MAROSSY ÉVA[1]

 

ZENÉVEL NEVELNI

 

A személyes fejlődést segítő beszélgetés -fejlesztő interjú- szerepe és jelentősége a zenepedagógiai gyakorlatban

 

„Senkit sem taníthatunk zenére anélkül, hogy egész jellemét ne alakítanánk.”

    Teöke Marianne [1]

 

 

Pedagógiai gyakorlatunk feladatkörei, értékrendje

 

„A jövő biztosítéka, ha okos, értelmes, lelkileg is érett emberek kerülnek ki az iskolapadból. A pedagógusok adják át a szaktárgyi tudást, és azt a tudást, amely segít minket jó emberré válni és annak is maradni. Segít tájékozódni, és értelmezni mindazt, amit lát, hall, és amivel találkozik.” -mondta Miskolc város polgármestere pedagógusnapi köszöntőjében. [2] Ez a három mondat tökéletesen összefoglalja a pedagógus hivatás feladatait, és a közoktatás jelenlegi problémáit is. Pedagógiai feladatunk primer feladata a nevelt oktatása, világra való ismeretinek megfelelő kialakítása. [3] Fontos szerepe van annak, hogy a külvilágra való ismereteket a szaktárgyi tudás szintjén sajátítsa el a gyerek, kevésbé fontos a személyiség belső világának megismertetése. Kifelé irányuló beállítódás jellemzi az oktatási funkciókat, hiányzik az intraverzív beállítódás. Az iskola az értelmi intelligencia tíz faktorából kettőt osztályoz, a lexikális memóriát és a matematikai, logikai készségeket. [4] A vizsgálatok szerint az iskolai eredmények nem egyeznek meg az életben való beválással, mert az életben való boldogulás és eredményesség másfajta készségeket követel, mint az iskola. Az iskolában tanult anyag tizennyolc százalékban befolyásolja az életben való beválást. Az, hogy az egyén a tanulmányai után is helytálljon az életben, más tényezőkön is múlik: az érzelmi intelligencián és a szociális készségeken. [5] Az oktatás elsődleges és elengedhetetlen feladata a szaktárgyi tudás elsajátítása, de az is fontos, hogy ebben a megváltozott terhelésű világban ne csak a terhelés legyen, hanem a szociális készségek tanulása is.

 

Érzelmi biztonság. Vekerdy Tamás a szüleivel

 

Minősítési rendszerek az oktatásban

 

Az oktatás minősítési rendszerei a lexikális tudásra helyezik a hangsúlyt. Mind a tanuló teljesítménye, mind a nevelői munka minősítésénél ezt az egy faktort veszi figyelembe a jelenlegi oktatási rendszer. A szaktárgyi tudás mennyiségileg és minőségileg is számszerűen mérhető. Az osztályzatokkal és a tesztek eredményeivel azonnal és jól lehet mérni, hogy az ismereteket mennyire sajátította el a tanuló a szaktárgyi tudás szintjén. A tanulmányi versenyek eredményei, a továbbtanulás statisztikái alapján számszerűen lehet mérni az intézményben az oktatás színvonalát. Ennek az egyetlenegy tényezőnek az alapján minősítik és rangsorolják az oktatási intézményeket, a pedagógusok munkáját és a diákok teljesítményét. A nevelői munka eredménye és több faktora, amit másodlagos feladatnak megemlítenek, nem azonnal, hanem több év múlva, és nem számokkal mérhető. Az is egy statisztikai adat, hogy az UNICEF nemzetközi felmérése szerint [6] hét gyerekből egynek (14%) mentális problémái vannak. Ez arra utal, hogy az oktatás szervezeti struktúráin kell változtatni, a primer prevencióval és a nevelési feladatokkal többet kell foglalkozni. A társadalmi és szociológiai kutatások statisztikáit összeállítani, kivitelezni, kiértékelni, és a további programot kidolgozni sokkal több és összetettebb munkát igényel, mint a szaktárgyi tudás mérése. A művészeti iskolákban is a vizsgamunkák, a versenyek eredményei alapján lehet mérni, hogy a növendék mennyit sajátított el a művelődési anyagból. Nem attól művelt valaki, hogy sok művelődési anyagot ismer, hanem a művelődéshez való hozzáállásától. Attól, ahogyan a művelődéshez, tanuláshoz viszonyul.

