DR. HABIL DUFFEK MIHÁLY[1]

 

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel …

Zenehallgatás az óvodában

 

 

 

A zenehallgatás fogalma, a zene hatásmechanizmusa

 

Mielőtt a zenehallgatás óvodai szerepére térnénk, mindenekelőtt célszerű meghatározni annak fogalmát. A zenehallgatás – akár tudatos, akár spontán módon történik –, mindenképpen egy olyan külső hatás, olyan élmény, amely a verbális kommunikációtól eltérően az időben megszólaló hangok által fejti ki hatását. A felnőttek világában a zenehallgatás lehet tudatos, művészi élményt nyújtó, elemző, vagy éppen relaxáló, szórakoztató szándékú, akár háttérzenei szerepben is. Amennyiben a zenehallgatás személyiségformáló, nevelő szerepét vizsgáljuk, úgy mindenképpen a zene tudatosan válogatott, előzetesen eldöntött célzattal felhasznált hatásmechanizmusához nyúlunk. Lehet ez vokális vagy hangszeres zene, mindenképpen fontos kritérium, hogy értékes zene legyen, amely vagy művészi igényű komolyzene, vagy a zenei anyanyelv, a népzene vokális és hangszeres világát hozza közel a zenét hallgatóhoz.

 

A történelemben a zene emberekre gyakorolt hatását már az ókori társadalmakban is ismerték és fel is használták (pl. az ókori Kína császári harangjának alaphangja). Platon az Állam c. munkájában a művészeteket általában a fegyelmet fellazító, nem kívánatos jelenségnek minősíti, kivéve a zenét, amely az intellektusra, a teljes személyiségre hat, tehát az állam fel tudja használni saját belső rendjének fenntartására.

 

Kodály Zoltán híres mondatát idézzük, amikor megállapítjuk, hogy a gyermekhez a zenét már kilenc hónappal születése előtt meg kell ismertetni. Szimbolikusnak is gondolhatnánk ezt a mondatot, de a tudomány ma már bizonyított tényként ismeri azt, hogy a magzati életben már szerepe van a külső és belső hangoknak, a születő csecsemő már ismeri az őt körülvevő hangokat. Ha ez valóban így van, akkor a zene is ezek közé tartozik.

 

A zenei adottságok és hajlamok gyakran még a beszéd megtanulása előtt jelentkeznek, önkéntelenül, a játékba feledkezve hallhatjuk a kisgyermek „énekelgetését”, apró kísérleteit egy-egy dallamfoszlány eléneklésére, olykor kristály tiszta intonációval. Ez az egyik legfényesebb bizonyítéka annak, hogy a zene a legegyszerűbb formájában is személyes ügy a kisgyermek számára, a mindennapi élet, tevékenykedés része. Természetes jelenség, ezért ezt tudatosan használhatjuk az óvodában, amikor a zene hallgatására, aktív zenélésre, éneklésre kerül sor. Ahogyan a felnőttnek, úgy a kisgyermeknek is elsősorban élményt jelent a zene. Közvetlenül hat a lélekre, ezért van nagy szerepe a személyiség formálásában. A zenével tehát nevelni lehet, a teljes személyiségre lehet hatni.

 

A zene kommunikációs mechanizmusának ismerete sok jelenséget megmagyaráz, amelyet kisgyermekeinken spontán reakciók formájában észlelünk. Központi kategória a hang, amelynek jelentése van. Ugyanúgy primer jelentése is, mint minden környezeti hangnak, amely a szülőtől, más emberektől, gépektől, kellemes vagy veszélyes dolgoktól származik. A sokszor tapasztalt hangjelenségek esetén, ahogyan beszédbeli fogalmaink kialakulásában is, úgy a zenei hangok esetében is létrejön a hangok absztrakciója, elvont jelentése, amely már nem közvetlen információ, hanem felidéz valamilyen érzelmet, tartalmat, jelenséget. Tudjuk jól, hogy az énekelt, rögzített frekvenciával megszólaló hang magára vonja a figyelmet, ezért közvetlenebb, intenzívebb hatása van, mint a beszélt nyelv hangjának. (Ezt a jelenséget a vallások liturgiája is használja, a fontos dolgok énekelve elmondása az istentiszteleteken, miséken természetes dolog.) Arra is van példa, hogy a nagyothalló, szájról olvasó ember a zene hangjait különösebb nehézség nélkül hallja és észleli a minőségi különbséget is a hangok között (dinamika, színezet). A hang érzelmeket kelt, és fiziológiai folyamatokat is befolyásol. Köztudott tény, hogy a zene hallgatása közben például hangképző szerveink izomzatát is stimulálja a hallott zene, szabályos rekedtségig mehet ez a hatás.

