KOMLÓS KATALIN*

 

Az interpretáció mint analízis[1]

 

Bach érett műveiben az affektus nem mindig nyilvánvaló, vagy kizárólagos. Jó példa erre a Goldberg-variációk Aria témája: amennyiben andante, dolce, piano, affettuoso, cantabile e tenero karakternek szánta szerzője, ahogy azt ma általában halljuk, különös hogy ezen megjelölések egyike sem szerepel a kottában, jóllehet az utolsó kivételével Bach valamennyit használta egyéb műveiben. … A mai hallgató annyira hozzászokott, hogy az Aria kezdő ütemei – különösen modern zongoristák előadásában – semmihez sem hasonlítható kontemplatív régióba emelik, hogy bármi mást, bármit ami ’könnyedebb és játékosabb’, nehéz elképzelni. De nem lehetetlen.[2]

 

Peter Williams professzor gondolatfelvetése önmagában megérdemelne egy húszperces elmélkedést, annyi alapvető kérdést érint.

1)      Bármiféle előadói utasítás hiányában hogyan döntünk egy zenemű karakteréről?

2)      Miért azonosítjuk a megszokott, konvencionálissá vált értelmezést magával a művel?

3)      A szerzői szándékot kívánjuk-e követni?

4)      Megismerhető-e a szerzői szándék?

Mielőtt tovább sorolnánk a kérdéseket, tegyük fel a legfontosabbat: Williams fenti passzusában az interpretációról van szó, vagy a műről?

      A „műelemzés” az ANALÍZIS nagy gyűjtőfogalmának egy konkrét megjelenése. Nem kívánva a „Mi a mű?” zenefilozófiai labirintusaiba keveredni, és a divatos szerzőket Gadamertől Lydia Goehr-ig citálgatni, annyit szeretnék előljáróban megjegyezni, hogy a műelemzés valószínűleg nem választható el a „mű” fogalmának interpretációtörténeti változásaitól. És erről nem csak a hangrögzítés jóvoltából megismerhető valós megszólalások, hanem az azt megelőző századok egyéb dokumentumai is informálnak.

      Formai kérdésekkel kezdve: az analízis e sarkalatos pontja mindenképpen érvényesül az interpretációban. A struktúrát lehet megvilágítani, félreértelmezni, elmosni, vagy éppen túlértelmezni. Nézzünk néhány megfogható példát, indulva a legegyszerűbbel.

 

1)  Barokk és klasszikus kisformákban a visszatérés olykor burkoltan, rejtetten történik, különösen nagy szerzők műveiben. J. S. Bach h-moll francia szvitjének Gavotte tételében (egyes források „Anglaise”-nek nevezik) a nyolcütemes első tag visszatér a tétel végén, de a zene folyamatos szövése nem hagy cezúrát az újrakezdés előtt; sőt, a téma indító hangja, átkötve az előző ütemből, meg sem szólal, és a harmónia sem egyezik meg a tétel kezdetével. Alaphelyzetű tonikai hangzat helyett a basszus szextakkordot jelez, de a középső szólam disszonáns késleltetése azt is elszínezi. Az előadó feladata mármost az, hogy ezt a fordulópontot némi agogikával érzékeltesse.

       A repríz kérdése nagyobb arányú tételeket is érint. Íratlan szabály, hogy szonátaformájú nyitótételek főtémájának karakteres, megjegyezhető profillal kell rendelkeznie. Második vonalbeli zeneszerzőknél ez nem mindig sikerül, és ekkor a jószándékú előadó segíthet a helyzeten. A preromantikus zongoravirtuóz, Jan Ladislav Dussek olykor igencsak terjedelmes szonátatételei például gyakran indulnak különösebb ritmikai arculatot nélkülöző, szürkeruhás témával. A kidolgozást követő visszavezetést, mint előkészítést ilyenkor úgy kell megterveznie az előadónak, hogy a repríz érkezése, mint kiemelt tájékozódási pont, el ne sikkadjon a zene folyamatában.

[A rondótémák visszatéréseit előrejelző Eingangok, kisebb cadenzák ugyanezt szolgálják, akkor is, ha karakteres témáról van szó. Nem csak a struktúrát teszik plasztikusabbá, hanem a drámai/érzelmi hatást is fokozzák.]

