BUZGA ZSANETT[1]

 

A Honegger csellóverseny, mint a zenei avantgárd példája

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Előszó. 3

 

Arthur Honegger életútja és zeneszerzői stílusa. 4

 

A Francia Hatok. 6

 

Az Izmusok. 8

 

A századforduló művészete. 10

 

A jazz betörése Európába. 11

 

Honegger csellóversenye. 12

 

Milyen adottságokkal rendelkezzen az előadó?. 16

 

Összegzés. 17

 

Felhasznált irodalom.. 18

 


 

Előszó

 

Dolgozatom témájául azért Honegger csellóversenyét választottam, mert megragadott a darab szelleme. Utána olvastam a kornak, amiben született és érdekesnek találtam.  Természetesen végigkövethetjük a korai szvitzenétől kezdve, mennyi változáson ment át a hangszeres zene, de amit a 19-20. századforduló muzsikájában a zeneszerzők alkottak, az lenyűgöző, és sok későbbi alkotás előfutára.

 

Ezt a változást a kor szelleme hozta meg. Szerintem hihetetlen bátorság, vakmerőség kellett, és nem utolsó sorban olyan emberek, akik a szabályokkal szembemenve, a társadalomból való kirekesztettség kockázatával művekbe öntötték gondolataikat. Ez az újító szándék és hit az ismeretlenben az, ami igazán megfogott engem.

 

Első élményem a darab kapcsán akkor történt, amikor egy nagyon kedves barátom játszotta, szintén a diplomahangversenyén. Mély benyomást tett rám a versenymű karaktere, nyíltsága, a dallamvilága. Közel éreztem magamhoz a darabot, és már akkor eldöntöttem, hogy meg akarom tanulni főiskolai éveim alatt.

 

Dolgozatom célja, hogy azt a művet – amit diplomám egyik műsorszámának is választottam- átlássam, és előadásomban minél hitelesebben közvetítsem. Szeretném, ha az emberek nyitottak lennének, a nem mindennapi, a szokásostól eltérő befogadására.

 

Az írás foglalkozik a zeneszerző életútjával, bemutatja a zenében meglepő fordulatokat a 20. század hajnalán, kezdetén, amiben Honegger is alkotott. Bemutatja az embereket és irányzatokat, melyek hatással voltak életére és munkásságára, valamint mélyebb betekintést enged a csellóverseny világába.

 

Az Honegger csellóverseny, mint a zenei avantgárd példája

 

Arthur Honegger

(1892-–1955)

 

1. kép Arthur Honegger

 

Arthur Honegger svájci származású zeneszerző, Le Havre-ban született. A zeneszerző meghatározó élménynek tartotta édesanyjának kellemes hangját és zongorajátékát. Édesanyja különösen Beethovent zongorázott nagy kedvvel. Feltehetőleg ezeken a zenés esteken született meg Honegger Beethoven iránti vonzalma, tisztelete. 13 éves korában kezdődik zenei képzése: a Szent Mihály-templom orgonistájától zeneelméletet s vele egyidejűleg egy helybeli tanártól hegedűt is tanult.

 

 A le Havrei-i protestáns templomban hallotta Bach két kantátáját, ami életre szóló nyomot hagyott a zeneszerzőben. Később a zürichi zenekonzervatóriumban tanult, itt hegedűtanára Wiliem de Boer volt, a zeneelmélet ismereteire pedig Lothar Kempter oktatta. 1911-ben, 19 évesen beiratkozott a Párizsi Conservatoir-ba, ahol kiderült, hogy a szó mindennapi értelmében zeneszerzői tehetsége van. Ezek az évek már csak csiszolások voltak stílusán. Itt kezdődött életre szóló barátsága Jaques Ibert-el és Darius Milhaud-val. A kortársak közül mélységesen tisztelte Debussy és Stravinsky művészetét is.