 

A másik, fontos zenei kategória a zenei történések időbelisége, amelyet a tempó, a ritmika fejez ki. A zeneművészeti alkotás ugyanis eseménysor, s mint ilyen, időben zajlik, így a ritmika önálló jelentéshordozó. Intenzitásának egyszerű bizonyítékait láthatjuk akkor, amikor hatását vizsgáljuk például a szívdobogás frekvenciájára, vagy éppen önkéntelen testmozgásainkra. Valójában ez az a zenei kommunikációs elem, amely a tánchoz való kötődését a zenének elemi módon lehetővé teszi. A zeneóvodában, a legelső zenei élményekhez a kezdet kezdetétől fogva mozgást (járást, tapsot, guggolást, leülést, felállást stb.) társít a zenepedagógus. A gyermekjátékokban összefonódik a játék cselekményéhez társított zene. A korábban említett zenei élmény tehát, a fenti kommunikációs hatásmechanizmus révén komplex élménnyé, eseménnyé formálódik a kisgyermekben.

 

 

Sokan és gyakran fejtik ki gondolataikat a zene beszédszerűségéről és a beszéd zeneiségéről (Nikolaus Harnoncourt: A beszédszerű zene). Való igaz, az ember hangokkal végzett kommunikációja a beszédet és a zenét egyaránt jellemzi, sok hasonlóságot mutatva. A beszéd verbális tartalmát ugyanis nem csupán egyszerű, monoton fizikai hangrezgések kísérik, hanem a tartalomhoz kötődő érzelmeket megjelenítő hangszínezetek, hangerők, sőt, a beszéd ritmusának, sebességének alakulása is jellemzi magát a beszédet. Verbálisan nem értett beszédből is pontosan kikövetkeztethető a beszélő pszichés állapota, főbb személyiségjegyei, olykor még az elhangzó szöveg egy-egy tartalmi eleme is. A zene beszédszerűsége pedig abban rejlik, hogy értelmes formai egységeket tartalmaz ugyanúgy, mint a beszéd, frázisai, periódusai, mondatai hasonlóan épülnek fel. Ugyanakkor igaz Claude Achille Debussy mondata is: „A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér”. A gondolat igazságtartalma a legtisztábban a hangszeres zenében érhető tetten, ahol nincs verbális tartalom, csak a hang maga. A hangszeres zene hatása a gyermekekre és a felnőttekre egyaránt eltér az énekelt zenétől: elvontabb hangzó megjelenítése miatt több a befogadói szabadság, szabadabb a fantázia, olykor a vokális zenétől eltérő gesztusok hallhatók. A hangszerek, amelyeket egykor a magyar nyelv „zeneszerszámok”-nak is nevezett, képesek építési sajátosságaik, utánzó képességük, hangterjedelmük révén különleges asszociációk keltésére.

 

Az előző gondolatok fényében a zene gyermekre gyakorolt hatásának komplexitása tapasztalati és elméleti szempontból egyaránt totális, cselekvést kiváltó jelenség. Ezért is kell rögzítenünk azt, hogy a zenehallgatás az óvodában nem úgy zajlik, mint azt a felnőtt korban általában megszoktuk.

 

A zene hatásmechanizmusának számos eleme kézzel fogható, hiszen olyan nyelv, amely mindenki által érthető. Ha vannak is egymástól olykor jelentősen eltérő „zenei nyelvjárások” a világban, igazán a lényeg bármilyen zenében azonos: hangok általi lelki tartalom átadása, annak befogadása. Ennek a megállapításnak az áll a hátterében, hogy bármilyen nemzetiségű emberben sok tekintetben azonos reakciót váltanak ki a hangok, mert a lélekre hatnak. A zene legfeljebb kifejezőeszközeiben tér el az egyes kultúrákban, de éppen, mert a hangok révén képzeteket, érzelmeket kelt, sokkal univerzálisabb kapcsolat jön létre a zene és hallgatója között. E misztikusnak és varázslatosnak tűnő folyamat, mint említettük, sok tekintetben konkrét. Idegrendszeri, hormonális hatást élünk meg a zenélés közben is, és a zene befogadása közben is. A személyiség egészére gyakorolt hatás is többek között ezzel magyarázható, ugyanis agyunkban az érzelmek, az idegrendszeri reakciók, a hormonális szabályozás központjai szorosan egymás közelében elhelyezkedő területek, amelyek egymásra közvetlen hatással vannak. 

