RADNAI ZOLTÁN[1]

 

Modernnek lenni annyi, mint aktívan jelen lenni a saját sorsunkban

 

„A világot nem kövek alkotják, hanem – nem is gondolnánk mennyire – törékeny hangok és a tengeren fodrozódó hullámok”

                                                                                                          Carlo Rovelli[2]

 

 

„Minden festészet, még az absztrakt festészet is, a létezőből meríti pátoszát, ugyanakkor minden zene létesülés...” [3]

 

Az Adorno által megfogalmazott gondolat a zenei anyag puszta létezését kérdőjelezi meg, pontosabban azt, hogy a zene mögött van-e tőlük független létező. Ez a kérdés különösen érdekes akkor, amikor a zene anyagáról, formájáról, vagy a zenei időről akarunk gondolkodni. A zene a partitúrába zárva valóban nem hallható, vagyis a hallgató számára nem létező.[4] De a zene alapanyaga, a hang, mint akusztikus jelenség – bár rendezetlen formában – minden pillanatban jelen van, megfigyelhető. A komponista számára ez a nyersanyag, ebből válogatja a zene által értelmezhető hangokat, melyek alkalmasak lesznek arra, hogy érzelmeket fogalmazzanak meg. Ebben a tekintetben a zene „érzelmi metaforának” tekinthető, mely az ember érzelmi-tudati tapasztalatainak tartalmát hivatott megidézni. A zene anyaga a hang, az az akusztikai jelenség, amely bizonyos minőségében képes érzelmi rezonanciát eredményezni. A zene csak absztrakt értelmezésében lehet csupán „létesülés”, egyebekben hangtani törvényeknek engedelmeskedő hullámok sokasága. Az azonban valójában nyitott kérdés marad, hogy a zene milyen módon képes érzelmi viharokat, vagy boldogságot, megnyugvást közvetíteni. Roger Scruton, A zenéről c. könyvében[5] Ian Cross tanulmányát, ezen belül a zene definícióját idézi:

 

„A zene annak az emberi képességnek a kulturális partikularizációja, hogy az emberi tapasztalat és viselkedés különböző, időben kiterjedt vagy szekvenált funkcionális területein található információk integrálásával többszörös-intencionális reprezentációkat alakítson ki, ami általában fizikai hangokban jut kifejezésre.”[6]

 

 

Ez a meghatározás sokkal közelebb van a mai zene, vagy mondjuk inkább a modern zene kognitív kapcsolódási mechanizmusáról alkotott elgondolásokhoz, mint az érzelmi háttér rezonanciáját előidéző tonális zenei üzenet mibenlétének ismertetéséhez. Más szövegkörnyezetben Husserl az intencionális fogalmával a tudatot célozza meg, vagyis a tudat tudati hátterét idézi. A zene azonban csak a tapasztalás-tudat érzelmi kísérőjeként reprezentálható, mely kapcsolat minden velünk megtörtént esemény alkalmával létrejön. Ez a tudati-érzelmi összetartozás az alapja a zenei hatás kialakulásának, annak a képességnek, mely alkalmassá teszi a komponistát érzései megfogalmazására. Végül a kérdés csupán az, hogy a tapasztalataink érzelmi kísérője, érzelmi memóriája miként kapcsolódik a zene megismert kódrendszeréhez. Ez a folyamat valószínűleg az emberrel egyidős, hosszú, akár millió évben mérhető lassú társítások sorozata, mely egy sajátos akusztikus nyelvet eredményezett. A zeneszerző erre a nyelvre írja a gondolatait, szavak helyett érzelmi képekben beszél, melyek a közös múlt okán a hallgató számára értelmezhetővé válnak. Az érzelem érzelmet szólít meg, mely rezonanciák lehetőségét adja. A zenei hatás, a korábbi tapasztalatok tudati rögzülései mentén kialakult érzelmi kísérőkkel való azonosulás útján válik valósággá, másként fogalmazva: az Adorno által leírt „létesüléssé”. A tapasztalatot kísérő érzelmi „árnyék” éppen úgy fixálódik a memóriában, mint a tapasztalatot eredményező esemény, ám egyik sem izoláltaltan várja a jövőbeni „megszólítást” valamiféle jól őrzött trezorban, hanem egymással szövődve komplex érzelmeket alakítanak ki, melyek szintetizálni képesek az egymást segítő emlékeket.

