő felrúgója  a „mindent az expresszivitásért” elv nevében? Ugyan, hiszen Gesualdo gyakran, s olykor még a „klasszikus” Marenzio is felülmúlja őt merészségben ezen a téren, s ha Artusi éppen őt támadja, az sokkal inkább kéziratos másolatokban terjedő madrigáljainak népszerűségével függ össze, mint bármi mással.

 

Vagy mégis az összefoglaló, korszakzáró szerep volna a meghatározó? Érezzük: ez az értékelés is erőltetett, egyoldalú. Még ha a monódia első nagy fellángolását élesen elkülönítjük is a barokk kor későbbi szakaszaitól, s még akkor is, ha az olasz opera igen sokáig nem képes megközelíteni az általa elért hegycsúcsokat, akkor is kézenfekvő, hogy ő nem olyasfajta „folytathatatlan” szerző, mint Bach vagy Händel, Brahms vagy Mahler, akiknek művein már a kortársak felismerték az archaizálás jegyeit. Meglehet azonban, hogy a válaszok azért oly kevéssé egyértelműek, mert a kérdések vannak eleve elnagyoltan feltéve. Tehát hogy nemcsak arról van szó, hogy Monteverdi, mint kivételes nagyságrendű alkotó, nem „gyömöszölhető be” semmiféle előre kialakított kategóriába, hanem arról is, hogy hihetetlenül összetett, gyorsan változó szellemi környezetben alkotta meg életművét, s e háttér legalább vázlatos ismerete nélkül a mű légüres térben lebeg a szemlélő előtt.

 

Ha ugyanis meg akarjuk érteni hosszú és szerteágazó életpályáját, annak újszerűségét, problémáit és feltétlen művészi tisztességét, akkor nem elég csak az életpályát ismernünk.

 

Azt a kort, amelyben Monteverdi alkotott, talán úgy jellemezhetjük legtömörebben, hogy életművének java része a Giordano Bruno megégetése (1600) és Galilei inkvizíciós pere (1633) közti három és fél évtizedben született. És közben? Közben 1610-ben meghalt Caravaggio, a pálya első felében Monteverdi kortársa, a sokban vele rokon nagy festő. Ugyanabban az évben Galilei felfedezte a Jupiter négy holdját, az első olyan égitesteket, amelyeket Arisztotelész nem ismert. 1618-ban kitört a harmincéves háború, Heinrich Schütz életének meghatározó sorscsapása. 1628-ban Schütz egy évre Velencébe megy, és valószínűleg találkozik Monteverdivel. Észak-Itáliát, bár a háború elkerüli, ugyancsak politikai és gazdasági instabilitás sújtja a 16. század utolsó évtizedétől kezdve: jelentős területek állnak spanyol uralom alatt, Velence kereskedelmi nagyhatalmi státusa eltűnőben van, s a romló gazdasági helyzetben még a bűnözés is jócskán elszaporodik. (Nem egészen véletlen tehát, hogy az állásának elfoglalására Velencébe utazó Monteverdit 1613-ban útonállók rabolják ki.)

 

A hanyatlás az észak-itáliai gazdaság kései, rövid életű felvirágzását követte, mely a 16. század közepe táján következett be, a század elejének, illetve az előző század végének viharos eseményei után. A toleráns légkör a humanista szellem kiteljesedését hozta, Petrarcával és Tassóval, mint vezérlő csillagokkal, s az egyház is elnézőbb lett egy időre: az indexen tartott könyvek számát csökkentette, egyiknek-másiknak a káros gondolatoktól megtisztított, immár szabadon terjeszthető változatát is elkészítette.