 

A tízes évek elején Európa forrongott az akkori közönséget meghökkentő modern zenei megnyilvánulásoktól. Kiváló példa erre Stravinsky Petruskája, a „Sacre” és a Tűzmadár, Debussy Szent Sebestyén vértanúsága című oratóriuma, valamint Ravel Daphnis és Chloe alkotása. A Francia Hatok közül a német hagyományokon nevelkedő Honegger stílusa volt a „legvisszafogottabb”, neki ugyanis fontos volt a dallamvonal tiszta vezetése, a hang érzékletes szépsége.

 

 A Conservatoir-ba Maurice Emmanuel zenetörténet óráin ismerkedett meg Andrée Vaurabourg-al, feleségével, műveinek első előadójával, haláláig hűséges munkatársával.

 

Honegger a kor zenei impulzusait úgy olvasztotta művészetébe, hogy nem feltétlenül formabontásra törekedett, hanem bár ő, is mint kortársai újat akart alkotni, de a jóleső, finom érzékletesség határain belül maradt. Ő maga így fogalmazott:

 

„Úgy hiszem lehetetlen előre mennünk anélkül, hogy szorosan ne kapcsolódjunk az előttünk lévőhöz. (…) A régi játék új játékosának kell lenni, mert a szabályokat megváltoztatni annyi, mint tönkretenni a játékot, s újat kezdeni.”[2]

 

Bölcs és higgadt nézetek ezek egy olyan fiatalembertől, aki a századforduló Franciaországában élt és alkotott. Bár életrajzírói szerint művészetében nem volt jellemző a Sturm und Drang[3] szelleme, mégis nekem a csellóverseny több pontja visszatükrözi ezt a hatást. Többnyire azért mégis próbálta ezt elkerülni, és ez megannyi kritikától óvta meg. Ez tette stílusát kortársainál egységesebbé, és talán jobban érthetővé is.

 

Eszközhasználatának gazdagsága, sokrétűsége segítette abban, hogy számos műfajban, a színpadi művektől kezdve a zenekari muzsikán keresztül egészen a filmzenééig megtalálta eredeti hangját. Ez a legtöbb esetben sikerült is neki. Ezt ismerte el a Zürichi Egyetem, 1948-ban díszdoktorrá avatásakor.  Élete végén Párizsban tanított. 1955-ben szívbetegségben hunyt el.

A Francia Hatok

 

Honegger zeneszerzői pályáján meghatározó tényező a Francia Hatok iránti elkötelezettsége.

 

A kezdeti felállás az Erik Satie által létre hívott Új Fiatalok (Nouveaux Jeunes) csoportja volt, de Satie 1918-ban váratlanul kilépett a csoportból, ezért Jean Cocteau a megmaradt tagokat nevezte el Francia Hatoknak. Cocteau adta ki a Kakas és Arlekin nevű zenei aforizmagyűjteményt, ezzel hadat üzenve a múltnak, s hirdetve a nagyvárosi művészet jelszavait. Ezt az üzenetet barátja, Satie nemcsak tanította, hanem alkalmazta is.

 

Satie is a francia zene azon rétegébe tartozott, aki műveivel, és stílusával is lázadt és lázított másokat.  Kezdetben a Párizsi Consevatoir-ban tanult, de tanárai tehetségtelennek könyvelték el ezért felhagyott tanulmányaival. Montmartre-ra költözött és olyan barátokat szerzett magának, mint Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine és Claude Debussy.  40 évesen beiratkozott a Schola Cantorumba, polgárpukkasztó igényeit igazolta e döntése is. Ahogy korábban említettem, elkülönült a Hatok csoportjától, de volt még olyan alkalom, amikor ismét együtt dolgozott velük.