 

Talán nem túl merész azt állítani, hogy minden nagy művészeti áramlat szükségszerűen keresi az új formákat és kifejezési eszközöket, melynek alapját a legtöbb esetben a társadalmi változások okozta emberi reflexiók képezik. Ez az átalakulási szándék az alkotót és a befogadót egyaránt érinti. Nem mindegy azonban, hogy az adott művészeti ágban mely elemek kerülnek vizsgálat alá, és milyen mértékű változást sürget az alkotó közösség.  Esztétikai megközelítésben a zenei anyagnak – mert tekintsük a zenét is anyagi alapúnak – van formája, tartalma és   ebben az esetben kiemelkedő fontossággal –  „ideje” is. A zenével kapcsolatos ismereteinket ma is a relatív szolmizációval kezdjük gyűjtögetni, mely később, akár egy felsőfokú zenei intézményben a funkciós tonalitás szabályainak megismeréséig tart. A felsoroltak készség szintű tudása nélkül zenei diploma nem szerezhető. E szerint a múlt öröksége ma is meghatározó.

 

Eric Salzman írja: „A régi formákat, kifejezésmódokat a funkciós tonalitás fogalmában összegezhetjük, annak legtágabb hagyományos értelmében, beleértve egyrész az eszméket és a kifejezést, másrészt az alapjául szolgáló strukturális és szervező elveket”.[7] A tonalitás a diatonikus skálákban érvényesülő „gravitáció”, melynek hatására az adott hangnem bármely hangja az alaphanghoz való tartozás érzetét hordozza. A funkciós tonalitás a felhangok szabályait követve építi azt az akkord hármast, mely a klasszikus zene lényegét határozza meg, ezek a tonika, szubdomináns és a domináns hangnemek. Igen erős általánosítással élve mondható, hogy ez a struktúra képezte évszázadokon át a zenei szerkesztés lényegét. 1900 után azonban megszűnt az említett komponálási kényszer, de minden irányzatnak, amely ezután keletkezett, ki kellett alakítani a saját szabályrendszerét. A változás természetesen nem villámcsapásszerűen következett be, hiszen Wagner kromatikus tobzódása már előrevetítette a tizenkéthangú skála megjelenését, vagy Debussy dallamalkotásának módszere, melyben a hangközök egészhangú távolságra kerültek, a zenei idő lényegi átalakulását kínálta fel. Az óvatosan induló átalakulási folyamat 1920-as években az új bécsi iskola megjelenésével lényegesen felgyorsult. Strauss volt az utolsó jelentős zeneszerző, aki még elfogadta és hitt a funkciós tonalitásban.[8] A dodekafónia alkotója Schönberg sem kizárólag atonális zenét komponált, de tény, hogy tevékenysége a modern zene egyértelmű kiindulópontjának tekinthető. A tonális zenét alkotó diatonikus skálák hangjai nem egyenértékűek. A vonzástörvények értelmében az alá-fölé rendelés alapvető jelenségként üdvözülhető. Ennek köszönhető a zene haladásának iránya, a centrum felé történű mozgáskényszere, mely azonban összetartozást és nem utolsó sorban időben rögzített irányultságot eredményez.

 

 

A zenei folyamat a múltból a jelen felé haladást, a megérkezés pillanatában pedig a jövő megidézését fogalmazza meg. A dodekafónia 12 hangja azonban egyenértékűvé vált, melynek következtében megszűnt a tonalitás, nincs hangtani centrum és nehezen követhető az idő áramlása. A gravitációt vesztett hangok önnön törvényeiknek engedelmeskedve járják útjukat, így az általuk adott zenei anyag csak egy gondosan szerkesztett, önkényes struktúrában nyugodhat meg. Az idő világos fejlődését a hangok és spontán keletkező összehangzások nyugtalan lüktetése váltja fel. Adorno szavaival élve: „A tizenkéthangú technika eközben mégsem merül ki ennyiben. A hanganyagot, mielőtt a sorok végén strukturálná, amorf, önmagában teljességgel meghatározhatatlan szubsztrátummá fokozza le...”[9] Ezt nevezi Adorno „az anyagról való lemondásnak”. Az anyagnak tehát itt saját törvényszerűsége nincs. A zene további tulajdonságainak is hasonló sorsa keletkezik. A hierarchikus, időhöz kötött formák „maradványainak felszámolása”[10]

