CSILLAG FERENC

 

AZ ESZTÉTIKAI NEVELÉS – MA, HAZÁNKBAN*

 

Bevezető gondolatok:

„Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember... Jó mérnök, vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol. De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét... A zene ügye az általános iskolában nem is a zene ügye elsősorban.”[1] – nyilatkozza Kodály Zoltán egyik utolsó interjújában. Ám érdemes még két gondolatot is idéznünk a kettős évforduló kapcsán a Kodálytól.

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”[2]

„Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját... Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.”[3]

 

Létezik-e ma a zenei nevelés, tovább gondolva, esztétikai nevelés az iskolákban? A cikkben erre a jelentős kérdésre keressük a választ a Kodály kettős évforduló ürügyén. Néhányan előre megadják a választ, ám a problémakör áttekintése – megítélésünk szerint – több tanulsággal is bír. Célszerű a kérdését árnyaltan kezelni. Az esztétikai nevelés a személyiségfejlesztés egyik legfontosabb része. Két évtized elegendő idő volt arra, hogy a nevelés ezen területe maradandó és korosztályokat érintő jelentős veszteségeket szenvedjen el. Ugyanakkor meg kell állapítsuk, hogy a problémát csupán az óraszámok csökkenésére vezetik a szakemberek vissza, pedig ennél sokkal többről van szó.

 

A neveléselmélet a következőket mondja: „Az esztétikai tevékenység fontossága az életvezetés sikere, (…) Az esztétikai tevékenységi körből mint pedagógiai sikertényezőt, mindenekelőtt két változatot emelhetünk ki: az egyik az egyénnek önmagára irányuló esztétikai tevékenysége, a másik a környezetre irányuló esztétikai tevékenység.”[4]

 

Ám a problémakört érdemes kiszélesítenünk: „A nevelés lényege az értékközvetítés vagy értékteremtés.”5

 

Balassa Péter 1998-ban a következő kérdést teszi fel egy tanulmányában: „Lehetséges-e esztétikai nevelés egyáltalán?” A korábbi központi oktatásirányításnak vége a cikk keletkezésének időpontjában, a rendszerváltás bekövetkezett, a közoktatási intézmények a valamikori egységes oktatásirányítási szemléletből kilépnek, s egyedi – a profiljuknak megfelelő – helyi pedagógiai programot (HPP) állítanak, állíthatnak össze. Ez az elgondolás igen örvendetes, hiszen a társadalmi, a fogyasztói igényeket az iskoláknak figyelembe kell venniük, s ezt követően maguk tervezhetik meg azt az utat, amelynek megvalósításához mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak, egyben sajátos, egyedi arculatukat is kialakíthatják.

          Ám ha történetileg szemléljük az iskolarendszerben bekövetkező változást, akkor azt kell megállapítanunk, hogy már a nyolcvanas évek elején megindultak az oktatási kísérletek. A kísérletező kedvű, a szakma megújításáért áldozatot vállaló szakemberek lehetőséget kaptak arra, hogy elsősorban módszertani jellegű kísérletekbe kezdjenek. Ehhez az oktatásirányítás pénzeszközt is rendelt, s elkezdődött a kreatív tanárok hatására az oly sokszor említett innováció. Mire utal ez? A tanárokban volt igény arra, hogy szakmai tapasztalataikat, módszertani kultúrájukat átadják. [Talán nem felesleges itt a matematikaoktatás példáját említeni, Varga Tamás nevével mindenki találkozott. Múlhatatlan érdemei vannak abban, hogy a tárgy oktatásában a gondolkodásfejlesztés került előtérbe, s a számolás, mint mechanikus művelet csak eszközként szerepelt koncepciójában. Ezen az úton járt Lénárd Ferenc is, aki épp a kisiskolások gondolkodásfejlesztését tűzte ki célul az újszerű problémamegoldó matematikaoktatás meghonosításakor. Lénárt Ferenc egy tanulmányában a következőket fogalmazza meg:

          „A pedagógus és a tanulócsoport olyan zenekarhoz hasonlítható, amelynek magas színvonalú produktumát a karmester az aktuális hibák kijavításával és az egész együttes színvonalának fejlesztésével valósítja meg. Ezzel eléri azt is, hogy a zenekar egyes tagjai és ugyanakkor az egész együttes kitűnően működjék abban az esetben is, ha nemcsak a tanterem négy fala között muzsikálnak, hanem kint az életben, egyenként és együttesen, s a karmester jelenlétében vagy karmester nélkül.”6 A két említett személy tevékenységét tekinthetjük előzményként.]