 

1590 táján lett azután egyre inkább érezhető az észak-itáliai kézműipar viszonylagos elmaradottsága, az észak-európai konkurencia hatása, s a földközi-tengeri kereskedelmi útvonalak eljelentéktelenedése. Szinte természetszerű, hogy mindez az immár végleg időszerűtlenné váló, a tudomány és a technika feltartóztathatatlan fejlődésével párhuzamosan gyakran a mindennapi józan észnek is ellentmondó, merev és intoleráns skolasztika feltámadásával, egy jelentős ellenreformációs hullámmal járt együtt. Mindez a művészet, főként az irodalom valamiféle beszűkülését vonta maga után, miután a mélyebb kérdések feszegetése lehetetlenné, de legalábbis veszélyessé vált, a stilizáltság, a formai tökély keresése, a nyelvi ornamentika, általában a kifejezés tökélye válik középponti kérdéssé; ugyanakkor magában az irodalomban a „barokk” Giambattista Marino válik a kor meghatározó költőjévé, a róla elnevezett marinizmus pedig domináns irányzattá.

 

Jellemző, hogy ebben a légkörben, 1627-ben Monteverdi orvostanhallgató fiát, Massimilianót is bebörtönzi az inkvizíció. A vád: tiltott könyvet olvasott, s az immár hatalmas tekintélyű apának, a velencei Szt. Márk templom karnagyának is hosszú hónapokra, minden ékesszólására – no meg egy kevés pénzre van szüksége ahhoz, hogy kihozassa fiát az inkvizíció börtönéből.

 

Szerencsés körülmény Monteverdi számára, hogy pályájának második felében, amikor Észak-Itália helyzete gyorsuló ütemben romlik, az ő személyes presztízse, társadalmi helyzete sokkal magasabb, mint korábban, hiszen Velencében már-már az arisztokráciához tartozónak érezheti magát, anyagi helyzete pedig ugrásszerűen javul. Mindenesetre az 1612-es mantovai állásvesztés és velencei működésének 1613-as kezdete között eltelt hónapok életének legmarkánsabb választóvonalát jelölik ki.

 

Mint arról levelek egész sora ékesen tanúskodik, Monteverdi úgyszólván kezdettől fogva hiányolta azt a megbecsülést, amelyet valószínűleg már egészen fiatalon megérdemelt volna. Vontatott előléptetése, méltatlan javadalmazása, az udvari hivatalnokok packázásai folyamatosan keserítették életét. Szinte úgy érezzük: kár, hogy elbocsátása – amely az elhunyt Vincenzo Gonzaga herceget követő Francesco nevéhez fűződik – nem következett be korábban. Monteverdi helyzetét természetesen nem csupán Vincenzo herceg személyes körülményei (kincstárának szánalmas állapota, és az, hogy Monteverdit egyfelől meg akarta tartani, másfelől viszont nem figyelt rá oda igazán) határozták meg, hanem elsősorban az, hogy a mantovai udvar, amely a 14. századtól fogva a művészetek – elsősorban a képzőművészet és a zene legbőkezűbb és legjobb ízlésű támogatói közé tartozott Itália földjén, válságban volt, és immár szinte végóráit élte (a család azután még Monteverdi életében kihalt, és önálló hercegségük is megszűnt).

 

Nos, pályájának első, 1612-ig terjedő harminc évében komponálta Monteverdi napjainkig fennmaradt műveinek nagyobb részét, így a kilenc madrigálkötetből (közülük az utolsó már posztumusz gyűjtemény) hatot, és legkorszakalkotóbb, a nevétől leginkább elválaszthatatlan műveinek javát (Orfeo, Arianna panasza, Vespro). Monteverdi, ha minőségileg oly kivételes életművét hat évtizedes pályájára vetítjük, nem volt különösebben termékeny szerző. Roppant tudatosan, ám lassan, kínlódva dolgozott. Ha a későbbi bemutatók alkalmából saját maga által átdolgozott művekre gondolunk, no meg a hosszú, esetleg több éves kompozíciós munka után félbehagyottakra, valószínűnek látszik, hogy Monteverdi amolyan beethoveni alkat volt, aki mérhetetlen igényességgel, munkával és megszállottsággal kereste műveinek ideális alakját.

