HEGYI ISTVÁN

 

Forma, szerkezet és műfaj, II.

                                                  

Dél-kelet-Európa

 

A műfajok és jellemzőik vizsgálatát Bulgáriával folytatjuk. Itt a karácsonyi énekek egyetlen dallamsorból állnak. A különböző metrika nagyobb vagy kisebb mértékű jelenléte vidékenként is változik. Általános a kétsoros versszak, háromsoros csak ritkán fordul elő. A két félsor sem szokott szimmetrikus lenni. A rendszeresen visszatérő refrének lehetnek két szótagos közbekiáltások, de akár teljes sor terjedelmű anyagok is, sőt az is előfordul, hogy a refrén hosszabb, mint az a sor, amelyhez kapcsolódik. Az egyes műfajok felismerhetők zenei sajátosságaik alapján. Pl. az aratási munkadalok kis hangterjedelmű, lassú énekek. A priprevka élénk, táncos, humoros hangvételű dalok.

 

Görögországban pl. az ismétléseket tartalmazó siratókban szokásos szabad ütemfajták mellett sokszor fordul elő a 4/4, továbbá a páratlan (5/4, 7/8 és 9/8), valamint az aszimmetrikus hangsúlyrenddel alkalmazott 8/4 (ami lehet 3-2-3-as vagy 3‑3‑2‑es tagozódású – V. ö. Hess páva, hess páva). A dallamalkotás jellegzetes vonása, hogy a melódia fokozatosan halad lefelé, a zárlatoknál viszont felfelé irányuló szeptimugrások is előfordulnak. A melizmatikus, erősen díszített klefténekekben [1] gyakori a refrén. Az igen népszerű népi táncokból több száz fajtát tartanak számon. Közülük a legáltalánosabb a 7/8-os kalamatianos[2] és a 8/8-os syrtos. Fontos szerepe van a hangsúlyoknak.

 

Albániában együtt élnek a muszlimok, a római katolikusok és a görög ortodox vallásúak, de további tagozódást jelent a különböző népcsoportok jelenléte. A siratók és a bölcsődalok jellegzetes vonása a lefelé hajló dallam, a szövegsorok olyan egymásutánja, amiből nem jönnek létre versszakok, valamint a bölcsődalokban az izometrika, a kis szeptim keretben mozgó, és ezt a hangközt is gyakran tartalmazó siratókban pedig a heterometrika. Észak-Albánia rövid eposzaiban a recitáló, kis ambitusú – egy kvint hangterjedelmű – dallam a jellemző.[3]

 

Kelet-közép Európa

 

Bosznia-Hercegovinában a „rövid” énekek szillabikusak, a „hosszú” énekekben a dallam (illetve a hosszú szakasz) eleje és vége kontrasztos a dallam egészével. A „rövid” dalok körébe tartozik a sirató és a bölcsődal. A dalok formájának alakulását jelentősen befolyásolja az előadó apparátus, ami lehet egyetlen személy, több előadó uniszónóban, egy énekes hangszerkísérettel, vagy többszólamú vokális együttes. A „hosszú” éneket, mivel végig nem lehet egyben levegővel bírni, az énekes tetszés szerinti helyen – a feszültség növelése érdekében esetleg éppen a mondat közepén – megszakítja. A „hosszú” énekek gyakran 2-3 soros formát alkotnak, amihez refrén járulhat.

 

1. kotta Boszniai dal A B Av:

 


Szerbiában, Macedóniában és Montenegróban a kis hangterjedelmű lakodalmi dalokra a kis hangközök, a vagy szabad, vagy páros ütemfajta és a kétszakaszos forma jellemző. A közös munkák alkalmával énekelt dalok nagy részét improvizálják. A három-négy hangos, esetleg a zárlatban kvint ambitusúra bővülő montenegrói epikus énekek belső zárlata gyakran nem az alaphangon, hanem az alatta vagy felett lévő szekundon áll meg, ezzel biztosítva a folyamatosságot. Megkülönböztetnek nők és férfiak által előadott siratót. A macedóniai hangszeres zenében gyakori a páratlan ütem: 5/8, 5/16, 7/8 és 7/16 [4], míg a szerbiai táncokban sokszor hallhatók szinkópás ritmusok.