 

2)  A művet átvilágító interpretáció egyik leglényegesebb eleme a szerkezeti pillérek és a köztes anyagok megkülönböztetése. Kapcsolódik ez részben a retorikához, részben a szigorúbban és szabadabban komponált szakaszok kontrasztjához, vagy egyszerűen a tematikus és nem-tematikus anyagok viszonyához.

       A figura-tan interjectio-nak, vagy parenthesis-nek nevezi azokat a közbeszúrásokat, amik ideiglenesen megszakítják az oráció [=zenemű] fő folyamatát. Egy fúga rövidebb epizódja, vagy egyéb kompozíció „zárójelbe tett” motívuma vagy passzusa kínálkozik példának. Kérdés, hogy mindig egyértelmű-e, mi kerül „zárójelbe”; zenei szövegértésünk helyesen érzékeli-e a gondolat kontinuitását (vagy diszkontinuitását)? C. P. E. Bach c-moll rondójának témájában (H. 283, Kenner & Liebhaber sorozat V. füzet) például az utótag belső bővülése egyfajta mini-interjectio (8.ütem), amit egyébként a piano-ra váltó dinamika is jelez:

 

 

      Interpretációs szempontból nagyon lényeges a szabadabb, improvizatívabb szakaszok felismerése a kötött formán belül. Magától értődik, hogy egy concerto cadenzája szabadabban játszandó mint a mű strukturált része, akkor is ha ütemvonalak közé van rendezve. Rövidebb cadenzák szólóművekben is előfordulnak a klasszikus stílusban; általában domináns nyugvópontokon, ahol rallentando, lassabb tempó (Adagio) kiírásával megkomponálja a szerző (pl. J. Haydn) a rövid betétet, vagy pusztán fermatát ír ki, a játékosra bízva a mért idő rögtönzött ornamensekkel való felfüggesztését. Izgalmasabbak azok az esetek, amikor minden jelzés nélkül, a folyamatos zenei szövetben kell felismernie az előadónak a cadenza-szerű karaktert, hogy néhány másodpercre elengedje vagy fellazítsa a tactus egyenletes lüktetését. Emlékezetes példáit találjuk ennek W. A. Mozart gyönyörű a-moll rondójában (K.511). A második, maggiore epizód után hosszú híd vezet vissza a témához, amit a végefelé megjelenő diminuendo instrukción kívül – notációs szempontból – semmi sem különböztet meg az előtte és utána álló kottaszövegtől (124-128.ütemek). Elég gyenge muzsikusnak kell lenni azonban ahhoz, hogy a játékos metronomikus pontossággal evezzen át ezen az öt ütemen. (Hasonló, bár rövidebb pillanat a darab végén a „coda codáját” előkészítő passzázs a 176.ütemben.):

 

 

      Talán nem indokolatlan itt említeni a mű szerkezetét három szinten meghatározó Schenker-analízis interpretációs vonatkozásait. (Egyes szakemberek szerint Schenker elmélete éppen az előadó számára lehet a leggyümölcsözőbb.) Nézetem szerint a magát a művet jelentő Vorgrund, és a végső esszenciára redukált Hintergrund között elhelyezkedő Mittelgrund, ami a kompozíció vagy tétel tonális erővonalait tartalmazza, valóban fontos „tervrajz” a tanulás, érlelés folyamatához.

 

3)  A mű arányait, sőt terjedelmét is drámaian befolyásolja, hogy az előadó betartja-e az ismétléseket vagy sem. Kötelező érvényűnek tartja az újra-játszást, vagy pusztán cezúrának, formai határnak tekinti az ismétlőjelet? Szonátaformájú tételekben – legyen szóló-, kamaramű vagy szimfónia – az expozíció ismétlése integráns része a szerkezetnek; kivételes esetektől eltekintve a terjedelmesebb második rész is ismétlendő. Ma már a történeti tájékozottság hiányára, vagy annak mellőzésére utal, ha egy triós forma da capo visszatérésében nem ismétlik ugyanúgy tagonként a főrész kéttagú formájának anyagát, mint az első megszólaláskor.