 

 A társaság az ifjú zenészek mellett, olyan festőket és költőket karolt fel, mint Pablo Picasso és Apollinaire. Ők voltak, akik nagy szerepet játszottak Honegger életében, inspirálták és hatottak rá. Kezdetben kávéházakban zenéltek.  Satie jelszava ez volt a tehetséges fiatalok számára:

 

„Járjatok egyedül, tegyétek az ellenkezőjét annak, amit én, ne hallgassatok senkire.”[4]

 

 De ki is volt tulajdonképpen ez a korszakalkotó hat komponista? Honeggeren kívül Francis Poulenc, Darius Milhaud, George Auric, Louis Durey, és Germaine Tailleferre aki a csoport egyetlen hölgy képviselője volt.

 

A társaság tagjai aktív szerepet töltöttek be az amerikai és európai zenei életben. Nagy hatással volt rájuk Cocteau, aki különféle irodalmi művekre, színházi előadásokra hívta fel figyelmüket.

 

 A francia zene fiataljai feltétlenül az új tömegzene megteremtésének igényében egyesültek. Ezt kétféle módon lehetett elérni, ahogy Milhaud gondolta: Szembefordulni az irányzatokkal, vagy ahogyan Honegger tette: visszanyúlni a mélyebb gyökerekhez, és onnan indulni, ahol még az avantgárd és a közönség útja közös volt.

 

A „Francia Hatok”:
Darius Milhaud (1892–1955), Georges Auric (1899-1893) /a baloldali képen távollétében rajzportrén), Arthur Honegger (1892–1955), Germaine Tailleferre (1892–1983), Francois Poulenc (1899–1963), Louis Durey (1888–1979) és zongoránál Jean Cocteau (1889-1963) költő, író, festő, színész és filmrendező 1925-ben és 1961-ben

Az Izmusok

 

Avantgárd: az „avant garde” francia katonai műszóból származik, jelentése előörs.  A 20. század első felében létrejövő, az eddigi hagyományoktól tudatosan eltérő művészeti irányzatok összefoglaló neve. Az avantgárd irányzatok csoportosításait nevezzük izmusoknak, ezek lehetnek formaépítőek és formabontóak is.

 

Formaépítő: a kubizmus és a konstruktivizmus, ezek csak a képzőművészetben jelennek meg. Jellemzőjük, hogy csak gondolati alapon közelítik meg a valóságot, a hagyományos formákat veszik alapul és ezekből építkeznek.

 

Formabontó: expresszionizmus, dadaizmus, futurizmus és szürrealizmus.  Érzelmi alapon közelítik meg a valóságot, indulatosak és minden művészeti ágban hatni tudnak.

 

Impresszionizmus: A szó jelentése benyomás. Kezdetét az 1890-es évek elejére datálhatjuk, ekkor kezdte ugyanis magára felhívni a figyelmet Claude Debussy, akit korának egyik legkiválóbb zeneszerzőjének tekintünk. Az impresszionizmus az a stílus, amiben a festők, költők, zeneszerzők műveikben, a külvilág által megélt, megtapasztalt élményeiket tárják elénk. Fő ismertetője a misztikus elmosódottság, hangulati benyomások. A festészetben és a költészetben hamarabb jelentkezett.

 

A zenei impresszionizmus jellemzői, hogy nincs már funkciós összefüggés, a hallgatókra sokkal inkább a dallamok színei hatnak. Megfesti a zene a felhők gomolygását, a víz és a szél játékát. A zenekari hangzásra is a halvány, visszafogott megszólalás jellemző: szordinált vonós és rezes hangszerek, lágy hárfafutamok. A zeneszerzők elkezdték alkalmazni a modális-és pentaton hangsorokat, az egészhangú skálát, megszűntetik a tonalitást is. Az irányzat jeles képviselői közé tartozó költők: Arthur Rimbaud, Paul Verlaine. Zeneszerzők: Claude Debussy, Maurice Ravel. Festők: Claude Monet, Paul Cézanne.

