VAVRINECZ VERONIKA ZENETÖRTÉNÉSZ 90 ÉVES

 

Vavrinecz Veronika előadás tart Kaposváron, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 53. Vándorgyűlésén (Kaposvári Egyetem, 2022. július 14-16.)

(Gellért Mária felvétele)

 

Zenetörténész, zenei könyvtáros. Kaposvárott született 1933. november 30-án. Tanulmányait 1956 és 1961 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán végezte Szabolcsi Bence és Bartha Dénes növendékeként. 1961-től 1963-ig az Állami Gorkij Könyvtár Zeneműtárában, 1963-tól 1994-ben történt nyugalomba vonulásáig az Országos Széchényi Könyvtár Zenei Gyűjteményében dolgozott, 1984-től a Gyűjtemény vezetőjeként. 1962 és 1972 között a nemzetközi zenei forrásrepertórium (RISM) számára végzett feltáró munkát az ország vidéki gyűjteményeiben. 1970-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának tagja lett, szerkesztette a Magyar Zenei Bibliográfiát, zenei könyvtáros-képző tanfolyamokat vezetett.  1996–2012 között a győri Richter Archívum vezetője. Kutatási területe a magyarországi zenei élet a 17-19. században, különös tekintettel Győr, Sopron, Eger és Székesfehérvár városokra. Bárdos Kornél zenei város-monográfiájának munkatársa.

 

 

VAVRINECZ VERONIKA

 

Istvánffy Benedek élete és működése[1]

 

Az elmúlt századokban Magyarországon egyházi szolgálatban működött zenészekről csak igen kevés adat maradt fenn. Nevük vagy beosztásuk szerepel a fizetési listákon; születésükről, halálukról, házasságkötésükről az anyakönyvek tartalmaznak adatokat; életük és működésük körülményeibe némi bepillantást nyújtanak szerződések és beadványok; megismerésükhöz olykor segítséget adnak fennmaradt kottákon olvasható bejegyzések. De családi, baráti vagy szakmai levelezésre egyiküknél sem tudtunk akadni, s a zenélési alkalmakról –így például a barokk ünneplésekről, szertartásokról – szóló beszámolók legföljebb mellékesen említik a zenét, még inkább a zenészeket, így hát életükről, képzettségükről, működésükről – noha tudjuk, hogy az előírt napi szolgálatban többségük hűséges és szorgalmas munkásként tevékenykedett - többnyire csak következtetésekkel, analógiák segítségével nyerhetünk képet. Mindezek a nehézségek jelentkeznek akkor is, amikor most a Győrött 1766 és 1778 között működő régens chorinak, Istvánffy Benedeknek életét és működését kívánjuk felvázolni.

 

Apja, Istvánffy József (1703–1771) nemesi családból származott, és Szentmártonban (a mai Pannonhalmán), a bencés apátságban volt orgonista és a figurális zene oktatója. Az anyakönyvek József hét gyermekéről tudnak: a legidősebb Mária (születési éve ismeretlen), őt követi Benedek, ki 1733-ban született, majd József (1736), Elek (1741), Ignác (1745), Mária Salomea (1749). Legifjabb gyermeke, Ilona már Veszprémben született (1753-ban), ahol Istvánffy József 1752 és 1755 között működött, mint székesegyházi muzsikus. Onnan tovább került Bakonybélbe, ahol ismét bencéseknél dolgozott orgonistaként. A bencés naplók még annyit mondanak róla, hogy öreg napjait Győrött, a Magyar Ispitában élte le, s ott halt meg 1771-ben, 68 éves korában. Elek fia – aki pap lett, s egy ideig Győrött működött – temette el a székesegyházi temetőben.