 

Módszertan és személyiség

 

Az oktatási intézmények elsődleges feladata a szaktárgyi tudás átadása. Másodlagos szerepe van a nevelési feladatoknak. Fontos azonban tudni, hogy akármilyen módszerrel tanítja meg a pedagógus a szaktárgyat, azzal mindenképpen formálja a tanuló személyiségét is. A gyermek képességeinek, tempójának megfelelő tananyag megválasztása hozzájárul az önkép, az önismeret és a motiváció alakulásához. Az értékelés külső szabályzó szerepet tölt be a személyiség fejlődésében. A számszerű értékelés, az osztályozás, a pedagógusok a verbális és non-verbális jelzései mind formálják a tanuló személyiségét. [7]

 

 

A gyerekek ‑ nem csak az elsős gyerekek ‑ általában a teljesítményükre adott minősítést a saját személyiségükre is vonatkoztatják. A külső jelzéseket a gyerek beépíti a fejlődésben lévő személyiségébe, értékrendjébe. Akkor tudom a növendékemet jól tanítani, ha azt is ismerem, hogy ő hogyan értelmezi a tanultakat, hogyan látja önmagát. Ha azért gyakorol, mert én azt mondtam, az is egy motiváció. Viszont egészen más minőségű az a tudás, amit azért tanul, mert fontosnak tartja a tantárgy elsajátítását. Együtt megismerjük, hogy ő milyen stratégiával tud a leginkább gazdaságosan tanulni, gyakorolni. A mostani pedagógiai szemlélet szerint a képességeket úgy fejlesztjük, hogy sokat gyakoroljuk őket. Ez nagy részben így is van, a sok gyakorlás fejleszti a készségeket, képességeket, viszont nagy jelentősége van a tanuló saját tanulásáról, gondolkodásáról, tanulási stratégiáról való tudásnak. Ezáltal a tanuló hozza létre a saját tudását, miközben megismeri és kialakítja a saját tanulási módszereit. [8] Ebben segítenek az önismereti és szociális készségek kialakításához szükséges kommunikációs és személyiségfejlesztő módszerek.

 

A fejlesztő interjú

 

Egy interjún a kérdésekre adott válaszok a külvilágnak szólnak. Az interjú alanya önmagáról, vagy egy témáról nyilatkozik másoknak. A fejlesztő interjú azonban egy olyan sajátos kommunikáció, a tanár és diák között, amelyben a gyermek önmagáról tanul meg valamit. Minden olyan nevelési helyzetben alkalmazható, amelyben lehetőség van a pedagógus és diák négyszemközti beszélgetésére. Feladata, hogy a gyermek önismeretének fejlődését, önfeltáró képességeinek kibontakozását segítése. Fejleszti az igények, és a problémák kifejezésének tudatosságát azzal kapcsolatban, hogy ők mit szeretnének tenni, és milyenek szeretnének lenni. Megismerjék önmagukat, erősségeiket, gyengeségeiket, a saját motivációikat, kapcsolati és szociális készségeiket. A kommunikáció során feltett kérdések nincsenek megírva előre, a beszélgetési helyzetben születő spontán kérdések a gyerek önmaga számára való információkra vonatkozik. A pedagógusnak fontos szerepe van abban, hogy bátorítja és segíti a gyereket személyes motívumainak feltárásában és megértésében. Nem terápia, és nem diagnosztizál. A tanár abban segíti a növendékeit, hogy felfedezzék saját személyes erőforrásaikat, reális önismeretet tanuljanak. Nem minősít, hanem bátorítja a gyereket abban, hogy elmondja, mik a céljai, miben jó, miben motivált. Lehetőséget ad, hogy kibontakoztassák véleményüket az egyes alternatívákról. Empátiával és megértéssel hallgatja meg a tanulót. Empátiával és megértéssel hallgatja meg a tanulót, ami önmagában is segítő tényezője, mozgatórugója a fejlődésnek. A humanisztikus pszichológia szemléletének megfelelően mindig a pozitívumok, az erősségek, az értékek fölfedezésére helyezi a hangsúlyt, és nem a gyengeségek korrigálására. A fejlődés korlátait sem szabad figyelmen kívül hagyni, de a pozitívumok megerősítése által a kevésbé fejlett készségek is javulnak. A fejlesztő interjú segíti és bátorítja a tanulót abban, hogy önállóan tudjon felelős döntéseket hozni. Ezeknek a készségeknek főleg a pályaválasztásban van fontos szerepe.