 

Az expresszionizmus az avantgárd egyik legelső irányzata. Elnevezése a latin „expressio” szóból származik, aminek jelentése: kifejezés.  Az intenzív belső tartalmak megélésére szolgál, nevezik a „kiáltás művészetének” is. Fontosnak tartja a kitörő indulatok megnyilvánulását, sajátos feladatának tartja a társadalom elesettjeivel való együttérzést is. Ezen korszak alkotói ellentmondásokkal teli, diszharmonikus világban élnek. Olyan ellentétpárokkal lehet legjobban érzékeltetni a kor hangulatát, mint szegénység-gazdagság, extázis-kétségbeesés, törvény-szabadság. A magyar írók és költők is szívesen alkottak ebben a stílusban. Itt meg kell említenem Kassák Lajost, de Ady Endre, Babits Mihály és Móricz Zsigmond is szívesen merített az expresszionista elemekből. A kor egyik legtehetségesebb magyar festője Berény Róbert volt, neki köszönhetjük a méltán híres Csellózó nő festményt.

 

 A futurizmus, az egyik leggyorsabban lefutó ága volt az avantgárdnak a „futuro” olasz szóból származik. A jövő felé forduló irányzat, a múlt történéseit határozottan elutasítja. Kulcsszavai: erő, szenvedély, merészség, lázadás, küzdelem, technika és zörej.

 

Kubizmus: fő törekvésének tartja a külső forma mögötti belső struktúrák felfedezését. Pablo Picasso és barátja Braque a kubizmus legfőbb képviselői.

 

Dadaizmus: jelentése lovacska, vesszőparipa. Központja Svájc, híresebb képviselői közé tartozik Erik Satie is. Célja a provokáció, minden eszme ellen lázad, „nihilizmus”- a múlt teljes megtagadása.

 

Szürrealizmus: a létezés rejtélyét közelíti meg, a tárgyi valóság feletti tartalmak megragadására törekszik. Ihletője Pablo Picasso festő, aki megteremtője a kubizmusnak, mint avantgárd művészeti mozgalomnak. 

 

És végül avantgárd irányzatként szeretném megemlíteni a brüitizmust. Jelentése „zajzene”. Hangszerek nélküli zene. Művelői nem tartották fontosnak a hangszeren való zenék megszólaltatását, mivel úgy vélték, hogy a modern embert a gépek zaja, a városok lármája veszi körül, tehát a minket körülvevő aktuális zenének is ezeket az impulzusokat, benyomásokat kell tükröznie.

 

Ezek a színes, formabontó, újat teremteni vágyó irányzatok is inspirálták és segítették Honeggert abban, hogy minél izgalmasabb és színesebb darabokat tudjon írni a közönség számára.

 

A századforduló művészete

 

A századforduló kezdetén a meghatározó irányzat még a romantika volt.  Képviselőinek nem elég a romantika túlfűtött érzésvilága, kifejezőeszközei, ők valami teljesen újat akartak létrehozni. Az ebben a korban alkotó komponisták teljesen szakítani akartak a német hegemóniával, a zenei aktivitás központja immár Franciaország lesz. Ez azért érdekes, mert a korai francia zenében meg és-elismert alkotók után, mint például Jean-Philippe Rameau, Francois Couperin vagy Marin Marais nagy csönd volt egészen Debussy megjelenéséig. Többek között tehát neki köszönhetjük, hogy teljesen új és korszakalkotó kompozíciókkal ismerkedhetünk meg napjainkban.   Mint a zenében, úgy azirodalomban, és képzőművészetekben is nagy ívű változásokat figyelhetünk meg. Irodalmi téren olyan költők mesterművei hatottak a zenére, mint például, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé. Festők terén mindenképp meg kell említenem Renoir, Monet, és Cézanne nevét. Az irodalom, a zene és a képzőművészet közös jellemzője, hogy csak sejtet, színeket, pillanatnyi benyomásokat tükröz. A zenében a tonalitás és a forma is veszít jelentőségéből, nem ez számít többé elsődlegesnek. Jeles képviselői: Ravel, Debussy, Stravinsky, a Hatok.