 

2. kotta Macedónia - Payduşka. A Av B Bv formájú dallam (ismétlésekkel):


A szlovák népdalokban a kvart hangköznek, azon belül a táncdalokban a kvintszerkezetnek van meghatározó szerepe. Az AA5 A A ereszkedő formák elsősorban régi táncdalok 2/4-es ütemben. A betyártáncdalokban gyakori forma az A B C. Ezek nem ritkán öt vagy hat sorosak. Az ország nyugati és déli területein gyakoriak a két- és háromsoros szerkezetek. Kelet-Szlovákiában a giusto dalok vannak többségben.

 

 

Csehországban és Nyugat-Morvaországban rendszeresen fordul elő egy motívum ismétlése, vagy szekvenciális ismételgetése. Ezek a dalok általában összesen 16 ütemet (azaz négy négyütemű frázist) tartalmaznak. Kelet-Morvaországban a 19. században jelent meg az addig uralkodó háromnegyedes, német hatású lüktetés mellett a polka kettes üteme. Jellemző a sorok záróhangjainak a megnyújtása, különösen az utolsó dallamsorban. A ma táncolt számos típus között található a mérsékelt tempójú, 3/4-es rejdovák, a 2/4-es és igen élénk tempójú rejdovačka[5] (ezeket a műzenei táncok főrésze és triója mintájára gyakran összekapcsolják), továbbá a kérkedő parasztról szóló furiant. Ezek mellett kedveltek az olyan külföldről átvett táncfajták, mint a pl. a walzer, a galopp és a polka.

 

Lengyelországban, ahol igen nagy a kínálat táncdalokból (mazurka, krakowiak, polonaise[6], stb.), sok – főként egy versszakos – szöveg különböző dallamokhoz kapcsolódhat. Ezek aztán ciklikusan fűzhetők egymáshoz az aktuális igényeknek megfelelően. A gyermekdalokat ritmikusan recitálják, míg a siratókat nem rögzített ritmikával éneklik. A dalok 2-4 sorból állnak. Sok dalban refrén is van.

Észak-Európa

 

Németországban bizonyos szerkezeti sajátosságok helyi jellegzetességként, és adott műfajokhoz kapcsolódva jelennek meg. Ilyennek tekinthető a váltakozó kettes és hármas ütemeket tartalmazó Zwiefacher (jelentése kb. kétszerező) pl. Bajorországban.

 

3. kotta Német váltakozó ütemű dallam - Seldener Zwim (Selyem fonál) - Internet (HI):


Ausztriában négysoros ének a Vierzeiler. Stájerországban egyetlen motívumra épül a Ländler Steierischnek nevezett helyi változata, amit többnyire bevezetés és kóda tesz teljessé. Alsó-Ausztriában – a Schneeberg vidékén – a Dudlernek nevezett lassú jódlit háromtagú formában adják elő.

 

Németországban a kötött strófikus stílus általánossá válása előtt szabad strófikus dalokat is énekeltek. A Liedet (dalt) megelőző Leod egy versszakos rövid éneket jelentett.[7] Már korán jelen volt a refrénes – szólóénekes és kórus szembeállításán alapuló – énektípus, de eredetileg valószínűleg a hősi énekek sem strófikusak voltak. A középkor végén a jelek szerint már létrejöttek a szimmetrikus formák, pl. az A A B A. A melizmatikus éneklést a 17. századtól váltotta fel a szillabikus szövegkezelés.

 

Dániában feltételezik, hogy a balladák zenéje a középkorban eredetileg tánczenei kíséret volt, ahogy sok más helyen is. Az országban mindenfelé lehet lírai és epikus strófikus, gyakran balladaszerű énekekkel találkozni.[8]  Két versszak-típus tekinthető általánosnak. Az egyikben, ami párvers, soronként négy szótag kap hangsúlyt, és a végén – sokszor a közepén is – refrént tartalmaz. A másik négysoros, és csak a végén van refrén.

