PETRÓ-DEMETER TÍMEA[1]

 

A zene szárnyán

 

 

 

A Zenepedagógia generációkon át című könyvnek már a borítója asszociálni enged arra, hogy egy zenével kapcsolatos könyvet fog az ember a kezében, ez még a cím elolvasása előtte magával ragadhatja tekintetünket. A zongora billentyűi a kötet borítójának bal oldalán helyezkednek el, melyek kitűnő egyensúlyban és harmóniában vannak a jobb oldalon található szöveges információkkal, ahol szemeink egyből a címmel találkozhatnak. A cím már önmagában is sokatmondó, átfogó képet ad a tartalomról. Ezt követően minden fontos tudnivaló fellelhető, már a második sorban olvasható, hogy jeles alkalomra íródott a mű, mégpedig Duffek Mihály 70. születésnapjára. Ezen sorok alatt találkozhatunk a könyv szerkesztőivel. A hátlapszöveg egy rövid összefoglaló, melynek keretein belül betekintést nyerhetünk, hogy kik a kötet szerzői, továbbá pár személyes szóban Duffek Mihály is bemutatásra kerül. Az összefoglalót egy rövid ismertető zárja arról, hogy milyen témájú tanulmányokkal találkozhat az olvasó ebben a tanulmánykötetben.

 

Az előszóban Szűcs Tímea saját benyomását fogalmazza meg Duffek Mihály személyéről. Ez a fajta köszöntés meghittebb és bensőségesebb hangulatot termet a szokásos laudációknál. Érezhető, hogy jól ismeri őt. Szívesen gondol vissza a témavezetőjével eltöltött közös szakmai munkára, hiszen életre szóló tudást és emberi értkékeket kapott tőle. Kiemeli a zenepedagógiában elért szakmai sikereit, illetve szaktudása mellett az emberi értékeire is kitér. A kötet Duffek Mihály személye előtt tiszteleg, az előszóból az is kiderül, hogy kik azok a tanítványok, témavezetettek, kollegák, pályatársak, akik részt vettek a kötet megalkotásában.  A kötet 11 tanulmányt tartalmaz, melyben empirikus és elméleti kutatások is egyaránt fellelhetőek. Mindezek témája szerteágazó: vannak közöttük történeti kutatások, módszertani tanulmányok, továbbá hallgatók és szülők zenei nevelésről alkotott vélemények is.

 

 

Prof. Dr. Duffek Mihály

 

Mielőtt a tartalom mélyére tekintenénk, elsőként Prof. Dr. Duffek Mihályt szeretném kiemelni, akinek a 70. születésnapjára álmodták meg ezt a művet. Munkássága nem ismer határokat, egyszerre van jelen a zene szeretete és profizmusa, mindezek mellett kiemelkedő oktatói tevékenysége, számos országban tartott mesterkuzusokat, magyar és angol nyelven egyaránt.1992-ben igazgatói, majd 2006-ban dékáni megbízást kapott a Zeneművészeti Karon, vezetői tevékenységét 2017-ben fejezte be.2005-ben nyerte el DLA doktori diplomáját, 2011-ben pedig habilitált egyetemi tanárrá nevezték ki. 2001-ben megalapította Az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáját. Munkásságát számos kitüntetéssel is jutalmazták. Publikációi szaklapokban és tanulmánykötetekben fellelhetőek, zenepedagógiai, szakmódszertani és intézménytörténeti témákban. Mindezek mellett könyvet írt a zongoratanítás szakmódszertanáról. Professzor Úrról hosszasan lehetne még írni, hiszen elismerésre méltó mindaz, amit mind szakmailag, mind emberileg véghez vitt. A könyv tehát az ő személye előtt tiszteleg, melynek szerkesztői Szűcs Tímea és Bartalis Izabella. Szűcs Tímea nevéhez számos kutatás fűződik, angol és magyar nyelven egyaránt. Bartalis Izabella a könyv másik szerkesztője a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője, aki szintén aktív tudományos tevékenységet folytat angol és magyar nyelven.

