UNGÁR ISTVÁN[1]

 

Psalmus 100

 

Hangversenyre mentünk a feleségemmel. A jegyszedő miután udvarias előzékenységgel útba igazított bennünket, még kedvesen mosolyogva hozzá tette: - Jó szórakozást kívánok! – Verdi Requiem volt műsoron.

 

A közhiedelem szerint az ember színházba, operába, koncertre végül is szórakozni jár. Amennyiben valakit valami magasabb rendű igény visz ezekre a helyekre, magára vessen! Lelke rajta. Nem dolga a jegyszedőnek, hogy figyeljen az aktuális programra, akár Shakespeare III. Richardját vagy Molnár Ferenc Játék a kastélyban c. vígjátékát adják elő, hogy Muszorgszkij Borisz Godunovjának egy egész megnyomorított népet sirató fájdalma vagy Donizetti sziporkázó humorú Don Pasquale c. operája hangzik-e el. Személy szerint én úgy vélem, hogy a jegyszedő is valamilyen szinten részese az előadásnak, ráadásul ő közvetlenül is találkozik a publikummal, visszatetsző lehet, ha teljesen függetleníti magát a műsortól.

 

Mindez azért jutott eszembe, mert magam elé képzeltem az 1923. november 19-i ünnepi hangverseny közönségét a Vígadó dísztermében – idén 100 esztendeje – amint rájuk zúdul Kodály Zoltán 55. zsoltárának ünneprontó panaszáradata. Nagyszabású ünnepséggel készült a magyar főváros: Pest, Buda, Óbuda egyesítésének félévszázados jubileumára. Bartók Bélát, Dohnányi Ernőt – aki az est karmestere is volt – valamint Kodály Zoltánt kérték fel, hogy az alkalomhoz méltó zeneművet komponáljanak. Megtették.

 

 

A nyitó szám Dohnányi Ünnepi nyitánya pompájával hangolt rá az eseményre. Bartók a Táncszvitben különböző karakterű táncok egységét teremtette meg, amelyeket lírai hangvételű ritornellek kötnek össze. Kodály 55. zsoltára (a Psalmus Hungaricus címet Tóth Aladár javaslatára később kapta) nem odaillő módon szinte robbantott ezen a koncerten és döntően meghatározta alkotója zeneszerzői jövőjét.

 

Kodály: Psalmus Hungaricus ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ István Kovácsházi ∙ Internationale Chorakadem... (22:21)

Frankfurt Radio Symphony, Internationale Chorakademie Lübeck,

Kovácsházi István (ének), vezényel: Eötvös Péter

 

Alapvetően könyörgésekkel körülvett gyászzene, amely azonban mégis messze túllép a siratáson és éppen ezért helye volt az ünnepi műsorban. A magyarság sérelmeit számon kérő, ám azt magasan fölülszárnyaló, egyetemes értékű, megrendítő remekmű. Bemutatója hazánk történelmének meghatározó eseménye. Az est előadói: a Filharmóniai Társaság Zenekara, a Palestrina kórus és a tenor szólista Székelyhidy Ferenc voltak. Nagy döbbenetet okozhatott a Vigadó patinás hangversenytermében amint Kodály zsoltára templommá varázsolta azt. Az ünnepet beárnyékolta a népéért aggódó próféta fájdalma, ugyanakkor Dávid egy szebb jövőbe tekintő látomása bearanyozhatta a korabeli ünnepséget.

 

A zsoltárszöveg Kecskeméti Vég Mihály míves fordítása, amelyet Kodály Zoltán mesteri prozódiája tesz teljes értékűvé. Kecskeméti Vég Mihály saját nevének betűit (MICHAE) lopta bele a versszakok elejére: „Mikoron Dávid… Istenem, uram… Csak sívok, rívok… Hogyha énnékem…Akarok inkább… Éjjel és nappal…”


A zsoltár egy több évszázados fohász, ám aktualitása nem ismer időhatárokat. Így került 1923-ban Kodály partitúrájába. A XVI. században, a reformáció korában több latin nyelvű zsoltárt fordítottak magyarra. Ebben az időszakban született Tinódi Lantos Sebestyén Egri históriának summája c. éneke, amelynek dallama rokon Kodály zsoltártémájával.

 

Kass János: Psalmus Hungaricus c. sorozatából a Mester hat illusztrációjával gazdagítjuk Ungár István tanulmányát*

 

A vad, szenvedélyes zenekari előjáték sejtteti, hogy mázsás súlyú zene veszi kezdetét. A 6/8 ritmusú, egyszerű zsoltárdallam kalandos utat jár be az imádságtól a lázadáson át a megdicsőülésig, a határozott isteni igazságtétel követelésétől a szomorú, vigasztaló összegezésig. Kodály Zoltán tenor szólóra, vegyeskarra – gyerekkarra és szimfonikus zenekarra komponált Psalmus hungaricusát nem tisztem elemezni. Megtették azt kiváló zeneesztéták számtalan, alapos tanulmányban. A centenárium okán írok róla, hiszen, mint annyiunkat, engem is egy életre magával ragadott az az izzó feszültség, az a jogos harag és az a fölött győzedelmeskedő bölcs szeretet, amely a műből sugárzik.