          Visszatérve az esztétikai nevelés területére Csőregh Éva és munkatársai a rajztanítás új módszereinek kidolgozásába kezdtek. A zenei nevelés kérdéskörében Kokas Klára, Dimény Judit, Csillagné Gál Judit – Laczó Zoltán indítottak el kísérleteket, ám épp a zenész szakma nem igazán kívánta a járatlan, a szokatlan, az újszerű, a kísérletező jellegű munkákat befogadni. A szakma jeles képviselői arra hivatkoztak, hogy a Kodály-módszer jól bevált út, és semmi nem indokolja az attól való eltérést. Így a kapott eredmények meggyőzőek voltak, ám követők hiányában torzóban maradtak. Fordulópontot jelentett Tóth Anna A Kodály-módszer csődje a közoktatásban7 – megállapítása. Először mondatott ki, hogy az énektanítással komoly gondok vannak. (A cikk hat évvel a rendszerváltás után született.)

 

E rövid történeti áttekintés után térjünk vissza a már idézett Balassa tanulmányához!

„ …nem tudom, hogyan lehetséges a művészet által nevelődés, inkább tudom azt, hogy miként nem, de szükséges, sőt létezik is ez a nevelődés, mert még mindig imitálunk valamit, vagyis gyakorolunk, amennyiben a megérthetőségnek egyáltalán értelmet tulajdonítunk.” Az esztéta igen pontosan határozza azt meg, hogy a másolásnak, a mintaadásnak milyen óriási jelentősége van. Megállapítása általános érvényű, ám mit és hogyan másoljon a ma iskolása, ha nincs, esetleg szegényes a minta.

          S hogy az esztétikai tárgyak hazai oktatásában igazán komoly gondokat tapasztaltak a tudósok, arra álljon itt példaként az irodalomtörténész, Poszler György egy 1980-ban papírra vetett gondolata: „Legszívesebben azt mondanám: pereljük vissza a művészeti tartalom jogát.” (…) „Meg kell valósítani az esztétikai tanulás-művelődés emberi-esztétikai, világnézeti súlyának helyreállítását.” Mit is üzen a gondolat? Nem kevesebbet, hogy korábban – s erről az írás nem szól – sikeres, eredményes volt az esztétikai nevelés. De mikor?

          „E fény felragyog a művön. Ez a ragyogás a művön maga a szép. A szépség annak módja, ahogy az igazság el-nem-rejtettségként van.”8 – a német filozófus, Heidegger az idézett gondolatot 1927-ben fogalmazza meg. A hivatkozott idézetek jól közvetítik azt az igényt, hogy az iskolában, a nevelésben, a személyiségfejlesztésben kiemelkedő szerepet kell szánni erre a területre.

          Lezárásként Karen Stone Mc Crown pszichológus gondolatait (2001.) idézzük az érzelmi intelligenciáról: „Az érzelmi pallérozottság legalább olyan fontos része a műveltségnek, mint a matematikában vagy az olvasásban jártasság.” Ezek a gondolatok vezetnek át bennünket a jelen oktatási helyzet elemzéséhez.

 

Az érzelmi intelligenciáról, az értékről – alapfogalmak:

Ha az esztétikai tárgyakról – szándékosan kerüljük el a tantárgy megjelölést, meggyőződésünk ugyanis, hogy az említett összetett szó előtagja beszűkítő jelleggel bír – szólunk, akkor az érzelmi intelligencia fogalmát, korszerű értelmezését kell megadnunk.  Az érzelmi intelligencia összetett készség: egyrészt jelenti önmagunk és érzelmi életünk reális ismeretét, az önirányítás és önmotiválás képességét, másrészt arra vonatkozik, hogy mennyire vagyunk hatékonyak és sikeresek kapcsolataink alakításában és fenntartásában. Ebben szerepet kap empátiás készségünk is. Ezen készség birtokában nem csak a mindennapi életben, de munkánkban is sokkal eredményesebben tudunk boldogulni.”9