 

Benedek iskoláztatásáról csak annyit tudunk biztosan, hogy nem a győri jezsuita gimnáziumban tanult, mert neve a névsorban nem szerepel. A Széchényi családdal való kapcsolatából arra lehet következtetni, hogy talán Sopronban járt iskolába. Újabban előkerült dokumentumból tudjuk, hogy az 1749/50-es tanévben a pesti piarista gimnázium hallgatója volt. (A korban szokás volt, hogy évente más-más iskolában végezték az évet.) Első zenei ismereteit bizonyára édesapjától szerezte, további zenei képzésének helye, tanárainak neve ismeretlen. Nem tudjuk, mikor ismerte meg őt a Széchényi család, taníttatásában mindenesetre szerepet játszott a Sopronhorpácson élt Széchényi László gróf (1713–1760), akiről Istvánffy – egy az 1760-as években írt kérvényben – azt írja: neki köszönheti, „hogy oly számos költséggé által tanulásig végezvén kenyeremet kereshetem". Lehet, hogy e pártfogó közvetítésével nyerte el gróf Széchényi Antal (1714–1767) kastélyában az orgonista állást is. Antal gróf 1738 és 1741 között Fertőszéplakon,1741-től kezdve a későbbi Nagycenken élt. Az osztrák örökösödési háborúban való részvétele miatt azonban csak 1758-ban telepedett meg Cenken. A kastély felújításán, bővítésén fáradozván először a kápolnát készíttette el (maga a kastély csak 1761-ben lett kész), s így Istvánffy alkalmas működési helyhez jutott.

 

Horpácson már házasként élt, mert az anyakönyvekben két gyermekének születését találjuk: az 1755-been született Franciskát és az 1757-ben született Alajost. Mikor Győrbe került, már csak lányáról esik szó, aki apja halála után annak utódjához, Krajtsovics Andráshoz ment feleségül 1779-ben, és 1816-ban, 60 éves korában halt meg. (Az ő egyik leányuk, Krajtsovics Franciska aztán a székesegyházi együttes basszistájához, Adler Györgyhöz ment feleségül. Adler 1827-ben Budára költözött és mint a Mátyás-templom regens chorija halt meg. Egyik lányuk, Adelheid-Adél pedig Erkel Ferenc felesége lett. Így az Erkel-fiúk nem csupán apai ágról örökölték a zenei képességeiket, hanem anyai oldalról is!)

 

1764-ben Istvánffy, gazdája ajánlásával bemutatkozott Győrött a püspök és a káptalan előtt. Erről Zichy püspöknek Széchényi Antalhoz intézett válaszlevele tudósít: „... Elérkezett hozzám szerentséssen Istvánffy Benedek Úr és jeles tudományárul való próbáját háromnál sok ahoz értőknek jelenlétével, úgy az Templomban is ditséretessen és mindnyájok approbatiojával meg tette. Innén, valamint én, ugy Káptalanom is a ivánt assecuratiot Írásban eo kegyelmének ki adta, tudománnyá mellet azt feőképpen tekintvén, hogy Excellentiad eo kegyelmit recomendalni méltoztatott. Egyebekben is, ha Excellentiad kívánságait tellyesithetem, örvendeni fogok, minden alkalmatosságokban bizonyttani kívánván, hogy Ex[cellenti]ad atyafiságos gratiajába ajánlott állandó igaz tisztelettel mar[adok] Excellentiadnak. Győr, 18.Maji 1764.”

 

E levélből arra következtethetünk, hogy az akkori regens chorinak, a 75. életéve körül járó Mechler Andrásnak helyébe kerestek Győrben megfelelő utódot. Minthogy Győrben már 1721 óta gyakorlat volt, hogy a succentor és orgonista feladatát összevonva egy személyre bízták, a pályázónak többirányú képességről kellett tanúbizonyságot tennie. Istvánffy bemutatkozása  mely bizonyára improvizációból, valamint a liturgikus szolgálathoz szükséges énekek ismeretéből állt –  kedvező benyomást kelthetett. Bár csak 1766 őszén került sor arra, hogy tisztét a székesegyházban átvegye, erre nézve már 1764-ben írásos biztosítékot kapott. Győri működéséről az első írásos nyom egy 1766. december 31-i keltezésű nyugta, melyben tanúsítja a diszkantista és altista eltartásáért az utolsó negyedévre szóló összeg felvételét.

