IRÁNYTŰNK A MŰVÉSZI MINŐSÉG

 

GÓZON ÁKOS ÖSSZEGZŐ INTERJÚJA

 

 VASHEGYI GYÖRGGYEL, AZ MMA LEKÖSZÖNŐ ELNÖKÉVEL[1]

 

– Milyen ideál lebegett a szeme előtt, amikor a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöki tisztét hat évvel ezelőtt elvállalta

– Őszinte leszek: szerintem nincs ember, aki előre tudná, pontosan milyen feladatra vállalkozik, amikor akadémiai elnökké választják. Hiába akadémikus tagja valaki a Magyar Művészeti Akadémiának, egészen más szinten látja az MMA-t egy tagozatból; én emellett megválasztásomig az elnökség munkájában sem vettem még részt. Ha valaki megbízást kap erre a tisztségre, biztosan időbe telik, míg föl tud nőni a megtisztelő feladathoz.

Fekete György elnök úr 2011-ben óriási intézményvezetői és politikusi tapasztalattal a háta mögött lett az MMA elnöke – tanulságos, hogy a '90-es évek első felében politikusként hozott, a maga idejében sokszor vitatott döntései mára mind mennyire értékállónak bizonyultak –, tehát jelentős közéleti, kormányzati kapcsolatrendszerrel is rendelkezett. Vele szemben én világéletemben független művész voltam.

Elnökként először azt is meg kellett fogalmaznom, mi számomra a művészet definíciója általában. Válaszom megtalálásához pontosítottam a kérdést: mitől érdekes számomra egy műalkotás? Végül azt a meghatározást sikerült adnom – és nem várom el, hogy ezzel bárki egyetértsen, csak éppen én nem találtam magamnak ennél jobbat –, hogy engem addig érdekel egy műalkotás, amíg az emberről szól. Ha már nem az ember áll a középpontjában, lehet bármilyen különleges, elveszítem a kapcsolódási képességemet hozzá. Ez az emberközpontúság talán egyfajta konstruktivitást is hozhat magával: ebben pedig a kortárs művészet mintha hiányt szenvedne néha…

Karmester voltam és vagyok: ez a szakma idővel menedzselési és irányítói képességet fejleszt ki az emberben. Sok olyan elképzeléssel láttam itt munkához, melyeket aztán az élet több szempontból – intézményvezetői új tapasztalatok, kormányzati együttműködés, covid-járvány, a szomszédunkban zajló háború, az annak nyomán fellépő energiaválság – erősen felülírt. Az ideálom mégis mindvégig változatlan maradt: a magyar művészet egészének a sorsáért – múltjáért, jelenéért és jövőjéért – felelősséget érző alkotmányos köztestületet kívántam irányítani. 

 

– Ha már a karmesterség szóba került, ott az egyik legfontosabb vezetői feladat az összehangolás: a különböző hangok, szólamok, hangszerek harmonizálása. Ezt a tapasztalatot az MMA elnökeként is tudta hasznosítani?

 

https://www.mma.hu/documents/10180/7649592/1.1.VashegyiGy%C3%B6rgy_2.jpg/d1559a23-1605-437c-b5db-bbfb27cfba9d?t=1696421871000

– Igen: míg sok művészeti ág képviselői magányos alkotók, addig nekünk, zenészeknek fegyelmezetteknek kell lennünk, közösen kell dolgoznunk a művészi célok elérése, a siker érdekében. Édesapám kiemelkedő villamosmérnök volt, édesanyám textiltervező, az iparművészet világa tehát ismerős számomra. Több kiváló építész is van a családomban; mindig nagyon érdekelt a magyar és világirodalom, valamint a nyelvek – különböző művészeti ágakhoz különféle kapcsolódási pontokkal rendelkeztem. Kifejezetten érdekes élményt nyújtott számomra a többi művészi terület képviselőivel való együttműködés. Ugyanakkor az MMA-elnöki tisztség a személyiségemet is erősen formálta. A karmesterekre rá szokták sütni a bélyeget, hogy „autokraták": s ez bizonyos mértékig igaz, mert valóban szükséges egy erős központi akarat egy nagy létszámú zenekar és kórus hatékony irányításához. Karmesterként mindig azt kértem és kérem zenész kollégáimtól, hogy amikor instrukciót adok, azt százhúsz százalékosan hajtsák végre. Mert ha csak félig csinálunk meg valamit, akkor sohasem tudjuk meg, hogy azért nem jó az eredmény, mert eleve rossz volt az irány, vagy azért, mert „csak" gyatra a megvalósítás. Ezt az elvet próbáltam követni az MMA elnökeként is. Ugyanakkor az utóbbi hat évben megtanultam azt is, miként lehet a nemes célok érdekében megkeresni a jó kompromisszumokat. Számomra a Magyar Művészeti Akadémia olyan szent ügyet jelent, amellyel kapcsolatban óriási felelősséget érzek. Leköszönő elnökként az a célom, hogy ezt az ügyet a lehető legjobb állapotban, minél biztosabb úton haladva adjam át az utódomnak.
 
