TARDY LÁSZLÓ[1]

 

Magyarországi katolikus egyházi zene

 

(A kép forrása: Győri Egyházmegye)

 

Középkori egyházzenénk

A magyar egyházi zene az elmúlt évezredben az európaihoz hasonló utat járt be. Mai ismereteink fényében az államalapítás korának templomi zenéje gazdagabb lehetett, mint korábban sejtettük. A Szent István és utódai idején létrejött a püspökségek, kolostorok, plébániák az egyházi zenének is letéteményesei. A püspökségek közül az esztergomi érsekség vált fontos európai centrummá. A 12. század végén, a 13. század elején itt olyan, az európai gregorián dalkincset ismerő, művelt papok, énekesek, kódexmásolók működtek, akik már nem pusztán átvették és őrizték a gregorián hagyományt, hanem gyarapították is: megalkották a magyar szentek (István, Imre, László, Gellért és mások) ünnepeinek zenei tételeit; több európai gregorián írásmód ötvözésével kialakítottak egy sajátos magyar neumaírást, mely egészen a középkor végéig használatban maradt (sőt, a magyar alapítású pálos rendben még azon túl is); rögzítették a liturgikus énekeknek a magyar püspökségekre jellemző sajátos rendjét, amely a tridenti zsinat után is még mintegy 100 esztendeig érvényben maradt.

     A magyar kódexekben található énekek az európai repertoár azonos dallamaitól abban különböznek, hogy a diatónia (hétfokúság) helyett a pentatónia fordulatai jellemzőek bennük (kerülik a félhanglépéseket).

      A gregorián ének terjedését, fennmaradását az a széles intézményrendszer biztosította (székesegyházi, kolostori, plébániai iskolák), amely változatlan formában élt tovább a 17. századig.

  Ekkor a magyar hagyományrend helyét a tridenti zsinat megalkotta liturgikus rend foglalta el (a nagyszombati zsinat döntött erről 1631-ben), a gregorián éneket támogató középkori iskolákat pedig az új szellemű szerzetesi iskolák váltották föl, ahol már a többszólamú zene gyakorlata állt a liturgikus élet középpontjában. Ezzel kezdődött a gregorián ének visszaszorulása a kolostorok, apátságok, szerzetesházak falai közé. A gregorián dallamok egy részét a népi emlékezet őrizte meg, magyarra fordított változatban rövid ideig éltek protestáns használatban is (graduálok anyaga), de ez méreteiben már messze elmaradt a középkori gyakorlattól.[2]

  A gregorián korális helyét a kisebb városi templomokban és falun a középkor folyamán egyre nagyobb számban megjelenő, és a reformáció terjedésével egyre nagyobb szerephez jutó verses, anyanyelvű népének (a cantio) foglalta el. A 17. századi katolikus énekgyűjtemények[3] nagy érdeme, hogy saját koruk barokk énekanyaga mellett megőrizték számunkra a középkori anyanyelvű énekhagyomány jelentős részét.

 

A korai többszólamúságtól a hangszerkíséretes egyházzenéig

 

A többszólamúság első hazai jelentkezése korábbra tehető: a feldolgozott kódexanyag tanúsága szerint hamar meghonosodott nálunk a gregorián anyaghoz szorosan kötődő korai orgánum-stílus (Notre Dame-i iskola), és ez a zenei szerkesztésmód még a 14-15. században is használatos volt[4]. Az egész Európát meghódító németalföldi polifóniát nemcsak a királyi udvarban művelték (Mátyás udvari kapellája európai hírnévnek örvendett), hanem a székesegyházakban és nagyobb városok (Buda, Pozsony, Bártfa, Lőcse, Brassó) plébániatemplomaiban is hallható volt.