 

A zeneoktatás nagy múltra tekint vissza, a kötet Európa hat régióján belül működő zeneoktatási módszereket és rendszereket mutat be, arra is kitér, hogy az iskolai keretekbe hogyan épül be maga a zeneoktatás. Összehasonlítja tehát a magyarországi zeneoktatási rendszert a romániai, olaszországi, szerbiai, finnországi, angliai és a lengyelországi rendszerrel. Kitér a magyarországi és kárpátaljai intézményes zeneoktatás bemutatására is. Olvasóként választ kaphatunk arra, hogy Kovászna és Hargita megyén belül a magyar tannyelvű elemi osztályokban mennyire elhivatottak a pedagógusok a zenei nevelés iránt, hogyan alakulnak foglalkozások tanórán belül, illetve kívül. Az oktatás színterei és formái fejezetben a tanórán kívüli zenei lehetőségeket tárja fel a kötet. Kiemelten fontos szerepet kap a muzsika hatása, a zenetanulás ugyanis minden területen fejlesztő hatással bír. Ebben a részben találkozhatunk Kokas Klára, Laczó és Kells megállapításaival, miszerint a testi ügyességet, a matematikai gondolkodást, az idegennyelvi készségeket, az olvasási-és helyesírási készségeket is pozitív irányba befolyásolja. Stresszoldó hatása mellett erősíti a figyelem fejlesztését, a közösségekbe tartozás érzését. Rendkívül fontos a zene személyiségfejlesztő hatása. A szerzők a szülői véleményekkel és tapasztalatokkal is foglalkoznak. Kérdőív vizsgálja továbbá az ének-zene tanárszakos hallgatók pályával kapcsolatos önismeretét, számos konklúziót megfogalmaznak az eredmények alapján. A zongora szerepének vizsgálatára is kitérnek. A gitártanulmányokkal kapcsolatban betekintést nyerhetünk abba, hogy Johann Kaspar Mertz stílusgyakorlatai hogyan illeszkednek be Szendrey-Karper László pedagógiai koncepciójába. Nem maradhatnak el a kötetben természetesen a fúvószenekarral kapcsolatos pilot kutatás eredményei sem.

 

A kötet szerkezete tehát a következőképpen épül fel: 11 zenei kutatás került bele ebbe a tanulmánykötetbe, és ez alapján alakul ki a fejezetek struktúrája is. Minden részben egy-egy kutatási témával és annak eredményeivel ismerkedhet meg a kedves olvasó. Tanulmányozhatjuk Szűcs Tímea, Héjja Bella Emerencia, Mike Ádám, Kiss Julianna, Bartalis Izabella, Váradi Judit, Kelemen Henrietta, Kerekes Rita, Lehotka Ildikó, Óvári Zoltán, Radócz Miklós írásait. A témák meglehetősen szerteágazóak, de egyvalami mégis közös bennük, ez pedig nem más, mint a zene és a muzsika szeretete. A tanulmánykötetben feldolgozott téma sokrétűségét a szakirodalmi háttér is alátámasztja, ugyanis nemcsak zenei témájú hivatkozásokkal találkozhatunk. Ez is azt bizonyítja, hogy a muzsika rengeteg területen fejti ki jótékony hatását, amit én a test és lélek harmóniájaként tudnék megfogalmazni, úgy hiszem ebben minden benne van. Az is szembetűnik, hogy körültekintőnek kell lennünk ezzel a témakörrel kapcsolatban, hiszen számos ok-okozati összefüggés rajzolódik ki előttünk, már csak a szakirodalmi hátteret áttekintve is. Ha kulcszavakat kellene említenem, a tematikus sokszínűséget illusztrálva, a következőket emelném ki: zeneoktatási rendszer, nézetkonstrukciók, extrakurrikulum, zenei nevelés, fókuszcsoport interjú, zenetanulás neurológiai háttere. Több angol nyelvű forrásra is hivatkoznak és más idegennyelvi megjelölésekkel is találkozhatunk, ezzel is színesítik, gazdagabbá teszik a kötetet. Közel azonos számban jelennek meg magyar és külföldi hivatkozások. Szűcs Tímea neve nagyon sokszor feltűnik a sorok között, épp úgy, ahogy Duffek Mihály, Bartalis Izabella és Polónyi Professzor is kiemelt szerepet kap a szakirodalmi részben. A zene sokrétűsége ezen írások alapján is vitathatatlan.