 

Szerkezete bonyolult. Lényegében rondó forma, amely keretbe foglal három különböző, önálló egységet. Az elsőt – Dávid panaszának legintenzívebb szakaszát – végig kíséri a kóruson Muszorgszkij Borisz Godunov Bolondjának sírására emlékeztető, szívszorító motívum. Ez a sírás a darab első csúcspontján extázisban csúcsosodik. Ezen a lázas ponton a próféta indulatos szavait követően („Mert jószágukban felfuvalkodtanak…”) harmadszor hangzik el a kórustól az eredetileg imára hangolt, csendes zsoltárdallam immár szinte önkívületben:

 

Nehezen csillapodik, akárcsak a későbbi kóruscsodában – Jézus és a kufárok – Jézus vádló szava után: rablók. Ebbe a szenvedélyektől izzó első szakaszba mennykőként üt be az átok a próféta szájából: „Keserű halál szálljon fejére!..” a barátoknak hitt ellenség iránti csalódottságában. A halál szóra felhördülő zenekar a Psalmus második csúcspontját képezi. Az átok súlya alatt feljajdul a népet megjelenítő énekkar.

 

X. Nagy haragomban, 1976 (szita, papír 590 × 415 mm)

Keserű halál szálljon fejére,
Ellenségemnek ítéletére,
Álnokságának büntetésére,
Hitetlenségnek kijelentésére.

 

 

Lenyugvása után előbb a prófétával felváltva, majd önállóan fohászkodik a Mindenhatóhoz az ellenségtől való megszabadulásért: „Én pedig Uram hozzád kiáltok…” Ezzel a határozott hangvételű könyörgéssel zárul az első nagy egység. Benne ott lapul a Bolond sírásának végtelenbe nyúló kisszekundja. A váltás az újabb szakaszra hirtelen történik és meglepően más hangulatú.

 

X. Az angyal, 1976 szita, papír, 590 × 415 mm

Én pedig, Uram, hozzád kiáltok,
Reggel és délben, este könyörgök,
Megszabadulást tetőled várok,
Az ellenségtől mert én igen tartok.

 

A jubileumi központi ünnepség alkalom volt Kodály számára arra, hogy a ’920-as évek hazai számkivetettjeinek sokaságáért kiáltson, nyomorúságukban melléjük álljon, a Dávid zsoltár megrázó szavait magába foglaló muzsikájával vigaszt keresve a rászorultaknak, együttérzést várva a többiektől. Őt magát zenei direktóriumi tagsága miatt menesztették zeneakadémiai aligazgatói állásából. Bartók nyilvánosan áll ki mellette. Kodály őszinte hazafiként értelmezi Dávid imáját és ülteti át alkotásába.

 

A mű második önálló egységében a tenor szóló – Dávid – egyedül marad a zenekarral. Indulatok nélkül, reménnyel telve énekel Istenbe vetett bizodalmáról. A szóló hangszerek, miként majd a Háry János fináléjának végén a Nagyabonyban-dal háttérből finoman felhangzó férfikar fölött álom és valóság határán keresgélve, itt is ugyanazok. Hárfa, oboa, fuvola, hegedű ringatnak el. Impresszionista színt adnak az áhítatos, bensőséges, elcsendesedő szakasznak. Annál kijózanítóbb a harmadik egység indítása: „Igaz vagy Uram ítéletedben.”

 

A zsoltárdallam fanfárszerű, hatnyolcados ütem helyett kétnegyedes, szinkópás változatban köszön be. Mostantól a zenekar és csak a kórus kap szerepet. Ismét határozott a választóvonal. A fúvósok után a kórus harsan fel erőteljesen. Ami ezután jön, arról igen nehéz írni. Egy kórusra épülő zenei katedrális emelkedik ki, amelynek minden építőkockáját a zeneköltő szeretete hatja át. Egymást követik az igazak, a kegyesek, a szegények felmagasztalásáért való gyönyörű könyörgések. Erre találunk utóbb példát a Háry János fináléjának elején: a bécsi udvar – micsoda képtelenül szép mese! – a Tiszán innen, Dunán túl magyar népdal dallamára énekli hasonló módon építkezve: „Szegény, derék magyar nép…”, majd János és Örzse kettősét „Tiszán innen, Dunán túl, Túl a Tiszán kicsi kunyhó nyárfástúl…” megilletődött dúdolással öleli körül.

 

XI. Az igazakat megtartod, 1976
szita, papír
590 × 415 mm

Az igazakat te mind megtartod,
A kegyeseket megoltalmazod,
A szegényeket felmagasztalod,
A kevélyeket aláhajigálod.