 

Ez a fajta mesteremberi perfekcionizmuz, ez az ottliki „piszmogásra” való hajlam különös megvilágításba kerül, amikor az életmű eme csodálatra méltó első felének legjelentősebb pillanatait szemügyre vesszük. Megannyi forró, mégis dokumentarista objektivitással ábrázolt szenvedély, érzelmi tetőpont, hallatlan drámai töltésű pillanat (gondoljunk csak az Orfeo néhány jelenetére, vagy a korában hihetetlenül népszerű Arianna monódiára). Azt hihetjük, hogy ilyen pillanatokat csakis az ihlet legmagasabb hőfokán lehet írni. Emellett sokszor szerephez jut a fantasztikus, elkápráztató ornamentika, melyet, legyen bár hideg fejjel megfontolt kifejezési eszköz, a rögtönzés képzetével szoktunk társítani (elég, ha itt a strófikus felépítésű Possente spirto hangszeres „átvezetéseit”, meg a Vesproflamboyant” stílusú monodikus motettáit említjük).

 

Mindez a spontaneitás, drámaiság és viharos érzelem azonban a szöveg minden árnyalatának minuciózus figyelembevételével, hatalmas műgonddal van megkomponálva. Hasonlóképpen Caravaggio vásznaihoz, amelyeket valami utolérhetetlen realitásszomj jellemez, miközben sokszor majd szétrobbannak a szélsőséges, ám a legszigorúbban megkomponált feszültségektől.

 

1613 után határozottan változik a kép. Nem csupán az élő költészet vált ideált a század közepe felé haladva: Monteverdi is mást keres már a szövegekben. Őt, aki a humanista eszményt (azt, hogy a zene a költészetnek kiszolgálója, alázatos szolgája csupán) maradéktalanul megvalósította, már másvalami izgatja. Ez a valami pedig a forma, az architektonikus, az öntörvényű, a „tapintható”, szövegtől független zenei forma. Amely pedig nemigen egyeztethető össze az Arianna panaszában megvalósított pszichológiai realizmussal és árnyalt jellemábrázolással. Jobbak a költői formákba öltöztetett, stilizáltabb megoldások, jobb a strofikusság. Azaz: a marinizmus, a kor vezető költői ízlése éppen ideális kísérleti terep. Félreértés ne essék: Marino virtuóz művész és igazi költő, ám azért mégsem hatol petrarcai mélységekig. S a szöveg és a zene igazán intim együttélésének a gyakran strofikus megzenésítés a gátja. A szigorú strofikus feldolgozás óhatatlanul különböző érzelmi értékű szövegrészeket kapcsol össze egymással, s ez a probléma mindaddig nem tűnik el teljesen, amíg a hallgató megérzi a strófaszerkezet körvonalait.

 

Maga a szóban forgó formai készlet roppant gazdag, az „alla francese” kompozíciók solo-tutti „visszhangjátékától” rondó- vagy variációsorozat-szerű formákon keresztül a passacagliákig terjed, hogy csak az egyszerűbb, elemibb formai megoldásokat soroljam.

 

Fentiek elsősorban a madrigálkötetek darabjaira és hasonló kis monodikus kompozíciókra vonatkoznak; közben természetesen ugyanez a törekvés: a zárt énekszám, az ária kikristályosítása az operában is szembetűnő.

 

Bonyolultabbá teszi azután a képet az olyasféle, a korszakra különösen jellemző szövegek gyakori megzenésítése, amelyek egy elbeszélő mondanivalóját a szereplők szavaival kombinálják. Ez sokszor ad alkalmat a szöveg „expresszívebb” és „zeneközpontúbb” kezelésének egymás mellé állítására.

 

A Combattimento esetében bizonyos hangszeres elemek még komplexebbé teszik a képet, általában erőteljes, öntörvényű ritmikát is magukkal hozva. Olyannyira, hogy ez az 1624-es jelenet tartalmaz egyet-kettőt az expresszív Monteverdi legszívbemarkolóbb pillanatairól is. S ugyanezt elmondhatjuk a kései nagy remekműről, a Poppeáról is, hozzátéve, hogy itt néhányszor sikerült az, ami egyelőre szinte csodaértékű: a zárt, szerves zenei forma „összeházasítása” a zseniális ember- és pillanat-ábrázolással, az ihlet legmagasabb hőfokán.