 

1.     Spontán és irányított zenehallgatás

 

A zenével két módon kerülhet kapcsolatba az óvodás kisgyermek:

-spontán zene (áruházakban, médiában hallott háttérzene, felnőttek aktív zenélése, pl. családtagok, ismerősök)

 -irányított zenehallgatás (zenei felvétel meghallgatása, énekelt zene hallgatása, aktív részvétel a zenélésben)

 

A spontán zenei hatásokat a társadalmi gyakorlatban általában a könnyen fogyasztható, egyszerűbb zenei szerkezetű, szórakoztató zene jelenti, amelyektől a kisgyermek sokszor nem tud függetlenedni, mert nincs lehetősége kivonnia magát hatása alól. A háttérben szóló zene olykor teljesen észrevétlenül hat a gyermekre, és formálja a zenéről alkotott képét, könnyű befogadása révén egyfajta etalonná válik azon a tiszta fehér lapon, amelyre gyermekeink korai emlékei íródnak… Ez az a hatás, amellyel az óvodapedagógusnak meg kell küzdenie tudatos, válogatott repertoárral és jól kidolgozott pedagógiai ráhatással. Az irányított zenei tevékenység éneklés és/vagy hangszerjáték formájában jelenhet meg az óvodai gyakorlatban, döntően csoportos együttlét formájában. A zenei hatásmechanizmus tudatos felhasználása, a fokozatosság elvére épülő pedagógia nélkülözhetetlen ebben a tevékenységben.

 

Az zenehallgatásban, a zenei együttlétben felhasználható repertoár természetszerűleg az a magyar gyermekdal kultúra, a folklórnak az az értékes része, amely sok évszázad generációinak felnevelésében jelentette a zenei élményforrást a gyermekek számára. E zenei anyanyelv felhasználása ma, a 21. században fokozottan időszerű. Nem túlzás, ha megállapítjuk, hogy az óvodapedagógus az első számú letéteményese a magyar zenei anyanyelv megismertetésének a kisgyermekekkel. Kodály zenei nevelési koncepciója ezt természetes zenei anyanyelvi alapnak nevezi, hiszen a koncepció kidolgozásakor a magyar falusi valóság jelentősen különbözött a maitól. A tömegkommunikáció mai eszközei még nem voltak jelen a falusi társadalomban, sokan még akkor sem engedhették meg maguknak a technika új vívmányainak megvásárlását, amikor már azok megjelentek. A falu társadalmának eseményei és a hozzájuk kötődő mindennemű zenei megnyilvánulások az élet természetes velejárói voltak. A mai, urbanizálódó falvakban visszaszorulnak a közösség korábbi eseményei, a mobiltelefonok, a televízió, a számítógép és más technikai eszközök jelenléte jórészt növeli is a távolságot az emberek között, de legalábbis fellazítja az egymásrautaltságot. Így a zenei anyanyelv mindennapi használata egyre inkább háttérbe szorul, elmennek azok a dédszülők, nagyszülők, akiknek ajkán még megszólal a népdal, a gyermekdal… Furcsa érzés megtapasztalni, hogy például egy Tisza menti kis falu hétvégi mulatságára Budapestről érkeznek táncházi zenészek és táncosok, holott a természetes helye ezeknek éppen a vidék kis településein volna magától értetődő… Ezért mondjuk azt, hogy elengedhetetlenül fontos az óvodapedagógus szerepe a zenei anyanyelv átörökítésében. A fenti okfejtésen kívül ez már csak azért is indokolt, mert a magyar gyermekdalok jellegzetessége, hogy hangterjedelmük alkalmazkodik a kicsinyekhez, szövegük jelentése pedig vagy a gyermeki világból vett tartalom, vagy olyan új jelenségeket ismertet meg a gyermekekkel, amelyeket személyes életükben nem tapasztaltak, de el tudnak képzelni. Ehhez kapcsolódik az a gyermekjáték kultúra, amelynek gazdag forrásai a magyar szakirodalomban is bőséggel megtalálhatók.

