A XXI. SZÁZAD NEVELÕJE: VARRÓ MARGIT

(1881-1978)

 

Dr. ÁBRAHÁM MARIANN

Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest
Zenetanárok Társasága

Meggyõzõdésem, hogy semmi nem neveli egy fiatal személyiségét olyan sokoldalúan gazdagon, mint a zenével való foglalkozás. Aki egy zenedarab elõadásán intenzíven munkálkodik, e foglalatosság elsõ lépésétõl fogva nem kerülheti el, hogy majd mint önálló és munkájának minden pillanatáért felelõsséget vállalni tudó személy jelenik meg közönsége, hallgatósága elõtt. A zenetanárnak úgy kell tehát tanítania, hogy a szellemi-érzelmi-fizikai tényezõk komplex összefüggését megéreztesse, megértesse és az szerves egésszé váljék a tanuló számára, és, majd saját élménnyel teli, kreatív szabadsággal tudjon megnyilvánulni a pódiumon. Vagyis a jó zenék, remekmûvek tanítása személyiségeket nevel, melynek mind erényei, mind hiányosságai az élet egyéb területére is kihatnak. Így, Varró Margit személyét, tanításait, a róla tudottakat alapul véve, az a terület, amelyrõl én tudok most beszámolni, nem szervezeti kérdésekre, nem egy iskolai osztály tanítására, nem csoportos mérési eredményeken alapul, hanem a végsõ és legfontosabb tanítási szituációra, a tanár és mindenkori növendékével való kapcsolatának vizsgálatára.
Vizsgáljuk meg elõször nagyon röviden a tanárt – vagyis esetünkben azt, ki volt, milyen tanár volt Varró Margit, majd néhány gondolattal világítsuk meg, hogyan tanított.

Miután a mi korunk egyik fõ problémája a tanárok megbecsültsége, körülményei, anyagi elismertségének kérdése – és ez teljesen jogos – e szempontok szerint kívánom személyét bemutatni.

Szeretném ismertetni azt a tényt, hogy Varró Margit tanári mûködése folyamán soha nem kapott állami támogatást! Sõt, a Zeneakadémián eltöltött másfél éves tanári mûködése után – mai szóval élve – felmentik õt állásából, igaz, politikai okokra hivatkozva (1). Valójába azonban újszerû pedagógiai nézeteivel veszélybe hozta volna a már elõírt, megcsontosodott, bemerevedett tanterveket, tanmeneteket. Ebben az idõben mentik fel hosszabb-rövidebb idõre zeneakadémiai állásából Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, Dohnányi Ernõt is. Forradalmian új volt ennek az akkori zseniális fiatal generációnak az eszmevilága. Varró így 1920-tól – amint fogalmazta – “saját útját járja”. Nézzük, hová vezetett ez a “saját út”?

Varró Európában tartózkodása évei alatt – tehát mintegy két évtizeden át – elsõ sorban magántanárként tanított. Kiváló növendékeinek. Munkálkodásának eredményét felismerve mégis tanárcsoportok szervezõdtek köré és kapcsolódtak be a vezetésével történõ kutatási munkába. Ez effajta munkálkodás már zeneakadémiai tanulmányai befejezése után (1907) kezdetét vette és fontos publikációk jelzik összegzésének egyre letisztultabb, lényeglátóbb lépcsõfokait.(2)
1921-ben megjelenik a Rózsavölgyi Kiadónál elsõ könyve: a Zongoratanítás és zenei nevelés, 1926-ban pedig a Grundlagen des Musikunterrichtes (A zenetanítás alapjai) címû híres cikke a Berlinben publikált “Allgemeine Musik-zeitung”-ban. Közben a magyar, német, francia, angol, olasz lapokban megjelent kisebb publikációiból láthatjuk, hogy milyen részterületekben mélyedt el, olyan szinten, hogy közleményekben vállalhatta azzal kapcsolatos gondolatait.(3) E cikkek azonban kivétel nélkül egy lényeges témát járnak körül, azaz, a különbözõ adottságú, alkotó és reprodukáló zenei képességekkel rendelkezõ gyermek, ember pszichéjének, gondolkodásmódjának egyre mélyebb és sokoldalúbb megismerése. 1928-ra érlelõdnek meg pedagógiai gondolatai annyira, hogy kiadhatja – immár német nyelven, a Simrock kiadónál – a fent említett, még ma is használt, ismert könyvét, a Der lebendige Klavierunterricht-et, az Élõ zongoratanítás-t.