 

 

Összefoglalva a fentieket: Monteverdi úgyszólván a lehetetlenre vállalkozott, amikor pályájának második harminc évében, azok után, hogy megvalósította a „tökéletes kifejezést”, megpróbálta, éspedig a vokális zene keretein belül, a „tökéletes formát” is kialakítani. A két cél bizonyára nem egyeztethető össze teljesen. Mindenesetre Monteverdi, amikor megkísérelte a lehetetlent, távolodni kényszerült attól a szövegtől, amelyhez egyébként mindenáron ragaszkodott. Úgy látszik azonban: egy-egy kivételes pillanatban megközelítette azt a lehetetlent, amire törekedett. S ami ennél is fontosabb: pályája során olyan tiszteletreméltó művészi morálról tett tanúbizonyságot, amelyhez hasonlót talán csak Stravinskynál találunk legközelebb, háromszáz évvel később. Az alkotói problémákat soha el nem kerülő, a kudarc kockázatát is magára vállaló művész moráljáról, aki a teljesen meghódított területről következetesen tovább vonult, a teljes újrakezdést is vállalva, szűz területek, még keményebb kihívások felé.

 

November 29-én volt 380 éve annak, hogy Velencében meghalt.

 

 

FÜGGELÉK

 

MALINA JÁNOS TANULMÁNYÁBAN SZEREPLŐ ZENEMŰVEK

YOUTUBE FELVÉTELEI


Monteverdi: Orfeo (magyar felirattal) (1:40:55)

Monteverdi Ensemble of the Zurich Opera House

Vezényel: Nikolaus Harnoncourt, rendezte: Jean-Pierre Ponelle

Toccata (nyitány): 01:22; Előhang - a Muzsika: 02:27; 1. FELVONÁS Pásztorok ünneplik az ifjú párt: 06:26, Orfeo és Eurüdiké párbeszéde: 12:50; Pásztorok kórusa, tánca: 15:47; Orfeusz visszatekintése szerelmük történetére: 25:44; Hírnök jön Eurüdiké halálhírével: 29:00; A pásztor panasza: 34:17; Orfeo búcsúja kedvesétől: 35:28; 3. FELVONÁS Nyitány, Orfeo az alvilág kapujában: 45:43; Orfeo és a Remény párbeszéde: 46:54; Khárón beszéde: 51:29; Holt lelkek érkezése az alvilágba (hangszeres közjáték): 53:12; Orfeo nagy éneke a révészhez és az alvilág istenéhez: 54:31; Sinfonia (hangszeres közjáték): 01:10:31; 4. FELVONÁS Az alvilág istennője közbenjár Orfeo érdekében: 01:11:07; Orfeo és Eurüdikét az alvilágban: 01:18:00; Sinfonia és felvonást záró kórus: 01:23:34; 5. FELVONÁS Sinfonia: 01:26:27; A magányos Orfeo panasza: 01:26:57; Sinfonia (a rendező utal az eredeti történet végkifejletére: Orfeót kutyák tépik szét): 01:33:23; Apollón érkezése: 01:33:49

 

Possente spirto (L'Orfeo - C. Monteverdi) Score Animation (8:27)

(Kottából követhető)

Anthony Rolfe Johnson (ének) és az English Baroque Soloists, vezényel:

Sir John Eliot Gardiner

il Combattimento di Tancredi e Clorinda (complete & live) by Claudio Monteverdi. (25:44)

ENSEMBLE ALRAUNE

Viole da Braccio: Stefano Zanobini, Agostino Mattioni, Hildegard Kuen; Violoncello: Andrea Landi Tiorba: Marco Minŕ; Clavicembalo: Mario Sollazzo