 

Lehet-e komolyzenét hallgatni kicsinyekkel? Bizonyára még a kérdés is meglepő, mint amennyire természetes is az erre adott igenlő válasz. A hangszeres zene már e korai életkorban sem hiányozhat a repertoárból. Természetesen eltérő az alkalmazás, mint az éneklés esetén. A hangszerek színes világában más élmények érik a gyermeket, mint a vokális zenében, ugyanakkor a cselekvő részvétel itt is kialakítható a zene hallgatásához kötötten.

 

Milyen tehát az az óvodapedagógus, aki zenét hallgattat a gyermekekkel, aki aktív zenéléssel ad élményt kicsiny társadalmának. Mindenek előtt maga képes a tiszta éneklésre, az esztétikus interpretációra, azaz éneklése mintául szolgál és a kisgyermeki utánzást figyelembe véve jó példa a gyermekek számára. Bizonyos szintű zeneértés mindenképpen követelmény. Tisztában van azzal, hogy a zene különböző paramétereit hogyan lehet felhasználni az élményszerzésben, és azzal is tisztában van, hogy teljes személyisége ilyenkor talán még fokozottabban hat, mint más tevékenységek során. Nagyon hasznos és a gyermekek számára igen érdekes, ha ért a hangszerjátékhoz (furulyázás vagy egyszerű ütőhangszerek megszólaltatása). Élő zenei előadása a gyermekekre leginkább ható tevékenység, ahogyan ez felnőtt korban is közismert, hiszen a felvételen rögzített zene hallgatása és a hangversenyen megélt zenei élmény hatása nehezen összehasonlítható. Az óvodapedagógus tisztában van azzal, hogy a gyermekek közösségben megélt zenei élménye azért is hatékony, mert a zene nyomán keletkező élmények, érzelmek kifejeződése révén a gyermekek egymásra is hatnak. Nem véletlen a felnőtt társadalomban sem az a jelenség, amely a közösen megélt katarzishoz kötődik egy színházi vagy zenei előadás folyamán, s ki ne ismerné a tömegpszichózis jelenségét. Az óvodapedagógusnak természetszerűleg ismernie kell a gyermekeket körülvevő családi viszonyokat is, hiszen otthon is találkozik a gyermek a zenével valamilyen formában. Ezért hatékonyak és hasznosak azok az alternatív zenepedagógiai módszerek (Suzuki, Orff), amelyek a gyermekek mellett a szülőket is bevonják a zenei nevelésbe.

 

2. A zenehallgatás képességfejlesztő és ismeretbővítő hatása

 

Az óvodai napi programban a zenehallgatáshoz, a zenével való aktív foglalatossághoz olyan kellemes, komfortos környezet szükséges, amely eleve kellemes a gyermekeknek. Akkor sikeres az esemény, ha a zenét a gyermekek legalább annyira óhajtják, mint maga az óvodapedagógus. Kiemelendő, fontos, hogy a zenei lét ne jelentsen korlátozó fegyelmet, inkább motiváljon az önkéntelen figyelemre és együttműködésre. Ezzel talán sikerül elérni azt, hogy a gyermekek tudatában, érzelmeiben a zenélés, az éneklés, amely összekapcsolódik más tevékenységekkel is, kellemes és sokszor megismétlendő foglalkozás. Semmiképpen nem kell csodálkoznunk a zenéhez kötődő „fegyelmezetlen” gyermeki viselkedésen, hiszen ez jelzi a legjobban a zene közvetlen hatását. Ezekre a spontán hatásokra és reakciókra az óvodapedagógus számít, és tudatosan úgy állítja össze a meghallgatott, elénekelt zenei repertoárt, hogy azok az általa kívánt reakciókat váltsák ki, így kézben tarthatja a gyermekcsoport fegyelmét, megőrizheti érdeklődésüket. Jól ismert tény, hogy a kicsi gyermek kifejlődő rendszertudata a megadott napszakban, vagy más játéktevékenységhez kötődően kívánja, hogy a kellemes esemény megismétlődjön, és büszke magára, ha sikerrel tevékenykedhet. Az éneklés mozgásokhoz, gesztusokhoz kötése pedig megszemélyesíti a zenét, olykor szerepjátékot is igényel, amelyet a gyermekek szívesen játszanak.

 

Milyen képességekre hat a zenével való foglalatosság?