 – Elnöki célkitűzései közül melyek voltak azok a legfontosabb programpontok, amelyek megvalósultak?

– Sok minden olyat vittem tovább, amiért még az elődöm vívott meg, de a gyakorlatba már nekem kellett átültetnem. Ezek közé tartozik, s ezek közül az egyik legfontosabb az MMA hároméves ösztöndíjrendszere. Ez 2018 szeptemberében indult – tehát szűk egy évvel az elnöki ciklusom megkezdése után –, s Akadémiánk egyik legsikeresebb feladatvállalása, amellyel jelentősen fejleszteni tudtuk az itthoni művészeti támogatási rendszert, és nagyot léptünk előre egy életképes művészi életpályamodell kialakításáért. Idén, 2023-ban a jelenlegi és egykori ösztöndíjasaink létszáma már elérte a hatszázat: igyekszünk ezt a közösséget egyben is tartani, hiszen ők a magyar művészet „krémje", a jelenlegi és jövendőbeli elit tagjai, és nagyon inspirálónak tartom, hogy ez az állandóan bővülő, magas minőségű kör a Magyar Művészeti Akadémiához kötődik. Olyan kapcsolati háló, olyan szellemi tőke jön így létre az ösztöndíjas tevékenységek okos menedzselésével, amely komoly kultúrkincset jelent. 2017-es és 2020-as elnöki programom két hívószava, egyúttal alappillére az érték és a minőség volt. Ezt azóta is vallom: iránytűnk nem lehet más, mint a legmagasabb művészi minőség.

Nagyon fontos eredmény a taglétszám-növekedés, amely a Magyar Művészeti Akadémia számára – a parlament döntésének köszönhetően – lehetségessé vált. Immár összesen háromszázhatvanöt akadémikusunk lehet, létszámban mi is elértük a Magyar Tudományos Akadémia maximális taglétszámát. Bevált az a rendszer is, amely a Nemzet Művésze címet viselők számára megadja a rendes tagságra való közvetlen meghívás lehetőségét. Ezzel nagy lépést tettünk előre annak érdekében, hogy minél többen itt legyenek a Magyar Művészeti Akadémián azok közül, akik művészetük minősége révén hivatottak erre.

 

https://www.mma.hu/documents/10180/7649592/1.1.VashegyiGy%C3%B6rgy_3.jpg/79060824-86f6-49be-87ba-6c1783f9d830?t=1696421883000

 

Jelentős előrelépést hozott a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) kialakított, a korábbinál sokkal szorosabb együttműködés, amelynek érdekében 2022 decemberében Freund Tamás elnök úrral együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá. Az MTA-val való összefogás mindenekelőtt nagyon ösztönzőleg hatott regionális fejlesztési terveinkre: hiszen már évek óta kerestük a módját annak, hogy az MMA miként szabadulhat ki abból a Budapest-centrikusságból, amellyel szinte minden országos hatókörű, nagy magyar intézmény küzd. Az MMA 2022 őszi közgyűlése erre azt a megoldást találta, hogy hét regionális központot hoztunk létre, amelyek közül öt vidéki centrumunk infrastruktúrája az MTA területi székházaira épít: ez is mutatja, hogy a két alkotmányos köztestület együttműködésének szinte végtelenek a perspektívái! Óriási eredménynek érzem, hogy a jövőben együtt tudunk fellépni bizonyos döntő nemzetstratégiai kérdésekben: a közoktatásban, a szellemi – tudományos vagy művészeti – hagyatékok megőrzésében, vagy éppen a művészet általi nevelésnek az egész társadalom számára hihetetlen súllyal bíró ügyében.

