A KODÁLY-RENDSZERRŐL

 

FEUER MÁRIA BESZÉLGETÉSE VARGYAS LAJOSSAL[1]

 

https://www.parlando.hu/2021/2021-2/Paksa_Katalin_elemei/image003.jpg

Domokos Mária, Paksa Katalin, Vargyas Lajos és Olsvai Imre a Népzenekutató Csoportban a Népzene Tára anyagán dolgozik. Az 1970-es évek eleje. Ismeretlen fényképész felvétele. (Forrás: vargyaslajos.hu)

 

Folklór tanulmányait a bölcsészkaron végezte, ott hallgatta meg Kodály Zoltán előadásait. Ma a Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportjának vezetője, a zenetudományok doktora. Tudományos munkássága mellett részt vállal zenei közéletünk gondjaiból is: a magyar népdal ügyének szószólója és védelmezője.

 

– Engedje meg, hogy ezúttal, mellőzve a tudományos témát, működésének másik oldaláról kérdezzem. Néhány héttel ezelőtt jelent meg az Élet és Irodalomban Ádám Jenő cikke az idézőjelbe tett Kodály-módszerről, s ez az írás élénk visszhangot keltett. Mi erről az Ön véleménye?

Nem idézőjelekről kell vitatkozni, hiszen maga a ,,módszer” elnevezés is pontatlan. Sokkal helyesebb, ha Kodály-rendszerről beszélünk, olyan épületről, amelynek ugyan fontos alkotóeleme, de mégiscsak része a módszer, különösen, ha csak az alsó tagozatra vonatkozik, mint Ádám Jenőé. A Kodály-rendszer lényege közismert, a zenei műveletlenség felszámolására való. Kodály a zenei írás-olvasás alapelemeire akarta megtanítani a magyar nép széles tömegeit. Átfogó népművelői programjának kiinduló lépéseként alkotóképességét e nagy cél szolgálatába állította: gyakorló darabokat írt az énektanuló ifjúság számára. A következő lépés volt a relatív szolmizáció bevezetése; ennek eredményeit először Angliában figyelte meg. A relatív szolmizációnál nem fontos a hangok abszolút magassága; arra való, hogy tudatosítsa a gyerekben a hangrendszert és benne minden hang szerepét. Ez, különösen kezdeti fokon, megkönnyíti a kottaolvasást. A Kodály-komponálta, fokozatosan nehezedő énekgyakorlatok pedig olyan zenei élményt nyújtanak, mint Bach kétszólamú invenciói a kezdő zongoristáknak. A zeneszerzői munkán túl Kodály latbavetette tekintélyét az újtípusú énektanítás és zeneiskolák kiharcolására is. Természetes, hogy e nagy koncepciójú rendszerhez tantervet, módszert is ki kellett dolgozni, s hogy Kodály igénybe vette munkatársai segítségét. A rendszer mégis az ő alkotása. A történelem mindig a nagy vezérek nevéhez, fűzi a mozgalmakat, még azokkal a részletekkel is, amelyek nyilvánvalóan nem nekik köszönhetők. Ney marsall sok csatát nyert Napóleonnak, ma általában mégis napóleoni hadviselésről beszélünk.

 

– Ön néhány felszólalásában a módszer veszélyére is figyelmeztetett, arra, hogy a népdal gyakran tananyaggá válik és elvész az éneklés élményszerűsége.

Ebben az esetben arról van szó, hogy Kodály egyes követői rosszul alkalmazzák a módszert. Kodály rendszere ugyanis éppen arra való, hogy kezdeti fokon a gyerekdalokból, majd a magyar népdalokból kiindulva, az ötfokúságon és a modális hangsorokon át elvezessen a kotta-olvasásig, és azon túl a remekművek élvezetéhez. Ám, ha a módszert rosszul alkalmazzák, ha az eszközből célt csinálnak, akkor elvész az élmény, a népdalból „kötelező olvasmány” lesz, s jó, ha a kényszer ellenére is megszereti a gyerek. Jónéhány iskolában például csak szolmizálják a dalokat, s nem gondolnak arra, hogy végül szöveggel énekelve okozhat igazi élvezetet.

 

– Egyik legnagyobb szellemi exportcikkünk e rendszer megtanítása. Az Ön véleménye szerint külföldön hogyan lehet a magyar népdalokat helyettesíteni?