Számtalan kiváló muzsikus értékeli 1928-ban megjelent, legutóbb említett könyvét. (4) 1938 novemberébõl származik például Bartók Béla néhány soros méltatása Varró munkásságáról és errõl a könyvrõl, az alábbiak szerint:

Her book on piano-teaching has quite an extraordinary value and will never become out of data. – I had also many occasions to observe her salient piano teaching”. – (Zongoratanításról szóló könyve egészen rendkívüli és soha nem lesz korszerûtlen. Sokszor volt alkalmam, hogy megfigyeljem kiváló zongoratanítását.)
Nem kívülrõl jövõ segítséggel terebélyesedett ki tehát az az óriási tudás, mely elõtt még ma is csodálattal állunk. Személyes belsõ igény, tudásvágy vezette. Õ maga, visszatekintve ezekre az évekre, így ír:

“… Rá akartam találni az igazira, a teljes önkifejezés útjára. Szakadatlan munkával eltöltött évek következtek (1907 után). Hallgattam és figyeltem a nagy virtuózokat, szakemberek által írt könyveket olvastam a technikáról, sok tanulmányt, kísérletet folytattam zárt ajtók mögött…” (6)
Pedagógiai, pszichológiai, filozófiai és szépirodalmi mûveltsége lenyûgözõ. Hogy fogalmat alkothassunk Varró olvasottságáról, átnéztem a Der lebendige Klavierunterricht bibliográfiáját. Még mennyiségileg is megdöbbentõ az a tematikus gazdagság, mellyel megalapozta munkáját, és tudását oly sokoldalúvá tette. Idéznék néhány szerzõt a könyv megjelenése elõtt publikált szakirodalomból. A szerzõket a könyve felépítésében elõforduló sorrendben említem meg, röviden.
Wallaschek, Wieck, Ramann, Curwen, Mach, Witasek, Ehrenfels, Wert-heimer, Spranger, Battke, Jöde, Adler, Révész, Ruefenacht, Jung, Riemann, Breithaupt, Klindworth, Kreutzer, Matthay, Süss, Mikuli, Barda, Binet, James, Gross, Koffka, Werner, Büchler, Charcot, Kerschensteiner, Levinstein, Stern, Montessori, Skinner, Freud, írók önéletrajzai… (7)

…és még sorolhatnám tovább. E könyvek nagy része – már aminek módomban állt utánanézni – a budapesti könyvtárakban nem volt föllelhetõ. Tájékozottságát, mûveltségét illetõen kételyeinket eloszlathatjuk még akkor is, ha a legprimitívebben közelítjük, nem tartalmilag, csak oldalszámban – mondhatnánk köznapi nyelven: “kilóra mérve” – azt a tényt, hogy mi mindent dolgozott fel, értékelt, szelektált, szellemileg, amíg le tudta írni: én így gondolom!
Varró a késõbbi évtizedekben is szüntelenül olvasott, tájékozódott a pszichológia, filozófia, pedagógiai irodalom legújabb kiadványairól. Könyvének 1958-ban megjelent negyedik kiadásában számtalan lábjegyzetet, irodalmi hivatkozást lecserél és korszerûsít.
Átnéztem és összehasonlítottam az elsõ kiadás bibliográfiáját a negyedikkel. Csak az 1940 után megjelent irodalomból említenék néhányat szerzõ és cím szerint csupán:

