A népdal tanítása

 

A népdal - bár tematika és intonáció formájában át és áthatja zenetanításunkat - a maga eredeti formájában ritkán tölt be olyan szerepet, amit pedig formai és dallami tökéletessége alapján megérdemelne. A fejlett műzenéhez hozzászokott növendék legfeljebb néprajzi érdekességet lát benne, anyagot, amiből új magyar műzenénk formálódott. „Minek nekem ezt megtanulni?” kérdezi és alig sejti, hogy a magában álló népdal is nagy művészi érték lehet, melyet Bartók A magyar népdalában így jellemzett: „természeti tünemény”, melynek „egyedei, az egyes dallamok, a legmagasabb művészi tökéletesség példái”. „Valósággal klasszikus példái annak, miként lehet a legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei gondolatot a maga frissességében, arányosan, egyszóval a lehető legtökéletesebb módon kifejezni.” Ha a népdal azok számára, akik vele behatóan foglalkoznak, ilyen nagy érték, akkor nem lehet akadálya, hogy művészi rangját a zenét tanuló növendékek körében is helyreállítsuk. Hogyan tegyük ezt?

 

Mindenki természetesnek tartja, hogy a műzene nagy alkotásai jó előadást kívánnak. Nem áll-e ugyanez a zene apró remekműveire, a népdalokra? Ezért érezhette Bartók a meggyőződéstől átfűtött, szenvedélyes paraszti előadású népdalt természeti tüneménynek. Ő kizárólag eredeti környezetben hallotta a népdalokat s nem lehetett tanúja annak, hogy a rossz városi előadás miképpen fosztja meg ezt a műfajt szépségétől. A népdal művészi tolmácsolásának a hangszert tanuló növendékek számára nem kell környezet hűnek lennie - hiszen erre mód sincs -, hanem megengedi az adaptálást. Aki népdalt tanít, értenie kell a népdalok szép előadásához. A népdal vonalának rejtett szépségei pedig bizonyára akkor fognak kitárulni a tanár előtt, ha maga gondot fordít az anyag sokoldalú megismerésére.

 

Nincs jobb pedagógiai eszköz, mint a széleskörű tudás. A kérdések sokoldalú látásmódja megszínesíti a téma tárgyalását. Persze a szolfézstanárnak, aki a népzenét az elmélet óra keretében oktatja, legelső feladata mégiscsak maga a hallásfejlesztés, a ritmikai, harmóniai, formai, történeti tudnivalók átadása. Jóformán minden érdeklődését leköti e feladatokban való helytállás kifejlesztése. A népzene-tudományban való különlegesebb jártasság megszerzésére kevesebb idő jut. Pedig e terület elhanyagolása is sok kárt tehet, mert rontja a reá alapított óra művészi hitelét. Itt is érvényes az, hogy minél több benyomáshoz jut a növendék, annál vonzóbbá válik számára a tárgy.

 

A népdalok tanításának eredményességét tehát a szép átadáson, a dallamok motivikájának, rajzának szakavatott (esetleg funkcionális) megvilágításán és esetleges eredeti (hanglemezes vagy ősformájú) bemutatásán kívül elősegíti a dallamok társadalmi és történeti helyzetének megvilágítása. Kodály így írt 1943-ban: „rokonnépeink azonos lelkiségű dalai nekünk nem idegenek … közös gyermekkorunkba nyúlnak vissza … Nem maradhatunk meg továbbra is nyelvrokonainkról való mai tudatlanságunkban. A zene igen jó eszköz megismerésükre.” 1937-ben ezt írta: „Első sorban a magyar dalkincs rendszeres és teljes kiadása kellene a kutató számára.” Nos hát, ez a munka azóta javában megindult, és a Gyermekjátékok, Jeles napok, Lakodalom, Párosítók és a soron következő Siratók, máris sok segítséget nyújt a népdaltanításhoz. Nemcsak népzenénk értékeire figyelmeztetnek ezek a kötetek, hanem arra is, hogy a népek barátsága él a művészetben - a sok-sok közös dallamon át, parányi eltéréssel, majdnem azonos formában hangzanak szlovák, magyar, román vagy német ajkakon. Érdemes felfigyelnünk végre olyan dallamainkra is, melyek nem éppen a mieink, mert azonosan hangzanak az egész Duna-medencében vagy Kelet-Európában. E sorok írója arra vállalkozott, hogy az elmélettanításban leggyakrabban felhasznált népdalok rokonnépi, szomszédnépi vagy egyéb variánsaihoz mutasson utat. A dallamok összeállításában főleg a gyermekdalokat és Kodály A magyar népzenéje, ennek Példatárában közölt dallamokat vettük figyelembe. Reméljük, hogy a megadott adatok által a dallamok rejtett fejlődésének műhelytitkaiba sikerül bepillantást adni, s ez által a népzenét tanítók számára élményt adó pedagógiai eszközt nyújtani. Saját tapasztalatunk, hogy a változatoknak, a dallamok vándorlásának világa érdekli a növendékeket.