 

 

Webern tevékenységéhez fűződik. Az idő, vagy még inkább az időfolyam kiiktatása a zenei anyagot egy virtuális térbe helyezi, ahol, ahogy Adorno írja: „ami korábban összehangzott, most mintegy anorganikus akkordként önállósul, a térbeliség abszolúttá válik...”[11]. Ebben a zenében az idő megsemmisül. Természetesen a zenei előadásnak van ideje, de a jelen fejtegetésben ez pusztán egy külső időnek tekinthető. A zenén belüli történések csak egymáshoz képest változnak, egymásnak ütközve nyernek valódi karaktert. Ezen a ponton lép be a matematikai tervezés, a rendet csak valamilyen csoportosítás, intellektuális akarat, vagy nem ritkán a véletlenszerűség határozza meg. Az alkotás folyamatában az intenció az utolsó, amely távozni kényszerült. John Cage munkásságának végpontjaként tekinthető 4 per, 33 másodperc csend-ben a modernizáció XXI. századi folyamata lezárulni látszik. Ezek után joggal tehető fel a kérdés, hogy mi a modern zene? A szabadság legmagasabb fokának ígérete? Valószínűleg nem, mert az új törvények szigorúak és olyan zárt teret alkotnak, melyben a szubjektum szabadsága csupán a „faltól falig” terjedhet. Ez a kelepce erősen csökkenti az eredetiségre való törekvés lehetőségét is. A sorvezető itt már az új hangsor, mely ugyanakkor nem vezet sehová. Olyan ez, mint az útelágazásnál való töprengés: végül elindulunk egy választott irányba, de lehetséges, hogy az járhatatlan. A nagyobbik probléma a döntés nehézsége és annak az állítása, hogy a régi már nem jó, és mindenképpen új kifejezései eszközökre van szükség. Az emberiség évszázadok alatt érlelődő kultúrtörténete során kialakult, tonalitásra épülő zenei kifejezési mód megtette volna a maga dolgát és pestiesen szólva: ennyi?  A szokásos válasz a feltett kérdésre az, hogy a funkciós tonalitás keretein belül már mindent megírtak az elődeink. Valószínűleg ez csupán a „rövid válasz”. Ennél biztosan többről van szó. A modern zenei törekvések a természet új kifejezésére, újszerű értelmezésére tesznek kísérletet, szemben a tonális klasszikával, ahol arról egy közbeiktatott, jól kipróbált rejtjelkulcs használata gondoskodik. Az érzelmi affektusok évszázados próbája biztos pont a megfelelő hatások elérése vonatkozásában. A modern zene megpróbál átlépni a már meglévő érzelmi kliséken, kiiktatva egy fontos tényezőt, nevesül az ember-emberiség-társadalom érzelmi beidegződését, közelebb jutva ezzel magához a puszta természethez. Kérdés, hogy ehhez jó utat választott-e. Az ember érzelmi pszichikai szükségleteit a tonalitás szolgálta: harmóniai kapcsolatok, feszültségek és oldások sorozatával. Végül úgyis mindent a zenehallgató dönt el. Roger Scruton írja: „ha elveszed a közönséget, elveszed a zene művészetének konkrét valóságát (...) a zene egységének, a hagyományos zene drámai erejének igazi forrása: a dallamvonalak „előrehaladása” a zenei térben. A hangosztályok és tempók szeriális szervezésének és a zenén kívülről betessékelt fizikai hangoknak pedig éppen ez az előrehaladás lesz az első áldozata”.[12]

 

Tegyük fel, hogy John Cage volt a leggyorsabb a kortársak között, amikor elérkezett a zene teljes ellenpontjáig: a csendig (ez a csend nem azonos a zenei szünetjellel). Ha haladásnak aposztrofáljuk a modernné válást, akkor merre van az irány? Képes-e az új anyag az általa teremtett időtlen térben bármilyen mély érzelmi folyamatot elindítani?