 

Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek egyaránt megjelennek. Az első alapján vetették nagyító alá a Kovászna és Hargita megyei tanítókat. Ezt egy kérdőíves vizsgálat segítségével tárták fel, témáját illetően, hogy hányan tartanak extrakurrikuláris tevékenységként, az opcionális tantárgy keretein belül zenei foglalkozásokat. Számszerűen 141 főt kérdeztek meg ezzel kapcsolatban, az eredményeket pedig táblázat formájában mutatták be. Ezzel az eljárással vizsgálták az énekzenei tanárokat is, a zenei órákon való zongorahasználatra irányulva, itt pedig megtekinthetjük a kérdőívet mellékelve is. Izgalmas, hogy kvalitatív módszerek is szerepelnek a tanulmánykötetben és ezen belül több opció is megjelenik. Olvasható többek között dokumentumelemzés, interjú és történeti forráselemzés is. Szerepel Mertz 19. században irt gitáriskolája, amely a kottaanyag elemzés a pedagógiai folyamatok kontextusában módszerhez ad támpontot.

 

 

Prof. Dr. Duffek Mihály

 

Támaszkodnak hazai és nemzetközi szakirodalmakra, statisztikai adatok, megfigyelésekre. Példát láthatunk arra is, hogyan segíti egyik módszer alkalmazása a másikat. Ezt kifejezetten a szülői vélemények a zenei neveléssel kapcsolatos résznél figyelhetjük meg. Itt egy pilot kutatás alapjául szolgáló fókuszcsoportos interjúval ismerkedhetünk, ahol a mintavétel a hólabda módszer segítségével valósult meg a közösségi média támogatásával. Itt szeretnék visszacsatolni a fent említett gondolatmenetemhez, ennél a résznél jelenik meg, az a fajta segítségnyújtás, amit egyik módszer alkalmazása ad a másiknak, hiszen itt a pilot kutatás alapozza meg a további kérdőívek megalkotását. Folytatva a kvalitatív módszerekkel, szerepel egy rendkívül izgalmas rész számomra a kötetben. Szívemnek kedves hangszerek a fúvósok, hiszen jómagam furulyán, majd később oboán tanultam játszani diákéveimben. Ebből kifolyólag egyből magával ragadott a már felnőtt fúvószenekari tagokkal készült interjú. Két amatőr fúvószenekarnak a tagjait kérdezték, azzal kapcsolatban, hogy így felnőttfejjel mennyire számít az egyéni motiváció, családi támogatás és a gyerekkori zenei élmény. Én ugyan már nem vagyok aktív ezen a területen, mégis megható arról olvasni, mennyire elhivatottak ezek az emberek a zene iránt. Ami a kötet pikantériáját adja, hogy a felhasznált elemzési módszerek, források és adatok rendkívül részletesek és megfelelően szakszerűek, ugyanakkor könnyen érthetőek laikusok számára is.

 

A kutatások módszertani és tematikus gazdagsága mellett fontos kiemelni, hogy a bemutatott munkák szinte minden esetben hozzájárulnak a vizsgált problémák megoldásához vagy annak előkészítéséhez. Nagy gondot fordítanak arra, hogy teljes képet kaphassunk egy-egy kutatási témáról és annak jelentőségéről. Helyzetképfelvázolást olvashatunk a hazai zeneoktatásról, ide tartoznak az általános iskolai, szakközépiskolai oktatás alapfokú bázisai és az alapfokú művészetoktatási intézmények. Megállapítható, hogy széleskörű összefogás szükséges a művészeti tantárgyak elismeréséhez, ebben kiemelkedően fontos szerepe van a szülőknek, oktatóknak, oktatáspolitikusoknak és a politikusoknak egyaránt. Ez az összetartás és összedolgozás eredményezheti azt, hogy minden szinten minőségi művészeti zeneoktatás jöhessen létre. Európa régióin belül egy-egy ország zeneoktatási rendszerének feltárására is sor kerül, melynek lényege a magyar rendszerrel való összehasonlítás. A fókuszcsoportos interjúk hozzájárulhatnak a további kutatási irányok kijelöléséhez. A tanulmánykötetben szereplő táblázatok és ábrák színesebbé és átláthatóbbá teszik az olvasmányt. Az pedig egyértelműen leszögezhető, hogy Európán belül egységes zeneoktatásról nem beszélhetünk.

 

Bátor szívvel ajánlom minden kedves érdeklődőnek ezt a kitűnően elkészített kötetet, mindenki talál olyan részt a tanulmánykötetben, ami érdekes lehet akár laikus személyek számára is. Akik pedig a zenében érdekeltek, úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes közelebbről is megismerkedniük ezzel a csodálatos alkotással.

 

 

 

 

 [1] Petró-Demeter Tímea a Debreceni Egyetem Neveléstudomány MA szakos hallgatója.