 

Monet: Felkelő nap

 

A jazz betörése Európába

 

Honegger csellóversenyének megírásában a jazz volt az egyik legfőbb alkotóelem. A századforduló tájékán alakult ki. Az USA délvidékén jött létre, Lousiniaban, annak is a fővárosában, New Orleansban. A jazznek két alapvető műfaját különböztethetjük meg, ezek pedig a blues és a ragtime.  A jazz szó jelentése lelkesedést, lendületet, izgalmat jelent. Őse, az Afrikából Amerikába hurcolt néger rabszolgák zenéje. A műfaj énekes elődei a néger spirituálék, a blues, a munkadalok úgynevezett worksongok. Hangulatuk legtöbbször fájdalmas szomorúságra utal.  Legfontosabb jellemzői az improvizáció, rögtönzés, csúszkáló hangok, a ritmikában hangsúlyozott egyenletes lüktetés (beat) és az ettől eltérő egyensúly (off beat), fontos ritmikai elem a szinkópáltság, a pontozás. Gyakran alkalmaznak glissandot a játékmódjukban

 

Honegger csellóversenye

 

A C-dúr gordonkaversenyt az alábbi felvételen Msztyiszlav Rosztropovics játssza a Londoni Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Vezényel: Kent Nagano

1.Andante 00:00 2.Lento 05:52 3.Allegro marcato 10:01

Msztyiszlav Rosztropovics-gordonka, Londoni Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Kent Nagano

 

Keletkezése időpontjának 1929-et tekinthetjük, az előadást pedig a kor egyik legkiválóbb francia csellistájának, Maurice Maréchalnak köszönhetjük. A bemutatóra Bostonban került sor Koussevitzky vezényletével. Maréchal azon előadók egyike, aki nagy változásokat hozott a cselló repertoár alakulásába.

 

Maurice Maréchal 1892-ben, Dijonban született francia csellista. Tehetsége korán megmutatkozott, 15 évesen mutatja be Davidov a-moll csellóversenyét. Tanulmányait a Párizsi Conservatoire-ban végezte. Élete utolsó szakaszában professzora is volt az intézménynek. Fontos állomás életében a Lamoureux Szimfonikus Zenekarban szólócsellistaként betöltött poszt. Ez lehetőséget adott neki arra, hogy híres karmesterekkel dolgozhasson, valamint, lehetőséget kapott arra, hogy szólistaként is bizonyítson.

 

A francia csellóirodalom sokat köszönhet aktív tevékenykedésének. Ő mutatta be többek között Honegger csellóversenyét, Debussy csellószonátáját, Ravel hegedű-cselló duójában is ő muzsikált Heléne Jordan-Morhange hegedűművésznővel, szintén az ő nevéhez kapcsolhatjuk a Milhaud csellóverseny kiváló előadását. Maréchal 1964-ben hunyt el.

 

Maga a mű megkomponálása, és a hangszerválasztás tudatos lehetett a szerzőnél, mivel fiatalabb éveiben hegedűtanulmányokat folytatott, így a vonós hangszerek világa közel állt a mesterhez. Élete során több darabot is írt vonósokra, ismerhetjük hegedű-zongora, brácsa-zongora, és gordonka-zongora szonátáját is, valamint három vonósnégyesét. Érdekes, hogy kamaraszonátái közül a cselló szonátáját fogadta a közönség a legjobban. Különleges színfolt a hegedűre és csellóra írt szonatina, mely lehetőséget ad a játékosoknak, hogy megmutathassák sokoldalúságukat, mind érzelmi, mind technikai szempontból.