A rendszer nagy részben a Kodály-komponálta kitűnő gyakorlatokra épül, s ezeket más népek is haszonnal alkalmazhatják. A gyakorlatok persze a magyar népzenén, annak fordulatain alapulnak, ezért nem véletlen, hogy éppen Angliában, Amerikában, Japánban a legkapósabb a „magyar módszer", hiszen az ő népdalaik szerkezete közelebb áll a mieinkhez. Természetesen az már az ottani pedagógusok feladata, hogy a saját népdalaikat beépítsék Kodály pedagógiai rendszerébe.

 

– Az imént azt mondta: a rendszer végső célja, hogy elvezessen a remekművek élvezetéhez. Miért van mégis, hogy a hivatásos muzsikusnak készülő főiskolások egy része lázadozik ellene?

Nem vagyok pedagógus, s nem ismerem közelebbről ezeket a problémákat. Mégis azt hiszem, hogy egy bizonyos magas szinten a relatív szolmizációról át kellene térni az abszolútra, hiszen itt már nincs szükség mankóra. A felnőtt muzsikusnál már beidegződött a hangok egymás közötti viszonya, s hasznosabb számára, ha az abszolút kottaképet érzékeli. Tudomásom szerint ez az átváltás még nincs eléggé kidolgozva.

 

– A Röpülj páva vetélkedő sikere és a nyomában kibomló mozgalom, úgy tudom, még a szakembereket is meglepte. Ön mivel magyarázza ezt a váratlan jelenséget?

A mi számunkra nem is olyan váratlan jelenség a népdal ismerete és közkedveltsége. Világszerte megnőtt az érdeklődés az ősi, a primitív művészet, s vele együtt a folklór iránt, még az sem véletlen, hogy a beat egyes irányzatai a népzene felé fordulnak. De intézetünkben régóta érzékeljük az itthoni igényeket is: egyrészt igen sokan kérnek tőlünk zenével illusztrált előadásokat, másrészt népdalgyűjtőink megfigyelték, hogy a határszéli helységekben szívesen hallgatják a jugoszláv vagy román rádió valódi népzenei adásait. A Röpülj páva mozgalom megkönnyítette a dolgunkat és igazolta régóta hangoztatott véleményünket: nem kell félni az eredeti folklórtól. Ám azt is meg kell mondanom, hogy a siker fénye, sajnos, elkápráztatta a Rádió és a Televízió szerkesztőit, s hajlamosak arra, hogy úgynevezett tömegigénynek engedve, háttérbe szorítsák az ősi, szép dalokat, a paraszti vagy az ahhoz közel álló művészi megszólaltatást, és inkább feldolgozásokat adjanak elő, modoros énekeseket szerepeltessenek, és főleg az új stílusú, gyakran másodlagos ihletésű dalokat tűzzék műsorra.

 

– Véleménye szerint a Rádió népzenei műsoraiban helyes-e a tiszta népzene és a magyar nóta aránya, s a műsorszerkesztésnek mennyire kell figyelembe vennie az úgynevezett tömegigényt?

A magyar nótát, cigányzenét, természetesen nem lehet kihagyni a műsorokból, de mindenképpen bátrabban néznek a tiszta népzenére. Igaz, újabban javult a helyzet: a mi előadásaink a Rajeczky Benjámin szerkesztette népzenei lemez- sorozat nagy sikere bizonyította igazunkat. A nótakedvelők egy része is szívesen hallgat népzenét, s a Rádió feladata éppen az, hogy az ő ízlésüket nemesítse, nem pedig, hogy hozzájuk alkalmazkodva elrontsa a népzenét. A legtöbbet talán a hevenyészett feldolgozások ártanak. Igaz, az átdolgozás üzlet... Mégis bízom benne, hogy az egyéni érdekeket és a hibás műsorpolitikai koncepciót legyőzi az egyre erősödő igény és a valódi népművelői program.

 

 

 [1]     Feuer Mária interjúja először az Élet és Irodalom hasábjain, majd 1976-ban az 50 muzsikus műhelyében című kötetben (Zeneműkiadó Budapest). A parlandóbeli közreadás a szerző szíves jóváhagyásával történt Vargyas Lajos Széchenyi-díjas népzenekutató, folklorista. születésének 110. évforduóján.  (A Szerk. megj.)