Edward Spranger (1882-1963): Psycholgie des Jugendalters – 1951
          : Lebensformen, 7. Kiadás, Tübingen, 1950
Géza Révész (1878-1955): Einführung in die Musikpsycholgie, Bern, 1946
W. Georgiis: Klavierspielbüchlein – Atlantis Verlag, 1954 (skála és pedáltanítás témakörében
Karl Büchler: Abriss der geistigen Entwicklung des Kindes, Lipcse, 7. kiadás, 1949 – áttekintés
William Stern: Kinderpsycholgie. Psychologie der frühen Kindheit bis zum 6. Lebensjahr. 1952.
K. Montessori: Kinders sind Andres, 1952
E. Stern: Jugendpsycholgie, 5. Kiadás, Stuttgart, 1951.
És ami a leginkább meglepett: Varrót érdekelték az egyéb mûvészeti ágakban tehetséges gyermekek megnyilvánulásai már munkálkodása elején is. Két könyv árulkodik errõl a bibliográfiában (9).
Kerschensteiner: Die Entwicklung der zeichnerischen Begabung - 1905
Levinstein: Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebensjahr.

Köztudott, hogy zenepedagógiai, zeneesztétikai területeken Varró elõtt és Varró kortársai között is kitûnõ munkák születtek már. Bár e munkák az idõk  folyamán lassan-lassan feledésbe merülnek, a megismerni vágyó, gondolkodó, kutató elmének feladata ezeket a munkákat újra felfedezni,  megérteni  a lényegüket, és  értelmezni õket a jelen számára. Így vált gyökerévé Varró munkálkodásának is az elõdei által felfedezett tudás. Ebben a rövid, vázlatos felsorolásban megemlítenék még néhány mûvet, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy saját útját teljes bizonyossággal megtalálhassa.

A hallás fejlesztésére alapozott zenetanítást például már a XVIII. században Couperin, Ph. E. Bach, Türk is szorgalmazta, de ez a kérdés zenepedagógiájukban nem központi fontosságú. Kifejezetten erre építi azonban tanítását a XIX. század nagynevû tanára, F. Wieck (10). R. Schumann (11) háziszabályának elsõ mondata: “Legfontosabb a hallás képzése”. H. Riemann (12)  számtalan fontos kutatási területe közül  egyik  a hallás milyenségének elemzése volt. Õ hozza be például a melódikus-ritmikus-harmónikus hallás fogalmát, a zenediktálás fontosságát. R. Breithaupt (13) például nagyszabású, ma már kevéssé korszerû munkájában alapos vizsgálat tárgyává teszi az idegrendszer mûködését, mint a jó elõadás feltételét.

De magyar vonatkozásban sem elõzmény nélküli a hallás fejlesztésének fontos kérdése. A XIX. században Bartalus István Zongoraiskolája (14) - mely 1890-ben jelent meg, egyik leglényegesebb feladatként jelöli meg a hallás képzését. A XX. század legelején pedig Popper Irma (15), Dr. Kovács Sándor (16), Tóth Árpád (17), Kálmán György (18), végeznek jelentõs kísérleteket a hallásra épülõ zongoratanítással kapcsolatosan. Lexikálisan mégis Varró Margit nevéhez fûzõdik a hallásra, a hallás fejlesztésére alapuló hangszertanítás módszerének kidolgozása. (19) Vagyis az, hogy milyen léptékkel, hogyan tanítsunk a legeredményesebben hangszeres zenét, vagyis a zenélést a hallásra és nem az üresjáratú motorizmusra alapozva. Mert az õ korában ez volt a kérdés!

Úgyszintén nem Varró fedezte fel a különbözõ - auditiv-vizuális-motorikus megismerési típusokat. A francia ideggyógyász: J. M. Charcot (20) nevéhez fûzõdik a felismerés. Varró azonban negyedikként hozzátette még a “logikus” típust is, melyet a nem igazán tehetséges gyermekeknél oly gyakran megtapasztalt.
A tehetség vizsgálatában a nemzetközi hírnevû Révész Géza (21) és Kovács Sándor (22) publikálnak pszichológiai kutatásaik, méréseik eredményérõl. Révész a hang- és zenepszichológiai vizsgálatai mellett számtalan más területen is kifejti mûködését (Így a látás-, tér-, beszéd-, gondolkodás-, szociál-, pedagógiai pszichológia, stb.-vel kapcsolatban több mint 150 cikket publikált.