A gordonkaverseny nem más, mint a zongorára írt Concertino hangjának folytatása. A szerző egyébként három versenyművet írt (zongorára, gordonkára, valamint fuvolára, angolkürtre és vonósokra). Ez a koncert jelentős szerepet töltött be Honegger zeneszerzői tevékenységében, ugyanis ez az utolsó próbálkozása arra, hogy a jazz zenét érzelmes, hétköznapi természetességgel szője bele darabjába.

 


A csellóverseny három tételből áll, ami attaca követi egymást. A versenymű mind a három tételben a hármas tagoltságot követi. Az 1. és 3. szonátaforma, a középső triós forma, a „B” tagja a nagy ívű kadencia.   Az első tétel három zenei anyagon alapul. A darab egy gyönyörű, leginkább népdalszerű 4 soros dallal kezdődik, itt visszaköszönhet a gondtalan, boldog gyermekkor, amit az édesanya kellemesen megnyugtató dalai tettek emlékezetessé, legalábbis ezt gondolom az életrajz tanulmányozása után.  Ezt követi egy nagy szekundokkal hömpölygő dallam, egy igazi blues, ami keretet ad az egész műnek, és aminek hangvétele a néger spirituálékat veszi alapul.

 


 

A következő átvezető részben érezzük leginkább Honegger figyelmét a futurizmus és a brüitizmus felé.

 

Honegger érdeklődött a járművek iránt, szerette a vonatokat, ezt tükrözi az 1923-ban megírt Pacific 231 is. A későbbiekben talán Honegger legsikeresebb műve lett, s az új zenei irányzat a brüitizmus vezéralakjának tekintette őt. A gőzmozdony ritmikus zakatolása olyan ihletettséget ad neki, hogy itt is az első tételben következő rész, hűen adja vissza a vonat robosztus hangját.  Ez a rész a futurizmus jegyeit viseli. A téma pontozottsága miatt barokkos hatású is, és rendkívül nagy kontrasztot képez például, az előtte megszólaló melódiával. Ez a tétel első, igazán nem várt fordulata, ami természetesen nem csak a vonat „effektre” emlékeztet, hanem a brüitizmusra jellemző zajzenét is felismerhetjük benne. Itt a zenekar előrevetíti a témát, amit néhány ütemmel később a szólista fog megszólaltatni. Technikai szempontból nem könnyű hely, a jobb kéznek egy igen impulzív, markáns hang megszólaltatására kell törekednie. 

 

Ezt követi a szinkópákba beágyazott kezdő dal visszatérése újabb ritmikai elemekkel (nagy triola). Nehézsége a darab alaphangnemétől való eléggé távoli moduláció. Míg a legelején C-dúrban, itt Cisz-dúrban tűnik fel.  Rövid kidolgozási szakasz után a melléktémaszerű – Szőllősy által songokra emlékeztető – blues-téma, majd fordított sorrendben az átvezető szakasz indulatokkal teli, heves taktusai.

 

 Egy váratlan fordulattal a szerző visszahozza a mű legelején lévő bevezető dallamot, ez a hídformát sejteti a visszatérésben. Ezt a szerepet most a fúvósokra osztja (fagott, klarinét, fuvola, oboa) míg a csellista harminckettedekből álló skálaszerű futamokat játszik. Ezen a pontján a darabnak szintén magas elvárásoknak kell megfelelnünk hiszen, igényli az intenzív, minden hangot „elbeszélő” bal kéz mozgalmasságát, a vonóval pedig egy egészen sejtelmes, misztikus hangszínt kell képeznünk.

 

A kódában a szólista hozza vissza, megkomponált lassításként augmentálva kezdve a már sokszor említett blues-szerű dallamanyagot, mintegy keretet adva az első tételnek. Ebből a tételből érzékelhetjük, milyen erőteljes Honegger kapcsolata a kor szellemiségéhez, mindezt a klasszikus forma keretén belül.