  A 16-18. század folyamán létrejöhetett egy szélesebb és iskolázottabb muzsikusréteg, amely nemcsak ápolni és fenntartani tudta a kialakult többszólamú zenekultúrát, hanem saját alkotásaival gazdagította is. Az önálló alkotó tevékenységet nagyban segítette a zenélési alkalmak gyarapodása (ünnepi istentiszteletek, körmenetek), a zenei együttest fenntartó kegyúr (püspök, főnemes, városi polgárság, egyesületek) bővülő zenei igénye. Rauch András (1592–1656) Sopronban, Samuel Friedrich Capricornus (1628–1665) Pozsonyban, Zacharias Zarewutius (1605–1667) Bártfán honosítja meg a barokk koncertáló zenei gyakorlatot, Kájoni János Erdélyben műveli a 17. századi itáliai monódikus stílust. Esterházy Pál (1635–1713) udvarában az észak-itáliai, délnémet barokk egyházi zene darabjai csendülnek fel; meg is jelentetett saját neve alatt egy 55 kantátából álló gyűjteményt Harmonia Coelestis címmel 1771-ben. A főúri rezidenciák, a székesegyházak zenei együttesei a 18. század folyamán felzárkóztak az európai gyakorlathoz. Győrben Istvánffy Benedek (1733–1778) írt későbarokk, majd a bécsiekhez közelálló miséket, kantátákat. Nagyváradon előbb Joseph Haydn öccse, Michael Haydn (1737–1806), utána Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799) teremtett magas szintű egyházzenei életet. Tatán az Esterházy családnál Menner Bernát (1786–1846) komponált miséket, Pesten a belvárosi plébánia karnagya, Bengráf József (1745−1791) misékkel, requiemekkel és kantátákkal gazdagította a város zenei életét, miként utódja, Czibulka Alajos (1768–1845) is.[5]

  A barokk egyre gazdagodó egyházzenei élete a 18. század folyamán fokozatosan elveszítette európai gyökereit: a gregorián ének mellett egyre jobban háttérbe szorult a középkortól folyamatosan élő strófikus énekhagyomány is, helyét a felvilágosodás korának német-osztrák népénekanyaga foglalta el.[6] A polifónia európai mintái után az új hangszeres egyházzene már közelebb talált követésre méltó példát. A főúri rezidenciák, székesegyházak zenei vezetői többségükben osztrák-német területről származtak, az ottani stílust, műveket honosították meg nálunk is.

  Zenei dolgokban városaink között Pozsony vezetett. Minden egyházi kórusunk (még a következő évszázadban is) az előadandó művek tekintetében Pozsonyt tartotta mintának, minden szerző vagy regens chori a pozsonyi Dóm zenéjéhez igazodott. Pozsony pedig Bécstől vett át mindent.[7]

A Dómban rendszeresen ének-zenekar működött közre a misén és a vasárnapi vesperáson, a repertoár nagy részét a zenekaros misék töltötték ki. Kumlik József karnagy (1801–1860) Beethoven Missa Solemnisét már 5 évvel az ősbemutató után előadta, és a későbbiekben is műsoron tartotta istentisztelet keretében. Hasonló tevékenységet folytatott Budán a Nagyboldogasszony-templomban Seyler József (1778–1860), aki 1813-ban Mozart Requiemjét adta elő a lipcsei csatában elesettek emlékére.[8]

  Ezek a bemutatók és az együttesek repertoárja a zenei tudás, technikai színvonal tekintetében komoly fejlődésről tanúskodnak. Az egyházi együttesek, énekesek, hangszeres muzsikusok alkalmasak lettek a korszak nagyobb szabású egyházi műveinek megszólaltatására is. 19. századi komponistáink azonban többnyire csak a zene külső formáit, közismert fordulatait tudták átvenni, a bécsi mestereknek (Haydn, Mozart, Beethoven), valamint a romantikus kor nagy komponistáinak (Schubertnek, Brucknernek) színvonalát műveikben nem voltak képesek megközelíteni.

     A kor egyházzenészei közül kiemelkedik a két Zsasskovszky testvér, Ferenc (1819–1877) és Endre (1824–1882) munkássága. Tárkányi Béla (1821–1886) közreműködésével készítették el a Katholikus egyházi énektárat (1855), mely a 20. század harmadik évtizedéig meghatározta a hívek templomi éneklését. Ugyancsak hosszú ideig volt használatban a Zsasskovszky Ferenc által közreadott liturgikus szertartáskönyv (Manuale musico-liturgicum, 1853), amelyben először közölt gregorián kottával liturgikus dallamokat. A két testvért munkássága elismeréséül tagjai sorába választotta többek között a salzburgi Mozarteum és a római pápai zeneakadémia. A korszak komponistái közül egyházzenei műveket alkotott még Mosonyi Mihály (1814–1870), Seyler Károly (1815–1882), az Esztergomi Bazilika karnagya (mintegy 40 misét komponált), Beliczay Gyula (1835–1893), kinek F-dúr miséje napjainkban is hallható.