 

Végül minden bizonnyal a visszafordulás lesz a megoldás, csak a mérték a kérdés. A modernség átjárhatatlan kerítést állít, mellyel egyre növekvő feszültséget generál. Ez a gyülemlő energia, az expresszív modernséget éppoly fölénnyel roppantja majd össze, ahogy a jelenkor modernsége tette azt a 600 év alatt kristályosodó klasszikus zenei formákkal. Nehéz ma megjósolni, hogy milyen lesz a folytatás, van-e még értelmezhető anyag, van-e még olyan akusztikus kompozíció mely zenei élményként fogható fel. A jelen világunk mindennapjai a történelem sötét időszakait is idézik, melyben az ember nem az utca zaját kívánja a koncert teremben újra hallani. A szépről és a jóról alkotott elképzeléseink még nem lettek annyira modernek, hogy azok a zene és a művészetek által igazolt formában ne lennének fontosak a mindennapok csatáiban sodródó ember számára. A modern zene úgynevezett többlet tartalma még nem világos. Az alkotó velünk él, a közönség pedig pont az ő érzékenysége által lehet erősebb az állandóság és a létező szépség hitében.

 

Irodalom:

 

1.     Carlo Rovelli, Az idő rendje, Park Könyvkiadó, 2022, 99.o.

2.     Theodor W. Adorno, Az új zene filozófiája, Rózsavölgyi és Társa, 2017, 199.o.

3.     Roger Scruton, A zenéről, MMA Kiadó, 2022, 37.o.

4.     Ian Cross, „Music, Cognition, Culture and Evolution”, Oxford, Oxford University Press, 2003, 52.o.

5.     Ligeti György válogatott írásai, Rózsavölgyi és Társa, 2010.

 

6.     Eric Salzman, A 20. század zenéje, Orfeusz könyvek Zeneműkiadó, Budapest, 1980, 15.o.

 [1] Dr. Radnai Zoltán orvos-író-szabad bölcsész (filozófia-esztétika). Zeneszerzést Madarász Ivántól tanult, bölcsészetet a pécsi tudományegyetem szabadbölcsész karán filozófia és esztétika szakon végzi. Eddig több hangfelvétele CD-k, jelentek meg, valamint három verses kötete a TOM-TOM kiadó jóvoltából. Jelenleg a zenefilozófia, ezen belül az idő szerepét vizsgálja a különböző zenei korok kifejezési eszköztárában, különös tekintettel a modern zeneművészetre.

 

[2] Carlo Rovelli, Az idő rendje, Park Könyvkiadó, 2022, 99.o.

 

[3] Theodor W. Adorno, Az új zene filozófiája, Rózsavölgyi és Társa, 2017, 199.o.

 

[4] A partitúrába zárt zene valójában létezik, ahol a grafikusan megfogalmazott „jelek” által a megszólaltatás lehetősége folyamatosan adott. Az 5 vonalra rajzolt hangjegyek az akusztikus jelenségekben rejlő feszültséget szimbolizálják a zene egy sajátos létezési formáját idézve elő.

 

[5] Roger Scruton, A zenéről, MMA Kiadó, 2022, 37.o.

 

[6] Ian Cross, „Music, Cognition, Culture and Evolution”, Oxford, Oxford University Press, 2003, 52.o.

 

 

[7] Eric Salzman, A 20. század zenéje, Orfeusz könyvek, Zeneműkiadó Budapest, 1980, 15.o.

 

[8] E.S. u.o., 26. o.

 

[9] Theodor W. Adorno, Az új zene filozófiája, Rózsavölgyi és Társa, 2017, 125.o.

 

[10] Ligeti György válogatott írásai, Rózsavölgyi és Társa, 2010.

 

[11] Theodor W. Adorno, Az új zene filozófiája, Rózsavölgyi és Társa, 2017, 201.o.

 

[12] Roger Scruton, u.o.263-264.o.