          A fogalom meghatározásában láthatjuk, hogy az egész ember fejlődésében, életvite­lében, gondolkodásában, kommunikációs készségében, kooperativitásában, ítéletalkotásában, és még számtalan egyéb tevékenységében, azaz a teljes cselekvésben folyamatosan jelen van az érzelem. Nem vitatható, hogy érzelmekkel születünk, de érzelmi életünk alakítható, szabályozható. Meg kell állapítanunk, hogy az emberi agy működésében vannak területek, amelyek az idő előre haladtával csökkenő funkciót mutatnak, ám az érzelmi terület folyamatosan alakul, változik. S mindez azt is jelenti, hogy a gyermeknevelés egyik legfontosabb területe éppen az érzelmi intelligenciára való fogékonyság kialakítása.

          A pedagógia napjainkban nagy jelentőséget tulajdonít a kompetenciák fejlesztésének. Ezért szükségesnek ítéljük a kompetencia-területeket felsorolását:

 

anyanyelvi kommunikáció

idegen nyelvi kommunikáció

matematikai kompetencia

természettudományos kompetencia

digitális kompetencia

a hatékony, önálló tanulás

szociális és állampolgári kompetencia

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (EU)10

 

          A honi szakemberek az Uniós elvárásoknak megfelelően a kompetenciák sorába ugyan felveszik az ’esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképességet’, mint kulcskompetenciát, ám az csak az utolsó helyre szorul. Kritikával kell ezt illetnünk éppen az érzelmi intelligenciáról tett megállapításaink alapján.

          S ha John Dewey, 1938-ban leírt gondolatát ideillesztjük, akkor valóban megértjük azt, miért is olyan lényeges az esztétikai tárgyak oktatásának kérdésével foglalkoznunk: „Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák, vagy a megtanult történelmi tények. Mert alapvetően ezek az attitűdök számítanak később.”

          A problémakör zárásakor igen fontos azt is tisztáznunk, mit is nevezünk értéknek. Erre való hivatkozással – éppen a művészeti tárgyak oktatásában – tapasztalhatunk némi elhatárolódást. Álljon itt példaként az az elszomorító tény, hogy a Bartók, Kodály utáni nemzedék szinte alig, ill. a jelen zeneszerzői még említésre sem kerülnek a tankönyvekben, s a hangzó élmény teljesen elmarad. Pedig a végső cél az lenne, hogy zenehallgatóvá neveljük a tanítványokat. Ugyanakkor éppen ez a kirekesztő szemlélet vezet oda, hogy a tanuló a hangzó világból mindent felvesz, ám kritikai segítséget a feldolgozáshoz sem tanáraitól, sem környezetétől nem kap. De ne legyünk ennyire szigorúak az énektanárokkal, hasonló hibába esnek a rajz-, az irodalomtanárok. Pedig a tájékozódás segítése, a reális kritika kialakítása igen fontos feladat lenne. Kisiskolás korban; ’a tetszik – nem tetszik – és mindez miért?’ – kérdéskört állandóan fel kell tenni. Tehát értékek: „valaminek az a tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki.”11 Egy másik meghatározás szerint pedig: „Különösen érzékenyen érintett területe a társadalmi változásoknak a nevelés. (…) El kell fogadnunk azt a megállapítást, hogy az érték egyben korlátozás is - norma.”12

 

Az ének-zene oktatás – helyzetelemezés:

 

Az előzőekben már említettük Tóth Anna cikkét, mely az iskolai énekoktatás problémáit jelenítette meg. Ám azt is látnunk kell, hogy a probléma gyökereit elsősorban a tanárképzésben kell keresni. A felsőoktatás – különösen az első NAT viták óta – a tanárképzésben folyamatos lemaradásban van. Kiváló szakembereket nevelnek, minden elméleti ismeretet megtanulnak, ám módszertani ismereteik messze elmaradnak az elvárható szinttől. Két okot is jeleznünk kell.

