UJHÁZY LÁSZLÓ*

 

A  ROLAND V-PIANO GRAND ÉS EGY STEINWAY HANGVERSENYZONGORA ÖSSZEHASONLÍTÓ TESZTJE

 

Minden új hangszer magán viseli annak a kornak technikai színvonalát, amelyben megszületett, így nem véletlen, hogy a 20. század új hangszereire kezdetben az elektromosság, majd az elektronika nyomta rá bélyegét, újabban pedig a számítástechnika alapú hangképzés teremt újabb és újabb lehetőségeket. Az előadóművészek, zenetanárok és zenét tanuló diákok persze olykor méltatlanul elutasítva, máskor felfokozott kíváncsisággal várják egy-egy új hangszer bemutatkozását, méregetve az „újszülött” hangzásbeli lehetőségeit, s a klasszikus „ősökhöz” való viszonyát. Ez utóbbi valósulhatott meg, amikor a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola nagytermében a Roland számítástechnika-alapú V-Pianoja (e megjelölés a továbbiakban következetesen a „Grand modellt jelenti) egy szubjektív vakteszten mérte össze erejét az intézet Steinway hangversenyzongorájával.

 

A vizsgálat lényegében vakteszt volt: a pódiumon a két hangszerrel, de a tesztelők felé vékony, hangáteresztő paravánnal takartan, így csupán azt tudhatták, hogy van egy „A” és egy „B” zongora, de azt hogy ezek konkrétan melyik gyártmányt jelölik, azt nem tudták, ill. a teszt előrehaladtával legfeljebb csak sejthették.

 

A tesztelést egy nyomtatott kérdőív kitöltésével az iskola felsőbb éves zongora, szolfézs és hangkultúra szakos diákjai végezték, a felszabadultabb ítéletek érdekében a nevek feltüntetése nélkül.

 

A tesztelés szempontjai:

 

Hangszínezet (ötös skálán osztályozva)

Különösen az olyan nagy hangterjedelmű hangszereknél, mint a zongora, a hangszínezet megítélését több hangfekvésben célszerű vizsgálni, így esetünkben külön volt osztályozható a magas, a közép és mély hangfekvés színezete. Amint az a tesztek kiértékelésekor kiderült, V-Pianora adott ítéletek gyakran különböztek is az egyes hangfekvésekben.

 

- A hangindítások (tranziensek) minősége (ötös skálán osztályozva)

A hangok karaktere megszólalásuk pillanatában dől el, s azt lényegében az egyes harmónikusok belépésének időbeli sorrendisége határozza meg. A zongora ebből a szempontból igen érzékeny hangszer, nem csak a hang rendkívül gyors időbeli felépülése, hanem a megszólalás pillanatában rövid ideig hallható zörejek következtében is, hiszen működését tekintve „ütő hangszer”.

 

- A hang-lecsengések minősége (természetes-nem természetes minősítéssel)

 

A zongorahangnak nincsen „állandósult állapota”, mint pl. egy orgona kitartott hangjának, hanem a hang indítását közvetlenül annak lecsengése követi.

 

A tesztelőknek adott szóbeli utasítás értelmében „természetes” megjelölés volt adható akkor, ha a tesztelő úgy érezte, hogy a hang lecsengése megfelel egy átlagos akusztikus zongora lecsengésének. A „nem természetes” megjelölés arra vonatkozott, ha az előbbi feltétel nem teljesült, (ami azonban nem jelentette azt, hogy ez a lecsengés esztétikailag nem értékelhető, csak az akusztikus zongorákéhoz viszonyítva más jellegű.) E szempont kiértékelésében a közölt % értékek azt jelentik, hogy a hangszer lecsengését az adott zenemű esetén a tesztelők hány százaléka ítélte az akusztikus zongorákéhoz hasonlónak.

 

- A teszt végén összefoglaló minősítés a két hangszerről (ötös skálán osztályozva)

 

Tesztanyagok

 

A tesztelés során összesen 9, kb 2 perces zenei részlet hangzott el, minden esetben felváltva A-B-A-B vagy, B-A-B-A lejátszási sorrendben. Így a tesztanyagok és az értékelési lehetőségek száma, valamint a kb. 60 tesztelő diák mintegy 4150 adat feldolgozhatóságát tette lehetővé. A tesztanyagok igen változatos képet mutattak: a szóló zongora művek (Haydn, Chopin, Liszt, Bartók, Error Garner improvizáció) mellett egy kétfuvolás barokk mű – ahol a zongorák egy csellóval a continuo szerepet töltötték be - , valamint egy trombitaverseny részlete hangzott el. Külön szempontok szerinti tesztelés céljából egy kétzongorás, nyolckezes Grieg átirat is megszólalt.

 

A teszt eredményei

 

A kiértékelés külön-külön, tesztanyagonként történt, ám ennek táblázatos bemutatása túlnőne az írás keretein, ezért az alábbiakban csak a részeredmények átlagának ötös skálán történő bemutatása következik.

 

Hangszínezet:

Roland:       magas hangfekvés: 3,5

                    középső hangfekvés: 3,6

                    mély hangfekvés: 3,9

Steinway:   magas hangfekvés: 4,7

                    középső hangfekvés: 4,7                      

                    mély hangfekvés: 4,6

 

Tranziensek:

Roland:     3,8

Steinway: 4,8

 

Lecsengés:

ennél a paraméternél volt a legnagyobb különbség, mert a V-Piano lecsengését csak tesztelők 35%-a ítélte a klasszikus zongorákéval egyenrangúnak.