 

Istvánffy Benedek tizenkét éves működése a székesegyház megújításában, ezzel együtt a zene és zenészek helyzetének rendezésében buzgólkodó Zichy Ferenc püspök idejére esik. Milyen feladatok vártak az új regens chorira, hagyományos néven: succentorra? A még 1718-ban rögzített működési rend szerint kötelessége volt „a fogadalmi miséken a kanonokok élén előénekelni, a kórus többszólamú és gregorián énekét vezetni, a zsolozsmát a hetes kanonokokkal és a prebendistákkal végezni. A kántorkanonoktól kap évi 100 ft-ot, minden fogadalmi miséért 15 dénárt.” 1767-ben a püspöki vizitáció ismét rögzítette a zenészek kötelességeit, részletesen felsorolva azokat az ünnepeket, amikor ünnepélyes (azaz zenés) misét kellett szolgáltatniok, s így folytatta: „... A káptalan és a kántorkanonok felügyelete alatt állnak. Feladatuk: amikor vesperáson, misén és körmeneten a káptalan jelenlétében több szólamban muzsikálnak, akkor mindegyik részt vesz. A hétköznap 6-kor szokásos Szűz Mária misén a basszista, vagyis a tanító énekel két koralistával (heti váltás szerint). Vasárnap és ünnepnap a 8 órai misén mindegyik többszólamú zenével köteles szolgálni az úrfelmutatásig, utána magyarul énekel bármelyikük orgonakísérettel. Ezért nyolc forintot kapnak a várostól, ebből a succentornak két forint jár az orgonálásért.

 

A zsolozsmával foglalkozva új rendet írt elő Zichy püspök a zenészeknek: „A zsolozsmán a prímától a nónáig az öt koralista és a succentor köteles részt venni, a matutinumon és a laudesen az öt koralista és a tanító. Nagyobb ünnepen pedig valamennyien legyenek jelen a teljes zsolozsmán.” Ezen kívül a succentor kötelessége minden vasárnap tanítani a kispapokat a szemináriumban a gregorián ének alapjaira, és gyakorolni velük az éneklést.

 

Istvánffy működése alatt a székesegyházi zenészek száma 10 fő volt, szükség szerint kisegítő zenészekkel bővítve. A nagyobb együttest kívánó művek előadásakor bizonyára számíthattak a városban működő többi zenészre, elsősorban a jezsuiták zenészeire, de talán a katonazenekarok (fúvós) hangszerjátékosaira is.

 

A székesegyházi szolgálat mellett a zenészek olykor a város más templomaiban is muzsikáltak, noha ez a nagyobb ünnepeken időegyeztetési problémát jelentett számukra. A karmelitáknál legalább havonta egyszer ünnepi zenével tartották a misét, litániát, vesperást, s körmenet, zárásul pedig Te Deum emelte az ünnep fényét. Ezen kívül a karmeliták szentjeinek vagy pártfogóinak ünnepén (sokszor nyolc napon át tartó szertartássorozat keretében), a szerzetesek fogadalomtételekor, azok 50 éves jubileuma alkalmával, fiatal papok újmiséjén, a templomban való temetéskor zenés szertartást igényeltek, tehát többszólamú zenét, a székesegyházi zenészek részvételével. A ferences rendnek sem volt Győrött saját zenei együttese, hanem minden évben néhány alkalommal ritkábban, mint a karmelitáknál – a székesegyházi zenészek közreműködésére számítottak. Ők vendégszerepeltek a város újonnan felépült templomaiban is azok felszentelésekor, később pedig rendkívüli, ünnepélyes alkalmakkor.