          A pszichológiai, fejlődéslélektani és pedagógiai képzése a hallgatóknak igen gyenge. Mellékesnek tekintik ezeket a tantárgyakat, s nem látják át, nem is láthatják át, hogy egy tárgy tanításának sikere, eredménye nem csupán a szakmai profizmus függvénye, így az előírt vizsgára alapszinten megtanulják, de a mindennapok gyakorlatában ez kevésnek bizonyul. Azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy egy tanári generáció úgy jutott diplomához, hogy igen kevés tanítási órát hospitált végig, majd dolgozott fel, ráadásul öt óra tanítás után(!) már el is juthat a zárótanításig. A pályán levők pedig nem tudják – éppen az említett ismeretek elsajátításának hiányában – hogy a gyermekek gondolkodási stratégiája hatévente gyökeresen megváltozik, ezt viszont csak a fejlődéslélektani ismeretek állandó bővítésével lehet kezelni.

          [Aggódom!  Aggodalmam oka ugyanis az a rossz előérzet, melyet a Bolognai-folyamat következtében megvalósuló felsőoktatási változásokból következik. A tanárképzésben – a legújabb jelzések szerint – még nagyobb szerephez jut a szakmai alapok elsajátítása, s csak lerövidített keretek között, ám várhatóan nagyobb gyakorlati képzési idővel valósul meg a tanárképzés. De mire épüljön a gyakorlati képzés, ha a módszertani alapok hiányoznak?]

          Kik oktatják a módszertant? Ezt a kérdést érdemes alaposabban elemeznünk. Néhány olyan kolléga kapja(!) ezt a munkát, aki iskolai gyakorlattal nem, ill. alig rendelkezik, s maga is kényszerpályaként éli meg a feladat megoldását. Ám olyan kolléga is ellátja-tanítja ezt a tárgyat, aki korábbi tanítási élményeit (más kor, más társadalmi elvárások, más érdeklődés) meséli el, s hallgatóitól a megélt saját élményeinek felsorolását várja el. A tudatosság itt feltétlenül számon kérhető. Csak nagyon kevés az a metodikus, aki mind szaktárgyában, mind pedagógiai-, pszichológiai ismeretekben, és módszertani kultúrájában igen képzett.  

          Igen jelentős változást könyvelhetünk el a 80-as évek második felében akkor, amikor a tankönyvkínálat bővült. A piacon több tankönyv is megjelent. A szaktanárok szabad kezet kaptak a választásban. Ekkorra tehető a régen hiányolt Kodály-Ádám: Énekeskönyv megjelenése. A kérdés csak az, hogy a felhasználók tudják-e a szerzői szándék szerint használni a tankönyvet. (Más tankönyvek is napvilágot láttak, kritikai elemzésükre e cikk keretein belül nem vállalkozhatunk.)

 

Foglalkoznunk kell azzal is, hogy veszélyes jelenségek lesznek meghatározói az iskolai énekoktatásnak.

          Az ének tantárgy „oktatási jelleget ölt® egyesek dolgozatot iratnak.[S ezt a folyamatot erősíti a tanulói teljesítmények országos mérése is; lásd Parlando 2007/2. Csillag Ferenc: Mérhető-e a mérhetetlen? (Szakmai töprengés a tudásszint-mérések kapcsán)]. A tanárok a dolgozatokat értékelik, s elmarad a zenei cselekvés, az a tevékenység, amely a művészet alapja lehet. „Miért is nem énekelnek a gyerekek?” – teszik fel többen is a kérdést. Okelemzésünk, tanári praxisunk alapján a következőket állapíthatjuk meg: 

          A frontális óravezetés itt is gátja a cselekvésnek. (Valamennyi tantárgyban uralkodó módszer a frontális óravezetés.) Ez a művészeti tárgyak és különösen az ének esetében gátolja az egyéni fejlődést. A tanulók jelentős része nem találkozik a sikerrel, a cselekvés adta örömmel.

          Aránytévesztésnek lehetünk tanúi: nincs helyén az elmélet – a gyakorlat. Gyakori a lexikális ismeretek számonkérése. Ez valóban könnyebb út, ám semmi köze sincs az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez. (Típuskérdések: hol született, merre utazott, kik voltak a mesterei, milyen hangszerekre írt műveket? stb.)