 

Személyiségfejlesztés a zenepedagógiában

 

A zenepedagógiában kiemelt szerepe van a kommunikációnak, amely abban segíti a pedagógust, hogy megismerje növendékét, és megtalálja a neki megfelelő tananyagot és módszert. Döntő az óra hangulata, a gyerekkel való kapcsolat kialakítása. Nem csak az a fontos, hogy a tanár megismerje a növendék egyéniségét, hanem az is, hogy a tanítvány is megismerje önmagát, a saját tanulási módszereit, és mielőbb önálló legyen. Ehhez szükséges, hogy a hangszertanulás elejétől engedjük, hogy felfedezze a hangszert, a mozgást, a tempót, kipróbálja a játékformákat. A zenepedagógiában, az egyéni oktatásban nagyon jó lehetőség van a személyes fejlődést segítő beszélgetésre. A növendékeimmel való beszélgetések az óra integrált részét képezik. A szituációtól függ, hogy mikor van személyes fejlődést segítő beszélgetés, amelyben reflektálnak tapasztalataikra, érzelmeikre, jobban megismerik erősségeiket, gyengeségeiket, értékeiket, megértik önmagukat, motivációikat.  Ezáltal a növendék megismeri önmagát, és azt, hogy az ő életében milyen szerepe van a zenének. A pályaválasztáskor nem csak az a fontos, hogy a tanár felismerje növendéke alkalmasságát, hanem az is, hogy a növendék is felismerje, hogy ez neki való. Motiváltabb a növendék, ha ő ismeri fel, hogy neki fontos a hangszertanulás.

Hasznos felismerések születnek a fejlesztő beszélgetéseken, ahol a kérdéseket nem nekem, hanem saját maguknak válaszolják meg. A cél, hogy bízzanak magukban, és vállalják a döntéseikért a felelősséget. Az eredmény: nagyon önálló és talpraesett gyerekek. Sokszor meglepnek azzal, hogy önállóan választanak darabot, és azt is megtanulják, amit nem adtam fel. Általában nem kell noszogatni őket, hogy gyakoroljanak. A pályaválasztás évében már eldöntik, hol szeretnének tovább tanulni. Ha a zenei pályán tanulnának tovább, akkor szólnak, hogy készítsem fel őket. A fejlődés tempója nem egyenletes, viszont mélyebb és adaptívabb az a tudás, mintha szigorúan követné a tantervet.

 

Az oktatás minősége és a társadalom sikeressége közötti összefüggés közismert. Kiemelt a művészetoktatás szerepe, ahol a kognitív készségek fejlesztése mellett az érzelmi intelligencia és a szociális készségek fejlesztésére is több lehetőség van. A nevelés célja, a társadalom és az egyén személyes érdeke is a lélektani és szociális érettség.

 

Felhasznált irodalom:

 

[1]       Teöke Marianne: A zongoratanításról, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (1994) ISBN: 9631854779

[2]       https://www.boon.hu/helyi-kozelet/2023/06/kituntettek-a-pedagogusokat-miskolcon (megnyitás:2023.06.20.)

 

[3]       Bagdy Emőke - Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, (1990) ISBN 963 08 2626 0

[4]       Vekerdy Tamás: Iskolák?!?! Gyerekek, szülők és tanárok, Central Kiadó, Budapest, (2020) ISBN 978-963- 341-092-9

[5]       Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság, Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról Kulcslyuk Kiadó, Budapest, (2011)
ISBN 978-963-82026-9-6

[6]       https://unicef.hu/gyermekek-vilagnapja-2021  (megnyitva: 2023.08.07.)

[7]       Hunyady Györgyné- M. Nádasi Mária: Osztályozás? Szöveges értékelés? Dinasztia Tankönyvkiadó (2003) ISBN: 9636573808

[8]     https://eduline.hu/kozoktatas/20230617_Nahalka_Istvan_interju_statusztorveny_alapmuveltseg_tanterv_pedagógia(megnyitva: 2023.06.20.)

 [1] Tanulmányok: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Miskolc (1995) zenetanár, zongora; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK (2005) pedagógus szakvizsga, zenei munkaképesség-gondozás; Miskolci Egyetem, BBZI (2015) zongoratanár mesterfokozat 1992-től 2021-ig a kazincbarcikai Kodály Zoltán AMI tanára. Jelenleg a hátrányos helyzetű gyerekeket segíti a zenével Kazincbarcikán.