RADICS ÉVA[1]

 

Köveskuti Jenő

 

(*Tolnaszántó, 1865. jan. 3. – Mátyásföld, 1935. szept. 30.)

zeneszerző, tanár, tanítóképzői igazgató sírjánál

 

 

Személyesen ugyan nem volt módunk találkozni vele, de sokoldalú tevékenysége ma is hatást gyakorol kulturális életünkre. Köveskuti Jenő egy személyben volt nagyhatású tanár, író és muzsikus.

 

Ismerjük meg életét dióhéjban:

 

Kutnyánszky Jenő néven született 1865. január 3-án Tolnaszántón (ma Koppányszántó) Kutnyánszky József és Diószegi Katalin gyermekeként. Nevét 1899-ben Köveskutira változtatta[2].

 

Tanári oklevelét a budai Pedagógiumban[3] szerezte. Tanító volt Znióváralján 1891-től – itt ismerte meg és vette feleségül Ulrich Vendel[4] tanító 3. lányát, Ulrich Adélt[5]. Két gyermekük született: Jenő[6] és Adél[7]. – A Magyarországi Néprajzi Társaság tagja lett[8]. 1894-től a Dévai Állami Tanítóképző oktatója volt, 1896-ban véglegesítették. Ez idő tájt Kutass néven is publikált. 1900-ban Pápára került, az Állami Tanítóképző Intézet tanára[9], később helyettes igazgató lett[10]. Magyar nyelvet, zenét, kántorképzést és alkotmánytant tanított. Zenekart is vezetett.[11] 1904-ben megalapította Gáty Zoltán[12] kollegájával a Zeneiskolát[13]. – 1906-tól az Osztrák-Magyar Monarchia legkorszerűbb iskolája, a Lévai Magyar Királyi Állami Tanítóképző igazgatója lett.[14] 1919-ben a Csehszlovák állam tulajdonába kerülő intézményből[15] elüldözték[16]. Ezután Budapesten, a Csalogány utcai Állami Tanítónőképzőben működött, majd szakfelügyelői munkát látott el. 1926-ban vonult nyugalomba. Ulrich Adél halála után 8 évvel Trombitás Erzsébet Annát[17] vette feleségül[18]. Mátyásföldre költöztek.[19]

 

Pedagógiai munkásságában egyedül a nép javának távlatait tartotta szem előtt. Nem elégedett meg a tanítók eddigi középfokú képzésével, s a szociális helyzetükkel. Ő fogalmazta meg először, hogy a tanítók érettségi vizsgát tegyenek, majd ennek birtokában nyíljanak meg előttük az egyetemek kapui is. Ennek eléréséhez arra volt szükség, hogy a tanítóképzők fölé kétéves képzést biztosító pedagógiai akadémiák épüljenek. Ettől várta az intellektuális és szociális felemelkedést[20]. A   méltányos társadalmi elismerésért is síkra szállt. A pap, az ügyvéd, az orvos, a tisztviselő eleve tiszteletnek örvend, s csak akkor vonják meg tőle, ha arra méltatlanná válik. A tanítónak egy fél életet kell hasznos munkában eltöltenie, míg végre sikerül (ha ugyan sikerül) a maga számára azt a tiszteletet és tekintélyt megszereznie, amit a hozzá hasonló, vagy épp a nálánál alacsonyabb képzettségű tisztviselő kezdettől fogva élvezett.

 

Az első világháború táján a nemzetnevelésre helyezte a hangsúlyt. Felhívta a figyelmet az ország nemzetiségi és vallási széttagoltságára. Kidomborította: a magyar tanítóság feladata abban különbözik a francia, olasz, spanyol, angol, sőt a német tanítóság hivatásától, hogy míg e nagy és egységes nemzetek tanítóira pusztán kulturális nevelés van bízva, a magyar tanítóságra a nemzet egységessé tételének és a nemzeti állam közvetlen megalkotásának munkája vár.

 

A magyar történelemmel és alkotmánytannal kapcsolatos módszertani értekezéseket is írt[21]. Különféle folyóiratokban jelentek meg cikkei[22]. Erzsébet királyné halálakor két verset is írt[23]. Elkötelezett híve volt a kalokagáthiának.