 

Mindezeknél jelentősebb szerepet játszott a zene a jezsuiták gimnáziumában és templomában. A diákok az ún. akadémiákon sokszor adtak elő zenés darabokat, a templomban pedig saját együttest tartottak fenn. Nagyobb ünnepeken, vagy nagyobb együttest kívánó művek előadásakor rendszeresen igénybe vették a székesegyházi zenészek kisegítését. 1773-tól kezdve, amikor a jezsuita rend feloszlatása kapcsán azoknak a Szent Ignác templomból is távozniuk kellett, Istvánffy Benedek vette át e templom zenei vezetését. Feladatait részletesen leírta a helytartótanácshoz intézett hivatalos kérvényében:

 

,,A jezsuitáknak 1773-ban történt eltörlése után a királyi komisszáriusok, akik a királyi parancsra a pápai bulla rendeletét végrehajtották, Győrött a volt jezsuita templomban a kórus vezetését rám bízták, mégpedig azzal a feladattal, hogy nem csupán arról kell gondoskodnom, hogy az összes istentiszteletet olyan ünnepélyesen végezzék, miként azelőtt volt szokás, de az egyházzenei oktatást minden hozzátartozó részletével a számot adás kötelezettségével továbbra is meg kell őriznem. A nekem kijelölt helyen két évet töltöttem el, a rám bízott feladatot olyan hűséggel, szorgalommal és pontossággal igyekeztem végezni, hogy általános megelégedésre nem csupán az összes ünnepet ugyanazon fénnyel tartottam meg, mint a jezsuitáknál szokás volt, hanem a hívekben, akik a jezsuiták eltörlésével az istentiszteletek elhagyásától is féltek, a helyes vélemény kialakítására törekedtem. Szívükben az Isten iránti jámborságot megtartani, sőt növelni kívántam az istentisztelet díszét szolgáló régi, főleg a kollégium tulajdonát képező kottákkal. Ám újakat is részben saját pénzemen és sok fáradsággal szereztem be, részben növeltem számukat gyenge erőmhöz mérten saját kompozícióimmal, a kórus (ti. a zenei együttes) részére pedig, amelyet a jezsuiták feloszlatása után a zenészek nagy része elhagyott, sok utánjárással új zenészeket szereztem, és megfelelően oktattam, s kötelességük pontos végzésére szorítottam őket. Magam is kitartóan tettem eleget a zenész kötelezettségeinek, így teljes erőmből az istentisztelet előmozdítására törekedtem, miként a mellékelt tanúsítványok is igazolják ezt … Istvánffy Benedek, a székesegyház succentora és a jezsuiták volt győri templomának ideiglenesen kinevezett régens diorija.”

 

A helytartótanács vizsgálatára Zichy püspöktől is kértek információt, aki támogatta a zenészek fizetési kérelmét. A harmincados hivatal szerint azonban nem jogos Istvánffynak a püspök által javasolt évi 100 forint, mert „a jezsuiták idejében a régens chori a rend tagja volt. Istvánffy, aki a székesegyházi karnagy is, püspöke megbízásából vezeti ezt az együttest is. Igaz, mindeddig ezért semmit sem kapott. Pedig a fizetés kiutalása szükséges, hogy a zenészeket vezesse, s a kottákról is gondoskodjék. Mivel nem a főállása, elégségesnek tartom a püspök 100 forintos javaslata helyett csak az évi 60 forint összeget.” A végső döntés pedig a zenekar feloszlatását írta elő, a pénzbeli követelések kielégítését pedig Zichy püspökre hárították.

 

Istvánffy és zenészei a fenti, rendszeres kötelezettségeik mellett jelentős szerepet játszottak a rendkívüli események, ünnepélyek alkalmával, így például 1771-ben a Szent Jobb fogadását tették zenével díszesebbé. A század talán legnagyobb, barokk fényű győri ünnepe Zichy püspök 1774. augusztus 15-i aranymiséje volt. Zichy, aki hosszú életének jelentős részét élte Győrött, és sokat tett a város és a székesegyház fejlesztéséért, méltán részesült nagy ünneplésben. A közreműködő zenészek Istvánffynak ez alkalomra írt nagymiséjét adták elő. A „Messa de anno 1774 in pieno choroSanctificabis annum quinquagesimum" címet viselő kompozíció és a kiváló előadás egy hallgató beszámolója szerint általános tetszést keltett.