 

A dallamokat a könnyebb felhasználás érdekében ABC rendbe raktuk (legismertebb szövegük kezdőszavaival). Teljességre természetesen távolról sem tarthatunk igényt, ettől még messze vagyunk. Mindenesetre bedolgoztuk az adatokba Bartók új szlovák kötetének érdekességeit. Közel 150 népdalhoz adunk adatokat. Tanulmányunkat kísérletnek szánjuk.

 

A forrásokra vonatkozó rövidítéseink a következők:

 

B: Bartók: A magyar népdal Bp. 1924.

K: Kodály-Vargyas: A magyar népzene 3 kiad. Bp. 1952.

B K: Bartók-Kodály: Erdélyi magyar népdalok, Bp. 1921 Sz: Szabolcsi: A magyar zenetörténet kézikönyve Bp. 1947 Adatok: C. Nagy B.: Adatok a magyar népdal kialakulásához (Zenetudományi Tanulmányok VII. 1959.)

Gyj: Gyermekjátékok, Magyar Népzene Tára 1. Bp. 1951 JN: Jeles Napok MNT II. Bp. 1953.

Lak: Lakodalom MNT III/A. és B. Bp. 1955-56.

Pár: Párosítók MNT IV. Bp. 19

I É: Kodály: Iskolai énekgyűjtemény 1-11. Bp. 1943-44.

Fabó: Fabó: A magyar népdal zenei fejlődése Bp. 1908.

Launis : Launis : Lappische Juoigos Me1. Helsingfors 1908.

Susil: .Susil: Moravské nar. piso 1832-59.

Moravské: Mor. nar. piso 1853.

Kuhac: Kuhac: Juzno slov. nar. pop. 1878.

Vaisanen: Vaisanen: Vogulische U. ostj. Me1. 1937.

Böhme: Böhme: Deutscher Liederhort I-II-III. 1893-4.

Zganec: zganec: Nar. pop. Hrvatskog zag. 1950 és Hrvatske pucke pop. 1916.

Sztoin: Sztoin nagy bolgár népdalköteteinek Északi, Tomoki és Trákiai kötetei

Friedwagner: Fr.: Rumenische Volks1. aus der Bukovina 1940.

Slov. sp.: Slovenské spevy 1890.

Kolessa: Kolessa: Nar. piso z Pidkarp. ruszi 1938.

Vaszilj evics: V.: Jugosz1. muz. folklor 1950.

Ukrainszki: Ukr. nar. pisz. 1951 és Ukr. radj. pisz. 1955.

Slovenské: Bartók: Slovenské l’udové piesne Bratislava 1959.

Slov l’ud.: Slovenské l’udové piesne 1950.

 

A búbánat keserűség (K*:l 8lap), „zsoltár” típus, bolgár változat (Adatok: 648 1.)

A bundának nincs gallérja (l. É.: 106), francia-német „ugrós” tánc (Adatok: 666-668 lap, Gyj: 829, 927, JN: 466, 804, 790, 359, Lak III/A: 529, Böhme: II/577 b.)

A búzamezőben l. Virágok vetélkedése

A csikósok a gulyások (K: 41) szlovák vált. (JN: 68, Lak III) B: 220, Slov. l’ud.: 443, Slovenské: 420/a, b

Add oda angyalom (B: 38), mari vált. (Adatok: 647 1.)