          A közösségi élmények visszaszorulnak. Az iskola, mint a közösségi élet színtere átalakul. Így egyre kevesebb alkalom nyílik arra, hogy a tanulók kisebb csoportokban együtt zenéljenek, énekeljenek, zenei bemutatókat tartsanak, társaiknak, szüleiknek, az iskolai közösségnek bemutassák tudásukat.

          A korábbiakban már említést tettünk a Helyi Pedagógiai Programok megszületéséről. A megvalósítható programok alapfeltétele a szülői, a fogyasztói igények felmérése. Már a 80-as évek második felében is azt tapasztalhattuk, hogy a szülők kevéssé érdeklődnek a művészeti tagozatok iránt. Folyamatos csökkenés áll be az ének-zene tagozatos iskolák számában. Mára alig-alig találunk ilyen intézményeket. A szülők azt várják el az iskolától, hogy többféle idegen nyelvet oktasson a gyerekeknek, hogy ezzel a munkavállalási lehetőségek mindenképpen növekedjenek.

 

Néhány jelenségről, melyre a szakma nem volt felkészülve:

 

1997-től az óraszámok folyamatos csökkenésének lehetünk tanúi. A kerettantervek bevezetésekor már a választhatóság azt eredményezte, hogy drasztikusan csökkent a művészeti tárgyak óráinak száma. A szabad sávban, amely az iskola döntési kompetenciájába tartozik, lehetőség lett volna az óraszámok rendezésére, de más szakmacsoportok jobban lobbiztak. Érdemes elgondolkodnunk, hogy az az érv, melyet úton-útfélen hallani lehetett, ill. ma is lehet, az oktatásirányítás számára nem volt meggyőző: „Kodály országában nem lehet az énekórák számát csökkenteni!” A mondat tetszetős, de nincs mögötte olyan tartalom, amely bárkit is arra ösztönzött volna, hogy csatába induljon a művészeti órák számának megőrzése érdekében. S azt is be kell látnunk, hogy az egyéni ambíciók, utak a szakmát szétzilálták, eltűnt a céhmesterek világából ismert – a jó ügy érdekében való – összefogás.

          Nagyon nagy hibaként kell jeleznünk, hogy a társművészetek szakembereivel való összefogásra még kísérlet sem történt. Lassan elsüllyedt a közoktatásban az esztétikai nevelés problematikája. Meggyőződésünk, ha a szakma kiaknázza azt a lehetőséget, amelyet a művészetpedagógián túl a pszichológia, a pedagógia, mint tudomány adhatott volna, akkor most sikertörténetről számolhatnánk be. Örök tanulságként kell megállapítanunk, hogy ha egy szakma elszigetelten, s azon belül is atomizáltan működik, akkor annak kárát leginkább a felnövekvő generáció látja. Megítélésünk szerint itt valóban személyes felelősség is megállapítható. 

          Ám a reális kép felvázolásakor egy eredményről is szólnunk kell. Arról ti., hogy a szakiskolai képzésben – éppen a nagy változások időszakában – megjelent az énekoktatás. Az elgondolás – tudva, hogy ebben az iskolatípusban tanul a fiatalok azon része, akik a leghátrányosabb körből érkeznek, szociálisan veszélyeztetettek – kifejezetten jó. A gondot az okozza, hogy csak néhány szaktanár vállalkozik ebben az iskolatípusban való tanításra. (Ismét tanúi lehetünk a felkészítés hiányából adódó problémáknak.)

 

Tekintsük át a következő táblázatot!

1. táblázat

 

1985 – 98.

Ált. isk. alsó tag.

Ált. isk. felső tag.

Gimn. 9–10.évf.

 

66 óra/év

66 óra/ év

36 óra/év

Többlet:

énekkar

énekkar

énekkar

 

Szakkör

szakkör

szakkör

1998-tól

37 óra /év

37 óra /év

37 óra /év

Többlet:

HPP-ben megfogalmazva

HPP-ben megfogalmazva

HPP-ben megfogalmazva

HPP = Helyi Pedagógiai Program

 


= a HPP-ben nem biztosítanak többlet órákat!