 

A succentornak a zenei vezetésen kívül a zenész utánpótlás neveléséről is gondoskodnia kellett. Kötelessége volt egy diszkantistát és egy altistát eltartani, oktatni. Ezért megillette őt a káptalani iskolában két szoba, konyha, éléskamra és padlástér. Ezt a roskadozó épületet 1771-ben kijavították, és kétemeletesre bővítették, így a zenészek nagyobb és kényelmesebb lakáshoz jutottak. Istvánffy azonban csak rövid ideig élvezhette új otthonát. Miután 1778. júniusában elhunyt feleségét eltemette, ő is meghalt ugyanazon év október 25-én, 45 éves korában.

 

Istvánffynak a székesegyházban is, és mint láttuk, a jezsuitáknál is gondoskodnia kellett a repertoár bővítéséről, előadható új művek beszerzéséről, másoltatásáról. A kottagyűjtemények átvizsgálása képet ad arról a szorgalmas munkáról, mellyel az állományt gyarapította, nemcsak megbízást adva a másolásokra, hanem saját másolatokkal is. E művek jegyzéke Istvánffy zenei ismeretanyagát, érdeklődését is jelzi, s így nemcsak az iskolázására vonatkozó adatok hiányát pótolja némileg, hanem saját műveinek megértéséhez is hátteret nyújt. A győri székesegyház kottatárában ma 144 mű található Istvánffy kézírásában. Egyes esetekben a teljes szólamanyag az ő kezétől származik, máskor csak egyes szólamok, vagy éppen csak a kottaborító megírása. A többi mű, illetve szólam bizonyára a körülötte működő – ma azonosíthatatlan – zenész másolók munkájának köszönhető. Az egyik kotta címlapján a másoló monogrammját is megtaláljuk (A.I.), mely Istvánffy Eleknek, a régens dhori Győrött működő pap öccsének nevét rejti. Érdekes, hogy az ő kezétől származik néhány olyan mű szólam anyagának egy része, melynek többi szólamát viszont Istvánffy Benedek másolta.

 

Az említett 144 műből 38 mű anonim, ez idő szerint meghatározatlan szerző műve. A 106. névvel is ellátott kompozíció az alábbi, nagyrészt Istvánffyval egyidős vagy nála 20—30 évvel korábban született szerző alkotása: F. Aumann (1728–1797, 3 mű), Bonnarck (?, 1 mű), J. Boog (XVIII. század közepe, 1), F. X. Brixi (1732–1771, 1), N. Conforto (1718–1788, 6), G. B. Constanzi (1704–1778, 3), K. D. v. Dittersdorf (1739–1799, 2), G. J. Donberger (1709–1768, 1), B. Galuppi (1706–1785, 1), B. Geisler (?, 3), G. Giacomelli (1692 kör. –1740, 1), C. H. Graun (1703 körül–1759, 1), T. Gsur (1726/27–1799, 1), J. Habegger (?, 1), J. A. Hasse (1699–1783, 2), J. Haydn (1732–1809, 3), Himmelbauer (?, 1), L. Hoffmann (1730–1793, 4), B. Klyma (?, 2), J. Krottendorffer (1741 -1798, 1), Patzelt (?, 3), G. Reutter jun. (1708–1772, 10), J. A. Scheibl (1710-1773, 1), A. Schenker (?, 1), F. Schmidt (1694–1756, 3), Schramek (?, 1), Senfft (?, 1), Ch. Sonnleitner (1734–1786, 2), Strasser (1700körül-1770, 1), F. Tuma 1704– 1774?, 2), G. Ch. Wagenseil (1715–1777, 4), G. J. Werner (1695? – 1766, 33), J. G. Zechner (1716-1778, 4), J. P. Ziegler (1722–1767, 1).