Adjon az úristen (K: 461), kelet európai változatok (Adatok: 652 l.)

Aki szép lányt (K: 390), lakodalmi (Lak III/A: 406-9)

A malomnak nincsen köve (1 É: 368) lakodalmi (Lak: III/B: 266)

A mi cicánk l. Ketten mentünk

Amott megy egy kisleány (K: 26 1.) az „új” szerkezet egyik őse, francia, német, csehszlovák vált. (Adatok: 674 1.)

Angoli Borbála (K: 495), szlovák, bolgár vált. (Adatok: 660 1., Slovenské: 76/a) Sztoin trákiai: 1148

Anyám édesanyám (1 É: 48), lapp, karél vált. (Adatok: 632)

Apró murok (K: 250) egyházi (Adatok: 638 1., „Leesett a makk” K: 16 1., Pár: 522 1.)

Arany ezüstért (K: 52 1.), volta dallam, morva, szerb, horváth vált. (Susil: 32, Zganec 1950: 451/b) L. Kis kacsa, Elment a két lány…

Árokparti kökény (K: 262), nyugat európai hídforma (Kuhac: 1426, „111 táncdal”: 29) L. Egy icce bor…

Árva vagyok, árva (K: 20 1.), régi pentaton; csuvas, szlovák, horvát vált. (Slov l’ud.: 418, Zganec 1916: 19)

A Vidróczki (K: 118) Kalevala ritmus, 1. Engedje meg…

Az hol én elmegyek (Zenei lex.: 64 1.) 1. Istenem, istenem…

Az ürögi ucca (K: 31) lakodalmi (Lak III/B: 94)

Béres vagyok, béres (K: 243) lakodalmi (Lak 1: 2, Slovenské: III/a). L. Szent János áldása…

Csak azt szánom, bánom (K: 17 1.), régi pentaton, aratási (Adatok: 635 1., J N: 295-300, dúr változatai: K: 367, Lak III/A: 108-113)

Csicseri borsó (B: 201), szlovák vált. (Slovenské: 300/a)

Csernavic piacán (K: 106), régi pent. kvintszerk., finn-ugor változatok, (Adatok: 646 1.)

Csóri kanász (B: 303/b), ukrán, román, bolgár vált. (Adatok: 660 1.)

Duna parton (K: 34), régi kvintszerk. (mari vált. B: Appendix III, Adatok: 638 1. Lak III/b: 93)

Eddig való dolgom (K: 348) sirató-típus, bolgár és csángó vált. (Adatok: 635 1., K: V Sirató, 139 1.)

Édesanyám, ki szépen (B :62) re-dó sirató-típus, 1.Eddig való…(Adatok: 636 1.)

Egy asszonynak vala (BK: 28), régi kvintszerk. (Adatok: 644 1.)

Egy icce bor (B: 259/a) nyugat európai hídforma (Adatok: 670-72, Kuhac: 1426, Susil: 1949)

Éliás Tóbiás (Gyj: 491), primitív dúrhármas (Salamon szigetekről Kodály-emlékkönyv 1943/11 1.) regös (J N: 861), minore vált. az indián és lapp zenében (Launis : 663/b)

El kéne indulni (K: 72) lakodalmi (Lak III/A: 477-8)

Elkiáltom magamat (K: 332), bukovinai, szerb vált. (Friedwagner: XXX/10, Vasziljevics: 1/54)

Elmegyek, elmegyek (K: 84), szlovák vált. (Slovenské: 16/t, Lak III/A: 806-7)

Elmegyek, elmegyek (K: 316), szlovák vált. (B: 168, Rezeda. 14, Slov. sp.: 153, 197), Slovenské: 193/a, b, Gyj: 644, Lak III/A; 107, Lak: III/B: 66, Pár: 43)

Elment a két lány (B: 209) 1. Arany ezüstért…

Elment Simon (I É: 137) Kalevala ritmus, finn-karél vált. (I É: 99) l. még Engedje meg…

Elmenyek, elmenyek (K: 97), bolgár vált. (Adatok: 647 1.

Elvégeztük, elvégeztük (K: 44 1.) csehszlovák vált. (Susil: 1164, 1552, JN: 309-10)

Elvesztettem páromat (Gyj: 475-77), orosz, ukrán vált., maggiore, minore (Népek dalai: 118, Ukrainszki 1951: 121 és 3041.)