 

Grönland hagyományos lírai énekei mellett[9] különös figyelmet érdemelnek az ázsiai eredetű, kvint transzpozíciót tartalmazó dalok.

 

Norvégiában számos egyéb mellett ismert műfaj az ún. lokk, a szarvasmarha-, vagy egyéb állat-hívogató, ami a beszéd és az ének keveréke. A 19. század elején elterjedt nystev [10] (újabb stílusú dal) sok ősi népdalokra jellemző sajátosság hordozója.


A finnországi runo énekesek Kalevala-énekei alapvetően négy trocheikus verslábból szerveződnek. A sorok nem alkotnak versszakokat. Ennek a Kodály: Vejnemöjnen muzsikál c. kórusművéből is ismert alapdallamnak számos változatát éneklik. A kihalóban lévő siratók itt sem metrikusak, és improvizált énekek. A dúr pentaton joiku műfaj a lappföldi juoigo rokona, és rövid motívumok ismételgetéséből áll, olykor nagy hangterjedelemmel. A 17. századtól megjelenő új stílusú énekek szövege a runo énekektől eltérően mára rímes lett. Fokozatosan számos táncot – polka[11], mazurka, menüett, kontratánc, stb. – vettek át külföldről, és potpourri-szerű tánccsokrokat is összeállítottak ezekből.

 

A svéd zenében fontos szerepet játszik a fäbod és a lockrop, vagyis az állatterelő és állathívogató[12] ének. Carl-Allan Moberg a 19. század végén Kanadában született svéd zenetudós szerint, az előbbi nem csak funkciója, de annak hármas tagolását követő formája alapján is a német Kuhreigen, vagyis állat- (pontosan tehén-) terelő ének megfelelője. Svédország hangszeres népzenéje sok külföldi műfajt átvett. Ilyenek a 3/4-es polska, a polonaise, a keringő, a polka, a schottisch, stb. A balladák Svédországban is, mint Skandináviában általában, kettő- vagy négysorosak, amihez esetleg refrén járul.

 

4. kotta Svéd polska dór hangsorban - Internet (HI):

 


Hollandiában a régi stílusú dalok hangterjedelme általában kicsi, olykor a szextet sem éri el. A vallon énekekben jellemző a dialógus forma, a 3/4-es és a 6/8-os ütemfajta és a gyakran pontozott ritmus. Sajátjaik mellett – „vargatánc”, „tapsoló tánc”, „botos tánc”, „lovas tánc”, stb. – sok külföldről átvett tánc is divatossá vált, pl. a polka és a reel.

 

Anglia népzenéjében a négysoros szerkezetek a legjellemzőebb formák. Az énekek általában strófikusak, de versszakonként sokszor variálják a dallamot. A sok dúr dallam mellett a modális hangsorok használata is általános. A pentatónia csak ritkán fordul elő. A balladák egy része refrénes. A refrén szövege lehet jelentés nélküli, értelmetlen, olykor hangutánzó szöveg. Ez az ún. „jingle”[13]. A földrajzi közelség és a történelmi mozgások eredményeként az ír, az angol és a skót zene erős befolyást gyakoroltak egymásra. Ez érvényes a balladákra és a karácsonyi carol-ra is. Kedvelt tánc a 18. század végén kialakult páros ütemű reel, a 6/8-os, 9/8-os vagy 12/8-os jig [14] és a két 4/8-os hangcsoportot magába foglaló, egyébként kevésbé népszerű hornpipe.

 

Skóciában fontos szerepet játszanak a hősi balladák, valamint a gall területeken a gyakran jelentés nélküli szöveget tartalmazó refrénes munkadalok, és a különböző táncok.

 

Izlandon a legismertebb műfajok az egyszólamú, strófikus sönglag és diatónikus változata az ikerének tvisönglag (vö. gymel ének), a mesét vagy mondát versben feldolgozó rímur versre készült, inkább elmondott, mint énekelt kvardhalag és a szólista és együttes válaszolgatásában megszólaló vikivakalag.