Láthatjuk, hogy amiben Varró munkálkodott, semmilyen területen nem elõzmény nélküli. Köztudott, hogy évszázadok óta minden korszakban keresték a választ azokra az alapkérdésekre, melyek a zenei nevelés éppen aktuális irányát megszabták. Varró a saját és mások elméleti munkásságának eredményeit  az  éveken át tartó gyakorlat próbájának vetette alá, majd letisztázta és elméleti alapokra  fektette le újra. Lenyûgözõ az a kohéziós erõ mely saját értékítéletén keresztül ezt az új egységet létrehozta! Errõl szól fõmûve a Der lebendige Klavierunterricht, melynek pszichológiai részét az 1921-ben megjelent magyar könyvvel összevetve 30-ról 100 oldalra bõvíti.

1938-ban Rogere Ducasse meghívására Párizsban adott elõ (23). Az elõadás keretén belül a következõképpen mutatkozott be:

Engem személy szerint a gyermek és ifjú koromban ért rossz élmények leküzdése vezetett: pocsék, rutinszerû, felületes és hiányos oktatásban részesültem még technikai téren is.  Éppen ez segített késõbb abban, hogy növendékeimnek megadjam azt, ami nekem nem adatott meg. Így az én pedagógiai programomban kísérlet történik a tanítás kereteinek kiszélesítésére, belevonva abba bizonyos lelki és szellemi tényezõket, melyeket - mint jól tudjuk - túl gyakran figyelmen kívül hagyunk, vagy semmibe veszünk.(24)

Ez a rendkívüli mûveltség, sokoldalú tájékozottság azonban csak egyik ismérve munkásságának. Varró  azért olvasott,  tájékozódott, hogy  egyre jobban  megértse és a lehetõ legeredményesebben oktassa a reá bízott gyermeket. Hogy önmagát ellenõrizze, tudni akarta, hogy a tudományos munkák milyen eredményeket mutatnak fel az õt érdeklõ témakörökben. De nem kötelezte el magát egyik irányzat mellett sem. Így fogalmazott egyik írásában:
Egy bizonyos iskolához való kizárólagos ragaszkodás szerintem túlságosan korlátozná a zenetanítás autonómiáját. Éppen ezért én magam sokfelé érdeklõdtem a pedagógia és lélektan kiterjedt birodalmában s a vendégjog alapján mindenünnen azt vittem el - hálásan - ajándékképpen, ami speciális pedagógiai és mûvészi céljaimnak a legjobban megfelelt”. (25)

Varró azonban  nemcsak a könyvekbõl tanul. Mi másból még? Honnan?

A Der lebendige Klavierunterricht megjelenése után a Literatura címû folyóiratban található egy riport Varró Margittal. Õ így válaszol a kérdezõ riporternek:
Könyvemben csak tapasztalataim vannak. Egy barátom, tudósféle ember kezdõ koromban figyelmeztetett, mindent jegyezzek fel, amit az órákon tanulok.  Mindig vezettem óranaplót. Ebben benne van a praxisom. Amikor rábírtak, hogy könyvet írjak, ebbõl a praxisból nõtt ki a könyv. (26)

Tehát nem azért jegyzetelt, hogy majd abból könyvet írjon, hanem azért tudott könyvet írni, mert hallatlan apró lépésekkel, sokoldalúan megfigyelés tárgyává tette pedagógiai munkája folyamán a gyermeket. Tanult a könyvekbõl és tanult a gyermeki reakciókból, óráról órára, újra és újra. Minden mondat egy-egy mozaik volt számára a gyermeki lélek és gondolkodásmód megismeréséhez.