Elvesztettem zsebkendőmet (1 E: 87), kelet európai vált. (Adatok: 658 1., Szab: 39 1., Ukrainszki 1951: 248 1., Kolessa: 90, Gyj: 1019, Lak III/B: 202)

Emlékezzünk szert Balázsra (J M: 77-85) köszöntő, csehszlovák, német vált. (Moravské: 1/117, Böhme: Volkstümliche Lieder 1895: 452)

Én elmentem a vásárba (1 11:: 197), lengyel vált. (K: 65 1·csürdöngölő, B: 310)

Engedje meg édesanyám (K: 119), Kalevala ritmus (Launis: Inkerin runo.: 614)

Este későn (K: 93), lakodalmi (Lak III/A: 416)

Este van már, csillag van az égen (K: 402), párosító (Pár: 579-585)

Este van már, nyolc óra (I É: 296) párosító (Pár: 123-152)

Éva szívem (K: 21), gyerekdal (Gyj: 841-3)

Ez a kislány akkor sír (K: 48 1.), egyh. eredetű (Lak III/A: 206-12)

Főzzünk, főzzünk (I É: 2) régi szekund ambitus, lapp, udmurt, orosz, mongol, eszkimó, ceyloni, columbiai vált. (J N: 118, Launis : 548/a, Lach: Wotj. Gäs.: 21)

Gyűlnek a vendégek (1 E: 472), sirató, cseh vált. (Susil: 458, Csefkó: Sirató énekek Ethn. 1929)

Ha én cica volnék (Gyj: 239) nemzetközi (Adatok: 624 1.)

Harangoznak Szebenbe (K: 229) nemzetközi tercváltó (Adatok: 628 1.) L. Tercváltó

Heckel-féle tánc (Szab: 33 1.) orosz, ukrán vált. (Adatok: 6651., Gyj: 1107, Népek dalai: 116)

Hej Vargáné (K: 276) mazurka (Pár: 421-2)

Hess légy (K: 285) természeti népek dúr kvartszekszt fordulata (Pár: 20-24)

Hess páva (K: 293-6) bolgár, csángó, román vált. (Szabó: 69 l., Adatok: 650 l.)

Hol jártál az éjjel (K: 284), szlovák vált. (Slov. l’ud.: 554)

Hol jártál az éjjel (K: 40), lakodalmi (Lak III/B: 174-77)

Hol jártál ruzsicskám (K: 483), szlovák, kárpátorosz vált. (Slov. l’ud.: 1, Kolessa: 472/a), 1. Hova mégy te (K: 484)

Hol lakik kend (1 E: 65), szlovák vált. (Fabó: 285 1., Slov. sp.: 227)

Hopp ide tisztán (K: 479), lakodalmi (Lak III/A: 742-3)

Hopp Juliska (1 E: 131), természeti népek dúrszekszt fordulata, lapp, mansi, mordva, indián, eszkimó vált. (Launis: 29, Lak III/B: 317-322)

Hova mégy (1 E: 29), kelet-európai vált. (Adatok: 626 1.)

Igyál betyár (A mi dalaink: 82), horvát vált. (Zganec 1916)

Isten éltessen (1 E: 25) lakodalmi (Lak III/A: 429), természeti népek dúrhármasa (Vaisanen: 70)

Istenem, istenem (Zenei lex.: 64 1.) „zsoltár”-típus, kelet európai vált. (Adatok: 626 1.) L. Az hol én…

Jaj istenem, kire várok (K: 16 1.) régi kvintszerk., vált. természeti népeknél (Adatok: 6401 1.)

Jó estét barna lány (K: 471) német vált. (B: 165)

Kácsa, kácsa (Gyj: 944), kárpátorosz vált. (Kolessa: 407/a).

L. Erdő szélin (Gyj: 943)

Kalamajkó (B: 250), német „szekvenciázó” (Fabó: 285 1., Adatok: 680 1.),·változatai egész Kelet-Európában

Katona vagyok én (K: 349), „Árgirus nótája” (Ethn. 1920, Kodály cikke), lakod. sirató (Lak III/A: 76-78)

Kecskemét is (K: 291), egész Kelet-Európa (I É: 130, Adatok: 656 1.)