 

Délnyugat-Európa

 

Nyugat-Európában a népdalok többnyire strófikusak. A sorok száma változó, de általában 2-4 sorosak.

5. kotta Francia (breton) népdal A Av B Bv formában - Internet

 

Svájcban a Jodellied (jódli), a Kühreihen (csordás ének), a Sprechgesang-szerű Betruf  (imára hívó ének), az egyházi ünnepekhez kapcsolódó himnuszok és énekek, a lírai dalok, és az indulók országszerte ismert népzenei típusok, de sok népzenei jellegű műdalt is énekelnek, illetve játszanak hangszeren.

 

Spanyolországban, ahol a helyi hagyományokhoz arab, zsidó, bizánci, cigány és feltehetően egyéb zenei hagyományok is keveredtek, az egyik műfaj,  a villancico [15] (eredetileg több versszakból álló refrénes műfaj, ma általában karácsonyi ének), a seguidillas (legtöbbször négysoros, strófikus, mérsékelt tempójú, rendszerint felütéssel kezdődő tánc), a sokak által külföldi eredetűnek (esetleg dél-amerikainak) tartott fandango tánc, a ronda (fiúk csoportjának szerenádja) és a tonadilla (a zarzuela nevű színpadi műfaj hatására keletkezett népi változat) gyakran kerültek kapcsolatba műzenei alkotásokkal, és vették át azok bizonyos vonásait. A sokfelé ma is fellelhető kis hangterjedelmű – 2-4 hangú hangkészletből építkező – népi dallamokról feltételezik, hogy azok a legősibb változatok. Szerkezetileg ezek egy- két dallamsor ismétléséből állnak, és az esetek nagyobb részében szabad ritmikájúak. Az énekekben sokszor keveredik a dúr és a moll jelleg. A felsoroltak mellett sok más műfajt is ismernek, mint pl. a vallásos témájú dalok, a gyermekdalok, a siratók és egyéb szokásdallamok, vagy a munkadalok, amelyek gyakran ametrikusak és asszimetrikusak. Kivételesen az ötös tagolással is lehet találkozni pl. a rueda (jelentése: kerék) castiliai táncban. A felvonulási zene műfajai (pl a passacaglie) többnyire hármas lüktetésűek.

 

Sok más európai országhoz hasonlóan Portugáliában is fontos hagyománya van a balladáknak, amiket már a 19. század első felétől gyűjtenek. Idegen eredetet vélnek felfedezni a strófikus fado-ban[16] aminek a neve a latin „fatum” (= végzet) szóból származik. Kedvelt műfaj a „vetélkedő ének”, aminek sok változata létezik. Általánosan jellemzőnek tartják a „búcsú dalt” és a „vágyakozó ének”-et. A kínálatot a munkadalok, a bölcsődalok, a játékdalok, a hangszereken kísért táncok és körtáncok, a szokásdallamok, és a különböző árusok árut kínáló énekei-kiáltásai teszik teljessé.

 

Felhasznált források

 

Federowski, Michael: Lud białoruski na Rusi Litewskiej [Belorusz emberek az orosz Litvániában] - Szláv néprajzi adatok gyűjteménye 1877-1905-ig.

Grove Dictionary of Music and Musicians (1980 és későbbiek).

You Tube – Internet.

Free Dictionary – Internet.

Wikipedia – Internet.