 

A szerzők túlnyomórészt Bécsben vagy Ausztria más helyein működő zenészek. Néhány délnémet (Geisler) és olasz (Conforto, Constanzi, Galuppi, Giacomelli) is előfordul, de azok is kapcsolatban álltak a bécsi zenei élettel. Nem véletlen a Werner másolatok nagy száma: e szerző a Győrhöz – sőt már Nagycenkhez – közeli Kismartonban működött, s könnyen lehet, hogy Istvánffy megfordult itt, az Esterházy rezidencián, hallhatott, sőt másolhatott is műveket. Mivel Joseph Haydn működésének első évtizedében csak kevés egyházzenei kompozíciót írt, nem csodálkozhatunk, hogy Istvánffy tőle mindössze három művet másolt. Lehetséges, hogy a fent említett „Patzelt” név az 1760-as években Sopronban tanult és működött Johannes Patzelttel azonos. A Győrhöz közel eső Kismarton és Sopron mellett Pozsony és Pannonhalma is számításba jöhetnek, mint a Bécsben játszott műveket Istvánffy felé közvetítő központok. S természetesen nem felejthető el, hogy az 1700-as évek elejétől újjáéledő magyar műzene – annak mind egyházi, mind főúri ágazata – kezdettől fogva kapcsolatot tart Béccsel, személyileg és a zenei orientáció szempontjából is.

 

Istvánffy, az orgonista és a zenészek vezetője a kor szokása szerint egyben zeneszerző is volt. „… Növeltem számukat gyenge erőmhöz mérten saját kompozícióimmal” – olvastuk. Eredeti műveiből ma nyolc található meg a győri székesegyházban: egy Alma Redemptoris, egy karácsonyi offertorium (Jam virga Jesse florescit), egy Szent József és egy Péter-Pál apostolok ünnepére írt himnusz, két mise (a Zichy püspök aranymiséjére írton kívül egy Szent Benedek pártiárka tiszteletére ajánlott), egy Rorate coeli, s egy Gloriatétel, kiegészítésként G. J. Werner miséjéhez. A karácsonyi mű két példányban is megvan, egyszer, mint graduale és egyszer, mint offertorium. Az egyik leírásban szerepel két oboa szólam is, mely a másikból hiányzik. Valamennyi mű szólamok formájában maradt fönn, a kötetünkben közöltek közül a Szent József himnusz 1 R egészben, a Rorate coeli és az Alma redemptoris nagyobb részében a szerző kézírásával. A székesegyházi kottagyűjtemény még egy - elveszett - Istvánffy-műről ad hírt. A D. 37. jelzet alatti Donberger Te Deum borítójának hátoldalán egy másik címlap van, ezzel a felírással: OFFERTORIUM De Battissima (!) V. Maria / a/ 2 Soprani / Tenore / Basso. / 2 Violini / 2 Trombe / 2 Tympani / Alto Viola Violone / Con Organo. / Del Sigre. Benedetto Istvánffy.

 

Eddigi ismereteink szerint Győrön kívül még két dunántúli város templomában található Istvánffy-mű kottája, mindkettő kapcsolatba hozható Istvánffy életével, működési helyeivel. A veszprémi székesegyházban – hol egy ideig apja volt orgonista – a Rorate coeli egy másolatát őrzik. A soproni Szentlélek-plébánia kottaanyagában pedig egy húsvéti offertorium (Adeste, triumphate) és egy pünkösdi offertorium (Veni Sancte Spiritus) található, ez utóbbi a szerző kézírásában. Feltételezhető, hogy ezeket a Széchényi-családnál töltött évei során ő maga ajándékozta oda. Végül a kismartoni dóm kottatárában is 2 miserészlete található.  Így ezek alapján kell Istvánffy zenei stílusát, orientációját, tehetségét jellemeznünk.

 

 [1] Első megjelenés: Musicalia Danubiana 3, MTA ZTI Zenetudományi Intézet, 1984, 23-27. old.