Keresd meg a tűt (1 E: 251), szlovák vált. (Slov. l’ud: 48)

Kérették nénémet (K: 111), szlovák Vált. (Slovenské: 117/a, Adatok: 664 1.)

Kertem alatt selyemrét (B: 51), csuvas vált. (Adatok: 646 1.)

Készül János (Gyj: 1119), 1. Kis kece lányom…

Két szál pünkösdrózsa (K: 226), szlovák vált. (Slovenské: 141, Lak III/A: 419)

Ketten mentünk (K: 33), lakod. (Lak III/B: 210)

Kicsi kormos (B K: 58), lapp, orosz, ukrán, udmurt, szerb stb. vált. (Vasziljevics: 245, Adatok: 632 1.)

Kinyílt a rózsa (111 táncdal: 9), csehszlovák vált. (Susil: 1742, Gyj: 821-3, 971 III. versszak)

Kirje, kirje (Madárka:5), ukrán vált. (Ukrainszki 1951: 46 1., J N: 554, Lak III/A: 223-6)

Kis kacsa fürdik (K: 53 1.) nyugat-európai „volta” tánc (Zganec 1950: 451/b, Susil: 32, Lak III/A: 439-468, B: 209). L. Elment a két lány, Arany ezüstért…

Kis kacsa fürdik (Gyj: 340), nyugat-európai gyd. (Adatok: 625 1.)

Kis kacsa fürdik (Gyj: 1103-4), a francia-német „ugrós-tánc” moll vált. (J N: 968, Friedwagner: XXI/12, Fabó: 201 1., Böhme: II. köt. 455, 822, Gyj: 966, 1095-1105). L. A bundának…

Kis kece lányom (K: 491), morva, ukrán, rutén, román vált. (Gyj: 1117-24, Adatok: 662 1.)

Koszorú, koszorú (Gyj: 309), német, szász vált. (Adatok: 623 1.)

Lánc, lánc (1 E: 122), szlovák vált. (Slov. sp.: 139, Gyj: 298-302)

… Lányok ülnek (K: 337) szlovák vált. (Adatok: 664 1.) 10, 1 E: 359)

Igyunk itt (K: 247), szlovák vált. („111 táncdal”: 65, Nar.

Leesett a makk (K: 16 1.), 1. Apró murok…

Leszállott a páva (K: 1), keleti vált. (K: II 1., Adatok: 644 1., Zganec: 1916: 14)

Megfogtam egy (K: 377), gyd. és párosító (Gyj: 1008, pár: 671-691)

Meghalt a béres (K: 29 1.), új-rendsz., belorusz, horvát vált. (Zganec 1950: 490, Gyj: 867, Lak III/B: 61)

Megismerni a kanászt (K: 11 1.), keleti kvintrendsz. (Adatok: 644-45 1. Lak III{B: 25)

Mély kútba tekinték (Gyj: 50), szláv vált. (Susil: 22227, J N: farsangi: 63, 70-71, 91-99 stb.)

Menyasszony vőlegény (K: 490), lakodalmi (Lak III/B: 325-8)

Mért küldött az úrasszony (Gyj: 764-5), karél vált. (Launis: Inkerin runo.: 824)

Mikor a szolgának (K: 104), 1. Szomorú fűzfának…

Mikor én még (1 E: 238), nyugat-európai (Adatok: 662-3, Gyj: 858 1., J N: 82, Moravské: 1/117)

Most csináltattam egy ősvényt (K: 27), német, csehszl vált. (Adatok: 672, Susil: 1031, utóbbi moll vált.)

Most jővök én (B: 219) román vált. (Adatok: 650 1.)

Ne búsuljon (K: 335), lakodalmi Lak III/A: 856-9)

Nem anyától szültem (K: 242), kelet-európai vált. (Adatok: 672)

Nem láttam én (K: 254), ukrán, lengyel vált. (Ukrainszki 1955: 267, Kuhac: 671, Kolberg: Lud II köt. 1461.)