Az 1960-as években amerikai tanítványai bíztatására még jobban leegyszerûsítve könyvét újra fogalmazza Dynamic Piano Teaching  címmel. Ezt azonban befejezni már nem tudta és életében nem jelenhetett meg. (27)

Egyik utolsó tanítványa, a University of Chicago jelenleg nyugalmazott  geológia professzora, aki az 1970-es évek elején éveken át tanult nála, így fogalmazta meg tömören, mi volt Varró hitvallása  a  zenetanításról:

Az életre tanítok a zenével, és a zenét tanítom a zongorával.

“Ez volt Margit, ez volt az Õ tanításának esszenciája. Bámulatra méltó mennyire emlékszem mindarra, amit Margit mondott” - mondta nekem megismerkedésünk alkalmával, 1989-ben. (28)

1970-ben egy szentpétervári doktorandus hallgató - Swetlana Grinstein - levélben kérdezte meg Varró Margitot, aki akkor már kilencvenedik éve körül járt, hogy életútjára visszatekintve hogyan értékeli korábbi pedagógiáját?

Varró egyszerûen fogalmazta meg válaszát. Ez így hangzik:

Pedagógiai nézeteim az én gyakorlatomban könyvem (IV. kiadás, vagyis 1958) megjelenése óta csak alkalmazásának eszközei és módozatai tekintetében változtak meg valamelyest, (vagy a kor követelményei szerint - kibõvültek), az alapelv ugyanaz maradt. (29)

 Vagyis az USA-ban - a XX. század közepén nem úgy, mint a húszas években Európában, hanem az adott körülményeket figyelembe véve már más eszközökkel,  más módszerekkel,  és  kibõvítve  kellett tanítania. De mégis ugyanazokra az alapelvekre építette a zene tanítását!

Az én kérdésem önmagunkhoz: képesek vagyunk-e mi is arra, hogy a jelenlegi körülményeink között, az eddigi módszereinket felülbíráljuk és megtaláljuk, hogyan lehet nemes és értékes zenékkel felkészíteni az ifjúságot az életre?  Mert a zenével nem csak egy hangszert tanítunk, hanem ennél sokkal többet. Ezt kellene megértenünk, ennek a tudatnak nagyságrendjét felfogva harcolnunk a mûvészeti oktatásban rejlõ életigazságokért. Mert a mi korunkban a számtalan részproblémát is figyelembe véve, sõt, valóságosan megértve, feladatunk végsõ kérdése ez!

A pedagógia – interperszonális kapcsolat. Vagyis olyan emberi kapcsolat, amelyben mindkét félnek aktívan kell jelen lennie. Sõt: a tanár tanul is a mindenkori tanítási szituációban.

Dr. Grastyán Endre akadémikus, idegfiziológus orvosprofesszor 1983-ban elhangzott elõadását idézem: “Tanulni csak aktív idegállapotban lehet” (30). Ha ez biológiai tény, nincs helye vitának.  A tanárnak tehát elsõrendû feladata, hogy akit tanít, annak aktivizálja figyelmét, felfogó-képessé tegye az agyát, – kinek-kinek másképpen, más eszközökkel. Érzékelje azt a szituációt, amit személyével, jelenlétével megteremtett. Minden tanár rendelkezik tárgyát illetõen egy sereg információval, amely átadása szempontjainak mikéntjét Varró rendkívül differenciáltan fogalmazta meg.  A következõket közli:

Komoly mulasztást követünk el, ha a mit akarunk tanítani mellett figyelmen kívül hagyunk számos egyéb tényezõt. Például: mikor tanítsuk, hogyan tanítsuk és kit kell tanítanunk. Ez utóbbi a legfontosabb – vallja –, mert  ez a személyiség kérdéskörébe tartozik és az e kérdésre adott válasz az összes többit befolyásolja. (31)
A “kit”  kell tanítanunk kérdéskörben Varró számításba veszi az objektív és  szubjektív, általános és egyedi  tulajdonságokat. Növendékünk gyermek, kamasz, vagy felnõtt, kezdõ vagy haladó, muzikális, intelligens, fogékony, figyelmes, vagy éppen ennek ellentéte. De a tanítvány karaktere, fejlõdési foka, környezete mellett legfontosabb képzelõtípusának ismerete. Ez adja a kulcsot elsõsorban az emberhez.(32)