 

Bár az intézmények a szakmai önállóságukat őrzik, mégis aggasztó jelenségnek kell tekintenünk azt a tényt, hogy az iskolák a szabadon felhasználható órakeretet nem az esztétikai tárgyak oktatásának bővítésére fordítják. (Éppen e kérdéskör boncolgatása során kell megemlítenünk azt, hogy a szakfelügyeleti rendszer szétverése maradandó károkat okozott. A szaktanárnak nincs mögöttes segítője, aki kritikus kérdésekben támogatná, állást foglalna.) Elegendő, ha csak az iskolai énekkarok számának radikális csökkenését vesszük figyelembe.

          Örvendetes tényként könyvelhetjük el, hogy az „Érettségi és vizsgaszabályzat” lehetőséget biztosít arra, hogy a középiskolai tanulmányait befejező fiatal érettségi vizsgát tegyen az ének-zene tantárgyból. Most, hogy az 1. táblázatot áttanulmányoztuk, levonhatjuk a következtetést, a legérdeklődőbb, a legjobb adottságokkal rendelkező gyermek – amennyiben nincs egyéb zenei előélete –, akkor meglehetősen szűkös tudással szerzi meg érettségi eredményét az ének-zene tantárgyból.

          Vessük egybe a következő két adatot!

 

2. táblázat

Tantárgy

Tanulmányi évek száma:

Összóraszám:

Matematika

12 év

min. 2.146 óra

Ének-zene

10 év

370 óra

 

Megítélésünk szerint komolytalan a 370 órányi felkészülés. A 18 éves fiatal, aki tanulmányainak utolsó két évében intézményesen már nem is vesz részt énekórákon, úgy jelenik meg az érettségi vizsgán, hogy ismételten csak lexikális tudásáról adhat számot. Be kell látnunk, ez dilettantizmus! Ez nem adja vissza egy komplex tárgy rangját! Sokkal inkább elvezet a könnyebb végbizonyítvány megszerzéséhez. (A problémát csak jelezni kívántunk. Most nincs arra lehetőség, hogy az érettségi követelményrendszert elemezzük.) A jelenség azonban riasztó!

 

A szakma stratégiai hibát követett ill. követ el:

 

Melyek ezek? A már említett érvrendszer szegényes.

Csupán az óraszámok megmaradásáért emelik fel néhányan a hangjukat. Fontos azt is jelezni, hogy elsősorban a tanárok egzisztenciális helyzetéért aggódnak, azaz nem a tárgy személyiségfejlesztő hatása kerül előtérbe, hanem a tanár, azaz a munkavállaló.

          Néhányan bozótharcosként, egyedül küzdenek – a társszakmákat kihagyják, (irodalom, rajz, tánc, dráma, média ill. pedagógia, pszichológia). A rendszerszemlélet hiányában nem alakulhat ki valós szakmai vita.

          A hagyományokról, a jeles elődökről, a szépen szóló kórusokról, az éneklés összetartó erejéről szólnak többen is, de ezzel az eljárással a társadalmi igényeket, elvárásokat és változásokat figyelmen kívül hagyják. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szülő a megrendelő.  (Ez az érvrendszer egyébként a nosztalgia veszélyét is magában hordozza!)

 

A jelentkező problémák:

 

Az oktatásirányítás részéről:

 

Valamennyi esztétikai, művészeti tárgy óraszámát csökkentik arra hivatkozva, hogy a gyermekek amúgy is túlterheltek. Való igaz, hogy az iskolában eltöltött idő – különösen a 80-as évek elejétől kezdődően – igen magas volt. Ám az óraszámcsökkentés nem hozta meg a várt hatást. A tanulók egy része a felszabaduló szabadidővel nem tud mit kezdeni. Az iskolának – éppen a gyerekek érdekében – be kell avatkoznia, azaz programot kell biztosítania. Az intézményeknek csupán töredéke vállalkozik az esztétikai nevelés terén a többletszolgáltatás biztosítására. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a hagyományos tanórai keretek nem állíthatók vissza.