Osztopáni (Gyj: 1043), nemzetközi tercváltó szerk. (J N: 387, Zganec 1950: 654, Vaszlljevics: XLIX: 5). L. Tercváltó szerk.

Ó én szegény kismadár (B: 215) nyugat-európai (Szab: Dallamtört. kérdések, Kodály eml. könyv 1953, 747 1., Susil: 195, Böhme III köt: 1959)

Összegyűltek (I E: 175), szlovák vált. (Adatok: 664)

Párta, párta (B: 207), 1. Úgy tetszik, hogy…

Porka havak (K: 462) regös (J N: 865-6). L. Elvesztettem zsebkendőmet…

Romlott testem (K: 16), régi kvintszerk., hanti. Vált. (Väisänen: 199, Adatok: 640 1.)

Rozmaringot ültettem (K: 185), 1. Szegény vagyok…

Sárga csikó (I É: 316) párosító (Pár: 379-420)

Sárga kukoricaszár (K: 196) lakod. (Lak III/B: 325-8)

Sej rozmaring (K: 27), lakodalmi (Lak III/B: 267)

Serkenj fel (K:203), István-János napi (J N: 877-884)

Sír a kis galambom (B: 1), „zsoltár” típus (Adatok: 630 1.)

Sütött ángyom rétest (K: 22), gyerekdal (Gyj: 85-5

Szántottam gyöpöt (K: 261) párosító (Pár: 2-15)

Száraz dió (K: 28) lak. (Lak III/A: 116)

Szegény vagyok (K: 185), természeti népek kvartszekszt dallam (Launis : 700/a) L. Rozmaringot ültettem…

Szent János áldása (I É: 353), szlovák vált. (Slov. sp.: 234, 268, Lak III/A: 2) L. Béres vagyok ... (Pár: 234-310)

Szépen szól a kis (K: :. L. Szőlőhegyin egy körtefa…

Szivárvány havasán (K: 22 1.), kelet-európai „zsoltár” típus (Adatok: 630 1.)

Szomorú fűzfának (K: 95) lakodalmi (Lak III/A: 233). L. Mikor a szolgának…

Szőlőhegyen egy körtefa (K: 47 1.) csehszlovák vált. (Adatok: 670 1., Slov. sp.: 233) L. Szépen szól… Tercváltó szerkezet. L. Sonkoly cikkét az Ethn. 1958 évf.- ban (Gyj: 845, 856, 1043)

Teríti egy lány (Gyj: 493). L. Koszorú…

Tik-tak gyerekek (Gyj: 1159), nagy terc dallam (Launis: 3)

Tizenhárom meg egy fél (K: 18 1.), eurázsiai változatok (Adatok: 633 1.)

Túlsó soron (K: 12 1.) szlovák vált. (Slovenské: 359)

Ugyan édes komámasszony (I É: 150), szlovák vált. (Slov. l' ud.: 135, SClov. sp.: 248)

Úgy tetszik, hogy (I É: 130), kelet-európai változatok, legtöbb a lengyel népzenében (Adatok: 654 1., Pár.: 617-660, J N: 367/II, 501-2, 655, 943, Lak III/B: 219, Slovenské: 217) L. Párta, párta…

Üres ládám (K: 218), lakodalmi (Lak III/A: 404)

Varga Zsuzsa bő szoknyája (K: 230), ukrán vált. (Ukrainszki 1951: 261 1., Pár: 720-9)

Vasárnap bort inni (K: 344), horvát vált. (Fabó: 140 1., Kuhac: III/885)

Virágéknál (I É: 156), párosító (pár: 355-377)

Virág Erzsi (B: 256), nyugat-európai (Szab.: Dallamtört. kérdések Kodály eml. könyv 1953 :745 1.)

Virágok vetélkedése (K: 319), nemzetközi (1. Domokos Péter Pál cikkét az Ethn. 1952 sz. éfv.-ban, J N: 314) Volta tánc, nyugat-európai (Gyj: 1095-1105, Lak III/: 439­468). L. Kis kacsa, Elment a két lány, Arany ezüstért…

Zörög a kocsi (K: 9 1.), szlovák változatok (Fabó: 507 1., Mátray: 17, Slov. l’ ud.: 128, Lak III/A: 313-76)

C. Nagy Béla