Énektanárok, néptanítók és tanítónövendékek számára írta az énektanítás módszertana[24] c. könyvét, melyben az énektanítás célját a következőkben jelöte ki: „a vallásos, hazafias és általában a nemesebb érzés fölkeltése, fejlesztése, erősítése; a költészet hatásával az erkölcsi ember képzése.” A dalanyag megválasztásánál a legfontosabb szempontja a nemzeti jelleg volt. A tanítás központjába magát a dalt helyezte, melynek megismerésében a kotta csupán eszköz. Az elsajátítandó zeneelmeéleti ismereteket a dalokhoz elegendő körben határozta meg, melyben alapvető ritmikai ismeretek, az előforduló hangok, valamint a dúr- és moll-hangsor szerepel. Elítélte a sekélyes, gügyögő szövegeket, melyet népies műdalok, nóták dallamára alkalmaztak. Kezdő fokon a hallás utáni daltanítást ajánlotta. Az idő érzékeléséhez ütemezést javasolt. A hangjegy alapján történő daltanítás kapcsán egyértelműen a relatív szolmizáció mellett tette le voksát: C- és D-dóban is közölt dallamokat, melyeket alatt jelezte a szolmizációs betűjeleket. Ismertette az abszolút hangneveket és a „szolmizáló” módszert, majd ezt követően említést tett a Tonic-solfa rendszerről, illetve a Galin-Chevé-Paris-féle számjelzéses módszerről is. – Az egy évvel később megjelent Az énektanítás vezérkönyve[25] c. munkában gyakorlati szempontból vette sorra a lefektetett elméleti tételeket. Munkáit Léván, Nagykőrösön, Ungváron, Szarvason, Sárospatakon, Sopronban és Kalocsán használták fel.

 

 

Pedagógiai tevékenysége az iskola falain kívül eső foglalkozásokra is kiterjedt. Felismerte a daloskörök esztétikai, vallásos, nemzeti, erkölcsi, szociális és ízlésfejlesztő hatását. Megvizsgálta, hogy milyen anyag használható fel a hazafias érzés erősítésére. Kívánatosnak tartotta a magyar népdalok ápolását, köztudatban való megőrzését.[26] Hirdette, hogy a daloskör közös és egységes célja a tiszta és szép éneklés. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassák, együtt kell működnie minden egyes tagnak. [27]

 

Említsük meg zeneszerzői tevékenységét: melodrámákat (Ágnes asszony[28]; Vén kuruc[29]; Czelli búcsú[30]), orgonaműveket (120 prelúdium; 62 egyházi elő- és utójáték), férfikarokat (A madár fiaihoz. Tompa Mihály versére; Erzsébet; Hogy egy csillag; Fiamnak; Búcsú)[31] és dalokat (Petőfi 33 versére, Arany 5 balladájára, s Vajda János, Tompa Mihály verseire) komponált. Nagysikerű szerzői estje volt a Zeneakadémián[32].

 

 

 

A fentiekből mai gyakorlatban is használatos egyházzenei gyűjteménye, az 1910-ben írt 120 Prelúdium[33], melynek orgonára, (vagy harmóniumra) írt darabjai túlnyomó részben könnyen, pedál nélkül is játszhatók.

 

Több külföldi utat tett. A valaha volt legjelentősebb lengyelbarát szervezet, a Magyar Mickiewicz Társaság[34] ügyvezető igazgatójaként elkészítette a Társaság alapszabály-tervezetét 1928-ban[35]. Füzetet írt A lengyel nép a magyar irodalomban címmel[36].

 

Verseket[37], elbeszéléseket,[38] regényeket[39] is írt, s elképesztően sokat olvasott[40]. Szépirodalmi körökben is tartott előadásokat. Ismerte a kortárs irodalmat, Vajdáról[41], Móriczról[42], Gárdonyiról[43], Adyról, és a Nyugatról is írt[44]. Nemzeti kultúránkat szolgálta a Gárdonyi Társaságban, a Vajda János Társaságban, a Turáni Szövetségben stb. Kezdeményezésére alakult Léván 1912-ben a Reviczky Társulás.