 

A második tétel

2. Lento 05:52

Honegger életkorára tekintettel jóllehet még nem vehetett részt a Párizsi Világkiállításon, 1889-ben, de az a hatás, amit az ottani gamelán zenészekből álló csoport elindított a kor zeneszerzőiben, itt a második tételben nála is feltétlenül érezteti hatását. Ezt az egzotikus muzsikát különben sok nyugati zeneszerző nagyra értékelte, Debussy, Britten, Poulenc, de még Bartók zenéjében is fedezhetünk fel a gamelán zene előtt tisztelgő elemeket. A második tételről mondhatjuk, hogy egy dal közé ágyazott kadencia.  Különös hangulatot ad a zenekarban elhangzó ritmuspárbeszéd, amit a nagybőgő col legno[5] technikával és a fiszre hangolt timpani játszik. A tétel elején elhangzó dalban, sokszor fordulnak elő hangismétlések, melyhez Msztyiszlav Rosztropovics a következőket fűzi:

 

 „Az egyazon hangon történő ujjcsere a zene karakteréből adódó megoldás, egy kiegészítő glissando kívánkozik az egyik ujj másikra cserélésének pillanatában.”[6]

 

 

Ez a zene továbbvezet a kadenciához, ami az expresszionizmus jegyeit viseli rendkívüli hevességével (strepitoso).  Három egymást követő, egyre jobban kibővített és gyorsított motívum kezdődik ezután, ami rávezet egy kettősfogásokkal teli, igen szenvedélyes parlando dallamra.

 

A kadencia után, visszatér a négy soros dal, a tétel lezárásának formai szempontjából azonban csak az 1. 2. és 4. sorok jelennek meg. Itt igen, impozáns, lüktető a zenekari kíséret. A második tétel után játszható fakultatív kadencia, de talán legismertebb az, amit Maurice Maréchal írt, a tételek jól ismert témáit válogatva össze, bővítve ki. A kadencia után rögtön következik a 3., egyben utolsó tétel.

 

A harmadik tétel 

3. Allegro marcato 10:01

Az egész tételt átszövi egy sűrű polifónia, melyet legfontosabb példaképétől, J. S. Bachtól kölcsönözhetett, és ami miatt a tételen erősen érződhet a barokk hatás.  A tételt különböző ritmikai játékok színesítik, érdemes megfigyelnünk a ritmus ütemekben való elhelyezését, mely során felfedezhetjük, hol ismétli az egyes elemeket, hol eltolja, hol bővíti.  Az elején lévő karakter megformálásához kitűnő eszköz a martelé vonás. Ilyen tiszta képletben ritkán jelentkezik a zeneművekben. Pontos eljátszásához szükséges a vonó teljes szőrfelülete, nagy sebesség, de leginkább a hangok közötti szünetek adják meg a vonás milyenségét, és a rákövetkezendő indítást. A kantiléna játékkal ellentétben itt a vonó anticipálja a hangok megszólalását.

 

 Ezt követő gyors triolás rész egy egészen más vonásnemet, technikát igényel itt a detaché lép érvénybe, amit végig húron, kis vonóval igen sebesen kell játszanunk, figyelembe véve a francia detaché[7] igazi jelentését.

A kidolgozási részben egyenletes nyolcad mozgásból álló zakatoló rész, szintén e korhoz kapcsolható, gépies mozgást idéz. Mit sem törődve a körülötte lévő szólamokkal halad előre. Ez a futurizmus erőteljes vonása, szemben a múlttal, csak arra koncentrálni, hogy újat alkossunk. Az ezt követő rövid kantiléna egy igazi francia téma, dallam, ami beletorkollik a főtémába, a reprízbe.  A kódaként szereplő lezárás előtti lento rész, más ritmusban hozza vissza a jazz-es dallamot, majd egybesűrítve a tétel legjellemzőbb két ritmusképletét, presto jelzéssel lezárja művét. A darabot Maréchal 1930. február 17-én mutatta be.