       Ciklikus művekben olyan apróságnak tűnő elem is része a kompozíció egészéről alkotott előadói képnek, mint a tételközi szünet meghatározása. Egy preludium és fúgát attacca játszik valaki, a korabarokk toccata szellemében, vagy szünettel elválasztja a kettőt? Egy szonáta vagy szimfónia lassú tételét hagyjuk kicsengeni, vagy rögtön vágjunk bele a következő, ellentétes karakterű tételbe? (Természetesen gyakorlati okai is lehetnek a kisebb-nagyobb pauzának: hangolás, fizikai/érzelmi pihenő, stb.) Élő előadásban a szólista vagy a karmester nyilván nem számolja ki másodpercre a megállás időtartamát; a hallgatóra gyakorolt pszichés hatás mégsem elhanyagolható.

       Ma megbotránkozást kelt, és a közönség műveletlenségét jelzi, ha nyilvános hangversenyen valaki tételek közt beletapsol a mű közepébe. Kenneth Hamilton egy nemrég megjelent, rendkívül szórakoztató, ugyanakkor tudományosan megalapozott könyve szerint[3]  a 19.századi zongoravirtuózok – Anton Rubinstein, Busoni, és mások – koncertjein nem csak szokás, de elvárás volt, hogy egy-egy brilánsan sikerült tétel vagy variáció után tetszést nyilvánítson, akár bravózzon a publikum. Moriz Rosenthal még 1940-ben is így írt: „Ha [egy tétel után] nem tapsolnak, a művész önkéntelenül hidegnek és közömbösnek érzi a közönséget. … Továbbá nem tudhatja, mely tételek tetszettek a leginkább, és melyek a legkevésbé.”[4]

      Ferruccio Busoni 1909-ben „koncertszerű interpretáció”-t, azaz feldúsított átiratot készített Schönberg op.11/2 zongoradarabjából, Schönberg legnagyobb kétségbeesésére. (Az eset Busoni naprakész tájékozottságát bizonyítja, hiszen a 3 Klavierstücke abban az évben, 1909-ben keletkezett.) Busoni – saját szavaival – „kibővítette a túlzottan lakonikus részeket, hogy azokat a hallgató számára asszimilálhatóvá tegye, egyúttal a zongora hangzását gazdagítsa.” Szinte pontos mása ez Hans von Bülow alig félszázaddal korábbi beavatkozásának, amivel C. P. E. ach hat szonátáját igyekezett „feljavítani”. A lipcsei Peters kiadó gondozásában 1862-ben megjelent kötet előszavában Bülow lényegében megelőlegezi Busoni magyarázatát, miszerint kiegészítéseinek célja a szonáták igen sovány textúrájának teltebb akkordokkal, új belső szólamokkal, a szünetek kitöltésével való „felöltöztetése”. Az ekkor több mint hetven éve halott C.P.E. Bach már nem tiltakozhatott az önkény ellen, de reakciója feltehetően nem nagyon különbözött volna 20.századi kollégájának, Schönbergnek a méltatlankodásától.

 

A fenti gondolatok csak nagyon részlegesen és felületesen érintik „az interpretáció mint analízis” sokrétű és bonyolult problematikáját. Ha a végsőkig leszűkítjük és leegyszerűsítjük kottakép és megszólaltatás kapcsolatának interpretációtörténeti változásait, a kérdés pusztán annyi, hogy egy kor, egy szemlélet, egy megközelítés a művet és a szerzőt, vagy az előadót tekinti-e elsődlegesnek. Ma egyértelműen az előbbire voksolunk, bár a historikus irányzat évtizedek óta igyekszik az akadémikus Urtext-tiszteletet a szabadabb, bátrabb és fantáziagazdagabb előadás irányába mozdítani. A fiatal kollégák majd fél évszázad múlva beszámolnak róla, hogy műelemzés, interpretáció és recepció milyen utakon halad a 21. század második felében.* Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Alkotóművészeti és Zeneelméleti Ismeretek Tanszéke/Zeneelmélet szakcsoport zeneelmélet, szolfézs, continuo egyetemi tanára, PhD, DSc, dr. habil.

 

[1] A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság „Műelemzés – ma” című VIII. tudományos konferenciáján, 2011. október 8.-án elhangzott előadás rövidített változata.

[2] Peter Williams, J.S.Bach: A Life in Music (Cambridge University Press, 2007), 196-197

[3] After the Golden Age: Romantic Pianism and Modern Performance (Oxford University Press, 2008)

[4] Hamilton, 94.lap