 

Kollegája[45] az egész nemzet nevelőjének nevezte, aki eszményi magaslatból nézte a világot, s aki úri gondolkodásával, nemes magatartásával, izzó hazafiságával mindenkinek követésre méltó példát adott.

 

Köveskuti Jenő

 

A sashalmi temető felszámolásakor földi maradványait exhumálták[46]. 1988-tól napjainkig méltatlan névtelenségben pihent. Ulrich Zsuzsanna (feleségének rokona) állhatatosságának, áldozatos munkájának köszönhetően most már felirat jelzi nyughelyét. Farkasréten[47] temették el, közös sírban nyugszik fiával, ifj. dr. Köveskuti Jenővel, valamint sógornőjével, Ulrich Erzsébettel, és sógorával, dr. Pazurik Józseffel[48].

 

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis!

 

 

Dr. Pazurik József, Ulrich Erzsébet, Köveskuti Jenő és ifj. dr. Köveskuti Jenő sírja a Farkasréti temetőben

 

 

 [1] Dr. Radics Éva, a grazi Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára.

[2] Budapesti Közlöny, 1899.IV.25. (A szül. anyakönyv bejegyzésében 1913 áll).

[3] Budai Pedagógium: Magában foglalta az 1869-ben létesített népiskolai tanítóképzőt, az 1873-ban alapított polgári iskolai tanítóképzőt, a gyakorló elemi, ill. polgári iskolát, és az 1887-től ezekhez kapcsolódó tanfolyamot, amelyen a tanítóképző intézetek tanárait képezték. Gyertyánffy István: A Paedagogium. Budapest, 1913.

[4] Ulrich Vendel. *Divényoroszi, 1844–Békéscsaba, 1902.

[5] Ulrich Adél Franciska. *Ágostonlak (Závadka, Gömör vm.) 1870 – Gyula, 1913.III.5.

[6] ifj. Köveskuti Jenő. *Pápa, 1901.IV.5. - Budapest, 1930.

[7] Köveskuti Adél, később Sarlós Józsefné. *Léva, 1910.III.03. – † Szepsi, az 1980-as évek vége.

[8] Ethnographia. 1. évfolyam (1890).

[9] Pápai Lapok, 1900.08.19.

[10] Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1902. 31. old.

[11] Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1902. 183.old.

[12] Gáty Zoltán. *Ajka, 1856. III. 5. – †Pápa, 1928. VII. 17. Ének- és zenetanár, karnagy, zeneszerző, hegedűművész.

[13] Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1904-1905. évkönyve.

[14] Pápai Közlöny, 1906.10.28.

[15] Felvidék ma. 2020/10.

[16] Padányi Frank Antal: Akik elmentek. In: Magyar Tanítóképző. 384.old.

[17] Trombitás Erzsébet Anna. *Cinkota, 1879.VII.28. -?

[18]  2. házasságkötése: Bp., 1921.XI.15.

[19] Címük: Mátyásföld, Rákóczi utca 2.

[20] Köveskuti Jenő: A tanítók akadémiai képzése. Magyar Tanítóképző, 1908/23. 108–116. old.

[21] Köveskuti Jenő: A magyar történelem és alkotmánytan kapcsolatos tanítása a tanítóképző-intézetben. Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1902. 1-16.old.

[22] Írt többek közt a Magyar nyelvőr, a Magyar Tanítóképző, a Magyarosan, a Néptanítók lapja, a Levente, a Magyar Család, az Ifjú polgárok, és a Pestvármegyei Népmívelés folyóiratba, valamint a Lévai Hírlap újságba.

[23] Néptanítók lapja, 1898.IX.22. és 1898.X.6.

[24] Köveskuti Jenő: Az énektanítás módszertana. Énektanárok, néptanítók és tanítónövendékek számára. Lampel, Budapest, 1906.

[25] Köveskuti Jenő: Az énektanítás vezérkönyve. Énektanárok, néptanítók és tanítónövendékek számára.

Lampel, Budapest, 1907.

[26] Poloma László: A trianoni békeszerződés hatása a Bethlen-korszak hazafias nevelésére és oktatáspolitikai reformjaira. In: Jura. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja. 14. évf. 2008. 2. sz. 94.old.