 

 

Hegyi István életrajza:


Születési hely és idő: Siklós, 1941. júl. 8. Diploma: Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Karvezetés és Énektanár-képző Tanszaka (1966). Tanárai többek közt: Bartha Dénes, Gárdonyi Zoltán, Hegyi Erzsébet, Kroó György, Párkai István, Szőllőssy András, Szőnyi Erzsébet, Ujfalussy József és Vásárhelyi Zoltán.
1966-75-ig a Pécsi Erkel Ferenc Konzervatórium, majd az abból kivált Művészeti Gimnázium tanára. Tantárgyak: szolfézs, zeneelméletet, zeneirodalom és népzene. 1975-től a Pécsi Tanárképző Főiskola adjunktusa. 1980-81-ben tanár és karvezető Bagdadban, a különleges tehetségek iskolájában, a Music and Ballet School-ban.
1982. Főiskolai docensi kinevezés a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 15 évig a Pécsi Bartók Béla férfikar másodkarnagya. 1987-1997-ig a Pécsi Kertvárosi Református Templom Psalmus kórusának a karnagya.
Az 1991-92-ben az Indiana University of  Pennsylvania (IUP) vendégprofesszora.
1993-2003-ig egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetemen. Közben 1966-1985-ig megszakításokkal, összesen mintegy 8 éven át a Pécsi Zenetanárképző Főiskola óraadó tanára.
1990-ben doktori vizsga, a védés elnöke Ujfalussy József, zenei elnök: Szőnyi Erzsébet. Disszertációja könyv alakban: Világunk zeneoktatási öröksége, a zeneoktatás kisenciklopédiája (1997).
Fontosabb előadások: sorozat a külföldi zeneoktatásról szlovák főiskolákon és zeneakadémián (Eperjes, Besztercebánya, Nyitra és Pozsony). Két előadás a magyar zenetörténetről: Pittsburgh (PA), a magyar népzenéről California (PA) város.
2003-ban nyugdíjazás. Kiváló tanítványok: Jandó Jenő, Ligeti András, Gyöngyössy Zoltán, Kovács Sándor, Lakner Tamás, Kamm Salamon, Hoppál Péter és még sokan mások.
2004-ben jelent meg: Shinichi Suzuki: Nurtured by Love. A new approach to education (1984). [A szeretet pedagógiája. A tehetségnevelés egyedülálló megközelítése] c. fordítás angolból. (Budapest, Óbudai zeneiskola). Több mint 30 tanulmány, főként a külföldi zeneoktatásról és népzenéről.
Kiadásra vár: Európa népzenéje, több mint 600 oldalas, kottákkal és képekkel illusztrált könyv.

 

Referenciák
1. A kleftek a 19. század első felében hosszan elhúzódó török ellenes függetlenségi háború nemzeti hősei voltak.

2. You Tube: Kalamatianos - Dora Stratou: http://www.youtube.com/watch?v=4IiijkXm8O0


3. You Tube: Vllezërit Dervishi Shtat Bilbilat: http://www.youtube.com/watch?v=HztQxujQyjE


4. You Tube: makedonya turkleri mestre:  http://www.youtube.com/watch?v=q5iT-KMZ-qU


5. You Tube: Rejdovák a Rejdovačka: http://www.youtube.com/watch?v=hWua_p-nxx0


6. Polonaise


7. You Tube: Familie Berger - O du mein Volk: http://www.youtube.com/watch?v=-svGhLEerMM

8. You Tube: "Blakman konge" Faroes folkdanse: http://www.youtube.com/watch?v=skL5f6OeQ40

9. You Tube: Greenland Whale Fishery: http://www.youtube.com/watch?v=gtdnJBQyQJU


10. You Tube: Bukkene Bruse - Nystev og gamlestev: http://www.youtube.com/watch?v=EZHdV_lZrmM

11. You Tube: Finnish Folk Music: http://www.youtube.com/watch?v=8ySEwZN78nc

12. You Tube: Lockrop och kulning (madárhívogató): http://www.youtube.com/watch?v=jfrAoakV9SY

13. A jelentése kb. „játékos rím, összecsengés”

14. You Tube: Beaver - Old English jig: http://www.youtube.com/watch?v=Q10EbQ-S_7A

15. You Tube: Camarón de la Isla. Villancicos Por Bulerías. Parte Primera: http://www.youtube.com/watch?v=e1p6PfxcGak


16 You Tube: Fernando Machado Soares, Fado de Coimbra _1 , Sr.Vinho Ano 2003: http://www.youtube.com/watch?v=6huVgtQ8-wU