 

Milyen adottságokkal rendelkezzen az előadó?

 

Az Honegger csellóverseny előadása zenekarral, nem könnyű feladat. A hangszer hangi adottsága nem megfelelő arra, hogy felülemelkedjen a helyenként zajosnak is mondható zenekari kíséreten.

 

 A csellistának rendelkeznie kell igényes, telt hangszínnel főleg a népdalszerű részek megformálásánál. Továbbá, a kimagaslóan impozáns hang azért is fontos, mert a rendkívül gazdag hangszerelés miatt a zenekar bármelyik hevesebb résznél túlharsoghatja a szólistát.

 

A zongorával való játék nehézsége, hogy néhol négykezes kíséretre van szükség a sokrétű zenekari szólam előidézéséhez, a minél pontosabb zenekari hangzás visszaadásához.

 

 Több szempontból is virtuóznak kell lenni, mind gyorsasági szempontból, mind a hirtelen más és más érzelmi töltetek megjelenítésekor, a differenciált ritmikai, jazz-es hatású szinkópás ritmusokról nem is beszélve. Nehézség még az elég magasan lévő kettősfogások eljátszása. Ennek tisztaságához, sok gyakorlásra, és magas színvonalú hallásra, fizikailag pedig egy erős, és rugalmas balkézre van szükségünk. Talán az egyik legfontosabb tényezője az előadásnak a bátorság. Igazi lelkesedés kell ahhoz, hogy egy ilyen komplex, technikai kihívásokkal teli művet tanuljunk, és véleményem szerint bátorság kell ahhoz is, hogy az előadás után milyen reakciókkal nézhetünk szembe a közönség részéről.

 

 Az előadónak igen sokoldalúnak kell lennie, megmutatva és átélve a mű végletesnek is mondható érzelmi világát.

 

Összegzés

 

Szerencsésnek érzem magam, hogy alkalmam nyílt megismerni az Honegger csellóversenyt. Élveztem azt az időt, amit a dolgozat megírására fordítottam, és amely által megismertem a francia zene, irodalom és képzőművészet jeles alkotóit, s műveiknek töredékét. A csellóverseny igazi kihívást jelentett számomra. Azt várja el az előadótól, hogy legyen képes átlépni saját határait, tudjon egyik pillanatról a másikra váltani karakterek, és a vele járó érzelmi síkok között.  Véleményem szerint ez a stílusú zene megtanítja az embert arra, hogy befogadóbb legyen.  Mivel egy teljesen új zenei értelmezést közvetít, úgy gondolom fontos a kor s a zeneszerző háttértörténetének megismerése.

 

Felhasznált irodalom:

Szőllősy András: Arthur Honegger (Gondolat kiadó, Budapest, 1980)

 

https://hu.wikibooks.org/wiki/A_zene_t%C3%B6rt%C3%A9nete/Impresszionizmus

 

http://www.krg.hu/frame/e_szertar/doc/enekzene/09.pdf

 

Kovács Sándor: Orfeusz Hangzó Zenetörténet, Késő romantika és XX. Század (I.),

Kiadja a Nemzeti Kulturális Alap Kollégiuma

 [1]Buzga Zsanett (előadóművész-klasszikus gordonka szak)  szakdolgozat 2016-ban készült a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenei Intézetében. Konzulens-tanár: dr. Iván Klára gordonkaművész.

 

[2] Szőllősy András: Honegger 39. oldal

 

[3] Sturm und Drang: Vihar és vágy, német szellemi mozgalom elnevezése

 

[4] Szőllősy András: Honegger 69. oldal

 

[5] Col legno: A húrnak a vonó fa részével való megszólaltatása

 

[6] Honegger: Cello concerto Muzyka Msokva, a szólóstimm 4. oldala

 

[7] Detaché: kicsi részvonások egymásutánja. Papp László: Gordonka hangszeres tanításmódszertani jegyzet, Pécs 2015.