Korunk neveléstudományának egyik alaptétele az a követelmény, hogy az oktatási módszert a gyermek tipikus és egyéni  tulajdonságaihoz kell mérni – írja 1928-ban.  (33)

E tényezõket figyelembe véve a variációk számtalan sorával találkozhatunk, és tisztában kell lennünk azzal, hogy ha tudásunk, közlendõink, nem célirányosan – és hozzáteszem, nem korszerûen – fogalmazottak, könnyûszerrel leperegnek, sõt el sem jutnak a fülekhez.  Hogyan kell hát felkészülnie egy tanárnak – mit tett Varró? Mindenekelõtt tudta, mit akar, és idõt nem kímélve minden szellemi erejét a cél érdekében éveken át felfûtötten tartotta, és korszerû szemlélettel  kereste  kérdéseire a választ. Az emberi és tanári magatartást illetõen személye, életének példája – tanulság: egy elérendõ célnak ez a megközelítése eredményre vezet.
“Számomra csak az a fontos, hogy használható útmutatást adjak a tanításhoz” – írja (34).

A közelmúltban érdeklõdéssel forgattam az Osiris kiadónál 2001-ben megjelent “Tanulmányok a neveléstudomány körébõl” címû kötetet és olyan, ma is új igényként megjelenõ gondolatokra bukkantam, melyek a  XX. század  elején  munkálkodó Varró Margit kutatásaival és megoldott pedagógiai gyakorlatával  tökéletesen összecsengnek.

Például: (...)”Végbemegy-e – s hol és hogyan – az az integráció, mely nem a mozaikszemélyiségek kialakulásának kedvez, hanem az ép identitásnak? Elsõsorban ez a világtörténelmileg új probléma avatta az én-azonosság alakulását elsõrangú nevelésfilozófiai kategóriává”...- írja Zrinszky László (35).
 A probléma világtörténelmileg valóban új,  de meggyõzõdésem, hogy a mûvészeti nevelés – mert az ember valamennyi  intellektuális és érzelmi erõit fókuszba  kell hozza – egyfajta  utat tud  biztosítani   a személyiség integrációjának.

Vagy: (...)”Eljött az ideje, hogy finomabb felbontásban vizsgáljuk a gyermeki fogalmakat. Óriási feltáratlan terület (nemzetközileg is) a gyermeki elképzelések alakulásának folyamata, a fejlõdés, ami egyre összetettebb fogalomrendszerek formálódásához vezet (...) – írja Nahalka István (36).
Varró 1920-30 között a maga szakterületén 10 éven keresztül a “legfinomabb felbontásban “ vizsgálta a gyermeki gondolkodás, érzékelés alakulását. (37)
Meggyõzõdésem, hogy pedagógiai munkálkodásának mikéntje, minõsége modellként szolgálhat napjaink általános pedagógiai problémáinak megértésére és kezelésére vonatkozóan is.

De ki az, vagy mi az, ami ma számunkra használható útmutatást ad majd? Erre a célra szolgálna a NAT? Vagy az egyes tanárok elhívatott ügyszeretete is vitathatatlanul szükséges a jövõ generáció emberi minõségének megteremtéséhez?  Kérdés, melyre minden tanár saját maga kell, hogy választ adjon.
 