[27] Köveskuti Jenő: A daloskörök hatása a nemzetnevelésre. Néptanítók Lapja, 1923. 38–39. sz. 6. old.

[28] Arany János versére. Zenéjét Kutass néven írta Déván 1896 körül.

[29] A vén kurucz. Harmóniumra, csellóra, hegedűre és zongorára, Halasy Valéria költeményére. Bemutatták Pápán, 1910.III.15.-i nyilvános ünnepélyen. In: A pápai állami tanítóképző-intézet értesítője az 1910-1911-es tanévről. Előadták még: Felsőlövő - Evangélikus gimnázium, 1911. In: Iskolai Értesítő, Felsőlövő, 1911.; A budapesti Evangélikus Gimnáziumban, 1928.IV.20-án. In: a Gimnázium Értesítője, Budapest, 1928.

[30] Endrődi Sándor versére. Zenéjét Kutass néven írta.

[31] In: Sarudi Ottó: 100 magyar férfikar.

[32] 1923.III.4. Kisterem – In: Ország-Világ, 1923.III.11. és Színházi élet 1923./8.sz. - Perczel Sári, Medveczky Mária és Pusztay Sándor közreműködésével. Kísér: Trombitás Gyula.

[33] Ajánlás: „Atyám halálának emlékére”.

[34] A 1929 és 1948 között működött lengyel–magyar irodalmi és kulturális egyesület célja az volt, hogy a versailles-i békeszerződéssel elszigetelt Magyarország számára barátot és politikai szövetségest találjanak.

[35] Köveskuti Jenő levele Palóczi Edgárnak. 1929. január 27. In: Palóczi Edgár leveleskönyve. MTA Kézirattára. Magyar irodalmi levelezés. 4-r. 186.

[36] megjelent a Bibliotheca Hungaro - Polonica sorozatban, kiadta a Budapesti Magyar Mickiewicz Társaság.

[37] Köveskuti Jenő: Múlt és jelen. Vasárnapi Ujság. 1908/8 sz.; Köveskuti Jenő. Árnyak. Versek. Szalay Pál rajzaival. Bp., [1916]. Lampel. 93 l.

[38] Köveskuti Jenő: Túl a Dunán. Elbeszélések. Budapest, 1911. Benkő Gy. 113 l.; Köveskuti Jenő. Szomorúak és vidámak. Újabb elbeszélések. Bp., 1911. Benkő Gy. 142 l.

[39] Köveskuti Jenő: Somogyi vezér (ifjúsági regény). Cseri basa. Kortörténelmi dráma – kéziratban.

[40] Ld. Keller Péter: Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság Gárdonyi-képe. Anyanyelvi és irodalmi nevelés. 5. évfolyam 1–2. szám, 2022. pályaképek, műelemzések. 61-87.old.

[41] Köveskuti Jenő: Vajda János és kritikusai. Magyar Kultúra. 1927. évf.; Vajda János a magyar zenében. Magyar Zenei Hírlap 1928. április.

[42] Köveskuti Jenő: Az új magyar irodalom. (In: „Przeglqd Wspólczesny" 1927) lengyelül.

[43] Köveskuti Jenő: Gárdonyi és a kritika. Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 1929. évi évkönyve.

[44] Köveskuti Jenő: A nyugat hatása a magyar irodalomra és Ady Endre iskolája. Bars (Léva) 1914. III. 29. 13.

sz. 1-3. old. - ápr. 5. 14. sz. 1-3. old. - ápr. 12. 15. sz. 1-3. old.

[45] Padányi (1935-ig Frank) Antal (*Őscsanád, Torontál vm., 1884. VI. 15.- †Bp., 1973. XI. 6.): tanítóképzői igazgató.

[46] A sashalmi temetőt 1988-ban kezdték el felszámolni, 1989 során kerülhettek Farkasrétre Köveskutiék.

[47] Farkasréti temető, 30-3/0/5 sz. temetési hely.

[48] Pazurik József dr. *1884-†Budapest, 1957. Gömör vármegye tiszti főorvosa, a kishonti járás rendes seborvosa.