 

Éppen az esztétikai nevelés eredményei kevéssé mérhetők, az azonnali eredményeket botorság várni, ugyanis a nevelés egy folyamat, s már utaltunk korábban is arra, hogy éppen ezen a területen a fejlődés nem záródik le, hiszen a személyiség állandóan változik, ám nincs ez másként, például ízlés területén sem. Márpedig a kétévenkénti központi mérések azt célozzák, hogy az elsajátított ismeretek milyen szilárdak ill. az anyagi források mennyire hasznosultak.

 

A szülői igények túlzott kiszolgálása azt eredményezi, hogy az iskolák sajátos arculata elvész, s a jó hagyományok elhalnak. (Gondolunk itt a sikeresen működő ének-zene tagozatú általános iskolák számának drasztikus csökkenésére.)

 

 

A szakma részéről:

 

Még szándék sincs a partnerekkel való párbeszédre; azaz „együtt messzebb jutunk!” – gondolat megfogalmazására.

 

Az eddigiekben megpróbáltunk egy helyzetelemzést adni. Hogy a kép nem túl biztató, vigasztaló, az tény. Ám az érvrendszer bővítésével, konkrétabbá tételével egészen biztosan található olyan megoldás, amely – ha nem is a közeljövőben –, de változást idézhet elő.

 

Merre tovább?

 

Úgy ítéljük meg, hogy az eddigiek alapján itt csupán a kulcsmondatokat szükséges megadnunk.

 

          Az esztétikai nevelés személyiség-fejlesztő hatását folyamatosan kell hangsúlyozni!

          A társadalmi együttélés, munkálkodás cselekvés alapja az érzelmi intelligencia magas fokú elsajátításában keresendő, ezért a szűk tantárgyi szemléletből egy magasabb, ám általánosabb szintre kell lépni!

          A szakmák együttműködése nélkülözhetetlen! A közös gondolkodás stratégia kialakítását eredményezheti.

          S érvrendszerünk szakma-specifikus tételei pedig a következők lehetnek:

          A tanárképzés, a tanártovábbképzés és a szakmai ellenőrzés elengedhetetlenné vált.

          Az „érték” az „értékes” fogalmának tisztázása; ez a szakma felelőssége.

          A sokszínű hangzó környezetben való tájékozódást irányítani, kezelni szükséges. Nincs steril világ! Ami ma szokatlan, az holnap már természetes.

          Az esztétikai élményekhez jutás sokszor generációs feszültségeket is hordoz, ezeket kezelni kell, tehát nincs jó, nincs hasznos, mű van, amely tetszhet ill. nem tetszhet. A tájékozódást szükséges segíteni.

          Állandó párbeszéd kialakítása, majd fenntartása a pedagógusok, a tanítványok, a szülők és az oktatásirányítás körével.

 

A gondolatsor lezárásaként álljon itt egy örökérvényű gondolat:

 

„A kor, a társadalom emberének jellemző érzelmi magatartása egyúttal objektív ismertetőjegye, egész fejlődését, mozgását meghatározó tényezője is a társadalmi valóságnak.”13

 

 * A ZETA Kodály megemlékezésén 2007. november 17-én elhangzott előadás szerkesztett változata

[1] Kodály Zoltán zenepedagógiai írásai (WIKIPÉDIA zenei lexikon – zenepedagógiai írások, szerkesztett változat)

[2] u. o.

[3] u. o.

[4] Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet (OKKER Kiadó, Budapest, 2003.)

5 Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1999.)

6 Lénárd Ferenc: Pedagógiai pszichológia – Alkalmazott pszichológia – 24 –25. o. Gondolat Kiadó Bp., 1973.

7 Tóth Anna: Saját ballagásukon sem énekelnek a diákok; (Népszabadság, 1996. július 18.)

8 Heidegger, Martin: Lét és idő; (Nagyvilág, XLVII./3. – 2002. március)

9 Szócikk az Online Pedagógiai Lexikonból

10 Vass Vilmos: A Nat felülvizsgálata (Van új a Nat alatt?) – Bács-Kiskun Megyei Tanévnyitó Konferencia (2007. augusztus 24.)

11 Magyar értelmező kéziszótár (Akadémia Kiadó, Bp., 1975.)

12 dr. Bardócz-Tódor András: Kritika Magyari Beck István ÉRTÉK ÉS PEDAGÓGIA című könyvéről

13 dr. Ujfalussy József: A valóság zenei képe; (Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1962.)