 

A Psalmusban a katedrális tetőpontján dicsőítik az Úr igazságtételét, amelyben előbbieket felmagasztalja, ám a „kevélyeket aláhajigálja”. Ezután a zsoltárdallam elindul a megdicsőülés útján: „Ha egy kevéssé megkeseríted…” s vele emeli magához a Teremtő az elesetteket: „Nagy tisztességre ismét felemeled.” Kodály az egész darabra helyez glóriát. Olyan glória ez, amely elhalványítja a korábbi panaszokat. Apoteózis, amely a „felemeled” szó többszöri ismétlésével jut el a harmadik csúcspontra. Rézfúvósok hirdetik az isteni áldást, amely a darab főcélja. Hasonlóan Beethovenhez, Kodály nemcsak feljut az égiekhez, de meg is hódítja azokat.

 

 

XII. Ismét felemeled, 1976
szita, papír
590 × 415 mm

Ha egy kevéssé megkeseríted,
Az égő tűzben elbétaszítod,
Nagy hamarsággal onnét kivonszod,
Nagy tisztességre ismét felemeled.

 

 

„Kodály valóban a béke harcosa, amikor egy összetört, elgyötört, sötétségbe hullott, tragikus-heroikus nép prófétájaként áll az elnyomottak, kifosztottak, árvák, szenvedők élére, akkor is egy diadalmas, boldog nemzet, egy teljes, töretlen teremtő életet élő, nagy és dicső emberiség álma lebeg előtte, és mivel a költő mélyen, rendíthetetlenül hisz ebben az álomban, ez az álom rásugározza legkétségesebb küzdelmeire is a beteljesülés felséges harmóniáját.”

Tóth Aladár írta elragadtatva 1934-ben egy hangverseny után. A három egymástól elhatárolt egységet megrendítően fájdalmas gyászkeret fogja közre. A zaklatott zenekari bevezető után méltóságteljes, szomorú dallam ereszkedik alá a hangszereken, egy ponton fájdalmasan megbicsaklik, majd mintegy megadja az énekkarnak a kezdőhangot. Az egyszólamú, a cappella zsoltárdallam ünnepélyes és halkszavúságában egyúttal felkavaró is. A gyászkeret utóbb a mindent beborító áldás fényözönéből bújik elő. A különbség az előzőhöz képest az, hogy a kezdetben itt is unisono kórust nagybőgő kíséri, „55. dicséretében” szövegnél kiválik a tenor szólam, a „keserűségben” szó külön hangsúlyt kap:

 

XIII. Szent Dávid dícséretében, 1976
szita, papír
590 × 415 mm

Szent Dávid írta az zsoltárkönyvben,
Ötvenötödik dícséretében,
Melyből az hívek, keserűségben,
Vígasztalásért szörzék így versekben.

 

 

Legvégül a tenor szólam még nyomatékosítja: „Vigasztalásért szörzék így versekben.” Az utolsó pianissimo ütemek üres kvintje eltűnik az örökkévalóságban.

 

Kodály páratlan a cappella énekkari remekei nagyrészt később, a harmincas években születtek, de hazaszeretete, zeneszerzői zsenialitása előtt már ekkor sem volt akadály.

 

Akik feltöltődés helyett csak ellazulni szeretnének egy komolyzenei koncerten, jobb, ha messzire elkerülik a Psalmus Hungaricust, hacsak – s az lenne igazán szép – ha a zene hallatán el nem állnak korábbi szándékuktól. A Psalmus Hungaricus keretbe foglalt első egységében ’a bibliai zsoltár mennydörgésének’ (Szabolcsi Bence gyászbeszédéből Kodály Zoltán temetésén), a másodikban a próféta szelíd imádságának, végül a harmadikban a tragikus sötétségen áthatoló, felszabadító, ragyogó áldás eljövetelének grandiózus zenepoézisa. Jó szórakozást!

 

*Kass János Psalmus Hungaricus c. sorozatából válogattunk képeket Ungár István tanulmányának illusztrálásához, akinek idézett tusrajzai már több ízben megjelentek könyvben, és amelyek a Kecskeméti Kodály Intézet folyósóján sétálva is megtekinthetők. (A Szerk. megj.)

 

„A sorsom különös ajándéka: gyermekként énekelhettem a kórusban még a régi Vigadóban Kodály remekművét. Közel négy évtizeden át elkísért annak az estnek az élménye. S most itt a Kodály-intézetben állíthatom ki azokat a rajzokat, amelyek a Zenemű Kiadó felkérésére születtek, részeként a sorozatnak. 1977-ben jelent meg könyv alakban, nyomtatásban. Találkozásaim a Psalmus Hungaricus-szal így végig kísérik életemet: az éneklő gyermek eufóriája, a rajzoló katarzisa, a kiállítás öröme! A mű sugárzása cselekvésre ösztönöz, Dávid dühe és energiája megsokszorozódik bennünk! A Psalmus Hungaricus eleven tűz, nem melegít, de perzsel, húsunkba égeti üzenetét!” (Kass János)

          

 

 

 [1] Ungár István ny. középiskolai ének-zenetanár, karnagy, zenei író, szaktanácsadó.