Legfőképpen a hallási funkciókat említhetjük, amely megállapítás nem a hallás érzékelési funkcióját érinti, hanem elsősorban a hallott hang értelmezését, feldolgozását. Ezért megállapítható, hogy a belső hallásra, annak részterületeire közvetlenül hat a zene, fejleszti azt, tapasztalatok révén a hang absztrakcióját segíti. Ez a fejlesztő hatás kiterjed a hang színezetének, dinamikájának, intonációjának értelmezésére, értékelésére is, természetesen az élmények szintjén. Kiválóan használható a zenehallgatás az analitikus hallás képességének fejlesztésére, amely a felhangzó zene valamely elemének kiválasztásával (hangszer hangja, ismétlődő téma felismerése, egy-egy jellegzetes ritmusképlet beazonosítása, többször megjelenő zenei gesztus, karakter felismerése stb.) történik.

 

A zenélés időbelisége, lüktetése segít a mozgáskoordináció fejlesztésében, az idő kontrolljának, megélésének kialakulásában, a legismertebb és legegyszerűbb ritmikai képletek révén a zene speciális időbeli, ritmikai szerkezetére is rávilágít. Tudjuk Kokas Klára zenepedagógiai tevékenységéből, kutatásaiból is, hogy a zenélés folyamán megszerzett tulajdonságok transzferhatása bizonyított tény, tehát a személyiség így kifejlődő, átlagon felüli tulajdonságai minden tevékenységben hozzájárulnak a magasabb képességekhez.

 

 A zene emlékezetre gyakorolt fejlesztő hatása ugyancsak ebben a sorban említendő. Bármilyen színes is a gyermek fantáziája, a zenei foglalkozás felhasználja, de bővíti is, új elemekkel gazdagítja, így a kreativitás is fejlődik, fantáziadús, színes világ tárul fel a kisgyermek előtt. Mindezek megalapozzák a majdani, felnőttkori zenehallgatás alkalmazását, amikor a zenét hallgató felnőtt számtalan információhoz jut a zene révén egyes korok zenei stílusairól, zeneszerzői mentalitásáról, érzelmi rezdüléseiről.

 

A zene hallgatását különböző asszociációkra használhatjuk fel. Ennek is különböző szintjei vannak: gyermekkorban még a mindennapi élet eseményeihez, a mesevilághoz, a játékhoz köthetőek az asszociációk. Később ezek a kapcsolódások jelentősen bővülnek, gondoljunk csak a többi előadóművészethez való közvetlen kötődésre, vagy olyan elvontabb területekre, mint a zene által felidézett történelmi események, irodalmi kapcsolódások, a hitélethez kötődő asszociációk, a képzőművészetekhez kötődő képzettársítások. Az asszociáció fejlett képessége az egész gondolkodás fejlődését is jelentősen elősegíti.

 

A kisgyermek érzelmi intelligenciájának megalapozásában a zenehallgatásnak, a zenével való személyes kapcsolatnak döntő szerepe van. Kisebb gyermekek minden spontán metakommunikációs megnyilvánulásán azonnal meglátszik a hallgatott zene érzelmeket kiváltó hatása, ezért nagyon gondos és hozzáértő tanárra, óvodapedagógusra van szükség a felhasznált repertoár életkori sajátosságok szerinti kiválasztásához. Ez a gondosság azért is döntő fontosságú, mert a felnőttkori viszony a zenéhez éppen ebben a korban dől el, függően attól a zenétől, amellyel kapcsolatba kerül a gyermek.

 

A hangszerek megismerése (mind a művészi zene, mind a folklór esetében) a hallgatott zenéhez társítva, különösen élő előadásban a gyermekek számára kivételes és emlékezetes élmény. A hangszerekhez társuló hang és az adott hangszer zenei megjelenítő képessége, szerepe olyan alapélmény, amely felnőtt korra „zeneértővé” teszi a gyermeket. Ez a momentum egyben oka is annak a jelenségnek, hogy a felnőtt társadalom földrajzi megoszlása szerint ez a zeneértelmezés a különböző társadalmakban a hagyományok miatt az ismert különbségeket mutatja.

 

Sokszor felmerül az a kérdés, hogy vajon az a gyermek, aki nem rendelkezik különösebb zenei adottságokkal, képességekkel, vajon nem fogja-e elutasítani a zenét, vagy nem fog-e alapvetően rossz érzelmeket kötni hozzá. Tapasztalat, hogy a megfelelő zenei képességek a zene produkálásához, a zenéléshez kellenek, de az ezekkel nem rendelkezők, vagy csak igen alacsony színvonalon rendelkezők döntő többsége a zene befogadására ugyancsak alkalmas, szereti azt, ezért nem szabad különbséget tenni a zenehallgatáskor gyermek és gyermek között. Olykor még az is tapasztalható, hogy a zenei irányultsággal nem rendelkező, de a zenét szerető ember függetlenebbül tudja hallgatni a zenét, mint zenész társa, ezért értékelésében is szabadabb, nem kötik őt már meglévő zenei ismeretei.

 

A meghallgatandó zeneművek repertoárjának kialakításakor igen gyakran felmerül annak dilemmája, hogy vajon kövessük-e a zenetörténet kronológiája szerinti stílusok szerepeltetését, s mintegy a múltból érkezzünk meg a mába, vagy fordítva, a zenei jelenből jussunk el az egyes történelmi korokba. Sokan úgy gondolják, hogy a kisgyermek még nem képzett abban, hogy kortárs zeneműveket hallgasson (hány felnőtt ad tanúbizonyságot a mai zeneművészet alkotásainak elutasítására…), ezért a múltból induló, kronologikus rendező elvet tartják helyén valónak. Aki megpróbálta már ennek ellenkezőjét, tehát a ma zenéjéből haladni a múlt felé, az tudja, hogy a gyermekek – megfelelő előkészítés esetén – nem utasítják el a kortárs zenét. Sőt, olykor felnőtteket meghazudtoló módon képesek az érzelmi-hangulati kötődésre és a befogadásra. A magyarázat kézenfekvő: kevés még az élmény, a tradíció, nincs még előítélet, teljes a nyitottság, és a gyermek azt fogadja el etalonnak, amit a felnőtt annak mutat be neki. Ez a jelenség ad bátorságot annak, aki a mai zenéből indul ki. Ez a kérdés még messzebbre vezet: a ma komponált zenék is ugyanúgy a befogadó közönség számára íródnak, mint régen, az e műveket befogadó közönség nevelése pedig éppen itt, a kisgyermekkorban kezdődik el.

 

A magyar nyelven megtalálható óvodai zenei foglalkozásokról szóló szakirodalom, Kodálytól Forrai Katalinig, Törzsök Béláig és még a téma számos ismerőjéig nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy az óvodai munkában a zene jelenléte természetes és értékes legyen, hogy amint Kodály vallotta: a gyermeknek mindig a legjobbat, a legnemesebbet kell kapnia mindenből, így a zenéből is.

emeritus

                                                                                                                       

Ajánlott irodalom:

 

Kodály Zoltán: Zene az óvodában Zeneműkiadó, Budapest 1958.

 

 

Törzsök Béla: (2004) Zenehallgatás az óvodában Editio Musica, Budapest, 2004.ISBN: 9789633307564

 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás Tankönyvkiadó, Budapest, 1984

ISBN 9631780937

 

 

Bernsein, Leonard: Hangversenyek fiataloknak Zeneműkiadó, Budapest, 1974.

Decker-Voigt, Hans-Helmut: Zenével az életbe. A hangok szerepe a várandósság idején és kisgyermekkorban Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9789632428727

 

Nikolaus Harnoncourt: A beszédszerű zene Editio Musica, Budapest, 1989.

ISBN: 9633306817

Forrai Katalin: Ének a bölcsődében Zeneműkiadó, Budapest, 1986.

ISBN: 9633305918

 

 

Forrai Katalin: Ének az óvodában Zeneműkiadó Kft. Budapest, 2013.

ISBN: 9789633307601
Mönks, Franz J. – Ypenburg, Irene H.: A nagyon tehetséges gyerek Akkord Kiadó, 1998.


Teleki Béla: Magzatkönyv Korda Kiadó, Kecskemét, 2000.

Urbánné Varga Katalin (szerk.): Hang és lélek: Új utak a zene és a társadalom kapcsolatában. Magyar Zenei Tanács, 2002.

 

J. Kovács Judit: Ölbeli mondókák – Miért énekeljünk, zenéljünk nap mint nap? – a zene hatása a kisgyermek fejlődésére. Internetes honlap 

 

Hovánszki Jánosné: (2008) Zenei nevelés az óvodában (Szöveggyűjtemény) Didakt Kiadó ISBN: 978 963 87120 5 9

 [1]Prof. Dr. habil. Duffek Mihály zongoraművész, professor emeritus emeritus