 

Liszt Ferenc és hatása

 

A romantika és az ahhoz kapcsolódó történelmi szemlélet Magyarországon is a reform irányába terelte az egyházzenei életet. Liszt Ferenc (1811–1886) számára Rómában meghatározó élmény volt az egyház legősibb zenei stílusával, a gregorián énekkel és a klasszikus polifónia remekműveivel való találkozás. Ehhez járult meg, hogy Liszt mélyen hívő katolikus volt, aki szívén viselte egyháza zenéjének sorsát. A műveiben feldolgozott gregorián dallamok mellett sokat átvett a középkori és reneszánsz zene harmóniafűzéséből (funkciós fordulatok helyett modális hangfűzés), ellenpontos szerkesztéséből. De talán a legfontosabb, hogy tudta, merre akarja irányítani a zenével a hallgató és a muzsikus figyelmét. Ezért aztán nemcsak kisebb motettái, vagy a palestrinás ihletésű Missa choralis nevezhető igazán liturgikus műnek, hanem az Esztergomi Bazilika felszentelésére írott nagyszabású Missa solemnis is, vagy a Ferenc József császár és Erzsébet királyné koronázására készült Koronázási mise. Krisztus oratóriuma a zenetörténet legnagyobb vallásos remekművei közé tartozik. Orgonazenéjében újra magasra emelte a Bach óta hanyatló műfajt, sok új színnel és formai megoldással gazdagítva azt. Művészetében Liszt nemcsak a múlt felé fordult. Amint Bárdos Lajos kimutatja: a 20. század számos zenei újítása csírájában − olykor egészen nyilvánvalóan − megtalálható Liszt zenéjében.[9] Hatása nemcsak századunk magyar egyházi zenéjén érződik, hanem világi komponisták sora, köztük Bartók Béla is Liszt örökösének vallja magát.

 

A reformmozgalom terjedése

 

     A magyar egyházzene megújulásának kezdetei nálunk is a ceciliánus mozgalomhoz kötődnek. Valószínű, hogy a ceciliánus eszmékkel Liszt ismertette meg magyar kortársait, hiszen az 1875-ben általa megindított Zeneakadémián egyházzenei képzést is tervezett, amelyhez a német ceciliánus mozgalom vezetőjét, Franz Wittet szerette volna megnyerni. Sajnos, terve nem vált valóra. Vagy talán így volt jobb? Hiszen Liszt egyházzenei művei mindvégig idegenek maradtak a német ceciliánusoknak, nálunk pedig mély hatást tettek kortársaira és utódaira.

 

    

Bogisich Mihály                                Vavrinecz Mór

         (Wikipédia)                             (Forrás: Zenelap 1911/16)

 

 

  A hazai ceciliánus szervezkedést Bogisich Mihály (1839–1919) c. püspök, a Nemzeti Zenede titkára mozgatta. Kezdeményezésére gyűltek egybe az egyházzenészek 1897 őszén Budapesten, s alapították meg az Országos Magyar Cecília Egyesületet (OMCE). Bogisich egyébként kutatta a régi korok vallásos énekkincsét, feldolgozta és közreadta azokat 1888-ban Őseink buzgósága címmel. Mint a Mátyás-templom plébánosa, a templom zeneszerző karnagyában, Vavrinecz Mórban (1858–1913) kiváló munkatársra talált. Vavrinecz saját, romantikával átitatott szerzeményei (zenekaros nagymisék, Requiem, Te Deum, Stabat Mater, motetták) mellett nagy hozzáértéssel szólaltatta meg Palestrina, Lassus és más régi mesterek műveit. 1887-ben Dulánszky Nándor pécsi püspök tehetséges ifjú papját, Glatt Ignácot az európai egyházi zene fellegvárába, Regensburgba küldte tanulmányútra, hogy az újonnan restaurált székesegyház számára megfelelő képzettségű zenei vezetőt kapjon. Glatt feladata volt egy fiúénekesekből álló énekiskola (Schola cantorum) megszervezése.

  Az új eszmék terjesztésére Erney József (1846–1929) és Langer Viktor (1842–1902) folyóiratot indított Egyházi Zeneközlöny címmel 1893-ban, mely az OMCE folyóirata lett. A reformmozgalom a század elején új lendületet vett X. Pius pápa egyházzenei rendeletének, a Motu proprionak jóvoltából. Ebben a szellemben működött az Esztergomi Bazilika karnagya, Kersch Ferenc (1853–1910), és adta ki új egyházi énekgyűjteményét Sursum corda címmel 1902-ben. Az énekgyűjtemény folytatta a Bogisich által megkezdett munkát, ősi egyházi énekeink közreadását, de igen gazdag gregorián anyagot is hozott a mise állandó és változó részeihez. Kersch mellett a század első két évtizedében az egyházzenei élet másik meghatározó egyénisége Járossy Dezső temesvári pap (1882–1932), a Zeneakadémia liturgika tanára volt. Egyházzenei tanfolyamokat szervezett, cikkeket írt, foglalkozott az egyházi népélet egységesítésének gondolatával. Míg a karnagyok, egyházzenei szervezők jelentős része a Motu proprionak elkötelezve magát a gregorián ének, a vallásos népének és a klasszikus polifónia ápolására törekedett, a zeneszerzők többsége a 19. századi német romantika követője maradt (Szautner Zsigmond, Sztára József, Szabó Xavér, Sztojanovits Jenő, Demény Dezső).

 

Hagyomány és modernség

 

A 20. századi komponisták is szívesen írtak nagyobb együttesre. Dohnányi Ernő (1877–1960), a Zeneakadémia igazgatója, kettőskarra, szólókra és nagyzenekarra komponált miséjével (Missa in dedicatione ecclesiae, 1930) nyerte meg a szegedi Fogadalmi templom felszentelésére kiírt pályázatot. Budavár visszafoglalásának 250. évfordulójára a székesfőváros megbízásából Kodály Zoltán (1882–1967) komponált ünnepi Te Deumot, melynek bemutatója 1936. szeptember 2-án volt a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templomban. Harmat Artúr is alkotott ebben a műfajban; egyik miséje a főváros patrónusának, Szent Gellértnek, a másik pedig Szent Margitnak tiszteletére íródott. Itt kell említeni Lisznyai Szabó Gábor (1913–1981) Missa salesianáját és Kodály 1944-ben írott Missa brevisét, melyet a szerző utólag hangszerelt át nagyzenekarra. Az ifjabb komponisták közül Lajtha László (1892–1963), Kósa György (1897–1984), Vincze Ottó (1906–1984) és Farkas Ferenc (1905–2000) alkotott jelentős egyházzenei műveket nagyobb együttesre.

  A negyvenes évek végén szétrombolták az egyházzenei élet tartópilléreit: a Zeneakadémián megszüntették az egyházkarnagy-képző tanszakot, a kántorképzőkben a kántorképzést, a Magyar Kórus Kiadó és folyóirat működési engedélyét megvonták, az egyházzenei munkából sokan kiválni kényszerültek, az OMCE Bárdos Lajos magánlakásába szorult, országos rendezvényei megszűntek. Az alkotótevékenység a kiadói lehetőségek megszűnése ellenére (ha csökkent mértékben is, de) tovább folytatódott. Harmat Artúr (1885–1962), Bárdos Lajos (1899−1986), Werner Alajos (1905–1978), Lisznyai Szabó Gábor, Halmos László (1909−1997) igyekeztek a nehéz körülmények között működő kórusok számára könnyen énekelhető, egyszerűbb műveket alkotni, melyek kéziratos formában terjedtek.

  Új lendületet adott a komponistáknak a II. Vatikáni Zsinat hozta változás, a nemzeti nyelv használata a liturgiában, és a hívek részvétele a szent cselekményekben. Az anyanyelvű ordinárium külön problémát jelentett. A püspöki kar előbb Kodály Zoltánt kérte fel a mise állandó részeinek egyszólamú megzenésítésére (Magyar mise, 1966), ezt követte Szigeti Kilián: Missa Hungaricaja (máig legelterjedtebb magyar misénk), Werner Alajos: Mercedes-miséje, Lisznyai: Boldogasszony-miséje és több más komponista ordináriuma.

  A misekönyv és a szertartáskönyvek zenei anyagát az OMCE egyházzenei bizottsága alakította ki Bárdos Lajos (1899–1986) irányításával.[10] A hetvenes évek elején Bárdos és Werner elkészítették a Hozsanna énekgyűjtemény bővített kiadását, mely az időszaki olvasmányközi énekeket tartalmazza, majd megjelent a passiók magyar változata Harmat Artúr és Werner Alajos turbáival.[11]

  A hetvenes évek közepétől Werner Alajos, majd Rajeczky Benjámin (1901–1987) vezetésével külön bizottság foglalkozott a népénektár reformjával. Az új énekgyűjtemény 1985-ben jelent meg Éneklő Egyház címmel.

     Az énekeskönyv – Bogisich, Kersch és Harmat munkája után 100 éven belül a negyedik reform-énektár − sokat megőriz az elődök munkájából, de azoktól több ponton el is tér: leglényegesebb újítása, hogy a történelmi források mellett gazdagon válogat a népi gyűjtésű dallamokból is, a latin gregorián tételek mellett bőségesen ad magyar nyelvű, egyszerű gregorián énekeket (himnuszokat, szekvenciákat, antifónákat.

     A beatkorszak fiataljai számára Szilas Imre komponálta meg az első itthoni misét 1968-ban (Húsvéti miséjét Karácsonyi, majd Pünkösdi mise követte, Üdvözlégy Máriáját sokfelé népénekként használják). Az újabb gitáros stílus (elektromos helyett klasszikus gitár) kimunkálói közül Sillye Jenő dalai terjedtek el széles körben. A jazz, a beat és a klasszikus zene elemei vegyülnek a Tolcsvay testvérek Magyar miséjében és Vukán György Missa ad Dominum Jesum Christum c. oratórikus miséjében.

     Teljesen egyéni úton jár Szokolay Sándor a Missa Pannonicaban, amikor sajátos stílusát a középkori zenei hagyománnyal és a keleti, ortodox liturgikus kórustechnikával ötvözi.

     Az utóbbi években több misével, motettával gazdagította a hazai repertoárt Kocsár Miklós, Orbán György, Vajda János, Csemiczky Miklós; darabjaik megszólaltatása azonban többnyire professzionális előadó együttesre vár.

 

Élő hagyomány

 

A népénekek, ordináriumok, egyszerűbb gregorián dallamok éneklése a II. Vatikáni Zsinat óta az egész közösségre tartozik, melyet a kántor vezet. Kisebb településeken, falvakban évszázadok óta ő a zenei vezető, aki orgonajátékával, énekével a közösség zenei ízlését formálja. Fontos szerepe van a hagyományos értékek őrzésében, valamint az új énekek megtanításában is. A zsinat által megújított liturgia zenei megvalósításában komoly segítséget jelenthetnek a szkólák (6-12 főből álló énekes csoportok), amelyeknek repertoárja zömében egyszerűbb gregorián dallamokból, népénekekből és esetleg könnyebb, 2-3 szólamú motettákból áll. Az új népénektár a magyar gregorián anyag bevezetésekor már számolt ezek meglétével, illetve létrejöttével.[12]

     A többszólamú zenét megszólaltató kórusok zöme mind a fővárosban, mind vidéken kisebb létszámú, többnyire változó előképzettségű énekesekből áll (számuk országosan több százra tehető), akikkel a kántor vagy karnagy egyszerűbb, a napi gyakorlathoz igazodó darabokat szólaltat meg a régebbi és újabb korok szerzőitől (a Magyar Kórus által kiadott Motetták c. füzetből, vagy a Kósa Ferenc gondozásában megjelent Kórusok könyvéből, Harmat, Bárdos, Halmos egyszerűbb miséiből).

     A székesegyházakon kívül több templomban is működik nagyobb létszámú zenei együttes, alkalmanként ének-zenekar (elsősorban a fővárosban). Műsorukon a klasszikus vokális polifónia művei mellett Bach passiói,[13] Haydn, Mozart, Beethoven, Liszt miséi[14] és a 20. századi magyar egyházzene klasszikus alkotásai szerepelnek[15] A templomi kórusok mellett ma már több olyan világi együttes is alakult, amely a különböző korok egyházzenéjének hangversenyszerű előadását tekinti feladatának[16]

     A hívek bekapcsolódását elősegítő munka mellett tovább folyt a kutatótevékenység is. A korábban a gregoriánnal foglalkozó pannonhalmi bencés szerzetes, Szigeti Kilián orgonatörténeti kutatásokkal tárta fel hazánk több városának műemlékhangszereit. Rajeczky Benjámin ciszterci szerzetes, zenetudós tanítványaival, Dobszay Lászlóval, Szendrei Jankával gregorián zenei munkacsoportot hozott létre a Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében. Feldolgozták, rendszerezték a magyar középkorból megmaradt és újabban megtalált, gregorián dallamokat tartalmazó kódexeket, kódextöredékeket, melyekből néhányat az MTA már meg is jelentetett a Musicalia Danubiana sorozatban.

     A munkacsoport azonban nem maradt meg pusztán a tudományos vizsgálatnál: 1973-ban létrehozták a Schola Hungarica együttest, mely számos hanglemezen szólaltatta meg a magyar és európai középkor zenéjét. Az ugyancsak ciszter szerzetes, zenetudós Bárdos Kornél (1921–1993) régi magyar városok zenei monográfiáit készítette el, mellyel jelentős mértékben gazdagította a 16-18. századi egyházzenére vonatkozó ismereteinket is. (1994)

 [1] Megjelent az ÖSSZHANG c. kötetben, amely válogatást tartalmaz Tardy László egyházzenei írásaiból. Szerkesztette: Szalay Olga, Budapest, 2018.

[2] Lásd Radó Polikárp, Rajeczky Benjámin, Szigeti Kilián, Falvy Zoltán, Dobszay László, Szendrei Janka kutatásait, az MTA Zenetudományi Intézetének kiadványait, a Schola Hungarica hanglemezeit.

[3] Kisdi Benedek: Cantus Catholici c. munkája az első (1651-ből), melyet Kájoni János, Náray György, Illyés István és mások nyomtatott, ill. kéziratos gyűjteménye követett.

[4] Magyar Gregorianum c. kottás kiadvány.

[5] Bárdos Kornél kutatásai, városaink: a 17-18. századi Pécs, Pozsony, Sopron, Eger stb. zenei életéről.

[6] Bozóki István és Szentmihályi Mihály énekeskönyve 1797-ből.

[7] Harmat Artúr: Hazai katolikus egyházi zenénk ezer éve.

[8] A mű Magyarországon először 1801-ben szólalt meg a Belvárosi plébániatemplomban.

[9] Vö. Bárdos Lajos: Liszt, a jövő zenésze.

[10] Misekönyv, Olvasmányok könyvei, Temetési szertartáskönyv.

[11] Ezek a kiadványok mind a Katolikus Egyház hivatalos kiadójánál, a Szent István Társulatnál jelentek meg.

[12] Ilyen együttes működik többek között – a Krisztinavárosi templomban, a Rókus kápolnában, a Zugligeti templomban.

[13] Városmajori énekkar, Liszt Ferenc kórus.

[14] A Mátyás-templom, a Belvárosi főplébánia, a kőbányai Szent László templom, a pasaréti templom, a budai Szent Imre templom együttesei.

[15] Kodály, Harmat, Lajtha, Bárdos, Lisznyai, Farkas Ferenc művei a Szent István Bazilikában.

[16] Schola Hungarica, Tomkins, Cantus Corvinus és több kamarakórus.