 

Az adatokból látható, hogy míg a Steinway tökéletes hangszínbeli kiegyenlítettségét a teszt is bizonyította, addig a V-Piano esetében a magas hangfekvésre vonatkozó értékek kisebb-nagyobb mértékben gyengébbek voltak, mint a közép- és mély tartományra adottak. A diákok is megemlítették, hogy magas hangjai esetenként érdesek, mindezt annak ellenére, hogy a tesztelők a hangszerektől távolabb, már a terem zengőterében helyezkedtek el, tehát mindent a „termen keresztül feloldva” – azaz hangverseny szituációban – hallottak, ám a hangszer közvetlen közelében ez az érdesség még fokozottabban jelentkezett.

 

Köztudottan minden hangszernél, így az akusztikus zongoráknál is fennáll, hogy a magasabb dinamikaszinteknél a hangzás élesebb, keményebb, a V-Pianonál azonban a magasabb dinamikaszinteknél a hang mintha elvesztette volna természetességét. Valószínűleg ezzel függ össze, hogy (legalábbis a vizsgálati beállításnál) egy dinamikai küszöbszint fölött a hangok színezete „géphanggá” vált, s ekkor már erősen érződött a „hangszóró karakter”. Ennek oka feltehetően nem számítástechnikai eredetű, hiszen e hangszer „lelke” igazi számítástechnikai bravúr, hanem talán inkább a hangszórókban keresendő, és nem is konkrétan az egyébként kitűnő Roland hangszórókban, hanem általában a hangszórókban, hiszen gyenge dinamikus tulajdonságaik, tranzienstorzításaik révén köztudottan a hangátviteli rendszerek legkritikusabb pontjai. Nem véletlen, hogy a hangszórókat is sokszor zongorahangokkal tesztelik, mert a rendkívül meredek tranziensek sok gyenge pontra rávilágítanak, ilyen értelemben nem hálás feladat egy ilyen hangszer építése.

Valószínűleg e dinamikus tulajdonságokkal függ össze az is, hogy pl. a Liszt polonéz esetében a V-Piano dinamikus teszt értékei eléggé alacsonyak voltak, bár a hangindításra vonatkozó értékek között a tesztanyagoknál átlagosan csak egy osztályzatnyi különbség volt.

 

A  nyolckezes műnél a két zongora hangzásbeli különbségét a tesztelők 8%-a nagyon zavarónak, 25%-a zavarónak tartotta, míg 40%-a érezte ugyan a különbséget, de nem tartotta zavarónak, továbbá nem érzékelte a különbséget 10%, ill. a különbséget a pillanatnyi zenei anyag függvényében a tesztelők 17%-a változónak értékelte.

A kétzongorás műveknél egyébként két célkitűzés figyelhető meg. Az egyik a két hangszer egyetlen „felfokozott” hangszerré történő egybeolvadását, a másik pedig inkább a különválását, „sztereó hatását” igényli. A Grieg műre inkább az előbbi a jellemző, így az „érzek különbséget, de nem zavaró” ítélet 40%-os értéke azt jelzi, hogy ebben a felállásban a két hangszer méltó partnere volt egymásnak.

 

Egyes esetekben a V-Piano a Steinway után lényegesen kellemesebb benyomást keltett, így pl. a Haydn szonátánál, mivel visszafogottabb basszusa révén jobban megközelítette azt a klasszikus „fortepianos” hangzást, amit ma már a historizmusnak köszönhetően a klasszika zongoraműveinél elvárunk.

Jól vizsgázott a hangszer a fuvolás mű megszólaltatásakor, s különösen szépen olvadt a cselló continuoval, amit a hangszínezetre adott magas értékek is bizonyítanak.

 

A tesztsorozat során a V-Piano a legnagyobb sikert kétségtelenül a könnyűzenénél aratta, hiszen kifejezetten élményszerű megszólalásával nemhogy megközelítette a Steinway-t, de önálló karaktere is jól érvényesült. Mivel ez már a sorozat vége volt, nyilván a tesztelők is fáradtabbak voltak, így a számszerű értékek nem adják vissza igazán azt, hogy ebben a műfajban milyen nagyszerűen szólt a V-Piano. Ennek alapján megkockáztatható, hogy mivel az elektronikus hangszereket eléggé elutasító „klasszikus-zenei” gondolkodással szemben inkább a kortárs-zene, a jazz és a populárisabb műfajok karolják fel az új hangszereket, így lehetséges, hogy ennek jövőjét is nagyrészt e zenei környezetek határozhatják meg, s gazdag hangszínlehetőségei is itt aknázhatók ki igazán.

 

A két hangszerre adott végső, tulajdonságaikat mintegy összefoglaló osztályzat a következő volt:

 

ROLAND: 3,4

 

STEINWAY: 4,8

 

***

 

A tesztelés során a V-Piano GRAND lényegében jól vizsgázott, hiszen egy világmárkás zongorával mérkőzött meg, s bár kis mértékben alulmaradt, de az ötös skálán ez a különbség nem jelentős. Egy gyengébb akusztikus zongorával szemben könnyen felülkerekedhetett volna, mégis jobb volt a „nagy” Steinway ellenfél választása, hiszen így a teszteredmény sokkal értékesebb. Hogy e hangszernek a klasszikus zongorákkal kell-e versenyeznie, vagy pedig – sok elektronikus hangszerhez hasonlóan – különleges adottságai révén idővel megteremti saját irodalmát és megtalálja a zenei életben betöltött sajátságos funkcióját, azt a jövő úgyis eldönti.

 

 

 

 

 * Hangkultúra  tanszakvezető, Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola