Ajánlott közérdekű tankönyv – élményekből[1]

 

 

Különleges kötet jelent meg az MMA Kiadónál 2022-ben, a méltán a „Kor –Kultúra – Kapcsolódás” tematikába sorolva. A címlap differenciált betűméretei informatívak, amennyiben a reflektorfény Bartha Dénesre (1908-1993) irányul (a címlapkép egyaránt sugallja tiszteletreméltóságát és emberi barátságosságát), akinek a Pester Lloydban 1939 és 1944 között megjelent zenekritikáiból adott közre 120-at Scholz Anna, aki a válogatáson és a fordításon túl a bevezető tanulmány írására is vállalkozott.

 

A kiadvány nem előzmények nélkül való: a tudós egyetemi oktató születésének centenáriumára tudományos közleményei sorozatában Bartha Dénes emlékkönyvet adott ki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az a kötet két fő részre tagolódik, az első (Gádor Ágnes válogatásában, Szirányi Gábor szerkesztésében) Bartha Dénes tanári munkásságát követi a zeneakadémiai dokumentumok tükrében, a második pedig Pester Lloyd-beli kritikáiból közöl 126-ot (Breuer János válogatásában, Gádor Ágnes fordításában), kiegészítve nyolc további kritikával (Breuer János fordításában). Bartha Dénes bő ötödfélszáz kritikájából bőséges készlet maradt tehát, érdeklődésre számot tartó gyűjtemény összeállításához. Scholz Anna válogatásának súlypontja – miként bevezető tanulmányában írja – „a hangszeres műfajokra került: gyakorlatilag hiánytalan képet kapunk a kötetben a kamarazenei és szimfonikus hangversenyekről, zongoraestekről szóló tudósításokról”. Tegyük hozzá: a korábbi válogatásban szereplőket kiegészítendő. A korábbi kritikagyűjtemény a megjelenések időrendjét követte, a jelenlegi pedig a tematikus csoportosítást választotta (Szimfonikus- és kamarazenekari hangversenyek, Kamarakoncertek, Zongorestek, Dalestek, A Magyar Királyi Operaház előadásai, Oratorikus művek). A szerző szakmai portréjához ad fontos információkat a kitekintő zárófejezet: Bartha Dénes egyéb zenei írásai a Pester Lloydban, ékes bizonyságaként, hogy a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében élt a publikációs lehetőséggel.

 

A könyv megjelentetésének nagy érdeme, hogy erősíti azt az „előhívási jelzést”, amelynek legutóbbi erőteljes impulzusát az Emlékkönyv adta. Miként a személyes emlékezésnek, úgy a széleskörű, társadalmi-szakmai érdeklődésnek is elengedhetetlen szüksége van az ilyesfajta „buzdításásokra”, hogy szakadozottsága csökkenjen. A kritikák esetében: a közelmúltbeli zenei események felidézése egyszersmind kulturális életünk jelentős szeletére ad rálátást (s egyúttal némi hasonlítási alapot napjaink aktuális viszonylataihoz), úgy a műsorpolitikát, mint az előadóművészek (hazai erők és vendégművészek) teljesítményét illetően. Ráadásul a kulturális múltidéző avatott szakember, nemzetközi léptékű perspektívával – és rendszeres reflexiói szavatolják, hogy a korabeli viszonyok alapos ismerője. Az olvasó pedig tetszőlegesen meghatározhatja a helyét ebben a zenei közegben, meglévő tudás- és élményanyaga aktiválásával: „ismerősöket” keresve tallózhat a beszámolók között, kiegészítve-finomítva az érdeklődésére leginkább számot tartó előadók (szerzők) portréját.

 

Ugyanez vonatkozik a szerzőre is. Nevének említésekor olvasmányélmény alapján minden bizonnyal Beethoven könyvét (könyveit) említenék legtöbben, avagy lexikon-társszerkesztői munkásságát. Talán olyanok is szép számmal vannak még, akik mindmáig használható zenetörténeti antológiájának értékét felbecsülhetetlenként minősítik. Azok száma pedig sajnálatosan csökken, akik elmondhatják: személyesen is ismerték.

 

A személyesség tapasztalata nem elengedhetetlenül szükséges mozzanat, ám kétségkívül serkentően hat az érdeklődésre. Ennek felismerése is közrejátszhatott Bónis Ferenc oral history-gyűjteményeinek sikeréhez (rádiós műsorsorozatokként csakúgy, mint kötetben közreadva). Az Emlékkönyv két tanulmánya minden bizonnyal hozzájárulhatott, hogy Scholz Anna elkötelezze magát Bartha Dénes „hagyatékának széles körben való megismertetésében”. Érdemes tehát fellapozni a 2008-as könyvet is, ahol olvasmányos formában jutunk informatív tájékoztatáshoz. Breuer János (1932-2016) a szerző 80. születésnapja alkalmából írt cikket a Muzsika című folyóiratba. Joggal számíthatott rá, hogy tisztelgő írásával még egy alkalommal is vizsgázhat egykori (nála 24 évvel idősebb) tanára előtt, akinek több szakmai minőségben is követője lett zenei életünkben. Mivel Breuer is azok közé a zenetudományi tanszakot végzett szakemberek közé tartozik, akik kivették részüket a zenei közélet mindennapjaiból, értőn és empatikusan olvashatta azokat a beszámolókat, amelyek gyermekkorának zenei világát idézték – hiszen akár még hallgatója is lehetett némely kritika tárgyául szolgáló rendezvénynek. S ha éppen azoknak nem is, az előadók javarészét koncertteremből ismerhette – a későbbiekben pedig rádió által sugározott estekről, felvételekről. A közös élményanyag széles nyomtávú pályát biztosított ahhoz, hogy többrendbélien értékelje a Bartha Dénes pályáján rövid ideig – ám annál intenzívebben – végzett kritikusi munkáz. Ami teljesítményként is figyelemreméltó – elsősorban az tanulságos napjainkban, hogy mennyire gyorsan reagált a sajtó (akkortájt természetesnek vett nyomdai csúcsteljesítménnyel) a kulturális élet eseményeire. És aligha szorul magyarázatra, hogy mennyire más helyzetben lehetett a később kritika néven általánosított, aktuális rendezvényekről beszámoló műfaj, amikor már másnap eljutott az olvasókhoz… (Breuer eme írásának a szerző által aktualizált változata kapott helyet az Emlékkönyvben.)

 

Az Emlékkönyvben olvasható Wilheim András írása: Bartha Dénes zenetudományi munkássága és tudományos munkásságának bibliográfiája, amelynek első része mindenképp jogosult a kritika-olvasók érdeklődésére. Wilheim (1949–2022) is az egykori Bartha-növendékek közé tartozik – a 41 év korkülönbség, valamint a kétségkívül jelentősen módosult társadalmi-kulturális környezet némiképp másfajta emlékezésre-értékelésre készteti, mint Breuert az eredetileg más céllal írott cikkénél. Mindkettejüknél egyértelmű az méltató, elismerő értékelés őszintesége – a bennfentesebbek alkalmanként felfedez(het)nek némi diszkrét „oldalvágásokat”, amelyeket azonban mindig azért alkalmaznak, hogy az elhatárolással, a különbözőségek kihangsúlyozással Bartha tudósi (elemzői) avagy pedagógiai jellemzőit értékeljék. A szakmabeli fiatal generáció figyelmes olvasással módszertani útmutatásokat is talál a sorok között, mi az, amiben érdemes (lenne) követni Bartha kutatói szemléletmódját.

 

Scholz Anna (*1978) bevezető tanulmánya annak lenyomata, az élmény- és tapasztalat-megosztási kísérletekből mennyi örökíthető át (70 évvel fiatalabb Barthánál, s nagyobb a korkülönbség Wilheim és közte, mint Bartha és Breuer között). Ez a körülmény olyan nézőpont-változást eredményez, amely egyértelműen történeti távlatba helyezi az elemzett munkásságot, anélkül, hogy a távolságtartás az elidegenedés legkisebb jelét mutatná. Ugyanakkor nem tagadható, hogy az értékelési szempontok némiképp „iskolásabbá” válnak, a tájékozódás irányvonalai erőteljesebbek (kategorikusabbak) lesznek. Módosul tehát a „terep”, miközben ugyanarról van szó – egyértelmű a szándék: elkötelezettség a választott téma (a kritikusi életmű) iránt, a cél pedig „mentés”, a feledéstől. Amelynek okai, körülményei megannyi felmentést adnak a szakmabelieknek, és indokot az egyébként érdeklődő zenebarátoknak.

 

Wilheim András tanulmányának fontos érdemi része egy zárójelbe tett passzus: „Ha sokáig szinte ismeretlen maradt is – mert a maga korában is kevéssé olvasott, azóta meg elfeledett fórum adott neki helyt, nem is szólva a mára feltornyosult nyelvi akadályról – a Pester Lloyd hasábjain négy éven át kifejtett zenekritikusi munkássága, amelyről bízvást kimondható, hogy a XX. század talán legimponálóbb magyar zenekritikusi életműve, e napi penzumként írt cikkeket ma újraolvasva kiderül, hogy ugyanazokat az erényeket csillantják meg, mint tudományos dolgozatai; hírlapi kritikában ismeretlen színvonalon, hihetetlen alapossággal s megbízható érveléssel fejti ki véleményét, s mindig az olvasó okulására, nem a művész nevelésére, ostorozására gondolva, vagy a koncerten részt vett hallgatók cinkos egyetértésére sandítva”.

 

Ezen a ponton felkapja fejét az érdeklődő: hogyan írtak mások, ugyanebben az időben? És máris belekerül egy különleges labirintusba, ahonnan csak a „real time” könyörtelensége szabadíthatja ki – mert külön tanulmány lenne összevetni az egyazon koncertről készült irományokat, persze, nemcsak szövegükben (stílusukban, érdemi tartalmukban), hanem figyelembe véve a megjelenés helyét, tehát a potenciális olvasóközönséget is. És ha egy-egy elszánt, könyvtárazási, folyóiratböngészési érdeklődéssel megáldott/megvert érdeklődő ilyesmire vállalkozna, minden bizonnyal megtérülne az idő-energiaráfordítása élményben és tanulságokban.

 

Akinek a publikáció munkája szerves részét alkotja, nyilvánvalóan kénytelen alkalmazkodni körülményekhez, amelyek bizonyos lehatárolást jelentenek – ugyanakkor feltérképezheti mindazokat a lehetőségeket, amelyek adottak (kihasználhatóak). Tehát, akit tanári („tanáros”) habitusa arra késztet, hogy megossza-átadja tudását, nemcsak keresi, hanem meg is találja annak lehetőségét. Így válhat „ismeretterjesztővé” akár a kritika is. És megjelenésének helye (a potenciális olvasóközönség) kijelöli a kereteket, amelyeket ki-ki a tőle telhető legértékesebb tartalommal tölthet meg. A tudásanyag-megmaradásnak nincsen képletszerűen használható törvénye, de természetét kutatva a lehetőségek kiaknázásához lehet eljutni. Ezt tette Bartha Dénes is, amikor választékosan differenciálta közlendőit, alkalomról-alkalomról eldöntve, amikor miről „érdemes” írni. Hol a széles körben ismeretlen szerzőt érdemes társadalmi környezetében elhelyezni, hol művésztársaival való kapcsolatait feltárni, művek esetében szerkezetről, hangzásról tájékoztatni (mely ismeretekhez kotta használata nélkül nemigen juthat el a hallgató), rámutatni előadóművészi teljesítmények különleges értékeire – és a szempontok sora hosszasan folytatható.

 

Kritikákat olvasva, általában elengedhetetlen ismerni a keletkezésük idejét. És az időutazás nem merülhet ki ebben, hanem számításba kell venni az adott kor zenehallgatási lehetőségeit. Manapság, amikor szinte mindennapos gyakorlat a hangversenytermeknek a média általi (térbeli) végtelenítése, új lehetőségként általánosodni tűnik az időbeli korlátozásnak a megszűnése (bármit, bármikor újrahallgathatunk). Az ilyen – részben kényelmi – lehetőségektől elvonatkoztatva kell értékelni régebbi korok kulturális eseményeit, élményforrás-lehetőségeit, és az így újraképzelt keretek között értékelhetjük csak igazán az írások értékét.

 

Voltaképp nincs károsabb, mint egy kalap alá venni, vagyis azonos címkével ellátni az eseményekről való beszámolókat. Amelyek tájékoztatnak, információkkal látnak el és próbálnak élményt közvetíteni. Mikor-melyiket. Egész holdudvara van a lehetőségeknek – miközben a némiképp rosszhangzású „kritika” szó nemcsak körvonalaz, hanem egyben lehatárol, vagyis az egy kiválasztott szemponton kívül valamennyi más számonkérhető rajta. Pedig jó esetben a kritikus meg tudja ítélni, az eseményhez képest másodlagos tevékenységével mire reflektáljon, mi az, ami továbbadásra, esetleg visszajelzésre érdemes és méltó. Bartha Dénes kritikái több rendbélien is tájékoztatóak – s talán épp ezt a „tájékoztató” szándékot kellene továbbéltetni, mint az író személyes hozzátételét az élményhez.

 

Külön fejezetet érdemes szentelni annak, hogy Bartha Dénes németül írta (németajkúaknak, illetve német folyóiratot járató, tehát az anyanyelvi tájékozódáson túl a nyelvtudás által kiválasztottak zártabb köréhez tartozóknak) a kritikákat, amelyeket szívesen neveznék élménybeszámolóknak, abban a társasági értelemben, hogy partnernek tekintve az olvasókat, kommentál számukra kulturális eseményeket. Amelyek frissek, ugyanakkor – a rendszeres tájékoztatási lehetőségeknek köszönhetően – folyamatba ágyazottak. A „társasági” közlés nem mentes az érzésektől-indulatoktól (ezeket a nemritkán némiképp szélsőséges jelzők, illetve határozós – egészen, igazán, stb. - szerkezetes közvetítik), és az élményközvetítéshez hozzátartozik a környezetre való utalás is (kedvesen mosolyogtató, ahogyan minősíti a közönséget – „jó ízlésű zeneértőkből és zeneszeretőkből álló publikum”, „műértő közönség”, „előkelő publikum”, „hálásan lelkes közönség” – de a taps is lehet ”meleg és hálás”, vagy éppen „gazdag”).

 

A szerző lelkesedése erőteljes, csakúgy, mint zene iránti lelkesedése, élményközvetítő ügyszeretete. Értékelése mindig valódi értékekre irányul – az elhitetőerő értékével és érdekében halmozza a jelzőket, gyakran felsőfokban is. (És nem rójuk fel, ha egyedinek kikiáltó, kitüntető-minősítő állításakor megfeledkezik a hasonlóképp egyedi, kitüntető minősítésre alkalmas művészkollégáról – Faragó György h-moll szonáta-interpretációját dicsérve Fischer Annie-ról.)

 

Nem lehet könnyű, és korántsem mondható hálásnak a fordító munkája; a szöveghűség szempontja felülírja a stilizálásét, akkor is, ha olvasmányosabb lenne az eredetiben stílusos, magyarul érezhetően „németes” fordulatok mellőzése. Scholz Anna munkáját az eredetivel való egybevetés nélkül is dicséri, hogy fordítása alapján ugyanazt a verbális közlést élvezzük, mint az Emlékkönyvben Gádor Ágnesnél. Mindenesetre, Bartha Dénes magyar nyelvű írásainak nyelvezete kevésbé viseli magán a nyelv (stílus, szóhasználat) változásának (időhöz-kötöttségének) jegyeit.

 

Fittler Katalin

 

 

 [1] Első megjelenés: Gramofon Klasszikus és Jazz 2023 Tél