Director: Andrea Giannelli

0:00Altri canti d'amor, tenero arciero” (string version); 3:00 Il Combattimento di Tancredi e Clorinda published on Ottavo libro de Madrigali (1638); 5:16 „...e vansi incontro a passi tardi e lenti...” 6:46; „...Notte, che nel profondo oscuro seno...”; 7:48 „...Piacciati ch'indi il tragga e'n bel sereno...”; 9:49 „...Odi le spade orribilmente urtarsi...”; 10:52 „...Tre volte il cavalier la donna stringe...”; 11:50 „...e stanco e anelante e questi e quegli al fin pur si ritira,..”; 14:45 „...Cosě tacendo e rimirando, questi sanguinosi guerrier cessaro alquanto...”; 16:18 „...Rispose la feroce: - Indarno chiedi...”; 16:54 „...Torna l'ira ne' cori e li trasporta...”; 17:29 „...Ma ecco omai l'ora fatal č giunta...”; 19:06 „...Segue egli la vittoria, e la trafitta vergine minacciando incalza e preme....”; 20:19 „...Amico, hai vinto: io ti perdon...”; 21:19 „...In queste voci languide risuona...”; 23:09 „...e restň senza e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza! ...”; 25:01 „...S'apre il ciel: io vado in pace...”

 

 

Lamento d'Arianna (C. Monteverdi) Score Animation (6:44)

Les Arts Florissants, vezényel: Paul Agnew

(Kottából követhető)

Monteverdi - Vespro della Beata Vergine - Gardiner (1:44:49)

Silvia Frigato (szoprán), Emanuela Galli (mezzoszoprán), Raffaele (mezzo), Krystian Adam (tenor), Nicholas Mulroy (tenor), Gareth Treseder (tenor), Alexander Ashworth (basszus), Robertt Davies (basszus), Monteverdi Kórus, Angol Barokk Szólisták, Versailles-i Barokk Zenei Központ. Vezényel: Sir John Eliot Gardiner

2:00 - Domina Ad Adiuvandum; 4:40 - Salmo 110: Dixit Dominus; 13:12 - Motete: Nigra Sum; 17:50 - Salmo 113: Laudate Pueri; 24:20 - Motete: Pulchra Es; 28:30 - Salmo 122: Laetatus Sum; 36:03 - Motete. Duo Seraphim; 43:35 - Salmo; 127: Nisi Dominus; 48:35 - Motete: Audi Coelum Verba Mea; 57:50 - Salmo 147: Lauda Jerusalem; 1:02:17 - Sonata Sopra: ‘Sancta Maria, Ora Pro Nobis’; 1:09:30 - Himno: Ave Maris Stella; 1:19:20 - Magnificat a 7 Voices: Lucas 1:46-55

 

 [1] Malina János az ELTE matematika szakán végzett, majd zenetudományt tanult a Zeneművészeti Főiskolán. Közben furulyásként különböző régi zenei együttesekben játszott, s eleinte zenetörténészként is a régi zene korabeli előadási gyakorlata foglalkoztatta. 1982–85 között a Hungaroton, 1987–1995 között az Editio Musica szerkesztője, majd főszerkesztője volt. 1996-tól a Magyar Haydn Társaság elnöke. 1998 és 2009 között a Fertődön rendezett „Haydn Eszterházán” fesztivál művészeti igazgatója volt; eközben két évig az Európai Régi Zenei Hálózat (REMA) alelnöki tisztségét is betöltötte. 2010-től két cikluson át tagja volt a Magyar Zenei Tanács elnökségének. Mindezek mellett zenekritikusként is aktív. 2009 óta kutatja a 18. század végi Eszterháza zenei és operaéletét, Haydn ottani tevékenységét. 2017-ben PhD fokozatot szerzett az eszterházi operaévadok pontos kronológiájáról írott disszertációjával. Mintegy két tucat Eszterháza-tárgyú tudományos tanulmánya rangos – nagyrészt külföldi – folyóiratokban, illetve vezető tudományos kiadók által publikált kötetekben jelent meg. (bmc.hu)

 

[2] Malina János tanulmányának első megjelenése: Muzsika, 1993/12. szám.