Felhasznált irodalom

1.   Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság zenei életébõl, szerk.:  Ujfalussy József, Zenemûkiadó, Budapest, 1976
2.  Két világrész tanára: Varró Margit, szerk.: Ábrahám Mariann, Budapest, 1991.
3.   i.m.
4.   i.m. 144/145 oldal
5.   Bartók Béla angol nyelvû ajánló levele - Budapest, 1938. november 22. Ld.: Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés - a könyv hátlapja, Zenemûkiadó, Budapest, 1989
6.   i.m.  magy.: 243.,   ang.: 392. oldal
7.   Der lebendige Klavierunterricht, Simrock, Leipzig, 1928, lábjegyzetek és névjegyzék
8.   i. m. 4. kiadása, Simrock, Hamburg, London, 1958
9.   i. m.  - 215. oldal
10. Wieck, Friedrich (1785-1873): Klavier und Gesang - didaktisches und  polemisches, 1852.
11. Schumann, Robert (1810-1854) - idézi: Kodály Zoltán: Visszatekintés I. köt., szerk.: Bónis Ferenc, Zenemûkiadó, Budapest,  1974. 274.old.
12. Riemann, Hugo (1849-1919): Handbuch der Harmonielehre, 1887
13. Breithaupt, Rudolf (1873-1945): Die natürliche Klaviertechnik, 1912, 3., 1913, 3. k., 1920, javított kiadás
14. Bartalus István (1821-1899):  Zongoraiskola, 1890
15. Popper Irma (1901- ?): Kovács Sándor pedagógiai munkássága, in: Kovács Sándor Dr. hátrahagyott zenei írásai, Popper Irma és Gombosi Ottó Dr. közremûködésével összeállította: Molnár Antal, Rózsavölgyi és Társa Kiadása, Budapest,  1927.,  107-163. old.
16. Kovács Sándor, Dr.  (1886-1918), Lásd: Kovács Sándor válogatott zenei írásai, szerk.: Balassa Péter, Zenemûkiadó, Budapest, 1976
17. Tóth Árpád (1872-1932): Über die Funktionslehre des Anschlags, in: Neue
          Musikzeitung, 1926
18. Kálmán György (1883-1944):  A zongoratanítás feladatai és azok megoldásai, 1926
19. Handbuch des Musikunterrichts, 1970, 147. oldal
20. Charcot , Jean Martin (1825-1893)
21. Révész Géza (1878-1955): Musical Talent, 1914, Prüfung der Musikalität, 1920, Ervin Nyíregyházi, 1916,  The Psychology  of a Musical
       Prodigy, 1925, stb.
22. Kovács Sándor : Zenei beleérzés lélektanáról  (1911),   A zenei  emlékezetrõl ( 1916),  A zenetanítás  és tanulás lélektanáról (1909, 1917), in: Kovács Sándor válogatott zenei írásai, szerk.: Balassa Péter, Zenemûkiadó, Budapest, 1976
23. Konferencia - Parizs, École Normale de Musique, 1938. május 20
24.  i.m., 85. oldal
25. “A jövõ útjain” c. folyóirat,  1937.
26. “Literatura” c. folyóirat 4. évf. 12. sz.  “Tízperc-szünetben” c. riport - “Beszélgetés Varró Margittal, a neves zenepedagógussal”
27. i.m. Elsõ megj. magy.: 147-200, ang.: 466-533. oldal
28. Beszélgetés Dr. David Solzman-nal, Parlando, 1990. 12. sz. 26-29,
29. i.m. magy.: 213. old., német: 535. oldal.
30. Gyõr, VI. Országos Zenei Nevelési Konferencia, in:  Parlando 1984., 8-9.  sz. 19-24. old.
31. i.m., 149. old.
32. i.m.,  85. old.
33. Der lebendige Klavierunterricht, 80. §   267. old.
34. ua. 75. § 236. old.
35. Zrinszky László: A századvég nevelésfilozófiája, in: Tanulmányok a neveléstudományok körébõl, szerk.: Báthory Z.-Falus I., Osiris, Budapest, 30. old.
36. Nahalka István: A természettudományos nevelés kutatásának és fejlesztésének kérdései, in: ua. Tanulmányok… 385. old.
37. i.m., magyarul-németül:  28-84. old.