 

– Melyek azok a feladatok, amelyeket folyamatban lévő kiemelt ügyként ad át leendő utódjának?

– Egyes területeken még nagy feladatok állnak köztestületünk előtt. Olyan céljaink is vannak – ilyen például a kulturális és művészeti hagyatékok gondozásának imént említett kérdésköre –, amelyeket egyedül biztosan nem tudunk elérni, csak az MTA-val és a mindenkori kormányzattal szoros együttműködésben, nemzeti léptékben lehet megoldást találni rájuk. Ugyanakkor örvendetes, hogy például az akadémikusi életművek szakszerű feldolgozása, digitalizációja terén saját erőnkből is szépen haladtunk előre. A hagyatékok megmentése, biztonságba helyezése, az utókor számára való megőrzése azonban már olyan össznemzeti léptékű kérdés, amely messze meghaladja a Magyar Művészeti Akadémia kompetenciáit. Ugyanakkor örömmel kidolgozzuk megoldási javaslatainkat.

Továbbra is nélkülözhetetlennek tartom a magyar magas művészet nemzetközi megjelenésének professzionális koordinálását. E téren jó irányt tudunk mutatni azzal, hogy – kormányzati támogatással – jelentős szerepet vállalunk a külföldi magyar kulturális intézetek számára készülő, magas minőségi művészeti programok finanszírozásában. Az MMA nemzetközi jelenlétének erősítése fontos részét képezte elnöki programomnak, s ennek megvalósításban nagy szerepet játszik dr. Richly Gábor főtitkár úr, aki komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik e téren is.

 

https://www.mma.hu/documents/10180/7649592/1.1.VashegyiGy%C3%B6rgy_1.jpg/313b59d8-77d9-4649-997d-2b69e0504d87?t=1696421859000

 

– Megítélése szerint milyen szerepet töltött be a hazai szellemi élet egészében az MMA az utóbbi kétszer három esztendőben?

– Az MMA elmúlt évekbeli kulturális szerepvállalásával kapcsolatban fontos tanulságokkal szolgált a koronavírus-járvány időszaka. A covid-pandémia váratlanul érkezett, nem volt fölkészülve rá a nyugati civilizáció, sőt, talán senki a világon. E nehéz helyzetben a magyar kulturális szféra talpon tudott maradni. Bebizonyosodott, hogy a hatalmas, számomra korábban néha már túlzónak tűnő állami jelenlét a kulturális infrastruktúrában komoly előnyt jelenthet egy váratlan, nehéz helyzetben. Meggyőződésem: az MMA fontos szerepet játszott abban, hogy nem omlott össze a magyar kulturális és művészeti infrastruktúra. Megtiszteltetés számomra, hogy – amellett, hogy a kormányzat sokszor kikérte a véleményemet – miniszterelnök úr 2020 tavaszán a Nemzeti Kulturális Tanács elnökévé is felkért: ez lényegében egybeesett az első covid-válság kialakulásával. A kormányzattal együttműködve igyekeztünk segíteni, hogy oda jussanak el a források, ahol azok nélkül sokkal nagyobb lehetett volna a baj. A váratlanul érkezett kihívásokkal szemben az MMA saját intézményhálózata is képesnek bizonyult biztonsággal talpon maradni. Ennek az intézményhálózatnak a fenntartása, e tevékenységek összehangolása a köztestülettel, az akadémikusokkal és a tagozatokkal rendkívül komplex és izgalmas kihívás. A hatékonyság növelése tekintetében ezen a téren is sokat léptünk előre, amiben óriási segítséget jelentett nekem, hogy kiváló elnökséggel dolgozhattam együtt.

Hatalmas megtiszteltetés volt tehát számomra két cikluson keresztül e köztestület elnökének lenni. Rengeteget tanultam belőle, és igyekeztem hasznos lenni: minden erőmmel azon voltam, hogy méltónak bizonyuljak a kihíváshoz. [1]           Forrás: MMA honlapja